kiem tra hoa 11 chuong 1

2 132 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:57

Trường: Họ tên:…………………… Lớp:………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÓA 11 CB Thời gian làm bài: 45 phút Chọn đáp án đúng nhất mỗi câu sau và điền vào ô tương ứng bảng sau!(3đ) 10 11 12 A B C D Câu 1: Nồng độ mol/l Na+ 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Na2SO4 là: A 0,8 B 0,4 C 0,9 D 0,6 + -10 Câu 2: Một dung dịch có [H ] = 0,5.10 M Môi trường dung dịch là: A kiềm B không xác định C axit D trung tính Câu 3: Trong dung dịch HCl 0,01M, tích số ion nước ở 25 C A [H + ].[OH − ]10−14 C [H + ].[OH − ]=10−14 D không xác định Câu 4: Phát biểu không A Giá trị [H+] tăng độ axit tăng B Dung dịch pH = 7: trung tính C Giá trị pH tăng độ axit giảm D Dung dịch pH > 8: làm quỳ hoá xanh Câu 5: Trong dãy chất đây, dãy mà tất chất chất điện li mạnh? A Na2CO3, CuSO4, MgCl2, H2CO3 B CH3COOH, Ca(OH)2, AlCl3 C H2S, NaCl, AgNO3, K2SO4 D KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3, CuSO4 Câu 6: Chất sau không dẫn điện? A CaCl2 nóng chảy B HBr hòa tan nước C KCl rắn, khan D NaOH nóng chảy Câu 7: Dung dịch A gồm KOH 0,001M NaOH 0.002 M có: A pH
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra hoa 11 chuong 1 , kiem tra hoa 11 chuong 1 , kiem tra hoa 11 chuong 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay