Bai tap trac nghiem chuong cacbon silic hay

3 141 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON - SILIC Câu 1- Kim cương than chì dạng: A- đồng hình cacbon B- đồng vị cacbon C- thù hình cacbon D- đồng phân cacbon Câu Trong nhóm IVA, theo chiều tăng ĐTHN, theo chiều từ C đến Pb, nhận định sau sai A- Độ âm điện giảm dần B- Tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần C- Bán kính nguyên tử giảm dần D- Số oxi hoá cao +4 Câu Trong nhóm IVA, nguyên tố thể tính khử trạng thái đơn chất: A- C, Si B- Si, Sn C- Sn, Pb D- C, Pb Câu 4- Trong phản ứng sau đây, phản ứng viết sai t → COCl → 3CO + 2Fe A- 3CO + Fe2 O3  B- CO + Cl  0 t t → 3CO2 + Al → 2CO2 B- 3CO + Al2O3  D- 2CO + O2  Câu 7- Cho dãy biến đổi hoá học sau: CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → Ca(HCO3 )2 → CaCO → CO Điều nhận định sau đúng: A- Có phản ứng oxi hoá- khử B- Có phản ứng oxi hoá- khử C- Có phản ứng oxi hoá- khử D- Khong có phản ứng oxi hoá- khử Câu 8- Trong phân tử CO2, nguyên tử C trạng thái lai hoá A- sp B- sp2 C- sp3 D- Không trạng thái lai hoá Câu 9- Khí CO2 điều chế phòng TN thường lẫn khí HCl Để loại bỏ HCl khỏi hổn hợp, ta dùng A- Dung dịch NaHCO3 bão hoà B- Dung dịch Na 2CO3 bão hoà C- Dung dịch NaOH đặc D- Dung dịch H 2SO4 đặc Câu 10-Để phòng nhiễm độc CO người ta dùng chất hấp thụ A- đồng(II) oxit mangan oxit B- đồng(II) oxit magie oxit C- đồng(II) oxit than hoạt tính D- than hoạt tính Câu 13- Nhận định sau muối cacbonat đúng: Tất muối cacbonat A- tan nước B- bị nhiệt phân tạo oxit kim loại cacbon dioxit C- bị nhiệt phân trừ muối cacbonat kim loại kiềm D- không tan nước Câu 14- Cho m gam hổn hợp muối cacbonat tác dụng hết với dd HCl thu 6,72 lít khí CO2(đkc) 32,3g muối clorua.Giá trị m là: A- 27g B- 28g C- 29g D- 30g Câu 15- Cho 3,45g hổn hợp muối natri cacbonat kali cacbonat tác dụng hết với dd HCl thu V lít CO2 (đkc) 3,12g muối clorua.Giá trị V : A- 6,72 lít B- 3,36 lít C- 0,67 lít D- 0,672 lít Câu 16- Hiện tượng xảy trộn dd Na2CO3 với dd FeCl3 A- Xuất kết tủa màu đỏ nâu B- Có bọt khí thoát khỏi dd C- Xuất kết tủa màu lục nhạt D- A B Câu 23- Sự hình thành thạch nhũ hang động đá vôi nhờ phản ứng hoá học sau đây? A- CaCO3 + CO + H O → Ca(HCO3 )2 B- Ca(OH)2 + Na CO3 → CaCO3 ↓ +2NaOH t → CaO + CO2 C- CaCO3  D- Ca(HCO3 )2 → CaCO3 + CO + H 2O Câu 26- Tính khử C thể phản ứng sau t t → CaC + CO → CH A- CaO + 3C  B- C + 2H  0 0 t t → 2CO → Al C C- C + CO2  D- 4Al + 3C  Câu 27- Tính oxi hoá tính khử cacbon thể phản ứng sau t t → CaC + CO → CH A- CaO + 3C  B- C + 2H  0 0 t t → 2CO → Al C C- C + CO2  D- 4Al + 3C  Câu 28- Điều sau không cho phản ứng CO với khí O2? A- Phản ứng thu nhiệt B- Phản ứng toả nhiệt C- Phản ứng kèm theo giảm thể tích D- Phản ứng không xảy đk thường Câu 30- Có muối dạng bột NaHCO3, Na2CO3 CaCO3 Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết chất A- Quỳ tím B- Phenolphtalein C- Nước quỳ tím D- Axit HCl quỳ tím Câu 31- Thành phần khí than ướt A- CO,CO2 , H , N B- CH ,CO,CO , N C- CO,CO2 , H , NO2 D- CO,CO2 , NH3 , N Câu 33- Phản ứng sau không xảy t t → CaO + CO → MgO + CO A- CaCO3  B- MgCO3  0 0 t t → Na CO3 + CO + H O → Na O + CO C- 2NaHCO3  D- Na CO3  Câu 39- Chỉ dùng thêm thuốc thử để nhận biết lọ mhãn chứa dung dịch H 2SO4, BaCl2, Na2CO3 A- Quỳ tím B- dd AgNO3 C- dd N2CO3 D- Tất sai Câu 59- Để phân biệt CO2 SO2 dùng A- dd Ca(OH)2 B- dd Br2 C- dd NaOH D- dd KNO Câu 67- Khí CO không khử oxit A- CuO B- CaO C- PbO D- ZnO Câu 69- Dẫn luồng khí CO qua hổn hợp Al O3 ,CuO,MgO, Fe2 O3 (nóng) sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn A- Al O3 ,Cu,MgO, Fe B- Al,Fe,Cu,Mg C- Al O3 ,Cu,Mg, Fe D- Al O3 , Fe O3 ,Cu,MgO Câu 70- Axit HCN (axit cianic) có nhiều vỏ củ sắn chất cực độc Để tránh tượng bị say ăn sắn, người ta làm sau A- Cho thêm nước vôi vào luộc để trung hoà HCN B- Rửa vỏ luộc,khi sôi mở nắp xoong khoảng phút C- Tách bỏ vỏ luộc D- Tách bỏ vỏ luộc,khi sôi mở nắp vung khoảng phút Câu 71- Dung dịch muối X làm quỳ tím hoá xanh,dd muối Y không làm đổi màu quỳ tím.Trộn X Y thấy có kết tủa.X Y cặp chất sau A- NaOH K2SO4 B- NaOH FeCl3 C- Na2CO3 BaCl2 D- K2CO3 NaCl Câu 72- Có chất rắn màu trắng,đựng lọ riêng biệt nhãn CaCO 3, Na2CO3, NaNO3 Nếu dùng quỳ tím nước nhận biết A- chất B- chất C- chất D- Không nhận Câu 73- Để tách CO2 khỏi hổn hợp với HCl nước,có thể cho hổn hợp qua bình đựng A- NaOH H2SO4 đặc B- Na2CO3 P2O5 C-H2SO4 đặc KOH D- NaHCO3 P2O5 2+ 2+ 2+ + + − Câu 74- Một dd có chứa ion sau Ba ,Ca ,Mg , Na , H ,Cl Để tách nhiều cation khỏi dd mà không đưa thêm ion vào dd ta cho dd tác dụng với dd sau A- dd Na2SO4 vừa đủ B-dd Na2CO3 vừa đủ C- dd K2CO3 vừa đủ D-dd NaOH vừa đủ Câu 75- Nhiệt phân hoàn toàn hổn hợp BaCO 3,MgCO3,Al2O3 rắn X khí Y.Hoà tan rắn X vào nước thu kết tủa E dd Z.Sục khí Y dư vào dd Z thấy xuất kết tủa F,hoà tan E vào dd NaOH dư thấy tan phần dd G a) Chất rắn X gồm A- BaO,MgO,A2O3 B- BaCO3,MgO,Al2O3 C- BaCO3,MgCO3,Al D- Ba,Mg,Al b) Khí Y A- CO2 O2 B- CO2 C- O2 D- CO c)Dung dịch Z chứa A- Ba(OH)2 B- Ba(AlO2)2 C- Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 D- Ba(OH)2 MgCO3 d) Kết tủa F A- BaCO3 B- MgCO3 C- Al(OH)3 D- BaCO3 MgCO3 e) Trong dd G chứa A- NaOH B- NaOH NaAlO2 C- NaAlO2 D- Ba(OH)2 NaOH Câu 76- Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCl,dung dịch thu có pH A- B- < C- > D- Không xác định Câu 77- Dung dịch X chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3.Thực thí ngiệm sau TN1: cho (a+b)mol CaCl2 TN2: cho (a+b) mol Ca(OH)2 vào dd X Khối lượng kết tủa thu TN A- Bằng B- Ở TN1 < TN2 C- Ở TN1 > TN2 D- Không so sánh Câu 78- Khi cho từ từ dd Fe(NO3)3 vào dd Na2CO3 đun nóng a) Hiện tượng xảy A-Chỉ có kết tủa B-Chỉ có sủi bọt khí C-Vừa có kết tủa vừa có bọt khí D- Không có tượng b) Chất kết tủa A- Fe2 (CO3 )3 B- Fe(OH)3 C- Fe2O3 D- chất Câu 79- Có lọ nhãn đựng chất bột màu trắng: NaCl, Na 2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 Chỉ dùng nước khí CO2 nhận chất A- B- C- D-
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap trac nghiem chuong cacbon silic hay , Bai tap trac nghiem chuong cacbon silic hay , Bai tap trac nghiem chuong cacbon silic hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay