cac dang bai chuong dien li

3 119 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

ĐỀ SỐ 1: ÔN TẬP CHƯƠNG DẠNG BÀI : TÍNH pH CỦA DUNG DịCH Phương pháp: - Nếu dung dịch axit tính [H+], dung dịch bazơ tính [OH-] tính [H+]=10-14/ [OH-] nH + , nOH − sau dựa vào pt: H + + OH -  → H O So sánh - Nếu trộn lẫn nhiều axit với nhiều bazơ tính + xem H hay OH dư, tính nồng độ lượng (quyết định đến pH dung dịch ) - V dung dịch sau trộn tổng V - Từ [H+] = 10-a => pH = a pH = - lg[H+] 1: Tính độ pH dung dịch sau: HNO3 0,001M; Ba(OH)2 0,025M 2: Hòa tan 2,24 ml khí HCl vào nước để thu 100 ml dung dịch HCl Tính pH d dịch thu 6: Trộn 50 ml dung dịch NaOH 0,12M với 50 ml dung dịch H 2SO4 0,1M Tính nồng độ mol ion dung dịch thu pH dung dịch 7: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,15M KOH 0,1M tính pH dung dịch thu 8: (ĐHA- 2004) Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 0,08M KOH 0,04M Tính pH dung dịch thu 9: (CĐA-2005).Trộn 10 g dung dịch HCl 7,3% với 20 g H2SO4 4,9% thêm nước để 100 ml dung dịch A tính nồng độ mol ion H+ pH dung dịch A 10:Trộn lit dung dịch H2SO4 0,15M với lit dd KOH 0,165M thu dung dịch E Tính pH dung dịch thu 11: (CĐA-2006).Cho dung dịch A hỗn hợp: H 2SO4 2.10-4M HCl 6.10-4M Cho dung dịch B hỗn hợp: NaOH 3.10 M Ca(OH)2 3,5.10-4M a/ Tính pH dung dịch A dung dịch B b/ Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B dung dịch C Tính pH dung dịch C 12: (CĐB-SP TPHCM 2006).A dung dịch HCl 0,2M; B dung dịch H 2SO4 0,1M Trộn thể tích A B dung dịch X tính pH dung dịch X 13:Trộn 300 ml dd HCl 0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 b mol/l thu 500 ml dung dịch có pH = 1.Tính giá trị b 14: (ĐHQG TPHCM 2001).Trộn 250 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,01M KOH 0,02M với 250 ml dung dịch H2SO4 a mol/l thu b g kết tủa 500 ml dung dịch có pH = Tính a, b 15: (CĐA-SP Đăk Lăk 2006) Cho 200 ml dung dịch HNO3 1M vào 600 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M Ca(OH)2 0,1M Tính pH dung dịch thu 16: (ĐH Quy Nhơn 2001) Trộn 250 ml dung dịch Ca(OH) 1M với 350 ml dung dịch HNO 1M HCl 2M Tính pH dung dịch thu 17: Hòa tan 6,3 g HNO3 vào nước để 500 ml dung dịch A a/ Tính pH dung dịch A b/ Tính thể tích dung dịch KOH 2M đủ để trung hòa dung dịch A c/ Đổ 500 ml dd Ba(OH)2 0,2M vào dd A pH biến đổi nào? Coi Ba(OH) điện li hoàn toàn 18: (ĐHA-2007): Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dd Y có pH A B C D 19: (ĐHA-2008):Trộn lẫn V ml dd NaOH 0,01M với V ml dd HCl 0,03 M 2V ml dd Y Dung dịch Y có pH A B C D 20: ( ĐHB-2008): Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) + -14 thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a (biết dung dịch [H ][OH ] = 10 ) A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 21: (ĐHB-2009): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 DẠNG BÀI: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION phương pháp: - Điều kiện: sản phẩm phản ứng có chất kết tủa, chất bay chất điện li yếu - Trong dung dịch, tổng điện tích dương luôn tổng điện tích âm - Điều kiện để ion tồn dung dịch ion phải không phản ứng với để tạo chất kết tủa, chất bay hơi, chất điện li yếu 22/ Trộn chất sau đây, trường hợp xảy pứ? Viết pt phân tử, phương trình ion ion thu gọn 1/ BaCl2 H2SO4 8/ K2CO3 HCl 15/ Fe2(SO4)3 NaOH 2/ BaCl2 NaOH 9/ Na2S CuSO4 16/ CH3COONa HCl 3/ NaCl AgNO3 10/ Al(OH)3 HCl 17/ (NH4)2SO4 Ba(OH)2 4/ FeCl2 NaOH 11/Zn(OH)2và HNO3 18/ NH4Cl Ba(OH)2 5/ Na2S HCl 12/Zn(OH)2và NaOH 19/ Ba(NO3)2 CuSO4 6/ Na2SO3 HNO3 13/ CaCl2 AgNO3 20/ Al(OH)3 NaOH 7/ CuS HCl 14/ Pb(NO3)2 Al2(SO4)3 ∑ ∑ Trang 23/ Bổ túc phản ứng sau viết dạng ion ion thu gọn a/ BaCl2 + ? → BaCO3 + ? e/ Ba(NO3)2 + ? → BaSO4 + ? b/ FeS + ? → FeSO4 + ? f/ ZnCl2 + ? → AgCl + ? c/ Na2CO3 + ? → NaCl + ? g/ ZnSO4 + ? → ZnS + ? d/ AgNO3 + ? → AgCl + ? h/ FeCl2 + ? → Fe(OH)2 + ? 24/ Viết phương trình phân tử phản ứng có phương trình ion thu gọn sau a/S2- +2 H + →H 2S↑ b/Fe3+ +3OH- →Fe(OH)3 ↓ c/Mg 2+ +2OH- →Mg(OH)2 ↓ i/ AgNO3 + ? → Ag2CO3 + ? j/ Ba(NO3)2 + ? → BaCO3 + ? k/ CaCO3+?→CaCl2 + ? +? l/ FeCl3 + ? →Fe(OH)3+ ? d/Ba 2+ +SO24 →BaSO4 ↓ g/Cu 2+ +2OH- →Cu(OH)2 ↓ e/Ag + +Cl- →AgCl↓ f/H + +OH - →H 2O i/ Pb2+ + S2- → PbS h/2 H + +CO32- →CO ↑+ H 2O DẠNG BÀI: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH phương pháp: - Trong dung dịch: số mol điện tích dương = số mol điện tích âm - Khi cô cạn dd muối: khối lượng muối = khối lượng cation (ion dương) + khối lượng anion (ion âm) − 25 Một dung dịch chứa a mol Na +, b mol Ca2+, c mol HCO d mol Cl- Lập biểu thức liên hệ a, b, c, d công thức tổng khối lượng muối dung dịch 26 Trong dung dịch có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol SO 24− a) Lập biểu thức liên hệ a, b, c, d b) Nếu a = 0,1 ; c = 0,1 ; d = 0,3 b ? Từ kết tính tổng klượng muối có ddịch 27 Một dung dịch có chứa loại cation Fe 2+(0,1 mol) Al3+(0,2 mol) loại anion Cl- (x mol) SO 24− (y mol) Tính x ,y Biết cô cạn dung dịch làm khan thu 46,9 gam chất kết tủa 28 Một dung dịch chứa x mol Cu 2+, y mol K+; 0,03 mol Cl- 0,02 mol SO 24− Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Hãy xác định giá trị x y 29 Trong 200ml dung dịch A có chứa 0,2 mol ion Na +, 0,6 mol NH4+, 0,4mol H+, 0,2mol Cl-, 0,5 mol SO42- Dung dịch B chứa hỗn hợp hai hiđroxit KOH 1M Ba(OH) 2M Cho 300ml dung dịch B vào dung dịch A, đun nhẹ Tính khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng 2− 30 Hãy xác định tổng khối lượng muối có dung dịch A chứa ion Na +, NH +4 , SO 24− , CO Biết : - Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư đun nóng thu 0,34 gam khí làm xanh giấy quì ẩm 4,3 gam kết tủa - Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu 0,224 lít khí (đktc) − 31 Dung dịch A chứa a mol K+ , b mol NH +4 , c mol HCO , d mol SO 24− (không kể ion H+ OH- nước) Cho thêm (c+d+e) mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thu dung dịch X , khí Y kết tủa Z Coi Ba(OH) điện li hoàn toàn Tìm biểu thức liên hệ a, b, c, d, e dung dịch A dung dịch X 22+ + – 32.(CĐA-2007) Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu , 0,03 mol K , x mol Cl y mol SO Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Giá trị x y (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64) A 0,01 0,03 B 0,03 0,02 C 0,05 0,01 D 0,02 0,05 DẠNG 7: PHÂN BIỆT CHẤT phương pháp: - Đối với chất rắn: thường dùng H2O để hòa tan dùng dung dịch axit loãng HCl, H2SO4 để hòa tan - Đối với chất lỏng: + Trước tiên quan sát màu dung dịch, xem thử dung dịch có màu đặc trưng hay không + Tiếp theo thường dùng thuốc thử như: quỳ tím, dd NaOH, dd Ba(OH) 2…để nhận biết 33 Phân biệt dung dịch sau chứa rong bình nhãn : NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 , NaOH , Na2CO3 34 Chỉ dùng thêm hoá chất phân biệt dung dịch sau : Na 2CO3 , Na2SO3 , Na2SO4, Na2SiO3 Na2S 35 Hãy phân biệt chất rắn sau : NaCl , Na2CO3 , Na2SO4 , BaCO3 , BaSO4 ( Chỉ dùng thêm hoá chất nước) 36 Hãy nêu phương pháp để nhận biết dung dịch bị nhãn sau đây: AlCl 3, NaCl, MgCl2, H2SO4, NaOH 37 Bằng phương pháp hoá học, nhận biết dung dịch đựng lọ nhãn sau : Ba(OH)2 , H2SO4 , FeCl3,CuCl2 , NaCl , Na2CO3 , NH4Cl , (NH4)2SO4 (Chỉ dùng thêm quì tím) 38 Có lọ nhãn chứa dung dịch chất AlCl 3, ZnCl2, NaCl, MgCl2 Bằng phương pháp hoá học nhận biết, viết phương trình phản ứng 39 Lựa chọn hoá chất thích hợp để phân biệt dung dịch muối: NH 4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3 40 Có lọ không nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: K 2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 Fe2(SO4)3 Chỉ dùng thuốc thử nhận biết (Dùng dung dịch NaOH) 41 Có bình nhãn, bình chứa hỗn hợp dung dịch sau : K2CO3 Na2SO4 ; KHCO3 Na2CO3 ; KHCO3 Na2SO4 ; Na2SO4 K2SO4 Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết bình mà dùng thêm dung dịch HCl dung dịch Ba(NO3)2 ∑ ∑ Trang 2− 12 Dung dịch A chứa ion Na+, NH +4 , SO 24− , CO a) Dung dịch A điều chế từ hai muối trung hoà ? b) Chia dung dịch A làm hai phần : - Phần thứ cho tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư ,đun nóng ta thu 4,3 gam kết tủa X 470,4 ml khí Y 13,5oC atm - Phần thứ hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 235,2 ml khí 13,5 oC atm Tính tổng khối lượng muối ½ dung dịch A 13 Có hai dung dịch, dung dịch A dung dịch B Mỗi dung dịch chứa loại cation loại anion số ion − sau : K+(0,15 mol) ; Mg2+(0,1 mol) ; NH +4 (0,25 mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO 24− (0.075 mol) ; NO (0,25 mol) ; 2− CO (0,15 mol) Xác định dung dịch A dung dịch B 15 Một dung dịch chứa a mol NaHCO b mol Na2CO3 a) Khi thêm (a+b) mol BaCl (a+b) mol Ba(OH)2 vào dung dịch khối lượng kết tủa thu hai trường hợp có không ? Giải thích Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn b) Tính khối lượng kết tủa thu trường hợp a = 0,1 mol b = 0,2 mol − 16 a) Một dung dịch A chứa 0,03 mol Ca 2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO ; 0,09 mol SO 24− Muốn có dung dịch phải hoà tan hai muối vào nước ? Giải thích − b) Kết xác định nồng độ mol ion dung dịch sau: [Na +] = 0,05 ; [Ca2+] = 0,01 ; [NO ] = − 0,01 ; [Cl-] = 0,04 ; [HCO ] = 0,025 Kết hay sai ? Vì sao? 2+ , SO4 , NH4 , Cl Chia dung dịch X thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu 0,672 lít khí (ở đktc) 1,07 gam kết tủa; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu 4,66 gam kết tủa 18.(CĐA-2008) Dung dịch X chứa ion: Fe 3+ Tổng khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch X (quá trình cô cạn có nước bay hơi) A 7,04 gam B 3,73 gam C 3,52 gam D 7,46 gam - Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: cac dang bai chuong dien li , cac dang bai chuong dien li , cac dang bai chuong dien li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay