phan loai bai tap chuong dien li

10 163 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

PHẦN I: LÍ THUYẾN CẦN NẮM VỮNG CHUONG I: SỰ ĐIỆN LI BÀI 1: Sự điện li Phần tóm tắt giáo khoa: Ngun nhân tính dẫn điện dung dịch axit, bazo muối nước - Tính dẫn điện dung dịch axit, bazo muối dung dịch chúng có tiểu phân mang điện tích chuyển động tự gọi ion - Sự điện li q trình phân li chất nước ion - Những chất tan nước phân li ion gọi chất điện li.→ Vậy axit, bazơ muối chất điện li Phân loại chất điện li: a Chất điện li mạnh: ( α = ) Chất điên li mạnh chất tan nước, phân tử hòa tan phân li ion Ví dụ: Na2SO4 → 2Na+ + SO42KOH → K+ + OHHNO3 → H+ + NO3– b Chất điện li yếu: ( < α [OH–] hay [H+] > 10–7M b) Mơi trường kiềm: [H+] < [OH–] hay [H+] < 10–7M c) Mơi trường trung tính: [H+] = [OH–] = 10–7M Khái niệm pH – Chất thị màu Nếu [H+] =10–a pH = a Về mặt tốn học pH = – lg [H+] Vd: [H+] = 10-3M ⇒ pH=3 : Mơi trường axit pH + pOH = 14 Chú ý : - Thang pH thường dùng có giá trị từ đến 14 - Mơi trường dung dịch đánh giá dựa vào nồng độ H+ pH dung dịch -2- H+ + OH- [H+] pH Mơi trường dd = 1,0.10-7M =7 Trung tính > 1,0.10-7M 7 Bazơ - Chất thị màu thường dùng q tím phenolphtalein Q tím đỏ pH≤6 Phenolphtalein tím < pH 7, làm quỳ tím hóa xanh ( mơi trường baz) Vd: Na2CO3, CH3COONa… - Muối tạo acid mạnh bazơ yếu có pH < làm quỳ tím hóa đỏ( mơi trường baz) Vd: NH4Cl, ZnCl2, Al2(SO4)3… -3- Tóm lại: Môi trường dung dòch muối môi trường chất (axit bazơ) mạnh PHẦN II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHẤT ĐIỆN LI Dạng 1: Chất điện li – Phương trình điện li Bài 1: a Chất điện li gì? Chất điện li gồm chất ? b Thế chất điện li mạnh? Thế chất điện li yếu ? c Cho chất sau : HNO3, NaOH, H3PO4, K2CO3, H2S, Ba(OH)2, HClO, HNO2, CH4, C2H5OH, NaCl, Cu(OH)2, Al(OH)3, đường saccarozơ ( C12H22O11), Cl2, HCl, H2SO4, SO2 Hãy cho biết chất chất điện li mạnh ? chất chất điện li yếu ? chất khơng điện li ? Viết PTĐL chất điện li Bài : Viết cơng thức chất mà điện li tạo ion a K+ CO32-b NH4+ PO43c Al3+ SO42- 3+ 2+ d Fe Cl e Cu NO3 f Ba2+ OHg H+ SO42h Na+ OHk H+ Br- Bài 3: Viết PTĐL chất sau: a Axit mạnh: HNO3, HCl, H2SO4 b Bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2 c Muối tan: CuSO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4)2SO4, Al(NO3)3, KMnO4, AgNO3, Fe2(SO4)3, K3PO4, Na2SO3 d Axit yếu: H3PO4, HClO, HNO2, H2S, CH3COOH Dạng 2: Tính nồng độ ion có dung dịch  Tính nồng độ ion chất điện li mạnh Bài 4: Tính [ion] chất co dung dịch sau đây: a dd Ba(OH)2 0,01M b Hòa tan 4,9g H2SO4 vào nước thu 200 ml dung dịch c Hòa tan 8,96 lit khí hidro clorua (đkc) vào nước 250ml d Dung dịch HCl 7,3% ( d = 1,25 g/ml) e Dd Cu(NO3)2 0,3 M f Hòa tan 12,5g CuSO4.5H2O vào nước thu 500 ml dd Bài 5: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5 M chứa số mol H+ số mol H+ có 0,3 lit dd HNO3 0,2M Bài 6: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5 M chứa số mol H+ số mol H+ có 300g dd H2SO4 1M ( d = 1,2g/ml) Bài 7: Tính thể tích dung dịch KOH 1M chứa số mol OH- số mol OH- có 0,2 lit dd NaOH 0,5M Bài 8: Trộn 458,3 ml dung dịch HNO3 32% ( d= 1,2 g/ml) với 324,1 ml dung dịch HNO3 14% ( d = 1,08 g/ml) Tính nồng độ mol ion có dung dịch thu ( giả thiết thể tích dung dịch khơng thay đổi) Bài 9: Trộn lẫn 500ml dd NaOH 5M với 200 ml dd NaOH 30% ( d = 1,33 g/ml) Tính [OH-] có dung dịch thu được? Bài 10: Trộn 200ml dd Ca(NO3)2 0,5M với 300ml dd KNO3 2M Tính nồng độ mol/lit ion có dung dịch sau trộn  Tính nồng độ ion chất điện li yếu Bài 11: Tính [ion] có dung dịch a dd CH3COOH 1,2M, biết a = 1,4% b dd Ca(OH)2 0,0072M , biết a = 80% -4- c dd HNO2 1M, biết a = 1,4% Dạng 3: Áp dụng định luật bảo tồn điện tích Bài 12: Một dd chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ , c mol Cl- d mol NO3- Tìm biểu thức liên hệ a, b, c, d? Bài 13: : Một dd chứa x mol Na+, y mol Ca2+ , z mol HCO3- t mol Cl- Tìm biểu thức liên hệ x, y, z, t? Bài 14: Một dd chứa Na+ (0,9 mol), SO42-(0,1mol), K+(0,1mol) NO3- ( x mol) Gía trị x bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu cạn Bài 15: Một dd chứa K+ (0,4 mol),Ca2+ (0,3mol) Cl- ( x mol) Gía trị x bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu cạn Bài 16: Một dung dịch chứa Fe2+( 0,1 mol), Al3+ ( 0,2 mol), Cl- ( x mol), SO42- ( y mol) Biết cạn dung dịch làm khan thi thu 46,9g chất rắn khan Tìm giá trị x y? Bài 17: Một dung dịch Ca2+ ( 0,03mol), SO42- (0,09 mol), Al3+ (0,06 mol), NO3-( 0,06 mol) Muốn có dung dịch phải hòa tan loại muối nào? AXIT – BAZƠ – MUỐI Dạng 4: lúy thuyết axit – bazơ – muối Bài 19: a Định nghĩa axit , bazơ theo thuyết Arêniut? Mỗi định nghĩa cho ví dụ PTĐL b Định nghĩa axit , bazơ theo thuyết Bronsted? Mỗi định nghĩa cho ví dụ PTĐL Bài 20: a Thế axit nấc, axit nhiều nấc? PTĐL chứng minh H3PO4 axit nấc b Thế bazơ nấc, bazơ nhiều nấc? ? PTĐL chứng minh Mg(OH)2 bazơ nấc c Thế hidroxit lưỡng tính? ? PTĐL chứng minh Be(OH)2 , Zn(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 hidroxit lưỡng tính Bài 21: a Định nghĩa muối? PTĐL cho ví dụ? b Thế muối trung hòa? PTĐL cho ví dụ c Thế muối axit? PTĐL cho ví dụ Bài 22: Viết phương trình điện li của: a Muối trung hòa: CH3COONa, FeCl3, K2CO3, NH4NO3, Al2(SO4)3 b Muối axit: NaHSO4, KHCO3, Ca(HSO3)2, Na2HPO4 c Muối phức : [Ag(NH3)2]Cl, [Cu(NH3)4]SO4 d Muối ngậm nước: CuSO4.5H2O, K2SO4Al2(SO4)3.24H2O Bài 23: Hãy cho biết phân tử ion sau là axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính theo thuyết Bronsted: HI, CH3COO-, Na+, NH4+, PO43-, HPO42-, NH3, Cl-, HCO3-, S2-, Al3+, CO32-, Zn2+ Bài 24: Các chất ion cho đóng vai trò lưỡng tính, trung tính, axit hay bazơ: Al3+ ; NH4+ ; C6H5O; S2- ; Zn(OH)2 ; Al(OH)3 ; Na+ ; Cl- ; CO32- Tại sao? Hồ tan muối sau vào nước: NaCl; NH4Cl ; AlCl3 ; Na2S ; Na2CO3 ; C6H5ONa thành dung dịch, sau cho vào dung dịch quỳ tím Hỏi dung dịch có màu gì? Bài 25: Theo định nghĩa axit- bazơ Bronsted ion: Na+ ; NH4+ ; CO32- ; CH3COO- ; HSO4– ; HCO3-; K+ ; Cl- axit, bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Tại sao? Trên sở dự đốn pH dung dịch cho sau có giá trị so với 7: Na2CO3 ; KCl ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4 Bài 26: Dùng thuyết Brosted giải thích chất AlOH) ; Zn(OH)2 ; H2O ; NaHCO3 coi chất lưỡng tính Bài 27: Viết biểu thức số phân li axit số phân li bazơ cho trường hợp: HF, CH3COO-, HClO, NH4+, F-, ClO-, NO2-, HNO2 Bài 28: Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion rút gọn dd NaHCO3 phản ứng với dd: H2SO4, KOH Trong phản ứng ion HCO3- đóng vai trò axit hay bazơ Dạng 5: Tốn axit – baơ  Một axit + bazơ -5- Bài 29: Cho lượng dd H2SO4 10% tác dụng vừa đủ với 16g CuO thu 80ml dd muối Tính C% CM dd muối? Bài 30: Để trung hòa 20cm3 dd HCl cần dùng 50cm3 dd Ba(OH)2 0,5M a Tính CM dd HCl? b Tính [ion] dd thu được? Bài 31: Trộn 15ml dd NaOH 2M với 15ml dd H2SO4 1,5M Tính [ion] dd thu được? Bài 32: Đổ 150 ml dd KOH vào 50 ml dd H2SO4 1M dd trở dư bazơ Cơ cạn dd sau phản ứng thu 11,5g chất rắn, tinh CM dd KOH ban đầu? Bài 33: Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 100ml dd KOH 0,5M dd D a Tính [OH-] có dd D b Tính thể tích dd H2SO4 đủ để trung hòa dd D  Hỗn hợp (axit + bazơ) Bài 34: Tính CM dd H2SO4 dd NaOH, biết rằng: + 30 ml dd H2SO4 trung hòa hết 20ml dd NaOH 10ml dd KOH 1M + 30 ml dd NaOH trung hòa hết 20ml dd H2SO4 5ml dd HCl 1M Bài 35: Trộn 200ml dd HCl 0,1M với 100ml dd HNO3 0,1M thu dd A Tính thể tích dd Ba(OH)2 0,02M cần dùng để trung hòa vừa 100ml dd A Bài 36: Cho 400ml dd gồm HNO3 0,2M HCl 0,5M trung hòa vừa đủ với V ml dd X gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M Tính giá trị V ml? Bài 37: Tính thể tích dd A chứa đồng thời axit HCl 0,4M H2SO4 0,3M cần dùng để trung hòa 200 ml dd B chứa đồng thời NaOH 2M Ba(OH)2 0,5M ?  Tốn hidroxit lưỡng tính Bài 38: Chia 19,8g Zn(OH)2 làm phần nhau: Phần 1: Cho vào 100 ml dd H2SO4 1M Phần 2: Cho vào 150 ml dd NaOH 1M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng phần? Bài 39: Chia 19,8g Al(OH)3 làm phần nhau: Phần 1: Cho vào 200 ml dd H2SO4 1M Phần 2: Cho vào 50 ml dd NaOH 1M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng phần? Bài 40:Cho 100ml dd AlCl3 1M tác dụng với 100 ml dd NaOH 3,5M Tính CM chất dd thu sau phản ứng? Bài 41: Một lượng Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với 0,3 lit dd HCl 1M Để lam tan hết lượng Al(OH)3 cần dùng ml dd KOH 14% ( d = 1,128g/ml)  Các loại tốn khác Bài 42: Cho 12g MgSO4 vào nước để thu 0,5 lit dd a Tính [ion] dung dịch? b Tính thể tích dd NaOH 1M đủ để làm kết tủa hết ion Mg2+ dd? Bài 43: Hòa tan 80g CuSO4 vào lượng nước vừa đủ 500 ml dd a Tính [ion] có dung dịch? b Tính V dung dịch KOH 0,5M đủ để làm kết tủa hết ion Cu2+ ? c Tính V dung dịch BaCl2 0,25M đủ để làm kết tủa hết ion SO42- ? Bài 44: Hòa tan hồn tồn 7,8g hỗn hợp Mg Al dd HCl vừa đủ thu 0,8g H2 dd A a Tính khối lượng muối thu cạn dd A? b Cho từ từ dd KOH 2M vào dd A Tính thể tích dung dịch KOH tối thiểu cần dùng để thu kết tủa cực đại? Bài 45: Một dung dịch A chứa AlCl3 FeCl3 Thêm dd NaOH vào 100ml dd A dư Lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khơ nung đến khối lượng khơng đổi thu 2g chất rắn Mặt khác người ta phải dùng 40 ml dd AgNO3 2M để làm kết tủa hết ion Cl- có 50ml dd A Tính nồng độ mol/l dd A? SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC – pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ Dạng 6: Tốn pH -6- Loại 1: pH axit mạnh bazơ mạnh Bài 46: Tính pH cúa dung dịch sau: a dd H2SO4 0,0005M ( coi H2SO4 điện li hồn tồn nấc) b 0,5 lit dd HCl có hòa tan 224 ml khí HCl đktc c Lấy 10 ml dd HBr 1M pha lỗng thành 100ml dd d Dd KOH 0,01M e 200 ml dd có chứa 0,8g NaOH f 400 ml dd chứa 3,42g Ba(OH)2 ( điện li hồn tồn nấc) g Cho m gam natri vào nước thu 1,5 lit dd có pH = 13 Tính m? h Cần g NaOH để pha chế 250 ml dd có pH = 10 Bài 47: Tính nồng độ mol/l dd a dd HCl có pH = b dd H2SO4 có pH = c dd KOH có pH = 11 d dd Ba(OH)2 có pH = 13 Loại : pH axit yếu bazơ yếu Bài 48: Tính pH dung dịch sau: a Dd CH3COOH 0,01M biết α = 4,25% b Dd CH3COOH 0,10M ( Ka= 1,75.10-5) c Dd NH3 0,10M ( Kb= 1,80.10-5) d dung dịch CH3COOH 0.1 M sau cho thêm CH3COONa đến nồng độ 0,1 M Biết số phân li Ka = 1,8.10-5 Loại 3: Pha lỗng dung dịch pha trơn dd khơng có phản ứng xảy ( phương pháp đường chéo) Bài 49: Có 250 ml dd HCl 0,4M Thêm vào x ml nước cất khoấy , thu dung dịch có pH =1 Hỏi x ml nước cất bao nhiêu? Bài 50: Có 10 ml dd HCl pH = Thêm vào x ml nước cất khoấy , thu dung dịch có pH = Hỏi x ml nước cất bao nhiêu? Bài 51: Pha lỗng nước dd NaOH có pH = 12 lần để thu dung dịch có pH = 11 Bài 52: Tính pH dung dịch sau: a Trộn 100 ml dd HNO3 0,8M với 100 ml dd HNO3 0,2M b Trộn 100 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100 ml dd KOH 0,1M Loại 4: Pha trộn dung dịch có phản ứng xảy Bài 53: Hòa tan 2,4 g Mg 150 ml dung dịch HCl 2M Dung dịch thu có pH bao nhiêu? Bài 54: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M dd D Tính pH dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hồn tồn nấc) Bài 55: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M Tính pH dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hồn tồn nấc) Bài 56:Trộn thể tích dung dịch HNO3 0,01M dd NaOH 0,02M Tính pH dung dịch thu được? Bài 57: Cho 100 ml dd H2SO4 có pH = tác dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M Tính nồng độ mol/l ion pH dd sau phản ứng?( coi H2SO4 điện li hồn tồn nấc) Bài 58: Trộn 500 ml dd NaOH 0,006M với 500 ml dd H2SO4 0,002 M Tính pH dung dịch thu được? ( coi H2SO4 điện li hồn tồn nấc) Bài 59: Lấy 200ml dd H2SO4 có p H = , thêm vào 0,88g NaOH Tính pH dd thu được?( coi H2SO4 điện li hồn tồn nấc) Bài 60: Tính V ml dd HCl 0,094M cần cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu dung dịch có pH = Bài 61: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A) Dung dịch HCl có pH = (dd B) a Tính CM A B ?( coi Ba(OH)2 điện li hồn tồn nấc) -7- b Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B Tính pH dd thu được? Bài 62: Trộn X dd H2SO4 0,02M với Y dd NaOH 0,035M thu dd Z có pH = 2.Tính tỉ lệ thể tích dd X dd Y? ( coi H2SO4 điện li hồn tồn nấc) Bài 63: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm axit HCl HNO3 có pH = ? Bài 64: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hồn tồn nấc) Bài 65: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu dd có pH = Tính CM dd H2SO4 ban đầu? Bài 66: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M KOH 0,04 M Tính pH dung dịch thu được? Bài 67: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l thu m g keert tủa 500 ml dd có pH = Hãy tính m x?(coi H2SO4 Ba(OH)2 điên li hồn tồn nấc) Bài 68: Trộn 250 ml dd chứa đồng thời HCl 0,08 M H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu m gam kết tủa 500 ml dd có pH = 12 Hãy tính m x?(coi H2SO4 Ba(OH)2 điên li hồn tồn nấc) Bài 69: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M NaOH 0,015M Tính pH dd thu được.(coi H2SO4 Ba(OH)2 điên li hồn tồn nấc) PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI Dạng 7: Viết phản ứng trao đổi ion Bài 70: Nêu điều kiện để xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Lấy ví dụ minh họa điều kiện phương trình ion rút gọn? Loại 1: Từ phương trình phân tử suy ion đầy đủ ion rút gọn Bài 71: Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ phương trình ion rút gọn cho phản ứng sau?(nếu có) FeSO4 + NaOH Fe2(SO4)3 + NaOH (NH4)2SO4 + BaCl2 NaF + HCl NaF + AgNO3 Na2CO3 + Ca(NO3)2 Na2CO3 + Ca(OH)2 CuSO4 + Na2S NaHCO3 + HCl 10 NaHCO3 + NaOH 11 HClO + KOH 12 FeS ( r ) + HCl 13 Pb(OH)2 ( r ) + HNO3 14 Pb(OH)2 ( r ) + NaOH 15 BaCl2 + AgNO3 16 Fe2(SO4)3 + AlCl3 17 K2S + H2SO4 18 Ca(HCO3)2 + HCl 19 Ca(HCO3)2 + NaOH 20 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 21 KHCO3 + HCl 22 Cu(NO3)2 + Na2SO4 23 CaCl2 + Na3PO4 24 NaHS + HCl 25 CaCO3 + H2SO4 26 KNO3 + NaCl 27 Pb(NO3)2 + H2S 28 Mg(OH)2 + HCl 29 K2CO3 + NaCl 30 Al(OH)3 + HNO3 31 Al(OH)3 + NaOH 32 Zn(OH)2 + NaOH -8- 33 Zn(OH)2 + HCl 34 Fe(NO3)3 + Ba(OH)2 35 KCl + AgNO3 36 BaCl2 + KOH 37 K2CO3 + H2SO4 38 Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 39 NaNO3 + CuSO4 40 Na2S + HCl Loại 2: Từ phương trình ion viết phương trình phân tử Bài 72: Viết phương trình phân tử phản ứng có phương trình ion rút gọn sau: Ag+ + Br→ AgBr a Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2 b + CH3COO + H → CH3COOH c S2- + 2H+ → H2S d e CO32- + 2H+ → CO2 + H2O f SO42- + Ba2+ → BaSO4 g HS- + H+ → H2S h Pb2+ + S2- → PbS k H+ + OH- → H2O l HCO3- + OH- → CO2 + H2O m 2H+ + Cu(OH)2 → Cu2+ + H2O n Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O Loại 3: Điền khuyết phản ứng Bài 73: Viết PTPT ion rút gọn cho phản ứng theo sơ đồ sau: MgCl2 +? → MgCO3↓ + ? a Ca3(PO4)2 + ? → ? + CaSO4 b ? + KOH → ? + Fe(OH)3↓ c ? + H2SO4 → ? + CO2 + H2O d FeS + ? → ? + FeCl2 e Fe2(SO4)3 + ? → K2SO4 + ? f BaCO3 + ? → Ba(NO3)2 + ? g K3PO4 + ? → Ag3PO4 + ? h Dạng 8: Nhận biết Bài 74: Bằng phương pháp hóa học phân biệt a dung dịch: Na2CO3, K2SO4, MgCl2, Ca(NO3)2 b muối rắn: Na2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 c Chọn dung dịch muối thích hợp để nhận biết dd: BaCl2, HCl, KNO3, Na3PO4 Bài 75: Chỉ dùng thêm q tím để phân biệt dung dịch sau: a Na2SO4, BaCl2, H2SO4, Na2CO3 b CuSO4, BaCl2, NaOH, Al2(SO4)3 c FeCl3, MgCl2, KOH, Ba(NO3)2 d MgCl2, Na2SO4, KOH, Zn(OH)2 e H2SO4, NaOH, BaCl2, Na2CO3, Al2(SO4)3 Dạng 9: Xác định dung dịch muối -9- Bài 76: Có dung dịch, dd chứa cation anion ( khơng trùng lặp) ion sau: SO42-, Ba2+, Cu2+, NO3- Xác định dung dịch? Bài 77: Có dung dịch, dd chứa cation anion ( khơng trùng lặp) ion sau: SO42-, Na+, Fe3+, NO3-, CO32-, Mg2+ Xác định dung dịch? Bài 78: Có dung dịch, dd chứa cation anion ( khơng trùng lặp) ion sau: SO42-, Ba2+, Na+, NO3-, Mg2+, Pb2+, Cl-, CO32- Xác định dung dịch? Bài 79: Trong dung dịch có loại ion sau: SO42-, Ba2+, Na+, NO3-, Mg2+, CO32- Mỗi dung dịch chứa cation anion a Cho biết dung dịch nào? ( cơng thức, gọi tên) b Hãy chọn axit thích hợp để phân biệt lọ đựng dd Dạng 10: Tốn ion Bài 80: Trộn lẫn 200ml dung dịch K2CO3 4M với 300 ml dd CaCl2 1M dung dịch X a Tính [ion] dung dịch X? ( Biết thể tích dd thay đổi khơng đáng kể) b Cho 100ml dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư Tính thể tích khí bay đktc? Bài 81:Một dung dịch A gồm 0,03 mol Mg2+, 0,06 mol Al3+, 0,06 mol NO3-, 0,09 mol SO42- Muốn có dung dịch A cần hòa tan muối vào nước khối lượng muối gam? Bài 82: 100 ml dung dịch X có chứa ion: Cu2+, Na+, SO42- • Để làm kết tủa hết ion Cu2+ dung dịch X cấn 50 ml dung dịch NaOH 0,4M • Để làm kết tủa hết ion SO42- dung dịch X cần 30 ml dung dịch BaCl2 1M Khi cạn 100ml dd X thu gam muối Bài 83: Nhỏ từ từ dd NaOH 2M vào 100 ml dd Y chứa ion: Zn2+, Fe3+, SO42+ kết tủa hết ion Zn2+, Fe3+ thấy thể tích dd NaOH dùng 350 ml Tiếp tục thêm 200 ml dd NaOH 2M vào hệ chất kết tủa vừa tan hết Tính nồng độ mol/l muối dung dịch Y? Bài 84:Một dung dịch có chứa ion: Mg2+, Cl-, Br- • Nếu cho dd tác dụng với dd KOH dư thu 11,6 gam kết tủa • Nếu cho dd tác dụng với AgNO3 cần vừa 200 ml dd AgNO3 2,5M sau phản ứng thu 85,1 g kết tủa a Tính [ion] dd đầu? biết Vdd = lít b Cơ cạn dung dịch ban đầu thu gam chất rắn? - 10 -
- Xem thêm -

Xem thêm: phan loai bai tap chuong dien li , phan loai bai tap chuong dien li , phan loai bai tap chuong dien li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay