nhan biet hydrocacbon

1 252 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:53

NHẬN BIẾT chất sau phương pháp hóa học :a) N2, H2, CH4, C2H4, C2H2 b) C3H8, C2H2, SO2, CO2 2) Pentan, pent-1-en, pent-1-in, dd AgNO3, nước, dd NH4OH, nước Brom, dd HCl, dd HI (chỉ sử dụng quì tím) 3) Chỉ dùng hóa chất nhận biết : n-butan, but-2-en, buta-1,3-dien, vinylacetylen 4) Nhận biết : n-hexan, hex-2-en, hex-1-en, n-heptan 5) Nhận biết lọ nhãn sau : 6) Khí etan, etylen, acetylen (bằng cách) 7) Khí metan, etylen, SO2, NO2, CO2 8) Tách riêng chất khí từ hỗn hợp propan, propen, propin 9) Để loại tạp chất C2H2 khỏi C2H4 người ta cho hỗn hợp qua dung dịch 10) Cho hỗn hợp butin-1 butin-2, tách hai hiđrocacbon 11 Tách vinyl axetilen khỏi hỗn hợp gồm vinyl axetilen butan ? 12 Có hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4 Nêu phương pháp để tách thu C2H4 tinh khiết ? NHẬN BIẾT chất sau phương pháp hóa học :a) N2, H2, CH4, C2H4, C2H2 b) C3H8, C2H2, SO2, CO2 2) Pentan, pent-1-en, pent-1-in, dd AgNO3, nước, dd NH4OH, nước Brom, dd HCl, dd HI (chỉ sử dụng quì tím) 3) Chỉ dùng hóa chất nhận biết : n-butan, but-2-en, buta-1,3-dien, vinylacetylen 4) Nhận biết : n-hexan, hex-2-en, hex-1-en, n-heptan 5) Nhận biết lọ nhãn sau : 6) Khí etan, etylen, acetylen (bằng cách) 7) Khí metan, etylen, SO2, NO2, CO2 8) Tách riêng chất khí từ hỗn hợp propan, propen, propin 9) Để loại tạp chất C2H2 khỏi C2H4 người ta cho hỗn hợp qua dung dịch 10) Cho hỗn hợp butin-1 butin-2, tách hai hiđrocacbon 11 Tách vinyl axetilen khỏi hỗn hợp gồm vinyl axetilen butan ? 12 Có hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4 Nêu phương pháp để tách thu C2H4 tinh khiết ? NHẬN BIẾT chất sau phương pháp hóa học :a) N2, H2, CH4, C2H4, C2H2 b) C3H8, C2H2, SO2, CO2 2) Pentan, pent-1-en, pent-1-in, dd AgNO3, nước, dd NH4OH, nước Brom, dd HCl, dd HI (chỉ sử dụng quì tím) 3) Chỉ dùng hóa chất nhận biết : n-butan, but-2-en, buta-1,3-dien, vinylacetylen 4) Nhận biết : n-hexan, hex-2-en, hex-1-en, n-heptan 5) Nhận biết lọ nhãn sau : 6) Khí etan, etylen, acetylen (bằng cách) 7) Khí metan, etylen, SO2, NO2, CO2 8) Tách riêng chất khí từ hỗn hợp propan, propen, propin 9) Để loại tạp chất C2H2 khỏi C2H4 người ta cho hỗn hợp qua dung dịch 10) Cho hỗn hợp butin-1 butin-2, tách hai hiđrocacbon 11 Tách vinyl axetilen khỏi hỗn hợp gồm vinyl axetilen butan ? 12 Có hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4 Nêu phương pháp để tách thu C2H4 tinh khiết ?
- Xem thêm -

Xem thêm: nhan biet hydrocacbon , nhan biet hydrocacbon , nhan biet hydrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay