bai tap benzen

6 198 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:55

BÀI TẬP ANKYLBENZEN - CTTQ, đồng phân, danh C.Chỉ có C nằm mặt phẳng D Chỉ có H mằm mặt phẳng c.(2) (3) d.(1) ; (2) (3)* 1/ Trong phân tử benzen: A.6 nguyên tử H C nằm mặt phẳng B.6 nguyên tử H nằm mặt phẳng khác với mp C 2/ Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là: a.CnH2n+6 ; n≥6 c CnH2n-6 ; n≤6 b CnH2n-6 ; n≥3 d CnH2n-6 ; n≥6 3/ Cho chất C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) Dãy gồm chất đồng đẳng benzen là: a.(1);(2) (3) c.(1);(3) (4) b.(2);(3) (4) d.(1);(2) (4) 4/ Cho cấu tạo sau:Có tên gọi sau đây: o-CH3C6H4CH3 (4) CH3 CH3 a.o-xilen c.p-xilen b.m-xilen d.1,5-đimetylbenzen 5/ CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: a.etyl,metylbenzen c.p-etyl,metylbenzen b metyl,etylbenzen d.p-metyl,etylbenzen 6/ (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: a.propylbenzen c.i-propylbenzen b.n-propylbenzen d.đimetylbenzen 7/ Ankylbenzen HC có chứa : a.vòng benzen c.gốc ankyl benzen b.gốc ankyl vòng benzen d.gốc ankyl vòng benzen 8/ Điều sau đâu không khí nói vò trí vòng benzen: a vò trí 1,2 gọi ortho c 1,3-meta b 1,4-para d 1,5-ortho 9/Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao.A là: a.1,3,5-tri etylbenzen c 1,2,3-tri metylbenzen b 1,2,4-tri etylbenzen d 1,2,3,4,5,6-hexametylbenzen 10 C7H8 có số đồng phân thơm là: a.1 b.2 c.3 d.4 11 A đồng đẳng benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n Công thức phân tử A là: a.C3H4 b.C6H8 c.C9H12 d.C12H16 12 Ứng với công thức C9H12 có đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen? a.6 b.7 c.8 d.9 Câu 13/ Chất sau chứa vòng benzen: a.C10H16 b C9H14BrCl c C8H6Cl2* d C7H12 Câu 15/ Ứng với công thức phân tử C8H10 có cấu tạo chứa vòng benzen? a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 16/ Chất sau chứa vòng benzen a.C8H10 b C6H8 c C8H10 d C9H12 Câu 17/ Gốc C6H5-CH2- có tên gọi là: a.Phenyl b.Vinyl c.anlyl d.benzyl* 18/ Cho chất (1)benzen ; (2) toluen; (3)xiclohexan;(4)hex-5-trien; (5)xilen;(6) Cumen Dãy gồm HC thơm là: a.(1);(2);(3);(4) c (2);(3);(5) ;(6) b (1);(2);(5;(6) d (1);(5);(6);(4) 19/ Công thức tổng quát hiđrocacbon CnH2n+2-2a.Đối với stiren ,giá trò n a là: a b.5 c.8 d.4 Câu 20/ Công thức tổng quát hiđrocacbon CnH2n+2-2a.Đối với naptalen ,giá trò n a là: a.10 b.10 c.10 d.10 - Tính chất vật lí Câu 21 Tính chất sau ankyl benzen a.Không màu sắc c.Không tan nước b.Không mùi vò d.Tan nhiều dung môi hữu Câu 22 Hoạt tính sinh học benzen, toluen là: a.Gây hại cho sức khỏe c.Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe b.Không gây hại cho sức khỏe d.Có thể gây hại không gây hại - Tính chất hoá học Câu 23 Tính chất benzen? a.Tác dụng với dung dòch Br2 (Fe) c.Tác dụng với dung dòch KMnO4 b.Tác dụng với HNO3 /H2SO4(đ) d.Tác dụng với Cl2 (as) Câu 24 Tính chất toluen? a.Tác dụng với dung dòch Br2 (Fe) c.Tác dụng với dung dòch KMnO4, t0 b.Tác dụng với Cl2 (as) d.Tác dụng với dung dòch Br2 Câu 25 Toluen + Cl2 (as) xảy phản ứng: a.Cộng vào vòng benzen c.Thế nhánh, khó khăn CH4 b.Thế vào vòng benzen, dễ dàng d.Thế nhánh, dễ dàng CH4 Câu 26 Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3/H2SO4 (đ), nóng ta thấy: a.Không có phản ứng xảy b.Phản ứng dễ benzen, ưu tiên vò trí meta c.Phản ứng khó benzen, ưu tiên vò trí meta d Phản ứng khó benzen, ưu tiên vò trí ortho Câu 27 Dãy nhóm làm cho phản ứng vào vòng benzen dễ dàng ưu tiên vò trí o- p- là: a.-CnH2n+1, -OH, -NH2, c.–CH3, -NH2, -COOH b.–OCH3, -NH2, -NO2 d.–NO2, -COOH, -SO3H Câu 28 Dãy gồm nhóm làm cho phản ứng vào vòng benzen ưu tiên vò trí m- là: a.-CnH2n+1, -OH, -NH2 c.–CH3, -NH2, -COOH b.–OCH3, -NH2, -NO2 d.–NO2, -COOH, -SO3H Câu 29 A dẫn xuất benzen có công thức nguyên (CH)n mol A cộng tối đa mol H2 mol Br2(dd) Vậy A là: a.etyl benzen c.vinyl benzen b.metyl benzen d.ankyl benzen Câu 30 Tính chất benzen? a.Dễ c.Bền với chất oxi hóa b.Khó cộng d.Kém bền với chất oxi hóa Câu 31 Benzen + X  etyl benzen Vậy X a.axetilen b.etilen c.etyl clorua d.etan xt ,t Câu 32 C6H6 + Y  → etyl benzen + HCl Vậy Y là: a.CH2Cl–CH2Cl c.CH3CH2Cl b.CH2=CHCl d.CH2=CH-CH2Cl Câu 33/ Phản ứng chứng minh tính chất no;không no benzen là: a.thế,cộng c.cháy,cộng b.cộng,nitro hoá d.cộng,brom hoá 34/ Để phân biệt chất Hex-1-in,Toluen,Benzen ta dùng thuốc thử là: a dd AgNO3/NH3 b.dd Brom c.dd KMnO4 d.dd HCl 35/ Dể phân biệt dể dàng Hex-1-in,Hex-1-en,benzen ta dùng thuốc thử là: a dd Brom c.dd [Ag(NH3)2]OH b dd AgNO3/NH3 d.dd HCl Câu 36/ Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy điều kiện: a có bột Fe xúc tác c.có dung môi nước b.có ánh sánh khuyếch tán d.có dung môi CCl4 Câu 37/ mol Toluen + mol Cl2 A A là: a.C6H5CH2Cl c o-ClC6H4CH3 b p-ClC6H4CH3 d.B C H SO d Câu 38/ mol nitrobenzen + mol HNO3 đ → B + H2O B là: t a.m-đinitrobenzen c p-đinitrobenzen b o-đinitrobenzen d.B C o o Câu 39/ Stiren không phản ứng với chất sau đây: a.dd Br2 b.khhí H2 ,Ni,to c.dd KMnO4 d.dd NaOH Câu 40/ Cho phản ứng A 1,3,5-trimetylbenzen A là: a.axetilen c.etyl axetilen b.metyl axetilen d.đimetyl axetilen Câu 41/ Benzen  A  o-brom-nitrobenzen.Công thức A là: a.nitrobenzen c.aminobenzen b.brombenzen d.o-đibrombenzen Câu 42/ C2H2  A  B  m-brombenzen A B là: a.benzen ; nitrobenzen c nitrobenzen ; benzen b.benzen,brombenzen d nitrobenzen; brombenzen Câu 43/ Phản ứng đồng trùng hợp stiren buta-1,3-đien tạo sản phẩm là: a.cao su buna c.cao su buna-S b.cao su buna-N d.cao su isopren - Ứng dụng, điều chế Câu 44 Ứng dụng benzen không có: a.Làm dung môi c.Làm nhiên liệu b.Tổng hợp monome d.Dùng trực tiếp làm dược phẩm Câu 45 Thuốc nổ TNT điều chế trực tiếp từ a.benzen b.metyl benzen c.vinyl benzen d.p-xilen Câu 46/ Phản ứng sau không dùng để điều chế Benzen: a.tam hợp axetilen c.khử H2,đóng vòng n-hexan b.khử H2 xiclohexan d.tam hợp etilen Câu 47/ Phản ứng không điều chế Toluen? a.C6H6 + CH3Cl c.khử H2 metylxiclohexan b khử H2,đóng vòng benzen d.tam hợp propin Bài tập tính toán Câu 381/ Cho m g HC (A) cháy thu 0,396 g CO2 0,108 g H2O.Trùng hợp phân tử A thu chất B đồng đẳng benzen.A B thuộc dãy sau? Câu 363/ A(CxHy) chất lỏng điều kiện thường có dA/kk 2,7 A cháy  mCO2 : mH2O = 4,9 : 1.Công thức phân tử A là: 312/ Đốt cháy hoàn toàn m (g) A (CxHy) m g H2O; 150 < MA < 170 Công thức phân tử A là: 313/ Đốt cháy hoàn toàn a (g) hợp chất hữu A thu CO2 H2O.Trong khối lượng H2O a g.Công thức nguyên A là: 310/ Đốt cháy 16,2 g chất hữu (A) thu 1,2 mol CO2 ; 0,9 mol H2O 150 < MA < 170.Công thức phân tử A là: Câu 334 Đốt cháy hoàn toàn 10,8g ankyl benzen A thu 39,6g CO Công thức phân tử A là: Câu 335 Đốt cháy 10,8g A (CxHy)  10,8g H2O A có chứa vòng benzen Công thức phân tử A là: Câu 353/ Cho benzen vào lọ đựng Cl2 dư đưa asáng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 5,82 kg benzen.Tên sản phẩm khối lượng benzen tham gia phản ứng là: Câu 354/ Đốt cháy hết 9,18 g đồng đẳng benzen A,B thu 8,1 g H 2O V (l) CO2 (đktc).Giá trò V là: Câu 355/ Đốt cháy hết 9,18 g đồng đẳng benzen A,B thu 8,1 g H 2O CO2.Dẫn toàn lượng CO2 vào 100ml dd NaOH 1M thu m g muối.Giá trò m thành phần muối: Câu 356/ Đốt cháy hết 9,18 g đồng đẳng benzen A,B thu H 2O 30,36 g CO2 Cộng thức phân tử A B là: Câu 357/ Đốt cháy hoàn toàn 12 g chất hữu A , đồng đẳng benzen thu 20,16 lít CO2 (đktc) Công thức phân tử A là: Câu 358/ Đốt cháy hoàn toàn m g A đồng đẳng benzen thu 20,16 lít CO (đktc) 10,8 ml H2O (lỏng).Công thức A là: Câu 359/ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxHy thu 20,16 lít CO2 (đktc) 10,8 g H2O (lỏng).Công thức CxHy là: Câu 365/ Đề Hiđro hoá etylbenzen ta stiren;trùng hợp stiren ta polistiren với hiệu suất chung 80%.Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 polisitren là: Câu 366/ Đốt cháy hoàn toàn A(CxHy) thu lít CO2 cấn dùng 10,5 lít oxi.Công thức phân tử A là: Câu 367/ Đốt cháy hoàn toàn 1,3 g A(CxHy) 0,9 g H2O Công thức nguyên A là: Câu 368/ A tà hợp chất vòng tạo thành từ trùng hợp axetilen,dA/kk 3,59.C.thức phân tử A là: Câu 369/ A có công thức phân tử C8H8 ,tác dụng với dd KMnO4 nhiệt độ thường tạo ancol chức mol A tác dụng tối đa với: Câu 370/ 5,2 g stiren bò trùng hợp phần tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,0125 mol brom.Lượng stiren chưa bò trùng hợp là: Câu 371/ ankylbenzen A(C9H12),tác dụng với HNO3 đặc (có xt H2SO4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo dẫn xuất mononitro Vậy A là: Câu 373/ Cho A(CxHy) chất khí đkthường Đốt cháy hoàn toàn lượng chất A thu sản phẩm chứa 76,52% CO2 khối lượng.Công thức phân tử A là: Câu 373/ A HC mạch hở , chất khí điều kiện thường 4,48 lít khí A đktc tác dụng vừa đủ với 0,4 mol Brom tạo sản phầm B chứa 85,562% brom khối lượng Công thức phân tử A là: Câu 382/ Cho a g chất A(CxHy) cháy thu 13,2 g CO2 3,6 g H2O.Tam hợp A thu B,một đồng đẳng ankyn benzen.Công thức phân tử A B là: Câu 384/ Một chất hữu A có mC:mH:mCl = 1,2 : 0.1 : 3,55.Phân tử có vòng cạnh.Vậy A là:
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap benzen , bai tap benzen , bai tap benzen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay