diendan studentzone vn TN HIDROCACBON HD CHI TIET DE 1

6 151 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:53

duonguc84@gmail.com TRẮC NGHIỆM HIĐROCACBON – tiết Câu 1: Cho phát biểu sau: (a) Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bất kì, thu số mol CO2 số mol H2O X anken (b) Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hoá học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hoá trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh không theo hướng định (g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen phân tử Số phát biểu A B C D Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m A 5,85 B 3,39 C 6,6 D 7,3 Câu 3: Số đồng phân cấu tạo C5H10 phản ứng với dung dịch brom A B C D Câu 4: Cho 13,8 gam chất hữu X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 45,9 gam kết tủa X có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A B C D Câu 5: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu A B C D Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm anken M ankin N có số nguyên tử cacbon phân tử Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam thể tích 6,72 lít (ở đktc) Số mol, công thức phân tử M N A 0,1 mol C3H6 0,2 mol C3H4 B 0,2 mol C2H4 0,1 mol C2H2 C 0,1 mol C2H4 0,2 mol C2H2 D 0,2 mol C3H6 0,1 mol C3H4 Câu 7: Hiđrocacbon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A xiclopropan B etilen C Xiclohexan D Stiren Câu 8: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn toàn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 0,5 Khối lượng bình dung dịch brom tăng A 1,20 gam B 1,04 gam C 1,64 gam Câu 9: Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen C buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en D 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua D 1,32 gam duonguc84@gmail.com Câu 10: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan C but-2-en D Propilen Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (M Y > MX), thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O Công thức của X là A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 Câu 12: Số liên tiếp σ (xích ma) có phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien A 3; 5; B 5; 3; C 4; 2; D 4; 3; Câu 13 : Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t0), thu hỗn hợp Y có hai hiđrocacbon Công thức phân tử X A C2H2 B C5H8 C C4H6 D C3H4 C 1,2-đicloetan D 2-clopropen Câu 14: Chất sau có đồng phân hình học? A But-2-in B But-2-en Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y không làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken A CH2=C(CH3)2 B CH2=CH2 C CH2=CH-CH2-CH3 D CH3-CH=CH-CH3 Câu 16: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C D Câu 17: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 18,60 gam B 18,96 gam C 20,40 gam D 16,80 gam Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 224,0 B 448,0 C 286,7 D 358,4 Câu 19: Cho chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2 Số chất có đồng phân hình học A B C D Câu 20: Khi crackinh hoàn toàn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 21: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D Câu 22 : Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4 C2H4 B CH4 C3H4 C CH4 C3H6 D C2H6 C3H6 Câu 23 : Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí gồm C2H2 hiđrocacbon X sinh lít khí CO2 lít duonguc84@gmail.com H2O (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Công thức phân tử X A C2H6 B C2H4 C CH4 D C3H8 Câu 24 : Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 có X A 20% B 50% D 40% C 25% HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Cho phát biểu sau: (a) Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bất kì, thu số mol CO2 số mol H2O X anken (b) Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hoá học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hoá trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh không theo hướng định (g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen phân tử Số phát biểu A B C D HD : a Có thể ankađien d VD : C3H8 = CH3CHO = 44 e xác động - thực vật g muốn có vòng benzen nhiều CnH2n-6 tức C9 H tối đa 12 Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m A 5,85 B 3,39 C 6,6 D 7,3 HD: Đặt CT chung chất CxH4 => 12x + = 17.2 => x = 2,5 mCa(OH)2 tăng = mCO2 + mH2O = 0,05.2,5.44 + 0,05.2.18 = 7,3g Câu 3: Số đồng phân cấu tạo C5H10 phản ứng với dung dịch brom A B C D HD : anken xicloankan có vòng cạnh Câu 4: Cho 13,8 gam chất hữu X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 45,9 gam kết tủa X có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A B HD: C7H8 + nAgNO3 + nNH3 C C7H8-nAgn + nNH4NO3 D duonguc84@gmail.com 0,15 0,15 Ta có : (12.7 + –n + 108n).0,15 = 45,9 => n = C=C-C-C-C-C=C; C=C-C-C(C)-C=C ; C=C-C(C)2-C=C ; C=C-C(C2H5)-C=C Câu 5: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu A B C D Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm anken M ankin N có số nguyên tử cacbon phân tử Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam thể tích 6,72 lít (ở đktc) Số mol, công thức phân tử M N A 0,1 mol C3H6 0,2 mol C3H4 B 0,2 mol C2H4 0,1 mol C2H2 C 0,1 mol C2H4 0,2 mol C2H2 D 0,2 mol C3H6 0,1 mol C3H4 HD: C1: Thử: m = 0,2.42 + 0,1.40 = 12,4g => D C2: M X = 41,3 =>C3H6 C3H4 Gọi số mol chất ấn máy tính giải hệ Câu 7: Hiđrocacbon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A xiclopropan B etilen C Xiclohexan D Stiren Câu 8: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn toàn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 0,5 Khối lượng bình dung dịch brom tăng A 1,20 gam B 1,04 gam C 1,64 gam D 1,32 gam HD: Theo ĐLBTKL: mY = m(khí ban đầu) = 0,06.26 + 0,04.2 m(bình tăng) = mY-mZ = 1,32 Câu 9: Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen C buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en D 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua Câu 10: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan C but-2-en D Propilen HD: loại B, C (cho SP) Thử Đ.A lại Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (M Y > MX), thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O Công thức của X là A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 HD: n CO2 = 0,5(mol); n H 2O = 0, 6(mol) → có hidrocacbon ankan C= 0,5 = 1, 67 → có hidrocacbon có 1C, CH4 → X CH4 (MX < MY) 0,3 Câu 12: Số liên tiếp σ (xích ma) có phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien A 3; 5; B 5; 3; C 4; 2; D 4; 3; duonguc84@gmail.com Câu 13 : Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t0), thu hỗn hợp Y có hai hiđrocacbon Công thức phân tử X A C2H2 B C5H8 C C4H6 D C3H4 HD: Y có hai hidrocacbon nên H2 hết X dư ⇒ n X > 0,1 ⇒ M X = 14n − < 3,12 = 31, ⇒ n < 2,3 0,1 Mà n ≥ → n = → X: C2H2 Câu 14: Chất sau có đồng phân hình học? A But-2-in B But-2-en C 1,2-đicloetan D 2-clopropen Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y không làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken A CH2=C(CH3)2 B CH2=CH2 C CH2=CH-CH2-CH3 D CH3-CH=CH-CH3 HD: Suy luận => D Chi tiết: giả sử có mol hh X: CnH2n (x); H2 (1-x)  nY = (1 – 2x) + x = – x Lập hệ => x = 0,3 ; n = Câu 16: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C D HD: xylen + etylbenzen Câu 17: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 18,60 gam B 18,96 gam HD: C3Ha => a = 6,4 C 20,40 gam C3H6,4 D 16,80 gam 3CO2 + 3,2H2O m = 0,3.44 + 18.0,32 = 18,96g Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 224,0 B 448,0 C 286,7 D 358,4 HD: 250kg – 4000 mol PVC Tỷ lệ 2CH4 → -C2H3Cl- (bảo toàn C) → V = 4000*2/0,5/0,8 = 448 Câu 19: Cho chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2 Số chất có đồng phân hình học A B C D Câu 20: Khi crackinh hoàn toàn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 HD: mX = mY = 12.2.3 = 72 => MX = 72/1 = 72 (C5H12) Câu 21: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D duonguc84@gmail.com Câu 22 : Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4 C2H4 B CH4 C3H4 C CH4 C3H6 D C2H6 C3H6 Câu 23 : Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí gồm C2H2 hiđrocacbon X sinh lít khí CO2 lít H2O (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Công thức phân tử X A C2H6 B C2H4 C CH4 D C3H8 Câu 24 : Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 có X A 20% B 50% D 40% C 25% HD : C1: Gọi Số mol a, b, c ka, kb, kc số mol CH4, C2H4, C2H2 để lập pt C2 : Trong 8,6g X : 16a + 26b + 28c = 8,6 (1) nBr2 = b + 2c = 0,3 (2) Trong 13,44 lít X: nC2H2 = 0,15 => nCH4,C2H4 = 0,45 tức a + b = 3c (3) 1,2,3 => a=0,2 ; b= 0,1; c = 0,1
- Xem thêm -

Xem thêm: diendan studentzone vn TN HIDROCACBON HD CHI TIET DE 1 , diendan studentzone vn TN HIDROCACBON HD CHI TIET DE 1 , diendan studentzone vn TN HIDROCACBON HD CHI TIET DE 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay