HC CACBON

29 168 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

A CO B CO2 C H2CO3 D MUỐI CACBONAT A Cacbon monooxit (CO) I Tính chất vật lý - Là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ không khí tan nước, t0h/l =-191,50C, t0h/r =-205,20C - Rất bền với nhiệt độc Hãy cho biết tính chất vật lý CO A Cacbon monooxit (CO) I Tính chất vật lý II Tính chất hoá học 1/ Là oxit không tạo muối (oxit trung tính) CO không tác dụng với nước, axit dd kiềm đk thường Hãy cho biết loại oxit mà em học A Cacbon monooxit (CO) I Tính chất vật lý II Tính chất hoá học 1/ Là oxit không tạo muối (oxit trung tính) CO không tác dụng với nước, axit dd kiềm đk thường Hãy xác định vai trò CO phản ứng sau 2/ CO chất khử mạnh - CO cháy không khí cho lửa màu lam nhạt tỏa nhiệt: 2CO(k) + O2(k) → 2CO2(k) - Khử nhiều oxit kim loại nhiệt độ cao: Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2 +2 +4 2CO(k) + O2(k) → 2CO2(k) Tính khử A Cacbon monooxit (CO) I Tính chất vật lý II Tính chất hoá học III Điều chế 1.Trong phòng thí nghiệm H SO4 đ ,t HCOOH    → CO + H2O Trong PTN, CO điều chế cách nào? A Cacbon monooxit (CO) I Tính chất vật lý II Tính chất hoá học III Điều chế 1.Trong phòng thí nghiệm H SO4 đ ,t    → CO + H2O Trong công nghiệp HCOOH - Cho nước qua than nóng đỏ khí than ướt C +H2O 1050 C CO + H2 - Cho không khí qua than nóng đỏ khí than khô (hay khí lò ga) C + O2 → CO2 CO2 + C → CO Trong công nghiệp, CO điều chế cách nào? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) I Tính chất vật lý (SGK) Hãy cho biết tính chất vật lý CO2 Khí cacbonic CO2 khí quyển chỉ hấp thụ một phần những tia hồng ngoại của Mặt Trời và để cho những tia có bước sóng từ 50000 đến 100000 Å qua dễ dàng đến mặt đất Nhưng những bức xạ nhiệt phát ngược lại từ mặt đất có bước sóng 140000 Å bị khí CO2 hấp thụ mạnh và phát trở lại Trái Đất làm cho Trái Đất ấm lên Theo tính toán của các nhà khoa học thì nếu hàm lượng CO khí quyển tăng lên gấp đôi so với hiện tại thì nhiệt độ ở mặt đất tăng lên oC Về mặt hấp thụ bức xạ, lớp CO2 ở khí quyển tương đương với lớp thủy tinh của các nhà kính dùng để trồng cây, trồng hoa ở xứ lạnh Do đó hiện tượng làm cho Trái Đất ấm lên bởi khí CO2 được gọi là hiệu ứng nhà kính Cháy rừng ,các đám cháy lớn: nguồn thải khí CO2 lớn gây hiệu ứng nhà kính Khí thải công nghiệp Hoạt động giao thông vận tải, nạn kẹt xe… A Cacbon monooxit B Cacbon đioxit I Tính chất vật lý II Tính chất hóa học III Điều chế 1.Trong phòng thí nghiệm CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Trong công nghiệp CO2 thu hồi từ trình CN khác: đốt cháy hoàn toàn than để cung cấp lượng cho trình SX; chuyển hóa khí thiên nhiên, sản phẩm dầu mỏ Trong PTN, CO2 điều chế nào? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) - Là axit yếu nấc, bền, dễ bị phân huỷ thành CO2 H2O H2CO3 HCO3- H+ + HCO3H+ + CO32- Từ phản ứng: CO2 + H2O H2CO3 em có xét tính chất H2CO3 A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) - Là axit yếu nấc, bền, dễ bị phân huỷ thành CO2 H2O H2CO3 HCO3- H+ + HCO3H+ + CO32- - Có khả tạo loại muối: muối hiđrocacbonat muối cacbonat Từ pt điện li, cho biết khả tạo muối H2CO3 A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan Muối cacbonat k.loại kiềm (trừ Li2CO3), amoni đa số muối hiđrocacbonat (trừ NaHCO3) dễ tan nước - - Muối cacbonat k.loại khác không tan nước Muối cacbonat Dựa vàoloại bảng kim kiềm, tan, tính amoni tan, nhận muối xét khả cacbonat lại tan muối không tan cacbonat B¶ng tÝnh tan cña mét sè chÊt n­íc Cation Anion Li+ Na+ K+ NH4+ Cu2+ Ag+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ Zn2+ Hg2+ Al3+ Sn2+ Pb2+ Bi3+ Cr3+ Mn2+ Fe3+ Cl- T T T T T K T T T T T T T T I - T T T Br- T T T T T K T T T T T I T T I - T T T I- T T T T - K T T T T T K T T K T K - NO3- T T T T T T T T T T T T T - T T T T T CH3COO- T T T T T T T T T T T T T - T - - T - S2- T T T T K K - T T T K K - K K K - K - SO32- T T T T K K K K K K K K - - K K - K K SO42- T T T T T I T K K K T - T T K - T T T CO32- T T T T - K K K K K K - - - K K - K - SiO32- T T T - - - K K K K K - K - K - - K K CrO42- T T T T K K T I I K K K - - K K T K - PO43- K T T T K K K K K K K K K K K K K K K OH- T T T T K - K I I T K - K K K K K K K A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan 2/Tác dụng với axit Dễ dàng t/dụng với axit  CO2 (↑) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O HCO3- + H+ → CO2 + H2O Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O CO32- + 2H+ → CO2 + H2O CaCO không Vì đây3 muối tan axit nước yếu, kémtan bềndễ dàng dd HCl Hãy giải thích? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan 2/Tác dụng với axit 3/Tác dụng với dd kiềm Các muối hiđrocacbonat dễ dàng t/dụng với dd kiềm NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O HCO3- + OH- → CO32- + H2O Loại muối cacbonat tác dụng với dung dịch kiềm? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan 2/Tác dụng với axit 3/Tác dụng với dd kiềm 4/Phản ứng nhiệt phân - Muối cacbonat trung hòa k.loại kiềm bền với nhiệt - Các muối lại dễ bị phân hủy đun nóng: t CaCO3 → CaO + CO2 t 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 0 Dựa vào SGK, rút kết luận phản ứng nhiệt phân muối cacbonat A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối axit cacbonic I Tính chất II Ứng dụng Em biết ứng dụng muối cacbonat? Bài tập Nhiệt phân đến muối Ca(HCO3)2 thu sản phẩm là: A CaCO3,CO2 H2O B CaO,CO2 H2O C CaO H2O D CaCO3 H2O Bài Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột oxit sắt (FexOy) nhiệt độ cao Sau phản ứng kết thúc thu 0,84 gam sắt dẫn khí sinh vào nước vôi dư thu gam kết tủa Xác định công thức phân tử FexOy  Bài Khử 16 gam hỗn hợp oxit kim loại : FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO PbO khí CO nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu 11,2 gam Tính thể tích khí CO tham gia phản ứng (đktc)  Bài Dẫn khí CO qua ống sứ chứa 15,2 gam hỗn hợp CuO, FeO nung nóng thu 13,6 gam chất rắn (A) hỗn hợp khí(B) Sục hết khí B vào dung dich nước vôi dư thu a gam kết tủa C Xác định A, B, C tính a Bài Đốt cháy hoàn toàn 68g hỗn hợp khí H2 CO cần dùng 89,6 lítkhí O2(đktc) Xác định phần trăm thể tích khối lượng hỗn hợp khí Bài Khi đốt cháy hêt 3,6g C bình kín chứa 4,48 lít khí O2(đktc) sinh hỗn hợp gồm hai khí Xác định thành phần phần trăm hỗn hợp khí [...]... muối hiđrocacbonat và muối cacbonat Từ pt điện li, hãy cho biết khả năng tạo muối của H2CO3 A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối của axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan Muối cacbonat của k.loại kiềm (trừ Li2CO3), amoni và đa số các muối hiđrocacbonat (trừ NaHCO3) dễ tan trong nước - - Muối cacbonat của k.loại khác không tan trong nước Muối cacbonat... thích? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối của axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan 2/Tác dụng với axit 3/Tác dụng với dd kiềm Các muối hiđrocacbonat dễ dàng t/dụng với dd kiềm NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O HCO3- + OH- → CO32- + H2O Loại muối cacbonat nào có thể tác dụng với dung dịch kiềm? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic... K K A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối của axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan 2/Tác dụng với axit Dễ dàng t/dụng với axit  CO2 (↑) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O HCO3- + H+ → CO2 + H2O Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O CO32- + 2H+ → CO2 + H2O CaCO không Vì đây3 là muối tan trong của axit nước yếu, nhưng kémtan bềndễ dàng trong dd HCl Hãy... như thế nào? A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) - Là axit yếu 2 nấc, kém bền, dễ bị phân huỷ thành CO2 và H2O H2CO3 HCO3- H+ + HCO3H+ + CO32- Từ phản ứng: CO2 + H2O H2CO3 em có xét gì về tính chất của H2CO3 A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) - Là axit yếu 2 nấc, kém bền, dễ bị phân huỷ thành CO2 và H2O H2CO3 HCO3- H+ + HCO3H+ + CO32-... (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối của axit cacbonic I Tính chất 1/Tính tan 2/Tác dụng với axit 3/Tác dụng với dd kiềm 4/Phản ứng nhiệt phân - Muối cacbonat trung hòa của k.loại kiềm bền với nhiệt - Các muối còn lại dễ bị phân hủy khi đun nóng: t CaCO3 → CaO + CO2 t 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 0 0 Dựa vào SGK, hãy rút ra kết luận về phản ứng nhiệt phân của muối cacbonat A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit... nhau - Khi tan trong nước CO2 + H2O H2CO3 -Tác dụng với oxít bazơ và bazơ tạo muối CO2 + NaOH  NaHCO3 CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O A Cacbon monooxit B Cacbon đioxit I Tính chất vật lý II Tính chất hóa học III Điều chế 1.Trong phòng thí nghiệm CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 2 Trong công nghiệp CO2 được thu hồi từ quá trình CN khác: đốt cháy hoàn... SGK, hãy rút ra kết luận về phản ứng nhiệt phân của muối cacbonat A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) C Axit cacbonic (H2CO3) D Muối cacbonat Là muối của axit cacbonic I Tính chất II Ứng dụng Em biết gì về những ứng dụng của muối cacbonat? Bài tập Nhiệt phân đến cùng muối Ca(HCO3)2 thì thu được sản phẩm là: A CaCO3,CO2 và H2O B CaO,CO2 và H2O C CaO và H2O D CaCO3 và H2O Bài 1 Dẫn khí CO dư...Núi băng tan ở nam cực Học sinh đi học vùng lũ Lũ lụt Lũ lụt A Cacbon monooxit (CO) B Cacbon đioxit (CO2) I Tính chất vật lý (SGK) II Tính chất hóa học 1/CO2 không cháy, không duy trì sự cháy 2/CO2 là oxit axit CO2 thuộc loại oxit gì? Hãy cho biết tính chất hóa học cơ bản của CO2 A Cacbon monooxit B Cacbon đioxit I Tính chất vật lý (SGK) II Tính chất hóa học 1/CO2 không cháy, không... hiđrocacbonat (trừ NaHCO3) dễ tan trong nước - - Muối cacbonat của k.loại khác không tan trong nước Muối cacbonat Dựa vàoloại bảng của kim kiềm, tan, tính amoni tan, nhận các muối xét khả năng cacbonat còn lại tan của muối không tan cacbonat B¶ng tÝnh tan cña mét sè chÊt trong n­íc Cation Anion Li+ Na+ K+ NH4+ Cu2+ Ag+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ Zn2+ Hg2+ Al3+ Sn2+ Pb2+ Bi3+ Cr3+ Mn2+ Fe3+ Cl- T T T T T K T T T T T T
- Xem thêm -

Xem thêm: HC CACBON , HC CACBON , HC CACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay