xac dinh ph

28 211 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

TÍNH pH CỦA DUNG DỊCH Bài 1: Hãy cho biết phân tử ion sau là axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính theo thuyết Bronsted: HI, CH3COO-, Na+, NH4+, PO43-, HPO42-, NH3, Cl-, HCO3-, S2-, Al3+, CO32-, Zn2+ Bài 2: Các chất ion cho đóng vai trò lưỡng tính, trung tính, axit hay bazơ: Al3+ ; NH4+ ; C6H5O- ; S2- ; Zn(OH)2 ; Al(OH)3 ; Na+ ; Cl- ; CO32- Tại sao? Bài 3: Theo định nghĩa axit- bazơ Bronsted ion: Na+ ; NH4+ ; CO32- ; CH3COO- ; HSO4– ; HCO3-; K+ ; Cl- axit, bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Tại sao? Trên sở dự đoán pH dung dịch cho sau có giá trị so với 7: Na2CO3 ; KCl ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4 Bài 4: Viết biểu thức số phân li axit số phân li bazơ cho trường hợp: HF, CH3COO-, HClO, NH4+, HNO2 Xác định pH 1: Tính độ pH dung dịch sau: HNO3 0,001M; Ba(OH)2 0,025M Xác định pH 2: Hòa tan 2,24 ml khí HCl vào nước để thu 100 ml dung dịch HCl Tính pH dd thu Cho m gam natri vào nước thu 1,5 lit dd có pH = 13 Tính m? Cần g NaOH để pha chế 250 ml dd có pH = 10 Bài 5: Tính pH dung dịch sau: a) Dd CH3COOH 0,01M biết α = 4,25% b) Dd CH3COOH 0,10M ( Ka= 1,75.10-5) c) Dd NH3 0,10M ( Kb= 1,80.10-5) d) dung dịch CH3COOH 0.1 M sau cho thêm CH3COONa đến nồng độ 0,1 M Biết số phân li Ka = 1,8.10-5 Bài 6: Có 250 ml dd HCl 0,4M Thêm vào x ml nước cất khoấy , thu dung dịch có pH =1 Hỏi x ml nước cất bao nhiêu? Bài 11: Lấy 200ml dd H2SO4 có pH = , thêm vào 0,88g NaOH Tính pH dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn nấc) Bài 12: Tính V ml dd HCl 0,094M cần cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu dung dịch có pH = pH + pOH = 14 13 Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,15M KOH 0,1M tính pH dung dịch thu pH = 1,6 pH + pOH = 14 14: (ĐHA- 2004) Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M KOH 0,04M Tính pH dung dịch thu 11,3 Xác định pH 15: (CĐA-2005).Trộn 10 g dung dịch HCl 7,3% với 20 g H2SO4 4,9% thêm nước để 100 ml dung dịch A tính nồng độ mol ion H+ pH dung dịch A [H+] = 0,4M pH = 0,4 Xác định pH 16: (ĐHA-2007): Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dd Y có pH A B C D Xác định pH 17: (ĐHA-2008):Trộn lẫn V ml dd NaOH 0,01M với V ml dd HCl 0,03 M 2V ml dd Y Dung dịch Y có pH A B C D 18: (ĐHB-2008):Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a (biết dung dịch [H+][OH-] = 10-14) A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 19: (ĐHB-2009): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13,0.B 1,2 C 1,0 D 12,8 20 ( ĐHA_2012) Dd X gồm CH3COOH 0,03M CH3COONa 0,01M Biết 25oC, Ka CH3COOH 1,75.10-5 Bỏ qua phân li nước pH dd X? pH = 4,28 21.(A-2011) Dd X gồm CH3COOH 0,01M HCl 0,001M Ka CH3COOH 1,75.10-5 Bỏ qua phân li nước pH dd X? pH = 3,82 Bài tập Câu 1: Hoà tan muối sau vào nước: NaCl; NH4Cl ; AlCl3 ; Na2S ; Na2CO3 ; C6H5ONa thành dung dịch, sau cho vào dung dịch quỳ tím Hỏi dung dịch có màu gì? Câu 2: Dùng thuyết Brosted giải thích chất AlOH)3 ; Zn(OH)2 ; H2O ; NaHCO3 coi chất lưỡng tính Xác định pH 1:Trộn lit dung dịch H2SO4 0,15M với lit dd KOH 0,165M thu dung dịch E Tính pH dung dịch thu Bài 2: Pha loãng nước dd NaOH có pH = 12 lần để thu dung dịch có pH = 11 Bài 3: Có 10 ml dd HCl pH = Thêm vào x ml nước cất khoấy , thu dung dịch có pH = Hỏi x ml nước cất bao nhiêu? x= 90ml Bài 4: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M dd D Tính pH dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn nấc) pH = Bài 5: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A) Dung dịch HCl có pH = (dd B) • Tính CM A B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn nấc) • Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B Tính pH dd thu được? pH = 12,5 Bài 6: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm axit HCl HNO3 có pH = ? V = 1ml Bài 7: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hoàn toàn nấc) V = 617,6 ml [...]...Bài 7: Pha loãng bằng nước dd NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 11 Bài 8: Có 10 ml dd HCl pH = 3 Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều , thu được dung dịch có pH = 4 Hỏi x ml nước cất bằng bao nhiêu? Bài 9: Tính pH của dung dịch sau: a) Trộn 100 ml dd HNO3 0,8M với 100 ml dd HNO3 0,2M b) Trộn 100 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100 ml dd KOH 0,1M Bài 10: Cho 100 ml dd H2SO4 có pH =... và pH của dd sau ph n ứng?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) Bài 11: Lấy 200ml dd H2SO4 có pH = 1 , rồi thêm vào đó 0,88g NaOH Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) Bài 12: Tính V ml dd HCl 0,094M cần cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu được dung dịch có pH = 2 pH + pOH = 14 13 Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,15M và KOH 0,1M tính pH. .. dung dịch thu được pH = 1,6 pH + pOH = 14 14: (ĐHA- 2004) Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M Tính pH của dung dịch thu được 11,3 Xác định pH 15: (CĐA-2005).Trộn 10 g dung dịch HCl 7,3% với 20 g H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100 ml dung dịch A tính nồng độ mol của ion H+ và pH của dung dịch A [H+] = 0,4M pH = 0,4 Xác định pH 16: (ĐHA-2007):... và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X Dung dịch X có pH là A 13,0.B 1,2 C 1,0 D 12,8 20 ( ĐHA_2012) Dd X gồm CH3COOH 0,03M và CH3COONa 0,01M Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 Bỏ qua sự ph n li của nước pH của dd X? pH = 4,28 21.(A-2011) Dd X gồm CH3COOH 0,01M và HCl 0,001M Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 Bỏ qua sự ph n li của nước pH của dd X? pH = 3,82 Bài tập Câu 1: Hoà tan 6 muối sau đây vào... NaHCO3 được coi là những chất lưỡng tính Xác định pH 1:Trộn 1 lit dung dịch H2SO4 0,15M với 2 lit dd KOH 0,165M thu được dung dịch E Tính pH của dung dịch thu được Bài 2: Pha loãng bằng nước dd NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 11 Bài 3: Có 10 ml dd HCl pH = 3 Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều , thu được dung dịch có pH = 4 Hỏi x ml nước cất bằng bao nhiêu? x= 90ml Bài... 0,5M được dd D Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) pH = 1 Bài 5: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A) Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B) • Tính CM của A và B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) • Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B Tính pH của dd thu được? pH = 12,5 Bài 6: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2 ? V = 1ml Bài... dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dd Y có pH là A 1 B 6 C 7 D 2 Xác định pH 17: (ĐHA-2008):Trộn lẫn V ml dd NaOH 0,01M với V ml dd HCl 0,03 M được 2V ml dd Y Dung dịch Y có pH là A 4 B 3 C 2 D 1 18: (ĐHB-2008):Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-]... Bài 6: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2 ? V = 1ml Bài 7: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) V = 617,6 ml
- Xem thêm -

Xem thêm: xac dinh ph , xac dinh ph , xac dinh ph

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay