bai kiem tra 1 tiet hoa 11 chuong 1

4 178 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:57

Đề 01 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Câu 1: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận sau ? A Một hợp chất có khả phân li cation H+ nước axit B Một hợp chất thành phần phân tử có hiđro axit C Một hợp chất thành phần phân tử có nhóm OH bazơ D Một bazơ không thiết phải có nhóm OH thành phần phân tử Câu 2: Chất điện li là: A Chất tan nước C Chất phân li nước thành ion B Chất dẫn điện D Chất không tan nước Câu 3: 2000 ml dd NaOH có chứa gam NaOH, pH dung dịch bằng: A B C 12 D 13 Câu 4: Khi trộn dung dịch sau với trường hợp sau phản ứng xảy ra? A Na2CO3 Ca(NO3)2 C FeSO4 NaOH B NaHCO3 HCl D K2CO3 NaCl Câu 5: Dung dịch dẫn điện được: A NaCl B C2H5OH C C12H22O11 D C6H12O6 Câu 6: Trong dung dịch HCl 0,01M, tích số ion nước A [H+].[OH-] > 1,0.10-14 C [H+].[OH-] < 1,0.10-14 B [H+].[OH-] = 1,0.10-14 D Không xác định Câu 7: Xét phương trình ion thu gọn: CO32- + 2H+ → CO2 + H2O Phản ứng có phương trình ion thu gọn phương trình trên? A BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O B 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O C (NH4)2CO3 + 2NaHSO4 → (NH4)2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O D Na2CO3 + 2HClO4 → 2NaClO4 + CO2 +H2O Câu 8: Có muối axit số muối sau : NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl A B C D Câu 9: Chọn câu sai ? A Trong dung dịch, tích số ion nước số nhiệt độ xác định B Dung dịch có pH lớn độ axit nhỏ C Dung dịch có pH lớn độ bazơ nhỏ D Dung dịch axit có pH < Câu 10: Dãy gồm chất điện li mạnh là: A NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2 B AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3 C HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3 D H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO PHẤN 2: TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình điện li chất sau: NaH2PO4, H2CO3, KCl, Ba(NO3)2, Sn(OH)2 Câu 2: (1 điểm) Viết phương trình phân tử ion rút gọn phản ứng xảy dung dịch cặp chất sau: a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 b) NaHCO3 + HCl Câu 3: (2 điểm) Tính pH dung dịch tạo thành trộn 100ml dung dịch HCl 1M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M  HẾT  Câu 1: Cho Ba kim loại vào dung dịch sau: NaHCO 3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2 Số dung dịch tạo kết tủa A B C D Câu 2: Theo định nghĩa axit - bazơ Bron-stêt có ion số ion sau bazơ (có khả nhận proton): Na+, Cl −, CO32− , HCO3−, CH3COO −, NH4+, S2− , ClO4− ? A B C D Câu 3: Theo định nghĩa axit-bazơ, chất ion thuộc dãy lưỡng tính ? A CO32−, CH3COO−, ZnO, H2O B ZnO, Al2O3, HSO4−, H2O C NH4+, HCO3−, CH3COO−, H2O D ZnO, Al2O3, HCO3−, H2O Câu 4: Dung dịch muối nào có pH > ? A NaHSO4 B NaNO3 C NaHCO3 D (NH4)2SO4 Câu 5: Dung dịch nước chất X làm quỳ tím ngả màu xanh, dung dịch nước chất Y không làm đổi màu quỳ tím Trộn lẫn dung dịch hai chất xuất kết tủa X Y A NaOH K2SO4 B K2CO3 Ba(NO3)2 C KOH FeCl3 D Na2CO3 KNO3 Câu 6: Cho dung dịch có nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH Thứ tự xếp dung dịch theo chiều pH tăng từ trái sang phải A KHSO4; CH3COOH; CH3COONa; NaOH B KHSO4; CH3COOH; NaOH; CH3COONa C CH3COOH; CH3COONa; KHSO4; NaOH D CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH Câu 7: Cho dung dịch có nồng độ mol/l: Na2CO3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), CH3COONa (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải A (1), (4), (2), (3) B (4), (2),(3), (1) C (3), (2), (1), (4) D (4), (1), (2), (3) Câu 8: Cho mẫu hợp kim Na-Ba vào nước, 300 ml dung dịch X 0,336 lít H (đktc) pH dung dịch X A B 13 C 12 D 11 Câu Cho 100 ml dung dịch gồm HNO3 HCl có pH = 1,0 vào V ml dung dịch Ba(OH) 0,025M thu dung dịch có pH 2,0 Giá trị V A 75 B 150 C 200 D 250 21 Câu 10: Trong lít dung dịch CH3COOH 0,01 M có 12,52.10 phân tử ion Phần trăm số phân tử axit CH3COOH phân li thành ion (biết số Avogađro 6,02.1023) A 4,10% B 3,60% C 3,98% D 3,89% Câu 11: Trong cặp chất đây, cặp chất tồn dung dịch? A Al(NO3)3 CuSO4 B NaHSO4 NaHCO3 C NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4] ) HCl D NaCl AgNO3 Câu 12: Dãy gồm ion (không kể đến phân li nước) tồn dung dịch là: A H+, Cr2O72− , Fe3+, SO42− B H+, Fe2+, CrO42−, Cl− C H+, Fe2+, SO42−, NO3− D Na+, Cr2O72− , K+, OH− Câu 13 : Dãy gồm ion (không kể đến phân li nước) tồn dung dịch : H + , Fe3+ , NO3− ,SO 42− Ag + , Na + , NO3− , Cl − Mg 2+ , K + ,SO24− , PO34− Al3+ , NH +4 , Br − , OH − A B C D Câu 14: Cho phản ứng: (1) Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 ® Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 ® BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 ® Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ A (2), (3) B (1), (2) C (2), (4) D (3), (4) Câu 15: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH A B C D Câu 16: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na +; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl−; 0,006 HCO3− 0,001 NO3− mol Để loại bỏ hết Ca2+ X cần lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH) Giá trị a A 0,222 B 0,120 C 0,444 D 0,180 Câu 17 : Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a (biết dung dịch [H+][OH−] = 10-14) A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu 18: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Câu 19: Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: A (1), (2), (3), (6) B (3), (4), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (1), (3), (5), (6) Câu 20: Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch HCl a mol/lít, thu dung dịch X 0,1a mol khí thoát Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch X, màu tím giấy quỳ A chuyển thành xanh B chuyển thành đỏ C giữ nguyên màu tím D màu Câu 21: Dung dịch muối nào có pH > ? A NaHSO4 B NaNO3 C NaHCO3 D (NH4)2SO4 Câu 22 : Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na +; 0,02 mol ClO −4 , NO3− ClO−4 NO3− SO 24− x mol OH− Dung dịch Y có chứa y mol H+; tổng số mol 0,04 Trộn X Y 100 ml dung dịch Z Dung dịch Z có pH (bỏ qua điện li H2O) A B C 12 D 13 Câu 23: Cho mẫu hợp kim Na-Ba vào nước, 300 ml dung dịch X 0,336 lít H (đktc) pH dung dịch X A B 13 C 12 D 11 Câu 24: Có muối trung hòa muối sau đây: NaH 2PO2, Na2S, MgCl2, Na2SO4, Ba(HCO3)2, NaHSO3, K2S, CuSO4 A B C D Câu 25: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l H 2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l, thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị m A 0,233 B 0,5825 C 2,330 D 3,495
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kiem tra 1 tiet hoa 11 chuong 1 , bai kiem tra 1 tiet hoa 11 chuong 1 , bai kiem tra 1 tiet hoa 11 chuong 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay