BAI TAP HIDROCACBON THOM

9 177 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:56

HIDROCACBON THƠM Ví dụ : Lượng clobenzen thu cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Clo ( xúc tác Fe,to) với hiệu suất 80% A 14 gam B 16 gam C 18 gam D 20 gam Ví dụ : Nitro hóa benzen 14,1 gam hỗn hợp chất nitro có khối lượng phân tử 45 đvC Đốt cháy hồn tồn chất nitro thu 0,07 mol N2 Hai chất nitro A C6H5NO2 C6H4(NO2)2 B C6H4(NO2)2 C6H3(NO2)3 C C6H3(NO2)3 C6H2(NO2)4 D C6H2(NO2)4 C6H(NO2)5 Ví dụ 3: Tiến hành phản ứng trùng hợp 10,4 gam stiren hồn hợp X gồm polistiren stiren dư Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Brom 0,15M , sau cho dung dịch KI vào thấy xuất 1,27 gam I2 Hiệu suất trùng hợp Stiren A 60% B 75% C 80% D 83,33% Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn thể tích hợp chất hữu A cần 10 thể tích O2 ( đo điều kiện) , sản phẩm thu gồm CO2 H2O với mCO2:mH2O=44:9 Biết MA
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP HIDROCACBON THOM , BAI TAP HIDROCACBON THOM , BAI TAP HIDROCACBON THOM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay