dang 1 tinh nng do ion trong đ

20 189 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

Dạng 1: Tính nồng độ ion có dung dịch • Hòa tan 4,9g H2SO4 vào nước thu 200 ml dung dịch • Hòa tan 8,96 lit khí hidro clorua (đkc) vào nước 250ml Dạng 1: Tính nồng độ ion có dung dịch • Dung dịch HCl 7,3% ( d = 1,25 g/ml) • Dd Cu(NO3)2 0,3 M • Hòa tan 12,5g CuSO4.5H2O vào nước thu 500 ml dd Câu 2: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5 M chứa số mol + H số mol H + có 0,3 lit dd HNO3 0,2M 120 ml Bài 3: Tính [ion] có dung dịch a dd CH3COOH 1,2M, biết + α =1,4% + Ka = 1,75.10-5 b dd Ca(OH)2 0,0072M , biết + α = 80% + Kb = 1,5 10-3 c dd HNO2 1M, biết + α = 1,4% + nKa = 4.10-4 Bài 4: Cho 12g MgSO4 vào nước để thu 0,5 lit dd • Tính [ion] dung dịch? • Tính thể tích dd NaOH 1M đủ để làm kết tủa hết ion Mg2+ dd? 3 Bài 5: Để trung hòa 20cm dd HCl cần dùng 50cm dd Ba(OH)2 0,5M • Tính CM dd HCl? • Tính [ion] dd thu được? Bài 6: Trộn 15ml dd NaOH 2M với 15ml dd H2SO4 1,5M Tính [ion] dd thu được? Bài 7: Đổ 150 ml dd KOH vào 50 ml dd H2SO4 1M dd trở dư bazơ Cô cạn dd sau phản ứng thu 11,5g chất rắn, tinh CM dd KOH ban đầu? Câu 8: Trộn 50 ml dung dịch NaOH 0,12M với 50 ml dung dịch H2SO4 0,1M Tính nồng độ mol ion dung dịch thu Câu 5: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,15M KOH 0,1M Xác định nồng độ ion sau phản ứng Dạng 2: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích phương pháp: - Trong dung dịch: Tổng số mol điện tích dương = Tổng số mol điện tích âm - Khi cô cạn dd muối: khối lượng muối = khối lượng cation (ion dương) + khối lượng anion (ion âm) Dạng 2: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích Bài 1: Một dd chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ , c mol Cl- d mol NO3- Tìm biểu thức liên hệ a, b, c, d? Bài 2: : Một dd chứa x mol Na+, y mol Ca2+ , z mol HCO3- t mol Cl- Tìm biểu thức liên hệ x, y, z, t? Dạng 2: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích Bài 3: Một dd chứa Na+ (0,9 mol), SO42-(0,1mol), K+(0,1mol) NO3- ( x mol) Gía trị x bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu cô cạn Dạng 2: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích + 2+ Bài 4: Một dd chứa K (0,4 mol),Ca (0,3mol) Cl ( x mol) Gía trị x bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu cô cạn Dạng 2: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích Bài 5: Một dung dịch chứa Fe ( x mol), SO4 2- 2+ ( 0,1 mol), Al 3+ ( 0,2 mol), Cl ( y mol) Biết cô cạn dung dịch làm khan thi thu 46,9g chất rắn khan Tìm giá trị x y? - Bài tập 1.(CĐA-2007) Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– y mol Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Giá trị x y A 0,01 0,03 B 0,03 0,02 C 0,05 0,01 D 0,02 0,05 Bài 2: Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 100ml dd KOH 0,5M dd D • Tính [OH-] có dd D • Tính thể tích dd H2SO4 đủ để trung hòa dd D Bài 3: Tính CM dd H2SO4 dd NaOH, biết rằng: • + 30 ml dd H2SO4 trung hòa hết 20ml dd NaOH 10ml dd KOH 1M • + 30 ml dd NaOH trung hòa hết 20ml dd H2SO4 5ml dd HCl 1M Bài 4: Trộn 200ml dd HCl 0,1M với 100ml dd HNO3 0,1M thu dd A Tính thể tích dd Ba(OH)2 0,02M cần dùng để trung hòa vừa 100ml dd A Bài 5: Cho 400ml dd gồm HNO3 0,2M HCl 0,5M trung hòa vừa đủ với V ml dd X gồm NaOH 0,1M Ba(OH) 0,2M Tính giá trị V ml? [...]... Trộn lẫn 10 0ml dd KOH 1M với 10 0ml dd KOH 0,5M đ ợc dd D • Tính [OH-] có trong dd D • Tính thể tích dd H2SO4 đ đ trung hòa dd D Bài 3: Tính CM của dd H2SO4 và dd NaOH, biết rằng: • + 30 ml dd H2SO4 đ ợc trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10 ml dd KOH 1M • + 30 ml dd NaOH đ ợc trung hòa hết bởi 20ml dd H2SO4 và 5ml dd HCl 1M Bài 4: Trộn 200ml dd HCl 0,1M với 10 0ml dd HNO3 0,1M thu đ ợc dd A Tính thể...Dạng 2: Áp dụng đ nh luật bảo toàn điện tích phương pháp: - Trong một dung dịch: Tổng số mol điện tích dương = Tổng số mol điện tích âm - Khi cô cạn một dd muối: khối lượng muối = khối lượng cation (ion dương) + khối lượng anion (ion âm) Dạng 2: Áp dụng đ nh luật bảo toàn điện tích Bài 1: Một dd chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ , c mol Cl- và d mol NO3- Tìm... Áp dụng đ nh luật bảo toàn điện tích Bài 3: Một dd chứa Na+ (0,9 mol), SO42-(0,1mol), K+(0,1mol) và NO3- ( x mol) Gía trị của x là bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu đ ợc khi cô cạn Dạng 2: Áp dụng đ nh luật bảo toàn điện tích + 2+ Bài 4: Một dd chứa K (0,4 mol),Ca (0,3mol) và Cl ( x mol) Gía trị của x là bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu đ ợc khi cô cạn Dạng 2: Áp dụng đ nh luật bảo toàn điện tích... 0 ,1 mol), Al 3+ ( 0,2 mol), Cl ( y mol) Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thi thu đ ợc 46,9g chất rắn khan Tìm giá trị của x và y? - Bài tập 1. (CĐA-2007) Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– và y mol Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam Giá trị của x và y lần lượt là A 0, 01 và 0,03 B 0,03 và 0,02 C 0,05 và 0, 01 D 0,02 và 0,05 Bài 2: Trộn lẫn 10 0ml... 20ml dd H2SO4 và 5ml dd HCl 1M Bài 4: Trộn 200ml dd HCl 0,1M với 10 0ml dd HNO3 0,1M thu đ ợc dd A Tính thể tích dd Ba(OH)2 0,02M cần dùng đ trung hòa vừa đ ng 10 0ml dd A Bài 5: Cho 400ml dd gồm HNO3 0,2M và HCl 0,5M trung hòa vừa đ với V ml dd X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,2M Tính giá trị của V ml?
- Xem thêm -

Xem thêm: dang 1 tinh nng do ion trong đ , dang 1 tinh nng do ion trong đ , dang 1 tinh nng do ion trong đ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay