de kiem tra chuong dien li nang cao chuan

5 146 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:57

Câu 1: Khối lượng chất rắn khan có dung dịch chứa 0,01 mol Na +, 0,02 mol Mg2+, 0,03 mol Clvà a mol SO42- A 2,735 gam B 3,695 gam C 2,375 gam D 3,965 gam Câu 2: Có dung dịch chất điện li yếu Khi thay đổi nồng độ dung dịch (nhiệt độ không đổi) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li không đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện li không đổi số điện li thay đổi Câu 3: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH 1M độ điện li α CH3COOH biến đổi ? A tăng B giảm C không đổi D lúc đầu tăng sau giảm Câu 4: Dung dịch X có chứa: a mol Ca 2+, b mol Mg2+, c mol Cl– d mol NO3–, Biểu thức sau đúng? A 2a – 2b = c + d B 2a + 2b = c + d C 2a + 2b = c – d D a + b = 2c + 2d Câu 5: Bao nhiêu dung dịch chứa chất tạo thành từ ion sau: Ba +, Mg2+, SO42–, Cl–? A B C D Câu 6: Nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 60% (D = 1,503 g/ml) là: A 6,2 B 7,2 C 8,2 D 9,2 Câu 7: Khối lượng dung dịch axit H2SO4 98% khối lượng H2O cần dùng để pha chế 300gam dung dịch H2SO4 36% tương ứng là: A 98 202 gam B 60 240gam C 110,2 189,8 gam D 92,5 207,5gam Câu 8: Các tập hợp ion sau không tồn dung dịch ? A Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3- B Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+ + 23+ + C NH4 , CO3 , HCO3 , OH , Al D Na , Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl- Câu 9: Trong số dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa B Na2CO3, NH4Cl, KCl C KCl, C6H5ONa, CH3COONa D NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 Câu 10: Phản ứng sau phản ứng axit - bazơ ? A NaOH + HCl → NaCl + H2O B SO2 + H2O→ H2SO3 C Zn + HCl → ZnCl2 + H2 D K2O + H2O → KOH Câu 11: pH dung dịch H2SO4 0,0005 M pH dung dịch CH3COOH 0,1 M ( α =4,25%) A ; 2,37 B ; 3,9 C 5; 3,37 D 4; 3,38 Câu 12: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH A B C D Câu 13: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Câu 14: Cho 0,011 mol NH4Cl vào 100 ml dd NaOH có pH=12 Đun sôi dd, sau làm nguội thêm vào vài giọt phenol phtalein Hãy tìm xem số kết luận đây, mô tả chưa tượng thí nghiệm trên? A Dung dịch có màu hồng nhỏ phenolphtalein vào B Dung dịch màu nhỏ phenolphtalein vào C Khi đun sôi dd có khí thoát làm hoá muối màu trắng đũa có tẩm dd HCl đặc D Khi đun sôi dd có khí mùi khai thoát Câu 15: Vì dung dịch dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện ? A Do axit, bazơ, muối có khả phân li ion dung dịch B Do ion hợp phần có khả dẫn điện C Do có di chuyển electron tạo thành dòng electron D Do phân tử chúng dẫn điện Câu 16: Độ điện li α chất điện li phụ thuộc vào yếu tố sau ? A Bản chất điện li B Bản chất dung môi C Nhiệt độ nồng độ chất tan D Tất ý Câu 17: Có bốn lọ đựng bốn dung dịch nhãn : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3 Chỉ dùng chất để nhận biết dung dịch ? A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch Ba(OH)2 D Dung dịch AgNO3 Câu 18: Cho dung dịch đánh số thứ tự sau: KCl Na2CO3 CuSO4 CH3COONa Al2(SO4)3 NH4Cl 7.NaBr K2S Chọn phương án dung dịch có pH < ? A 1, 2, B 3, 5, C 6, 7, D 2, 4, Câu 19: Trộn 10 gam dung dịch HCl 7,3% với 20 gam dung dịch H2SO4 4,9% thêm nước để 400 ml dung dịch A Tính pH dung dịch A A B C D Câu 20: Trộn 40 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M Tính pH dung dịch thu A 13 B C 12 D 12 Câu 21: Có 50 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,05M Ba(OH) 0,025M người ta thêm V ml dung dịch HCl 0,16M vào 50 ml dung dịch thu dung dịch có pH = Tính V A 26,67 ml B 36,67 ml C 25 ml D 30 ml Câu 22: Trong số chất sau đây: H2S, SO2, Cl2, H2SO3, NaHCO3, C6H12O6, Ca(OH)2, HF, NaClO, C6H6 Số chất điện li A B C D.6 Câu 23: Có dung dịch (đều có nồng độ 0,1mol/lit) Mỗi dung dịch chứa bốn chất tan sau: natri clorua, rượu etylic, axit acetic, kali sunfat Khả dẫn điện dung dịch tăng dần theo thứ tự thứ tự sau đây? A NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 B C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4 C C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl D CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 Câu 24: Dung dịch chất điện li dẫn điện chuyển động A Các cation anion B Các cation anion phân tử hòa tan − + C Các ion H OH D Các ion nóng chảy phân li Câu 25: Cho chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2 Các chất điện li yếu là: A HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2 B HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4 C HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2 D HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4 Câu 26: Giá trị tích số ion nước phụ thuộc vào A Nhiệt độ B Áp suất C Chất hòa tan D Ion hòa tan -4 + Câu 27:Một dd có nồng độ ion hiđrôxit 1,4.10 M, nồng độ ion H3O dd bao nhiêu? A 7,2.10-11M B 1.10-14M C 1,4.10-10M D 7,2.10-15M Câu 28: Cho m gam hỗn hợp Ba, Ca vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH A B C D Câu 29: Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0,5M 100ml dd KOH 0,5M thu ddX Cho X tác dụng với 100ml dd H2SO4 1M Khối lượng kết tủa giá trị pH dd thu sau phản ứng: A 11,65g – 13,22 B 23,3g – 13,22 C 11,65g – 0,78 D 23,3g – 0,78 Câu 30: Một dd axit H2SO4 có pH=4.Hãy xác định nồng độ mol/l dd axit A 5.10-4M B 1.10-4M C 5.10-5M D 2.10-4M ĐỀ Câu 1: Phương trình ion thu gọn sau không đúng: A H+ + HS-  H2S B H+ + CH3COO-  CH3COOH C K+ + Cl-  KCl D Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2 Câu 2: Cho phản ứng sau: FeS(r) + 2HCl → FeCl + H2S Phương trình ion rút gọn phản ứng là: A H+ + S2- → H2S↑ B FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑ C Fe2+ + 2Cl- → FeCl2 D FeS + H+ → FeCl2 + H2 Câu 3: Kết luận sau không đúng: A Dung dịch HCl 0,01M có pH = B Dung dịch HClO4 0,01M có pH = C Dung dịch NaCl 0,01M có pH = D Dung dịch KOH 0,01M có pH = 12 Câu 4: Cho phản ứng sau : Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3 Vậy A, B là: A K2SO4, Fe2(SO4)3 B KOH, Fe(OH)3 C KCl, FeCl3 D KBr, FeBr3 Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 0,1 gam NaOH vào nước thu 250ml dd có pH A 13 B C D 12 Câu 6: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M thu 40ml dd có pH A 1,5 B C D Câu 7: Giá trị pH + pOH dung dịch là: A B C 14 D Không xác định Câu 8: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện dung dịch chúng có A anion B chất C ion trái dấu D cation Câu 9: Câu sau gồm chất điện li mạnh ? A HNO3 , Cu(NO3)2 , Ca3(PO4)2 , H3PO4 B H2SO4 , KCl , CH3COOH , CaCl2 C Ba(NO3)2 , H2SO4 , KNO3 , NaCl D HNO3 , CuSO4 , H2S , CaCl2 Câu 10: Cho phản ứng sau: (1) Ca(OH)2 + Na2CO3 → (4) (NH4)2CO3 + Ca(NO3)2 → (2) Ca(HCO3)2 + NaOH → (5) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → (3) Na2CO3 + CaCl2 → (6) K2CO3 + Ca(NO3)2→ Có phản ứng có phương trình ion rút gọn là: Ca2+ + CO32-→ CaCO3↓ A B C D Câu 11: Trong số chất sau chất chất điện li yếu? A H2O B Ba(OH)2 C HCl D Na2CO3 Câu 12: Chọn biểu thức A [H+].[OH-] = 10-7 B [H+].[OH-] = 10-14 C [H+] [OH-] =1 D [H+] + [OH-] = Câu 13: Dung dịch NaOH 0,01M pH có giá trị bao nhiêu? A pH = B pH = 12 C pH = 11 D pH = Câu 14: Công thức tính pH A pH = - log [OH-] B pH = log [H+] C pH = - log [H+] D pH = +10 log [H+] Câu 15: Cho phương trình ion rút gọn : Ba 2+ + SO42-  BaSO4 Phương trình phản ứng dạng phân tử phản ứng A BaCl2 + H2SO4 B Ba(OH)2 + HCl C BaSO4 + HNO3 D Ba(OH)2 + HCl Câu 16: Nhận xét sau ? Chất điện li mạnh chất : A Khi tan nước , dung dịch thu làm thay đổi chất thị màu B Khi tan nước , phân tử hòa tan phân li phần thành ion C Khi tan nước , phân tử hòa tan tạo dung dịch có pH = D Khi tan nước , phân tử hòa tan phân li thành ion Câu 17: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M Môi trường dung dịch là: A Lưỡng tính B Bazo C Trung tính D Axit Câu 18: Phản ứng sau có phương trình ion thu gọn là: 2H+ + S2- → H2S A CuS + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + H2SB FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S C Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S D 2CH3COOH + K2S → 2CH3COOK + K2S Câu 19: Dung dịch H2SO4, HNO3 dẫn điện do: A Trong phân tử chứa gốc axit B Phân li ion C Trong phân tử có nguyên tử hiđro D Không phân li ion Câu 20: Chọn câu A Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá xanh B Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ C Giá trị pH tăng độ axit tăng D Giá trị pH tăng độ bazơ giảm Câu 21: Phương trình ion rút gọn phản ứng cho biết : A Những ion tồn dung dịch B Bản chất phản ứng dung dịch chất điện li C Không tồn phân tử dung dịch chất điện li D Nồng độ ion dung dịch lớn Câu 22: Dung dịch HCl có pH=3, kết luận sau : A [H+]=[OH-]=10-3 B [H+]= 10-3 C [OH-]=10-3 D [H+]=10-11 Câu 23: Cho chất sau :NaOH, HCl, NH3, H2SiO3, Zn(OH)2, Al(OH)3, NaCl, KNO2, Pb(OH)2, H2O, NH4Cl, (NH4)2CO3, KHSO3, NaH2PO2 Số axit theo Areniut A B C D Câu 24: Dãy chất gồm bazơ theo A- re-ni-ut? A NaOH, HNO3, CaCl2 B NaOH, KOH, CaCO3 C KOH, NaOH, Ba(OH)2 D NaOH, K2CO3, CH3COOH Câu 25: Cho dãy chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 26: Câu nói điện li A Sự điện li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước B Sự điện li hòa tan chất vào nước tạo dung dịch C Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện D Sự điện li thực chất trình oxi hóa khử Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 10g CaCO3 vào dd HCl thu V lít khí (đktc) Tính V A 3,36 lít B 4,48 lít C 8,96 lít D 2,24 lít Câu 28: Câu sau đúng? A Mọi axit mạnh chất điện li mạnh B Mọi axit chất điện li mạnh C Mọi chất điện li axit D Mọi axit chất điện li Câu 29: Tìm trường hợp có xảy phản ứng trao đổi ion: A CuS + NaCl B MgCl2 + K2SO4 C HCl + Ba(NO3)2 D NaCl + AgNO3 Câu 30: Các ion sau không tồn dung dịch: A Na+, NO3-, Mg2+, ClB Fe3+, NO3-, Mg2+, ClC NH4+, OH-, Fe3+, ClD H+, NH4+, SO42-, Cl-
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra chuong dien li nang cao chuan , de kiem tra chuong dien li nang cao chuan , de kiem tra chuong dien li nang cao chuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay