Bai tap trac nghiem hidrocacbon

5 161 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:53

TRắC NGHIệM HIĐROCACBON Câu 1.cracking butan thu c hn hp ch gm hydrocacbon cú t so vi H2 bng 18,125 Hiu sut phn ng cracking l: A 40% B 20% C 80% D 60% Câu Có hỗn hợp gồm hidrocacbon A B thể khí.Phân tử khối B lớn PTK a 24 đvc Tỉ khối B so với H2 9/5 tỉ khối A so với H 2.Khi đốt cháy Vlít hhợp thu dợc 11,2 lít CO2(đktc) 8,1 gam nớc CTPT A,B A C2H6 C3H6 B C2H6 C4H6 C CH4 C3H4 D C2H4 C4H4 Câu 3.Cho 1,568 lit hỗn hợp X gồm hidrocacbon mạch hở vào bình nớc brom d Sau phản ứng hoàn toàn lại 448 ml khí thoát có gam brom phản ứng Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lợng X dẫn sản phẩm cháy vào bình nớc vôi đợc 15 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa đun nóng,lại thu thêm tối đa gam kết tủa CTPT hiđrocacbon ( khí đktc) A C2H6 C4H6 B C2H2 C2H4 C C2H6 C3H6 D CH4 C3H6 Câu Đốt chỏy hon ton hiđrocacbon 80 ml Oxi d.Sản phẩm thu đợc sau cho nớc ngng tụ 65 ml 25ml la Oxi CTPT cua hiđrôcacbon A C2H2 B C3H4 C C4H4 D C4H6 Câu Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A khí Oxi d thu đợc hỗn hợp khí Làm lạnh hn hợp này,thì thể tích giảm 50% Nếu cho hỗn hợp lai qua dd KOH,thể tích giảm 83,3% số lại CTPT X A CH4 B C2H6 C C4H8 D C5H12 Câu Trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A với H2 d, dX/H2= 4,8 Cho X qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu đợc hỗn hợp Y có dY/H2 = CTPT X A C2H4 B C2H2 C C3H4 D C4H8 Câu 7.Cho hỗn hợp X gồm etilen H có tỉ khối so với H 4,25 Dẫn X qua Ni nung nóng ( Hiệu suất phản ứng 75%) thu đợc hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với H2 A 5,23 B 4,26 C 2,54 D 5,28 Câu 8: Cho hn hp X gm anken v hiro cú t so vi heli bng 3,33 Cho X i qua bt niken nung núng n phn ng xy hon ton, thu c hn hp Y cú t so vi heli l CTPT ca X l A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu Cho 0,42 lít hỗn hợp khí B gồm hai hidrocacbon mạch hở chm qua bình ng nớc Brom d Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy có 0,28lít khí khỏi bình có gam Brom tham gia phản ứng Các thể tích khí đo đktc Tỉ khối B so với H2 19 CTPT chất B A C2H6 C4H6 B C3H8 C2H2 C CH4 C2H2 D A B Câu 10 Dẫn hỗn hợp khí A gồm hiđrocacbon no hiđrôcacbon không no vào bình nớc brom chứa 10 gam brom Sau brom phản ứng hết khối lợng bình tăng lên 1,75 gam thu đợc dung dịch X , đồng thời khí bay khỏi bình có khối lợng 3,65 gam Đốt cháy hoàn toàn lợng khí bay khỏi bình thu đợc 10,78 gam CO2 Công thức phân tử hiđrocacbon A CH4 C2H4 B C2H6 C2H4 C C3H8 C3H6 D A B Câu 11 Một hỗn hợp khí có khối lợng 7,6 gam gồm 1,12 lít hiđrocacbon mạch thẳng A 2,24 lít ankin B ( đktc) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết dung dịch Ba(OH)2 d đợc 108,35 gam kết tủa Biết A B nguyên tử cacbon phân tử CTPT A B A C3H8 C4H6 B C3H6 C2H2 C C2H4 CH4 D C3H4 C2H4 Câu 12 Một hỗn hợp gồm hiđrocacbon mạch hở Cho 1680 ml hỗn hợp chậm qua nớc brom d Sau phản ứng hoàn toàn lại 1120 ml lợng brom tham gia phản ứng gam Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 1680 ml hỗn hợp cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ vào nớc vôi d thu đợc 12,5 g kết tủa Xác định công thức hiđrocacbon A CH4 C2H4 B CH4 C3H6 C C2H6 C2H4 D C3H8 C3H6 Câu 13 Hn hp A gm C3H4, C3H6, C3H8 cú t so vi H2 = 21 Đốt cháy hon ton 1,12 lít khí A (đktc) ri dn ton b sn phm chỏy vo bỡnh nc vụi d tng lng ca bỡnh ng nc vụi l A 9,3 gam B 10,6 gam C 14,6gam D 12,7 gam Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon lợng oxi vừa đủ Sau phản ứng thu đợc 17,92 lít hỗn hợp khí 273oC atm Tỉ khối hỗn hợp hiđro 53/3 Công thức phân tử chất hữu A C4H4 B C4H6 C C3H4 D C4H8 Câu 15 Đốt cháy 8,8 gammột hỗn hợp ankan thể khí thấy sinh 13,44 lít CO2 ( đktc) a , Tính tổng số mol ankan b, Tìm công thức phân tử ankan biết thể tích ankan hỗn hợp A 0,1 mol , C2H6 C4H10 B 0,2 mol ; CH4 C3H8 C 0,3 mol ; C2H6 C4H10 D 0,2 mol ; C2H6 C4H10 Câu 16 Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp ankan A B Sản phẩm sinh cho vào dung dịch Ba(OH) thấy khối lợng bình tăng 134,8 g Nếu A , B đồng đẳng , công thức phân tử A , B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 17 Một hỗn hợp X gồm ankan A anken B ( số nguyên tử hiđro phân tử A số nguyên tử cacbon phân tử B ) Khi đốt cháy 3g hỗn hợp X thu đợc 5,4 g nớc Xác định công thức phân tử A, B A C2H6 C6H6 B CH4 C4H8 C CH4 C4H4 D C2H2 C2H6 Câu 18 Một hỗn hợp khí A, B liên tiếp dãy đồng đẳng ankin Lấy 14,7 g hỗn hợp chia làm phần : Phần : Tác dụng hết 48g brom Phần : Dẫn qua dung dịch AgNO 3/ NH3 thu đợc kết tủa Cho vào dung dịch HCl d thu đợc kết tủa khác nặng 7,175 gam Tên gọi A, B lần lợt A propin but- 2- inB propin but in C but -1-in pen- 2- in D A B Câu 19 Hỗn hợp X gồm olefin M H2 có khối lợng phân tử trung bình 10,67 Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng đợc hỗn hợp Y có tỉ khối H2 CTPT M A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 20 Đốt cháy hoàn toàn 3,24g hỗn hợp X gồm chất hữu A B khác dãy đồng đẳng A B Cacbon, thu đợc nớc 9,24 g CO2 Biết tỷ khối X so với H2 13,5 Công thức phân tử A B A C2H2 CH4 B C2H6 HCOOH C CH4 C2H6O D C2H2và HCHO Câu 21 Cho hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A oxi d bình kín đốt cháy , sau làm lạnh hỗn hợp khí thu đợc nhận thấy thể tích giảm 33,3 % so với hỗn hợp thu đợc Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí qua KOH thể tích bị giảm 75% số lại CTPT A A C2H2 B C3H4 C C3H6 D C4H4 Câu 22 Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon no đồng đẳng oxi thu đợc CO2 H2O Tỉ lệ thể tích hỗn hợp hiđrocacbon với CO2 22/24 CTPT mối hiđrocacbon hỗn hợp A C2H6 C3H8 B CH4 C2H6 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 23 Khi Clo hoá 60 gam hiđrocacbon no thu đợc dẫn xuất monoclo, điclo, triclo Tỉ lệ thể tích dẫn xuất trạng thái tơng ứng : 1: Tỉ khối hỗn hợp dẫn xuất so với không khí 3,62 CTPT hiđrocacbon A CH4 B C3H8 C C2H6 D C4H10 Câu 24 Trong bình kín thể tích 5,6 lít chứa 3,36 lít H 2,24 lít C2H4 (đktc) bột Ni Đốt nóng bình thời gian làm lạnh 0oC , áp suất bình lúc P Nếu cho hồn hợp khí sau phản ứng qua nớc brom thấy có 0,8 gam brom tham gia phản ứng áp suất P sau phản ứng ( thể tích Ni không đáng kể) A 0,62 atm B 0,53 atm C 5,6 atm D 1,24 atm Câu 25 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp có tỉ lệ số mol C 8H8 hiđrocacbon B oxi thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ tơng ứng 13/10 Cho biết chất B ? Biết phân tử khối dới 152 đvC A C3H8 B C4H10 C C5H10 D C5H12 Câu 26 Cho 1232 cm hỗn hợp gồm ankan A anken B thể khí ( số nguyên tử H A B nh ) vào nớc brom d thấy khối lợng bình tăng lên 1,4 gam Đốt cháy hoàn toàn chất khí sau qua Br cho sản phẩm cháy vào NaOH d thu đợc 180 ml dung dịch muối 0,5M CTPT A B A C2H6 C2H4 B C3H8 C4H8 C C3H8 C2H4 D C4H8 CH4 Câu 27 Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH ; 0,09 mol C2H2 0,2 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X với xúc tác Ni thu đợc hỗn hợp Y Cho Y qua bình đựng dung dịch brom d ,còn lại hỗn hợp khí Z có phân tử khối trung bình 16 Độ tăng khối lợng dung dịch brom 0,82g.Phần trăm C2H6 hỗn hợp Z A 22,22% B 66,67% C 18,96% D 33,33% Câu 28 Cho hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X Y mạch hở ( Y nhiều X liên kết ) Lấy 161,28 ml lít A lội qua bình đựng dung dịch brom d thấy có 1,92 gam brom phản ứng khí thoát khỏi bình Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 313,6 ml A thu đợc 1,848 gam CO2 CTPT X Y ( khí đktc) A C3H4 C3H6 B CH4 C2H4 C C2H4 C3H4 D C3H8 C2H2 Câu 29 Trong bình kín chứa C 2H4 (etilen) H2 bột Ni đktc Đốt nóng bình thời gian sau làm lạnh tới 00C , áp suất bình P atm, tỉ khối hỗn hợp khí bình trớc sau phản ứng 7,5 Tính áp suất P (Biết áp suất trớc phản ứng 1atm) A 2/7 atm B 1/3 atm C 5/6 atm D 6/7 atm Câu 30.Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A B ( A có số cacbon lớn B, A B phản ứng với dung dịch Brôm) 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng hết với nớc Brôm cần 64 gam Br2 Mặt khác đem đốt cháy 8,96 lít hỗn hợp X tổng số CO2 thu đợc 48,4 gam Hiệu số nớc sinh A so với A 12,6 gam Công thức phân tử A B A C4H6 C3H6 B C4H6 C3H8 C C3H4 C2H2 D C3H6 C2H4 Câu 31 Hai anken A B trộn theo tỉ lệ thể tích 33,6 gam hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 96 gam brôm Nếu A B trộn theo tỉ lệ khối lợng 16,8 gam hỗn hợp tác dụng hết 7,168 lít H Công thức phân tử A B A C3H6 C4H8 B C3H6 C5H10 C C2H4 C3H6 D C2H4 C4H8 Câu 32 Một hỗn hợp khí X chứa 0,15 mol H2 0,1 mol C2H4 Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng ta đợc hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch brôm thấy có 0,8 gam Br tham gia phản ứng Hiệu suất phản ứng hiđrô hoá tỉ khối hỗn hợp Y oxi A 95% 0,625 B 95% 0,525 C 80% 0,896 D 80% 0,428 Cõu 33: S ng phõn cu to ca C5H10 phn ng c vi dung dch brom l A B C D Cõu 34: Cho 13,8 gam cht hu c X cú cụng thc phõn t C7H8 tỏc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 NH3, thu c 45,9 gam kt ta X cú bao nhiờu ng phõn cu to tha tớnh cht trờn? A B C D Cõu 35: Cho buta-1,3-ien phn ng cng vi Br2 theo t l mol 1:1 S dn xut ibrom (ng phõn cu to v ng phõn hỡnh hc) thu c l A B C D Cõu 36: Hn hp khớ X gm anken M v ankin N cú cựng s nguyờn t cacbon phõn t Hn hp X cú lng 12,4 gam v th tớch 6,72 lớt ( ktc) S mol, cụng thc phõn t ca M v N ln lt l A 0,1 mol C3H6 v 0,2 mol C3H4 B 0,2 mol C2H4 v 0,1 mol C2H2 C 0,1 mol C2H4 v 0,2 mol C2H2 D 0,2 mol C3H6 v 0,1 mol C3H4 Cõu 37: Hirocacbon X khụng lm mt mu dung dch brom nhit thng Tờn gi ca X l A xiclopropan B etilen C Xiclohexan D Stiren Cõu 38: un núng hn hp khớ gm 0,06 mol C2H2 v 0,04 mol H2 vi xỳc tỏc Ni, sau mt thi gian thu c hn hp khớ Y Dn ton b hn hp Y li t t qua bỡnh ng dung dch brom (d) thỡ cũn li 0,448 lớt hn hp khớ Z ( ktc) cú t so vi O2 l 0,5 Khi lng bỡnh dung dch brom tng l A 1,20 gam B 1,04 gam C 1,64 gam D 1,32 gam Cõu 39: Dóy gm cỏc cht u cú kh nng tham gia phn ng trựng hp l: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,2-iclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen C buta-1,3-ien; cumen; etilen; trans-but-2-en D 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua Cõu 40: Cho hirocacbon X phn ng vi brom (trong dung dch) theo t l mol : 1, thu c cht hu c Y (cha 74,08% Br v lng) Khi X phn ng vi HBr thỡ thu c hai sn phm hu c khỏc Tờn gi ca X l A but-1-en B xiclopropan C but-2-en D Propilen Cõu 41: ụt chay hoan toan 6,72 lit (ktc) hụn hp gụm hai hirocacbon X va Y (M Y > MX), thu c 11,2 lit CO2 (ktc) va 10,8 gam H2O Cụng thc cua X la A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 Cõu 42: S liờn tip (xớch ma) cú mi phõn t: etilen; axetilen; buta-1,3-ien ln lt l A 3; 5; B 5; 3; C 4; 2; D 4; 3; Cõu 43 : Cho 3,12 gam ankin X phn ng vi 0,1 mol H (xỳc tỏc Pd/PbCO3, t0), thu c hn hp Y ch cú hai hirocacbon Cụng thc phõn t ca X l A C2H2 B C5H8 C C4H6 D C3H4 Cõu 44: Cht no sau õy cú ng phõn hỡnh hc? A But-2-in B But-2-en C 1,2-icloetan D 2-clopropen Cõu 45: Hn hp khớ X gm H2 v mt anken cú kh nng cng HBr cho sn phm hu c nht T ca X so vi H2 bng 9,1 un núng X cú xỳc tỏc Ni, sau phn ng xy hon ton, thu c hn hp khớ Y khụng lm mt mu nc brom; t ca Y so vi H2 bng 13 Cụng thc cu to ca anken l A CH2=C(CH3)2 B CH2=CH2 C CH2=CH-CH2-CH3 D CH3-CH=CH-CH3 Cõu 46: S ng phõn hirocacbon thm ng vi cụng thc phõn t C8H10 l A B C D Cõu 47: Hn hp X cú t so vi H2 l 21,2 gm propan, propen v propin Khi t chỏy hon ton 0,1 mol X, tng lng ca CO2 v H2O thu c l A 18,60 gam B 18,96 gam C 20,40 gam D 16,80 gam Cõu 48: Cho s chuyn húa: CH4 C2H2 C2H3Cl PVC tng hp 250 kg PVC theo s trờn thỡ cn V m3 khớ thiờn nhiờn ( ktc) Giỏ tr ca V l (bit CH4 chim 80% th tớch khớ thiờn nhiờn v hiu sut ca c quỏ trỡnh l 50%) A 224,0 B 448,0 C 286,7 D 358,4 Cõu 49: Cho cỏc cht sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2 S cht cú ng phõn hỡnh hc l A B C D Cõu 50: Khi crackinh hon ton mt th tớch ankan X thu c ba th tớch hn hp Y (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit v ỏp sut); t ca Y so vi H2 bng 12 Cụng thc phõn t ca X l A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Cõu 51: Cho iso-pentan tỏc dng vi Cl2 theo t l s mol : 1, s sn phm monoclo ti a thu c l A B C D Cõu 52 : Dn 1,68 lớt hn hp khớ X gm hai hirocacbon vo bỡnh ng dung dch brom (d) Sau phn ng xy hon ton, cú gam brom ó phn ng v cũn li 1,12 lớt khớ Nu t chỏy hon ton 1,68 lớt X thỡ sinh 2,8 lớt khớ CO2 Cụng thc phõn t ca hai hirocacbon l (bit cỏc th tớch khớ u o ktc) A CH4 v C2H4 B CH4 v C3H4 C CH4 v C3H6 D C2H6 v C3H6 Cõu 53 : t chỏy hon ton lớt hn hp khớ gm C2H2 v hirocacbon X sinh lớt khớ CO2 v lớt hi H2O (cỏc th tớch khớ v hi o cựng iu kin nhit , ỏp sut) Cụng thc phõn t ca X l A C2H6 B C2H4 C CH4 D C3H8 Cõu 54 : Ba hirocacbon X, Y, Z l ng ng k tip, lng phõn t ca Z bng ln lng phõn t ca X Cỏc cht X, Y, Z thuc dóy ng ng A ankan B ankaien C anken D ankin Cõu 55: Cho hn hp X gm CH4, C2H4 v C2H2 Ly 8,6 gam X tỏc dng ht vi dung dch brom (d) thỡ lng brom phn ng l 48 gam Mt khỏc, nu cho 13,44 lớt ( ktc) hn hp khớ X tỏc dng vi lng d dung dch AgNO3 NH3, thu c 36 gam kt ta Phn trm th tớch ca CH4 cú X l A 20% B 50% D 40% C 25% ĐáP áN 1D 6C 11A 16C 21B 26B 2B 7A 12B 17B 22B 27A 3C 8D 13A 18A 23C 28A 4D 9D 14A 19A 24A 29C 5B 10B 15D 20D 25D 30D 31B 32A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap trac nghiem hidrocacbon , Bai tap trac nghiem hidrocacbon , Bai tap trac nghiem hidrocacbon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay