cac dang bai tap ve hidrocacbon

2 199 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:53

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN ĐỀ KIỂM TRA HIDROCACBON Thời gian làm bài: 45 phút.; Mã đề thi 481 Họ, tên .Số câu đúng: = điểm Câu 1: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm sau sản phẩm ? A CH2Br-CH2-CH2-CH2Br B CH3-CH2-CHBr-CH2Br C CH3-CH2-CHBr-CH3 D CH3-CH2-CH2-CH2Br Câu 2: Sản phẩm trùng hợp propen A [-CH2-CH(CH3)]n- B -n[CH2-CH(CH3)]- C -n(CH2-CH(CH3))- D (-CH2-CH(CH3)-)n Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít hidrocacbon A ( đktc) thu 3,96 gam CO 2, Biết A phản ứng với AgNO 3/NH3 CTPT A là: A C2H2 B C5H8 C C3H4 D C4H6 Câu 4: Dãy chất tham gia phản ứng trùng hợp là: A Pent-1-en, isopren, propan B etilen, benzen, but-1-en, propan C propen, buta-1,3-đien, isopren D etilen, etan, xiclopentan, butan Câu 5: anken C4H8 có số đồng phân cấu tạo : A 04 B 03 C 05 D 06 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ĐKC) X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 sinh kết tủa Y Công thức cấu tạo X A CH3 –CH=CH2 B CH≡CH C CH3-C≡CH D CH2=CH-CH≡CH o Câu 7: Dãy chất sau cho tác dụng với H2 dư ( Ni, t ) cho sản phẩm giống nhau: A but-2-en, xiclobutan, but-1-in, buta-1,3- đien B isopren, but-2-en, propen, buta-1,3- đien C but-1-en, propen, isopren, but-1-in D propen, pentan, butan, etilen Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam hiđrocacbon X thu 4,48 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Tỉ khối hiđrocacbon X so với hiđro 15 Công thức phân tử X : A C2H4 B kết khác C C2H6 D C3H6 Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X,Y dãy đồng đẳng Sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H 2SO4 đặc, khối lượng tăng 2,52 gam bình đựng Ca(OH)2, khối lượng tăng 4,4 gam CTPT X Y là: A C2H6 C3H8 B C2H2 C3H4 C C3H8 C4H10 D C2H4 C3H6 Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3 X có công thức cấu tạo là? A CH3-CAg≡CAg B CH3-C≡CAg C AgCH2-C≡CAg D A, B, C Câu 11: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) chậm qua qua dung dịch brom dư Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam Số mol etan etilen hỗn hợp là: A 0,12 0,03 B 0,05 0,1 C 0,03 0,12 D 0,1 0,05 Câu 12: Hợp chất C5H12 mạch hở có đồng phân cấu tạo ? A B C D Câu 13: Crackinh 17,4 gam butan thu hỗn hợp X (gồm C 4H10; C4H8; C3H6; C2H4, CH4; C2H6 H2) Đốt cháy hỗn hợp X cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư Khối lượng kết tủa thu là: A 80 g B 120 g C 100 g D 60 g Câu 14: Hợp chất hữu CH3-CH=C(CH3)-CH=CH2 có tên gọi là: A 2- metylpent-2-en B 3- metylpent-2-en C 2-metylbuta-1,3- đien D 3-metylpent-1,3- đien Câu 15: X hỗn hợp khí gồm hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0,5 lít hỗn hợp X cho 0,75 lít CO 0,75 lít H2O ( thể tích khí đo điều kiện) CTPT hiđrocacbon là: A C3H8 C3H4 B C2H4 C2H2 C C2H6 C2H2 D CH4 C2H2 Câu 16: Để phân biệt propen, propin, propan Người ta dùng thuốc thử đây: A dd AgNO3/NH3 Ca(OH)2 B dd KMnO4/ khí H2 C dd AgNO3/NH3 dd Br2 D dd Br2và KMnO4 CH3 H3C Câu 17: Chất C C CH3 CH có tên ? A 2,2−Đimetylbut−1−in B 2,2−Đimeylbut −3−in C 3,3−Đimeylbut −1−in D 3,3−Đimeylbut −2−in Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn ankin tạo 19,8 gam CO2 5,4 gam H2O Thể tích O2 ( đktc) dùng là: A 8.96 lít B 11,2 lít C 26,88 lít D 13,44 lít Câu 19: Để nhận biết khí C2H6, C2H4, C2H2 đựng lọ nhãn, người ta dùng hoá chất ? A Dung dịch Br2 nước brom C4H10 C Dung dịch AgNO3/NH3C4H8 B Dung dịch AgNO3/NH3 nước brom C3H4 D D Dung dịch HCl dung dịch Br2C2H6 Trang 1/2 - Mã đề thi 481 Câu 20: Trong PTN khí C2H2 điều chế từ chất sau đây? A C2H6 B CaC2 C CH4 D C2H4 Câu 21: Đồng trùng hợp buta-1,3- đien với acrylonitrin thu polime có tên sau đây: A P.V.C B P.V.A C Cao su buna-S D Cao su buna-N Câu 22: : Cho hỗn hợp khí : pent-1-en ; pent-2-in ; pent-1-in sục vào dung dịch AgNO 3/NH3 thu chất kết tủa màu vàng nhạt Khí tham gia phản ứng : A pent-1-en B pent-1-in C pent-2-in D pent-1-in pent-2-in Câu 23: Chia hỗn hợp X chứa: axetilen etilen thành phần nhau: Phần 1: Qua bình dựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 0,68 gam Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn cần 1,568 lít O2 (đktc) % thể tích khí hỗn hợp khí ban đầu là: A 40% 60% B 60% 40% C 50% 50% D 45% 75% Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm C4H10, C2H4, C3H6 thu 8,96 lít CO2 (đktc) 10,8 gam nước a có giá trị : A 3,0 gam B 6,0 gam C 4,0 gam D 5,0 gam Câu 25: Hợp chất sau có đồng phân hình học ? A 2-clo-but-1-en B 2,3- đimetylpent-2-en C 2,3- điclobut-2-en D 2-metylbut-2-en Câu 26: cho sơ đồ phản ứng sau: Al4C3→ X→ Y→ Z→ PVC X, Y, Z là: A C2H4, C2H6, C2H5Cl B CH4, C2H2, CH2=CHBr C C2H4, CH4, C2H2 D CH4, C2H2 , CH2=CHCl Câu 27: Để phân biệt chất lỏng but-1-in but-2-in người ta dùng thuốc thử sau đây: A dd AgNO3/NH3 B dd KMnO4 C dd Br2 D dd HBr Câu 28: Cho 14gam hỗn hợp gồm anken đồng đẳng qua dung dịch Br làm màu vừa đủ dung dịch chứa 64g Br CTPT anken ( Cho Br = 80) A C3H6, C4H8 B C3H6, C5H10 C C4H8, C5H10 D C2H4, C3H6 o Câu 29: : Cho phản ứng buta-1,3-đien HBr -80 C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm phản ứng A CH3CHBrCH=CH2 B CH3CH=CHCH2Br C CH2BrCH2CH=CH2 D CH3CH=CBrCH3 Câu 30: Trùng hợp đivinyl tạo cao su Buna có cấu tạo ? A (-C2H-CH-CH-CH2-)n B (-CH2-CH=CH-CH2-)n C (-CH2-CH-CH=CH2-)n D (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n Câu 31: Một hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X, Y liên tiếp dãy đồng đẳng Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu 57,2 gam CO2 23,4 gam CO2 CTPT X, Y khối lượng X, Y là: A 5,6 gam C2H4 12,6 gam C3H6 B 2,8 gam C2H4 16,8 gam C3H6 C 12,6 gam C3H6 11,2 gam C4H8 D 8,6 gam C3H6và 11,2 gam C4H8 Câu 32: Chất sau phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3: A buta-1,3-đien B stiren C but-2-in D propin Câu 33: Khi thực hện phản ứng monoclo hóa ankan ( tỉ lệ mol 1:1) thu sản phẩm Tên ankan là: A Pentan B Butan C 2,2- đimetylpropan D 2,3- đimetylbutan Câu 34: Cho chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất đồng phân ? A (1), (2) (3) B (1) (2) C (3) (4) D (2), (3) (4) Câu 35: Đốt cháy hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu 6,3 gam nước 9,68 gam CO Công thức phân tử hai hiđrocacbon A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C2H4 C3H6 D C3H8 C4H10 Câu 36: Thực phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 2-metylbuta-1,3-đien với HBr thu tối đa sản phẩm khác nhau? A B C D Câu 37: Hợp chất hữu X có tên gọi là: - Clo - - metylpentan Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 C CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl D CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3 Câu 38: Những hợp chất sau có đồng phân hình học (cis-trans) ? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V) A (II), III, (IV), (V) B (II), (IV), (V) C (III), (IV) D (I), (IV), (V) Câu 39: Hợp chất C5H10 mạch hở có đồng phân cấu tạo ? A B C D 10 Câu 40: Chất sau không làm màu dung dịch Br2? A but-2-en B propen C axetilen D propan Câu 41: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D Câu 42:khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan Trang 2/2 - Mã đề thi 481
- Xem thêm -

Xem thêm: cac dang bai tap ve hidrocacbon , cac dang bai tap ve hidrocacbon , cac dang bai tap ve hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay