Kiem tra 1 tiet chuong dien li lop 11 NC

2 157 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:57

Kỳ thi: KIỂM TRA 45 PH LẦN Môn thi: HÓA HỌC 11 NC (10 câu trắc nghiệm câu tự luận ) I.Phần trắc nghiệm: 2.5 điểm 001: Dãy gồm chất điện li mạnh là: A Ba(OH)2, H2S, CH3COONa, CaCl2 B HCl, FeSO4, AlCl3, KOH C CH3COOH, HF, Cu(OH)2, NaCl D BaCl2, AgCl, FeS, Mg(OH)2 002: Cho phản ứng sau: FeS + HCl → FeCl2 + H2S Phương trình ion rút gọn phản ứng là: A H+ + S2- → H2S↑ B Fe2+ + 2Cl- → FeCl2 C FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑ D FeS + H+ → FeCl2 + H2 003: 500 ml dung dịch Ca(OH)2 có hòa tan 0,185 gam Ca(OH)2 có pH bằng: A 11 B 12 C 13 D 004: Cho phản ứng sau: (1) Ca(OH)2 + Na2CO3 → (4) (NH4)2CO3 + Ca(NO3)2 → (2) Ca(HCO3)2 + NaOH → (5) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → (3) Na2CO3 + CaCl2 → (6) K2CO3 + Ca(NO3)2→ Có bao nghiêu phản ứng có phương trình ion rút gọn là: Ca2+ + CO32-→ CaCO3↓ A B C D 005: Hòa tan 0,235 gam K2O vào lít H2O thu dung dịch A có pH bằng: A 12 B C 11 D + 2+ 006: Dung dịch X có chứa : 0,05 mol Na , 0,02 mol Mg , 0,03 mol Cl x mol HCO3 Cô cạn dung dịch X thu gam muối khan? A 5,565 gam B 5,125 gam C 3,75 gam D 4,495 gam 007: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển sang màu xanh: A FeCl3 B KCl C NH3 D NH4Cl 008: Các ion sau không tồn dung dịch: A Fe3+, NO3-, Mg2+, ClB NH4+, OH-, Fe3+, ClC Na+, NO3-, Mg2+, ClD H+, NH4+, SO42-, Cl009: Cho chất sau: Ca(HCO3)2, H2SO4, Fe(NO3)3, KNO3, K2CO3, CaCl2, (NH4)2SO4 CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 Số phản ứng thu kết tủa là: A B C D 010: Cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 thấy tượng: A Có kết tủa trắng khí không màu bay lên B Có kết tủa nâu đỏ khí không màu bay lên C Có kết tủa nâu đỏ D Không có tượng II Phần tự luận : 7.5 điểm Câu 11.( điểm) Cho chất sau: H2SO4, Fe(NO3)3, NH4Cl, NaHCO3 tác dụng với dung dịch sau: a) Dung dịch Ba(OH)2 b) Dung dịch HCl c) Dung dịch BaCl2 Viết phương trình dạng phân tử ion rút gọn phản ứng( có) Câu 12 ( điểm) Trộn 100 ml dung dịch gồm: Ba(OH)2 0,1 M NaOH x (M) với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375 M HCl 0,0125 M, thu dung dịch X có pH= Tính giá trị x? Câu 13.( 1,5 điểm) Một dung dịch chứa x mol M2+, 0,03 mol K+, 0,02 mol Cl- 0,025 mol SO42-, 0,02 mol HCO3- Cô cạn dung dịch thu 6,08 gam muối khan Xác định tên kim loại M? Câu 14.( điểm).Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba Na vào nước dư thu 200 ml dung dịch A có pH= 13 V lít H2 ( đktc) Để trung hòa dung dịch A cần dùng V1 lít dung dịch H2SO4 0,1 M Tính giá trị V, V1? Gợi ý giải phần tự luận Câu 12 ∑ nOH − = 2.0,1.0,1 + 0,1x = 0,02 + 0,1x ; ∑ nH + = 2.0,0375.0,4 + 0,0125.0,4 = 0,035(mol ) p/ư: H+ + OH- → H2O → 0,02+0,1x Có: 0,035 P/ư : 0,02+0,1x ← 0,02+0,1x Còn 0,035-(0,02+0,1x) = 0,01.0,5 = 0,005 ⇒ x = 0,2 ( pH -2, nên H+ dư : 0,01 0,5 = 0,005mol) Câu 13 Theo đl bảo toàn điện tích : 2x + 0,03 = 0,02 + 2.0,025 +0,02 ⇒ x= 0,03(mol) Theo khối lượng: M 0,03 + 0,03.39 + 0,02.35,5 + 0,025.96 + 0,02.60 ⇒ M= 40 ( Ca) to * Lưu ý: Khi đun nóng : HCO3- → CO32- + CO2 + H2O Câu 14 pH = 13 nên nồng độ OH- = 0,1(mol) Các p/ư: 2Na + 2H2O → 2Na+ + 2OH- + H2 Ba + 2H2O → Ba2+ + 2OH- + H2 Ta có: ∑ nOH − = 2∑ n H = 0,1 0,2= 0,02 (mol) ⇒ nH2 = 0,01(mol) ⇒ V = 0,224 (lit) H+ + OH- → H2O 0,02 ← 0,02 ⇒ nH2SO4 = 0,01 ⇒ V1 = 0,1(lit)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet chuong dien li lop 11 NC , Kiem tra 1 tiet chuong dien li lop 11 NC , Kiem tra 1 tiet chuong dien li lop 11 NC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay