dang toan khac

22 181 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

Tốn hidroxit l ưỡng tính Bài 1: Chia 19,8g Zn(OH)2 làm phần nhau: Phần 1: Cho vào 100 ml dd H2SO4 1M Phần 2: Cho vào 150 ml dd NaOH 1M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng phần? Bài 2: Chia 19,8g Al(OH)3 làm phần nhau: Phần 1: Cho vào 200 ml dd H2SO4 1M Phần 2: Cho vào 50 ml dd NaOH 1M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng phần? Bài 3:Cho 100ml dd AlCl3 1M tác dụng với 100 ml dd NaOH 3,5M Tính CM chất dd thu sau phản ứng? Bài 4: Một lượng Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với 0,3 lit dd HCl 1M Để lam tan hết lượng Al(OH)3 cần dùng ml dd KOH 14% ( d = 1,128g/ml) Các lo ại tốn khác Bài 1: Cho 12g MgSO4 vào nước để thu 0,5 lit dd a) Tính [ion] dung dịch? b) Tính thể tích dd NaOH 1M đủ để làm kết tủa hết ion Mg2+ dd? Bài 2: Hòa tan 80g CuSO4 vào lượng nước vừa đủ 500 ml dd a) Tính [ion] có dung dịch? b) Tính V dung dịch KOH 0,5M đủ để làm kết tủa hết ion Cu2+ ? c) Tính V dung dịch BaCl2 0,25M đủ để làm kết tủa hết ion SO42- ? Bài 3: Hòa tan hồn tồn 7,8g hỗn hợp Mg Al dd HCl vừa đủ thu 0,8g H2 dd A a) Tính khối lượng muối thu cạn dd A? b) Cho từ từ dd KOH 2M vào dd A Tính thể tích dung dịch KOH tối thiểu cần dùng để thu kết tủa cực đại? Bài 4: Một dung dịch A chứa AlCl3 FeCl3 Thêm dd NaOH vào 100ml dd A dư Lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khơ nung đến khối lượng khơng đổi thu 2g chất rắn Mặt khác người ta phải dùng 40 ml dd AgNO3 2M để làm kết tủa hết ion Cl- có 50ml dd A Tính nồng độ mol/l dd A? Nh ận bi ết Bài 1: Bằng phương pháp hóa học phân biệt a) dung dịch: Na2CO3, K2SO4, MgCl2, Ca(NO3)2 b) muối rắn: Na2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 c) Chọn dung dịch muối thích hợp để nhận biết dd: BaCl2, HCl, KNO3, Na3PO4 Bài 2: nhận biết chất rắn riêng biệt sau: a) BaO, MgO, CuO b) CuO, Al, MgO, Ag, c) CaO, Na2O, MgO P2O5 d) Na2O, CaO, Ag2O, Al2O3, Fe2O3, MnO2, CuO e) P2O5, Na2CO3, NaCl, MgCO3 f) NaOH, KNO3, CaCO3, MgO, P2O5, BaSO4 Bài 4: Nhận biết dung dịch sau: a) HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl b) HCl, H2SO4 NaCl, Na2CO3 c) NaOH, BaCl2, Ba(OH)2, NaCl d) Na2SO4, K2CO3, BaCl2, AgNO3 e) KNO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 Bài 3: Chỉ dùng thêm q tím để phân biệt dung dịch sau: a) Na2SO4, BaCl2, H2SO4, Na2CO3 b) CuSO4, BaCl2, NaOH, Al2(SO4)3 c) FeCl3, MgCl2, KOH, Ba(NO3)2 d) MgCl2, Na2SO4, KOH, Zn(OH)2 e) H2SO4, NaOH, BaCl2, Na2CO3, Al2(SO4)3 f) HCl, Na2CO3, CaCl2, AgNO3 g) Chỉ dùng phenonphtalein nhận biết dd sau: KOH, KCl, H2SO4, BaCl2 Ví dụ minh hoạ: Không dùng thêm thuốc thử khác, nhận biết dung dòch phương pháp hoá học a) Na2CO3, HCl, BaCl2 b) HCl, H2SO4, Na2CO3, BaCl2 c) MgCl2, NaOH, NH4Cl, BaCl2, H2SO4 Xác đ ịnh dung d ịch mu ối Bài 1: Có dung dịch, dd chứa cation anion ( khơng trùng lặp) ion sau: SO42-, Ba2+, Cu2+, NO3- Xác định dung dịch? Bài 2: Có dung dịch, dd chứa cation anion ( khơng trùng lặp) ion sau: SO42-, Na+, Fe3+, NO3-, CO32-, Mg2+ Xác định dung dịch? Bài 3: Có dung dịch, dd chứa cation anion ( khơng trùng lặp) ion sau: SO42-, Ba2+, Na+, NO3-, Mg2+, Pb2+, Cl-, CO32- Xác định dung dịch? Bài 4: Trong dung dịch có loại ion sau: SO42-, Ba2+, Na+, NO3-, Mg2+, CO32- Mỗi dung dịch chứa cation anion a) Cho biết dung dịch nào? ( cơng thức, gọi tên) b) Hãy chọn axit thích hợp để phân biệt lọ đựng dd Bài tập Bài 1: Trộn lẫn 200ml dung dịch K2CO3 4M với 300 ml dd CaCl2 1M dung dịch X a) Tính [ion] dung dịch X? ( Biết thể tích dd thay đổi khơng đáng kể) b) Cho 100ml dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư Tính thể tích khí bay đktc? Bài 2:Một dung dịch A gồm 0,03 mol Mg2+, 0,06 mol Al3+, 0,06 mol NO3-, 0,09 mol SO42- Muốn có dung dịch A cần hòa tan muối vào nước khối lượng muối gam? Bài 3: 100 ml dung dịch X có chứa ion: Cu2+, Na+, SO42- • Để làm kết tủa hết ion Cu2+ dung dịch X cấn 50 ml dung dịch NaOH 0,4M • Để làm kết tủa hết ion SO42- dung dịch X cần 30 ml dung dịch BaCl2 1M Khi cạn 100ml dd X thu gam muối Bài 4:Một dung dịch có chứa ion: Mg2+, Cl-, Br- a) Nếu cho dd tác dụng với dd KOH dư thu 11,6 gam kết tủa b) Nếu cho dd tác dụng với AgNO3 cần vừa 200 ml dd AgNO3 2,5M sau phản ứng thu 85,1 g kết tủa c) Tính [ion] dd đầu? biết Vdd = lít Cơ cạn dung dịch ban đầu thu gam chất rắn?
- Xem thêm -

Xem thêm: dang toan khac , dang toan khac , dang toan khac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay