Bai 48 nguon hidrocacbon thien nhien 11 nang cao

55 257 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:58

Dầu mỏ Than mỏ Nguồn hidrocacbon Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên A DẦU MỎ I Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí thành phần dầu mỏ II Chưng cất dầu mỏ III Chế biến dầu mỏ phương pháp hố học B KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN I Thành phần mỏ dầu khí thiên nhiên II Chế biến, ứng dụng khí mỏ dầu khí thiên nhiên C THAN MỎ I Chưng khơ than béo II Chưng cất nhựa than đá Sơ đồ cấu tạo mỏ dầu A DẦU MỎ - Túi dầu lớp nham thạch có nhiều lỗ xốp chứa dầu bao quanh lớp khống sét khơng thấm nước khí Lớp khí gọi khí mỏ dầu (có áp suất lớn) - Túi dầu gồm lớp Lớp dầu Lớp nước cặn A.DÇu má I.Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ vµ thµnh phÇn cđa dÇu má Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ DÇu má : lµ hçn hỵp láng s¸nh, mµu n©u ®en, cã mïi ®Ỉc trưng, nhĐ h¬n nước, kh«ng tan nước 2.Thµnh phÇn ho¸ häc * ankan tõ C1 ®Õn C50 ; * xicloankan như: ­ xiclopentan, xiclohexan vµ c¸c ®ång ®¼ng * hi®rocacbon th¬m : benzen, toluen, xilen, naphtalen … Thµnh phÇn nguyªn tè th­ường:83-87%C; 11-14%H A DẦU MỎ Ngồi thành phần hiđrocacbon, dầu mỏ có lượng nhỏ hợp chất hữu chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh lượng nhỏ chất vơ dạng hòa tan Hợp chất hữu chứa O, N, S Hiđrocacbon Hợp chất vơ dạng hòa tan A Dầu mỏ * Khai thác: - Muốn khai thác dầu mỏ, người ta khoan lỗ khoan gọi giếng dầu A Dầu mỏ * Khai thác: - Khi khoan trúng lớp dầu lỏng, dầu tự phun lên áp suất cao khí dầu mỏ - Khi lượng dầu giảm áp suất khí giảm, người ta phải dùng bơm hút dầu lên bơm nước xuống để đẩy dầu lên khí dầu TÚI DẦU nước Mỏ dầu Trung Đông Giàn khoan Khu chế biến dầu Nhà máy lọc dầu b/Crắckinh xúc tác: Crắckinh xúc tác chủ yếu nhằm chuyển hiđrocacbon mạch dài phân đoạn có nhiệt độ sôi cao thành xăng nhiên liệu Crắckinh xóc t¸c C21-C35 400-5000C SiO2-Al2O3-HF KhÝ crắckinh:C1-C4 Xăng:C5-C11 chØ sè octan cao Kerosen:C10-C16vµ ®iezen:C16-C21 *kết luận: chế biến dầu mỏ bao gồm chưng cất dầu mỏ & chế biến phương pháp hóa học S¬ ®å ch­ng cÊt chÕ ho¸ vµ øng dơng cđa dÇu má B.KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: I/THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: Hãy rút nhận xét về: thành phần khí mỏ dầu, khí thiên nhiên * Khí mỏ dầu gọi khí đồng hành Khí mỏ dầu có mỏ dầu Khí thiên nhiên khí chứa mỏ khí riêng biệt * Thµnh phÇn chđ u lµ mªtan, ngoµi cßn cã etan,propan,butan,pentan vµ c¸c khÝ v« c¬ kh¸c II/CHẾ BIẾN, ỨNG DỤNG CỦA KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: Khí mỏ dầu CHẾ BIẾN KHÍ Khí thiên nhiên Loại bỏ H2S nén làm lạnh CH4 (70-95%):Dùng cho nhà máy điện, sứ, đạm, sản xuất ancol metylic, anđehit fomic… C2H6: Điều chế etilen để sản xuất nhựa PE C3H8, C4H10: khí hóa lỏng (gas) dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp, đời sống B khí mỏ dầu Khí thiên nhiên : Ứng dụng: - Khí thiên nhiên khí mỏ dầu nguồn nhiên liệu ngun liệu quan trọng; dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt, điện - Khí thiên nhiên Tiền Hải (Thái Bình); khí mỏ dầu mỏ Bạch Hổ, Lan Tây, Lan Đỏ,… - Khí thiên nhiên khí mỏ dầu Việt Nam có chất lượng tốt có hợp chất lưu huỳnh C.THAN MỎ: Mỏ than Nông Sơn Mỏ than Hà Tú C.Than má  I.Ch­ng kh« than bÐo Lµm l¹nh Lß cèc Than bÐo (thanmì) (KhÝ) 10000C Than cèc(lun kim) KhÝ lß cèc:65%H2 35%CH4,CO2,CO, C2H6, N2… Líp n­íc+NH3 Líp nhùa:nhùa than ®¸ * Khí lò cốc: hỗn hợp chất dễ cháy - Thành phần: chứa chủ yếu H2 (59%), CH4 (25%), hiđrocacbon khác, CO, CO2, N2, O2 * Nhựa than đá: chất lỏng, có chứa nhiều hiđrocacbon thơm phenol - Từ nhựa than đá, người ta tách nhiều chất có giá trị benzen, toluen, phenol, naphtalen,…còn lại hắc ín - Các hợp chất thơm thu từ chưng cất than đá nguồn bổ sung ngun liệu cho cơng nghiệp II.Ch­ng cÊt nhùa than ®¸ Ch­ng cÊt Nhùa than ®¸ 80-1700C DÇu nhĐ:benzen,toluen,xilen 170-2300C DÇu trung chøa naphtalen,phenol 230-2700C DÇu nỈng CỈn cßn l¹i lµ h¾c Ýn Lưu ý: Các vấn đề bảo vệ môi trường từ dầu mỏ * Vận chuyển dầu * Tàng trữ dầu quy đònh * Chế biến dầu Tránh cháy nổ Không gây ô nhiễm môi trường CỦNG CỐ BÀI CÂU 1: Tại người ta phải bảo quản Na dầu hỏa (dầu thắp)? ĐÁP ÁN: Người ta phải bảo quản Natri dầu hỏa nhằm ngăn không cho Natri tác dụng với nước không khí (dầu hỏa hidrocacbon không thấm nước) CÂU 1: Chọn câu phát biểu đúng: A Khí thiên nhiên nguồn cung cấp metan dùng làm nhiên liệu nguyên liệu B Dầu mỏ có nhiệt độ sôi đònh C A B D A B sai Câu 2: Chọn câu phát biểu sai: A Etxăng dễ bắt lửa dầu thắp B Dầu thắp, etxăng có mùi đặc trưng vazơlin, parafin (rắn) mùi rõ rệt C Các lọai hidrocacbon dầu mỏ là: anken, xicloankan, aren D Không thể biểu thò dầu mỏ CTPT đònh Câu 4: Ghép hai cột (cơng việc chế biến dầu mỏ nội dung) cho phù hợp Cơng việc Nội dung ‘Bẻ gãy’ phân tử hidrơcacbon mạch dài, tạo thành phântử hidrơcacbon mạch ngắn nhờ Xử lí sơ A tác dụng nhiệt xúc tác nhiệt 1-C Dùng xúc tác nhiệt làm biến đổi cấu trúc hidrơcacbon từ mạch cacbon khơng phân Chưng cất B nhánh thành phân nhánh, từ khơng thơm thành thơm Crăckinh C Loại bỏ nước, muối, phá nhũ tương, 3-A Rifominh Tách dầu mỏ thành sản phẩm khác dựa vào nhiệt độ sơi khác D hidrơcacbon có dầu mỏ 4-B 2-D Câu 5: Hãy ghép tên khí nguồn khí cho phù hợp Loại khí Nội dung Khí thiên nhiên A Thu nung than mỡ điều kiện khơng c ó khơng khí Khí mỏ dầu B Thu chế biến dầu mỏ phương pháp crăckinh Khai thác từ mỏ khí Khí crăckinh C Khí lò cốc 1-C D Có mỏ dầu 2-D 3-B 4-A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 48 nguon hidrocacbon thien nhien 11 nang cao , Bai 48 nguon hidrocacbon thien nhien 11 nang cao , Bai 48 nguon hidrocacbon thien nhien 11 nang cao , II.Ch­ưng cÊt dÇu má, Chất lượng của xăng được đo bằng chỉ số octan. Chỉ số octan càng cao thì xăng càng tốt, II.Ch­ng cÊt nhùa than ®¸

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay