de kiem tra hidrocacbon hay

3 239 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:53

ĐỀ KỂM TRA VỀ HIĐROCACBON Mã đề 114 Thời gian làm bài: 90 phút Cho H= 1, O=16, N=14, C=12,Cl= 35,5, Br=80, Ca=40, Ag= 108, Ba=137 Khoanh tròn vào phương án trả lời nhất: Câu Dãy chất tham gia phản ứng trùng hợp là: A etilen, etan, xiclopentan, butan B propen, buta-1,3-đien, stiren, isopren C etilen, benzen, but-1-en, toluen D Pent-1-en, isopren, propan, benzen Câu Chỉ dùng dung dịch sau để phân biệt chất lỏng sau: benzen, toluen, stiren A HCl B Br2 C KMnO4 D NaOH Câu cho sơ đồ phản ứng sau: C4H10→ X→ Y→ Z→ PVC X, Y, Z là: A CH4, C2H2 , CH2=CHCl B C2H4, C2H6, C2H5Cl C C2H4, CH4, C2H2 D CH4, C2H2, CH2=CHBr Câu Hợp chất hữu sau có tên gọi là: CH3-CH=C(CH3)-CH=CH2 A 3-metylpent-1,3- đien B 3- metylpent-2-en C 2-metylbuta-1,3- đien D 2- metylpent-2-en Câu Thực phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 2-metylbuta-1,3-đien với HBr thu tối đa sản phẩm khác nhau? A B C D Câu Khi thực hện phản ứng monoclo hóa ankan ( tỉ lệ mol 1:1) thu sản phẩm Tên ankan là: A 2,2- đimetylpropan B Pentan C Butan D 2,3- đimetylbutan Câu Đốt cháy hoàn toàn mol hỗn hợp gồm ankin X ankađien Y thu mol khí CO2 Lượng oxi cần dùng là: A mol B.7 mol C mol D mol Câu Đốt cháy hoàn toàn ankin tạo 19,8 gam CO2 5,4 gam H2O Thể tích O2 ( đktc) dùng là: A 11,2 lít B 8.96 lít C 26,88 lít D 13,44 lít Câu 9.Ba hidrocabon X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng phân tử Z gấp lần phân tử khối X Đốt cháy 0,02 mol Y, sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dd Ca(OH)2 0,2 M thu số gam kết tủa là: A 3,0 gam B 4,8 gam C 4,0 gam D 2,0 gam Câu 10 Cho chất sau vào dd HCl: CaC2, CaCO3, Al4C3, Al, FeO, C2H2, C6H6 Số trường hợp có khí thoát là: A B C D Câu 11 Cho 39 gam hidrocacbon thơm X tác dụng hết với Br2 lỏng tỉ lệ 1:1 có xúc tác Fe đun nóng thu 78,5 gam sản phẩm CTPT X là: A C9H12 B C7H8 C C8H10 D C6H6 Câu 12 Dãy chất sau cho tác dụng với H2 dư ( Ni, to) cho sản phẩm giống nhau: A but-1-en, propen, isopren, but-1-in B but-2-en, xiclobutan, but-1-in, buta-1,3- đien C isopren, but-2-en, xiclopropan, buta-1,3- đien D propen, xiclopentan, butan, etilen Câu 13 Dẫn hỗn hợp khí X gồm 0,12 mol C2H2 0,18 mol H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu khí Y Dẫn Y vào bình đựng lượng dư dung dịch Br2 lại khí Z Đốt cháy hoàn toàn Z cho sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi dư thu 12 gam kết tủa khối lượng bình tăng thêm 8,88 gam Khối lượng bình đựng Br2 tăng: A 1,64 gam B 1,42 gam C 1,4 gam D 1,8 gam Câu 14.Đốt cháy hoàn toàn a gam hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo gam kết tủa , đồng thời khối lượng bình đựng dung dich Ca(OH)2 sau phản ứng có khối lượng tăng 2,66 gam Giá trị a là: A 0,56 gam B.0,58 gam C 0,3 gam D 0,6 gam Câu 15 Cho hiđrocacbon X phản ứng với dd br2 theo tỉ lệ mol 1:1 thu chất hữu Y ( chứa 69,57 % brom khối lượng) Khi X tác dụng với HCl thu sản phẩm hữu khác Tên gọi X là: A 2- metylbut-2-en B but-2-en C pent-2-en D propen Câu 16 Chia hỗn hợp X chứa: axetilen etilen thành phần nhau: - Phần 1: Qua bình dựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 0,68 gam - Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn cần 1,568 lít O2 (đktc) % thể tích khí hỗn hợp khí ban đầu là: A 40% 60% B.50% 50% C 60% 40% D 45% 75% Câu 17 Crackinh 17,4 gam butanthu hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Đốt cháy hỗn hợp X cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư Khối lượng kết tủa thu là: A 80 g B 120 g C 60 g D 100 g Câu 18 Để phân biệt propen, propin, propan Người ta dùng thuốc thử đây: A dd AgNO3/NH3 Ca(OH)2 B dd Br2và KMnO4 C dd AgNO3/NH3 dd Br2 D dd KMnO4/ khí H2 Câu 19 Đốt cháy 8,96 lít ( đktc) hỗn hợp X gồm olefin A, B đồng đẳng thấy khối lượng CO lớn khối lượng H2O 39 gam Công thức phân tử A, B là: A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C3H6 C5H10 D C4H8 C5H10 Câu 20 Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít hidrocacbon A ( đktc) thu 3,96 gam CO2, Biết A phản ứng với AgNO3/NH3 CTPT A là: A.C4H6 B C3H4 C C2H2 D C5H8 Câu 21 Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B thuộc loại ankan, anken ankin Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí X có khối lượng m gam, cho tất sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng nước vôi dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 46,5 gam có 75 gam kết tủa Nếu tỉ lệ khối lượng A B 22:13, số gam chất A m gam X A 4,4 B 4,5 C 5,6 D.6,6 Câu 22 Nitro hóa benzen thu hợp chất nitro X, Y nhóm NO Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam hỗn hợp X, Y thu CO2, H2O 0,224 lít N2 (đktc) Công thức phân tử X, Y A C6H5NO2 C6H4(NO2)2 B C6H4(NO2)2 C6H3(NO2)3 C C6H5NO2 C6H3(NO2)3 D không xác định Câu 23 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hiđrocacbon thể khí O dư, thu hỗn hợp Y có thành phần thể tích H2O CO2 15% 22,5% Hiđrocacbon A C2H6 B C4H8 C C3H4 D C4H10 Câu 24 Crăckinh 5,8 gam C4H10 thu hỗn hợp sản phẩm X gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy 1/2 hỗn hợp X lượng H2O thu A 13,5 gam B gam C 6,3 gam D 4,5 gam Câu 25 Đốt cháy hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu 6,3 gam nước 9,68 gam CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon A C2H4 C3H6 B CH4 C2H6 C C2H6 C3H8 D Tất sai Câu 26 Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 H2 bình kín với xúc tác thích hợp sau phản ứng hỗn hợp khí X Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br dư thấy bình tăng lên 1,4 gam lại hỗn hợp khí Y Đốt cháy hỗn hợp khí Y thu 8,8 gam CO2 Thể tích hỗn hợp khí Y đktc là: A 13,44 lít B 11,2 lít C 16,8 lít D 17,92 lít Câu 27 Người ta điều chế PVC từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau: CH4→C2H2→ CH2=CHCl→ (-CH2-CHCl-)n Tính thể tích khí thiên nhiên ( đktc) cần dùng để điều chế 12,5 PVC, biết hiệu suất toàn trình điều chế PVC 90% metan chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên: A.8,48 m3 B 10,48 m3 C 9,96 m3 11,4 m3 Câu 28 Đồng trùng hợp buta-1,3- đien với stiren thu polime có tên sau đây: A Polistiren B Cao su buna C Cao su buna-S D Cao su buna-N Câu 29 Chất sau phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3: A propin B but-2-in C buta-1,3-đien D stiren Câu 30 Để phân biệt chất lỏng but-1-in but-2-in người ta dùng thuốc thử sau đây: A dd Br2 B dd KMnO4 C dd AgNO3/NH3 D dd HBr Câu 31 Cho phản ứng sau: (1) CH4 + Cl2→ CH3Cl+ HCl (2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (3) C2H2 + HCl→ CH2=CHCl (4) C4H6 + O2→ CO2 + H2O (5) C2H4 + H2O→ C2H5OH (6) CH2=CH2 + O2 → CH3CHO (7) CH3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH4 Phản ứng phản ứng oxi hóa khử: A (1), (2), (4),(6), (7) B (1), (2), (3),(6) C (1), (2),(6), (7) D.(1), (2), (5),(3), (7) Câu 32 Cho toluen tác dụng với Br2 lỏng có ánh sáng thu sản phẩm có tên ; A o- bromtoluen B benzylbromua C p- bromtoluen D m-bromtoluen Câu 33 Một hiđrocacbon thơm X học có khả phản ứng với H2 theo tỉ lệ mol 1:4, phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Tên X là: A benzen B toluen C Sitren D etylbenzen Câu 34 Một hiđrocacbon X có tỉ khối so với oxi 1,75 X tác dụng với H2O ( to, H+) thu ancol Tên X là: A But-1-en B 2-metylpropen C But-2-en D 2,3-đimetylbut-2-en Câu 35 Hiđro hóa hiđrocacbon A, B thu sản phẩm Hai hidrocacbon là: A axetilen, etilen B but-1-en, buta,13-đien C etylbenzen, stiren D Cả A, B, C Câu 36 X hỗn hợp khí gồm hidrocacbon.Đốt cháy hoàn toàn 0,5 lít hỗn hợp X cho 0,75 lít CO2 0,75 lít H2O ( thể tích khí đo điều kiện) CTPT hiđrocacbon là: A CH4 C2H2 B C2H4 C2H2 C C2H6 C2H2 D C3H8 C3H4 Câu 37 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X,Y dãy đồng đẳng Sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, khối lượng tăng 2,52 gam bình đựng Ca(OH)2, khối lượng tăng 4,4 gam CTPT X Y là: A C2H6 C3H8 B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H4 D C3H8 C4H10 Câu 38 Cho phản ứng sau X + H2O → C2H5OH, Y + H2→ X , X + O2→ Z, Y + H2O→ Z Vậy X, Y, Z là: A CH4, C2H2, HCHO B CH4, C2H2, CH3CHO C C2H4, C2H2, CH3CHO D C2H2, C2H6, CH3CHO Câu 39 Chất sau không làm màu dung dịch Br2: A xiclopropan B but-2-en C axetilen D Xiclobutan Câu 40 Chất sau tác dụng với HBr cho sản phẩm nhất: A propen B 2,3- đimetylbut-2-en C But-1-en D 2-metylbut-2-en Câu 41 Trong PTN khí C2H2 điều chế từ chất nào: A CH4 B CaC2 C C2H4 D C2H6 Câu 42 Chất khí nguyên nhân gây vụ nổ mỏ than: A CH4 B C4H10 C C2H4 D C2H2 Câu 43 Ankan X có tỉ khối so với không khí 2.Đốt cháy 1,45 gam X cần dùng lít khí O2 ( đktc) A 4,36 lít B 2,8 lít C 3,64 lít D 3,36 lít Câu 44 Để điều chế thuốc nổ TNT người ta cho toluen tác dụng với HNO3 đặc ( có H2SO4 đặc xúc tác)theo tỉ lệ mol tương ứng là: A 1: B 3: C 1: D 1:2 Câu 45 Chất sau thường dùng để kích thích hoa nhanh chín: A Al3C3 B CaC2 C CaCO3 D SiO2
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hidrocacbon hay , de kiem tra hidrocacbon hay , de kiem tra hidrocacbon hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay