TN ankan rat hay co dap an

11 163 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:52

Câu : Đặc điểm hay đặc tính sau giúp ta thấy cấu tạo hố học yếu tố định tính chất hợp chất hữu cơ? A Sự phân cực liên kết cộng hố trị B Số lượng ngun tử ngun tố C Hiện tượng đồng đẳng tượng đồng phân D Tất sai Câu 2: I – Các chất đồng phân có CTPT II - Những chất có khối lượng phân tử đồng phân A I & II B I đúng, II sai C I sai, II D I & II sai Câu 3: Đồng phân chất có : A Cùng thành phần ngun tố có khối lượng phân tử (M) B Có CTPT CTCT khác C Cùng tính chất hố học D a, b, c Câu 4: I – Những chất đồng phân chất k nhóm CH2 II - Những chất có tính chất hố học tương tự đồng đẳng A I & II B I đúng, II sai C I sai, II D I & II sai Câu 5: Số đồng phân chất có CTPT C4H8 (đồng phân phẳng đồng phân hình học) : A B C D Câu 6: Khi cho isopentan tác dụng với Cl (1:1) ta thu số sản phẩm : A sản phẩm B C D Câu 7: Trong hợp chất : Propen (I); 2-metylbuten-2 (II); 3,4-dimetylhexen-3(III); allyl clorua (IV); 1,2diCloeten (V) Chất có đồng phân hình học? A III, V B II,IV C I, II, III, IV D I, V Câu 8: Cho biết tên hợp chất sau theo IUPAC ? CH2 C CH2 CH2 CH2 CH2Cl CH3 A 1-Clo-4-Etylpenten-4 B 1-clo-4-metylenhexan C 2-etyl-5-Clopenten-1 D 5- Clo-2-etylpenten-1 Câu 9: Chọn tên chất có CTCT sau : Cl CH2 CH CH C C CH3 CH3 CH3 A 5-Clo-1,3,4-trimetylpentin-1 B 6-Clo-4,5-Dimetylhexin-2 C 1-Clo-2,3-Dimetylhexin-4 D Tất sai Câu 10: Nếu hidro hóa C6H10 ta thu isohexan CTCT C6H10 : A HC C CH2 CH CH3 CH3 B CH3 CH C C CH3 CH3 C CH3 C CH CH CH2 CH3 D Tất Câu 11: Quy tắc Maccopnhicop áp dụng cho : A Anken đối xứng tác nhân đối xứng B Anken bất đối tác nhân bất đối C Anken bất đối tác nhân đối xứng D Hydrocacbon khơng no bất đối tác nhân bất đối Câu 12 : I Xicloankan ankan hydrocacbon no nên chúng đồng đẳng II Tất hydrocacbon khơng no có tính chất hóa học A I II sai B I đúng, II sai C I sai, II sai D I sai, II Câu 13: Những hợp chất sau có đồng phân hình học (cis-trans) CH3CH = CH2 (I) ; CH3CH = CHCl (II) ; CH3CH = C(CH3)2 (III) Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh H3C 1/ (CH2)4CHCH3 2/ CH 3CH(CH2)2CHCH3 C C 3/ (CH2)2CHCH2CH3 4/ C2H5 C2H5 CH3CH(CH2)4CHCH2CH3 Xicloankan bền : H3C Cl A (1) C C B (2) C2H5 C (3) H D (4) (IV) (V) Câu 20 : A (I), (IV), (V) Phương pháp điều chế sau giúp ta thu B (II), (IV), (V) 2-Clobutan tinh khiết hết ? C (III), (IV) A n-Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ D (II), III, (IV), (V) 1:1 Câu 14: B Buten-2 tác dụng với hidroclorua Ankan A có 16,28%H phân tử (về khối lượng) C Buten-1 tác dụng với hidroclorua CTPT số đồng phân tương ứng A : D Butadien-1,3 tác dụng với hidroclorua A C6H14 đồng phân Câu 21: B C6H14 đồng phân Thứ tự nhận biết lọ nhãn N 2(I), H2(II), C.C5H12 đồng phân CH4(III), C2H4(IV), C2H2(V) D.C6H14 đồng phân A.5-4-1-3-2 Câu 15: B.5-4-2-1-3 Cho propen, propin, divinyl tác dụng với HCl(tỉ lệ C.5-4-3-2-1 1:1), số sản phẩm thu : D Tất A 2,2,3 Câu 22 : B 2,3,2 Xác định X, Y, Z, T chuỗi phản ứng sau : C 2,3,1 Butilen Z X Y Axetile T D Tất sai Câu 16: A X : butan, Y: Buten-2, Z : Propen, T : Những loại hydrocacbon học tham gia Metan phản ứng thế? B X : Butan, Y: Etan, Z : CloEtan, T : A Ankan ĐiCloEtan B ankin C X : Butan, Y: Propan, Z : Etan, T : Metan C benzen D Các đáp sai D Tất hydrocacbon Câu 23: Câu 17 : Từ CTPTTQ hydrocacbon CnH2n+2-2k (k≥0), ta có Chọn câu trả lời : thể suy trường hợp sau đây? A Anken hydrocacbon mà phân tử A k = → X anken CnH2n, (n≥2), n ngun có chứa liên kết đơi C=C B k = → X ankin CnH2n-2, (n≥2), n ngun B Anken hydrocacbon mà CTPT có B k = → X aren CnH2n-6, (n≥6), n dạng CnH2n, n ≥ 2, ngun ngun C Anken hydrocacbon khơng no D Tất có CTPT CnH2n, n ≥ 2, ngun Câu 24 : D Anken hydrocacbon mạch hở mà Khi đốt cháy hydrocacbon X ta thu (số phân tử có chứa liên kết đơi C=C mol CO2/ số mol H2O =2) Vậy X : Câu 18: A C2H2 B C12H12 C C3H6 Những hợp chất sau khơng thể chứa vòng D A,B benzen? Câu 25 : a C8H6Cl2 b C10H16 c C9H14BrCl d Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hydrocacbon C10H12(NO2)2 dãy đồng đẳng ta thu số mol A a, b H2O > số mol CO2 CTPT tương đương dãy : B b,c A CnHn, n ≥ C c, d B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n ngun) D a, c, d C CnH2n-2, n≥ Câu 19 : D Tất sai Cho xicloankan có CTCT thu gọn sau : Câu 26 : Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh CH3 Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp hai hydrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử 28đvC, ta thu 4,48 l CO2 (đktc) 5,4g H2O CTPT hydrocacbon : A C2H4 C4H8 B C2H2 C4H6 C C3H4 C5H8 D CH4 C3H8 Câu 27: Thứ tự nhận biết lọ nhãn đựng khí : C2H6 (I), C2H4 (II), C2H2 (III), CO2 (IV), H2(V) A III, II, IV, I, V B IV, III, II, I, V C III, IV, II, I, V D Tất Câu 28: Cơng thức thực nghiệm đồng đẳng benzen có dạng (C3H4)n CTPT đồng đẳng : A C12H16 B C9H12 C A, C D A, C sai Câu 29: Khi đốt cháy metan khí Cl2 sinh muội đen chất khí làm quỳ tím hóa đỏ Vậy sản phẩm phản ứng : A CH3Cl HCl B CH2Cl2 HCl C C HCl D CCl4 HCl Câu 30 : Đốt cháy hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu 6,43g nước 9,8gam CO2 CTPT hydrocacbon : A C2H4 C3H6 B CH4 C2H6 C C2H6 C3H8 D Tất sai Câu 31 : Trong bình kín chứa hỗn hợp A gồm hydrocacbon X H2 với xt Ni Nung nóng bình thời gian ta thu khí B Đốt cháy B ta thu 8,8g CO 5,4g H2O Biết VA=3VB Cơng thức X : A C3H4 B C3H8 C C2H2 D C2H4 Câu 32 : Một hỗn hợp khí X gồm ankin B H có tỉ khối so với CH4 0,6 Nung nóng hỗn hợp X với Ni xt để phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với CH4 Cho hỗn hợp Y qua dd Brom dư bình chứa Brom có khối lượng tăng lên : A 8g B 16g C D Tất sai Câu 33 : Đốt cháy hỗn hợp hydrocacbon ta thu 2,24l CO2 (đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) : A 5,6 lít B 2,8 lít C 4,48 lít D 3,92 lít Câu 34 : Khi đốt cháy hydrocacbon A, thu 0,108g nước 0,396g CO2 Cơng thức đơn giản A : A C2H3 B C3H4 C C4H6 D Tất sai Câu 35 : Hỗn hợp A gồm ankan anken Đốt cháy hỗn hợp A thu a (mol) H2O b (mol) CO2 Hỏi tỉ số T = a/b có giá trị khoảng nào? A 1,2< T số mol H2O II- Khi đốt cháy hydrocacbon X mà thu số mol CO2> số mol H2O X ankin? A I & II B I đúng, II sai C I sai, II D I & II sai Câu 41: Cho 1,12gam anken tác dụng vừa đủ với dd Br ta thu 4,32 gam sản phẩm cộng Vậy CTPT anken : A C2H4 B C3H6 C C2H2 D Đáp số khác Câu 42 : Đốt cháy thể tích hydrocacbon A cần năm thể tích oxi Vậy CTPT A : A C3H6 B C 2H12 C C3H8 D.B C Câu 43: Hỗn hợp ankan liên tiếp có dhh/H2 = 24,8 CTPT ankan : A.CH4 ; C2H6 B.C2H6 C3H8 C.C3H8 C4H10 D Tất sai Câu 44 : Đốt cháy số mol hydrocacbon K, L, M ta thu lượng CO2 tỉ lệ số mol H2O CO2 K, L, M tương ứng 0,5 : : 1,5 CTPT K, L, M : A C3H8, C3H4, C2H4 B C2H2, C2H4, C2H6 C C12H12, C3H6, C2H6 D B C Câu 45 : Hai xicloankan M, N có tỉ khối so với metan 5,25 monoclo hóa (có chiếu sáng) M cho hợp chất, N cho hợp chất Tên M N : A metyl xiclopentan dimetyl xiclobuan B xiclohexan metyl xiclopentan C xiclohexan isopropan xiclopropyl D A, B, C Câu 46 : Đốt cháy hồn tồn hydrocacbon X với lượng vừa đủ oxi Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua H2SO4đ thể tích khí giảm Dãy đồng đẳng X : A ankan B anken C ankin D ankadien E aren Câu 47 : Đốt cháy V(lít) hỗn hợp khí X đktc gồm hydrocacbon tạo thành 4,4gam CO 1,8gam H2O Cho biết hydrocacbon hay khác dãy đồng đẳng thuộc dãy đồng đẳng (chỉ xét dãy đồng đẳng học chương trình) A Cùng dãy đồng đẳng anken xicloankan B Khác dãy đồng đẳng : ankan ankin (số mol nhau) C Khác dãy đồng đẳng : ankan ankadien (số mol nhau) D Tất Câu 48 : Cho 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm hydrocacbon mạch hở Chia A thành phần Phần : Cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 ngun chất phản ứng 5,6 gam Phần : Đốt cháy hồn tồn tạo 2,2 gam CO Tìm CTPT hydrocacbon A C4H8 C2H2 B CH4 hydrocacbon khơng no C C2H2 C2H4 D Tất sai Câu 49 : Hỗn hợp khí A gồm Etan Propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 thành phần % theo khối lượng hỗn hợp : A 18,52%; 81,48% B 45%; 55% C 28,13%; 71,87% D 25%; 75% Câu 50 : Cho hỗn hợp hydrocacbon thơm có nhánh no A, B có số C phân tử khơng q 10 Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp thu 18,04g CO2 4,68g H2O CTPT có A, B : A A C7H8, B C9H12 B A C8H10, B C10H14 C A, B D A, B chưa đủ Câu 51 : PVC sản phẩm trùng hợp : Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh A CH3-CH=CH – Cl A C1 → C4 B CH2=CH-Cl B C1 → C5 C CH2=CH – CH2Cl C C1 → C6 D A, D D C2 → C10 Câu 52 : Câu 54 : Từ Natriaxetat điều chế Clorofom Cho hai hydrocacbon A, B thể khí A có cơng phản ứng? thức C2xHy; B có cơng thức CxH2x (trị số x hai A cơng thức nhau) Biết d A/KK = dB/A = 0,482 B CTPT A, B : C A C2H4, C4H10 D B C4H12, C3H6 Câu 53 : C C4H10; C2H4 Ở điều kiện thường, hydrocacbon thể khí D A, C gồm : BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ANKAN Hỗn hợp gồm ankan CO có tỉ khối so với khơng khí 0,8 Cơng thức ankan % thể tích là: A C2H6 60% B C2H6 40% C CH4 40% D CH4 60% Định nghĩa sau hiđrocacbon no? A Hiđrocacbon no hiđrocacbon có chứa liên kết đơn phân tử B Hiđrocacbon no hiđrocacbon có liên kết đơn phân tử C Hiđrocacbon no hiđrocacbon có chứa liên kết đơn phân tử D Hiđrocacbon no hợp chất hữu có chứa liên kết đơn phân tử Mỗi phân tử hiđrocacbon nói chung coi tạo nên ngun tử hiđro nhóm ngun tử Nhóm ngun tử gọi là: A Nhóm chức B Dẫn xuất hiđrocacbon C Tác nhân phản ứng D Gốc hiđrocacbon Cho bảng liệu sau: A B Hiđrocacbon a nhóm ngun tử gây phản ứng đặc trưng Dẫn xuất hiđrocacbon b chất hữu thường bị cháy sinh CO2 Phản ứng hợp chất c hợp chất tạo hai ngun tố cacbon hiđro hữu Khi bị đốt nóng, d thường xảy chậm theo nhiều hướng điều kiện Nhóm chức e hợp chất phân tử ngồi cacbon, hiđro có ngun tử ngun tố khác Khi ghép từ cụm từ cột A với cụm từ cột B để thành câu cho khơng có từ cụm từ khơng sử dụng, bốn học sinh đưa kết Hỏi kết xác? A 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b B 1-c, 2-e, 3-d, 4-b, 5-a C 1-c, 2-d, 3-e, 4-b, 5a D 1-c, 2-b, 3-d, 4e, 5-a Cho câu sau: a Ankan có đồng phân mạch cacbon b Ankan xicloankan đồng phân c Xicloankan làm màu dung dịch nước brom d Hiđrocacbon no hiđrocacbon làm màu dung dịch nước brom e Hiđrocacbon no hiđrocacbon có liên kết đơn phân tử f Hiđrocacbon no hiđrocacbon khơng có mạch vòng Những câu A, B, C hay D? A a, c, d, e B a, d, f C a, b, d, e, f D a, e Các ankan tham gia phản ứng đây: Phản ứng cháy Phản ứng phân huỷ Phản ứng cracking Phản ứng Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh Phản ứng cộng đềhiđro hố A Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 5, C Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 4, Phản ứng trùng hợp7 Phản ứng trùng ngưng Phản ứng B Tham gia phản ứng 1, 3, 5, 7, D Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 4, Cơng thức phân tử ankan có tỉ khối so với hiđro 36 là: A C4H10 B C6H14 C C7H16 D C5H12 Cho 5,6 lít ankan thể tích đo 27,3oC 2,2 atm tác dụng hết với clo ngồi ánh sáng thu dẫn xuất clo có khối lượng 49,5 gam Cơng thức phân tử ankan là: A C4H10 B C3H8 C CH4 D C2H6 Cơng thức sau cơng thức tổng qt hiđrocacbon? A CnH2n+2 B CnH2n+2-2k C CnH2n-6 D CnH2n-2 10 A B hai hiđrocacbon thể khí, phân huỷ tạo thành cacbon hiđro với thể tích khí hiđro gấp lần thể tích hiđrocacbon ban đầu (khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Hai hiđrocacbon A B là: A Đều chứa ngun tử hiđro phân tử B Có số ngun tử cacbon lớn C Đều chứa ngun tử hiđro phân tử D Đều chứa ngun tử cacbon phân tử 11 Dẫn xuất điclo ankan X có phân tử khối 113 X có cơng thức phân tử A C6H14 B C4H10 C C5H12 D C3H8 12 Cho bảng liệu nhiệt độ sơi ankan: Ankan pentan hexan heptan octan nonan Nhiệt độ sơi 36 69 98 126 151 o ( C) Nếu có hỗn hợp gồm ankan nói tách riêng ankan cách đây: A Chưng cất lơi nước B Chưng cất thường C Chưng cất phân đoạn D Chưng cất áp suất thấp 13 Chọn tên gọi hiđrocacbon sau: CH3 CH3 C - CH2 - CH - CH2 - CH3 CH3 CH3 A 2, 2, 4-trimetyl hexan B 2, 2, trimetylhexan C 2, 2, 4trimetylhexan D 2, 2, 4-trimetylhexan 14 Hiện tượng đồng phân hố học hữu gây ngun nhân sau đây? A Do số ngun tử phân tử nhau.(1) B Do ngun tử phân tử xếp vị trí khác (2) C Khơng ngun nhân (1), (2), (3) D Do phân tử khối (3) 15 Nạp hỗn hợp gồm 20% thể tích khí ankan A thể khí 80% thể tích oxi (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ hỗn hợp cho nước ngưng tụ, đưa bình điều kiện nhiệt độ ban đầu thấy áp suất khí nhiên kế giảm lần Cơng thức phân tử A là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D CH4 16 Kết luận nêu sai? A Các chất đồng phân phải có tính chất khác B Các chất đồng phân phải có chung cơng thức phân tử C Đồng phân chất có thành phần phân tử giống nên khối lượng phân tử D Các chất có phân tử khối phải đồng phân 17 Cho chất hữu sau: a CH3 - CH2 - CH3 b CH2 = CH - CH3 c CH2 = CH - CH2 - CH3 d CH3 - CH3 Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh CH2 H2 C CH2 HC CH2 CH2 e H2C f Những chất thuộc dãy đồng đẳng là: A a d, b f, e c C a d, b e, c f B a d, b c, e f D a b, d c, e f 18 Một hỗn hợp gồm ankan có mạch cacbon khơng phân nhánh X oxi (dùng dư), ankan chiếm 10% tích nạp vào bình kín, áp suất đo atm Bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp cho nước ngưng tụ, đưa bình điều kiện nhiệt độ ban đầu áp suất bình 1,4 Tên gọi ankan là: A propan B metan C isobutan D butan 19 Cho câu sau: a Hợp chất cacbon hợp chất hữu b Liên kết hố học phân tử hợp chất hữu chủ yếu liên kết cộng hố trị c Hợp chất hữu hợp chất cacbon d Phân tử hợp chất hữu có chứa ngun tố cacbon, có hiđro số ngun tố khác e Khi bị đốt, chất hữu thường cháy, sinh khí cacbonic Những câu A, B, C hay D? A a, c, d, e B a, c, e C a, b, d D b, c, d, e 20 Số đồng phân cấu tạo C4H10 C4H9Cl là: A B C D 21 Một luận điểm thuyết cấu tạo hố học Butlerop đề xuất năm 1862 có nội dung là: A Tính chất chất khơng phụ thuộc vào thành phần phân tử mà phụ thuộc vào cấu tạo hố học B Tính chất chất khơng phụ thuộc vào thành phần phân tử cấu tạo hố học C Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử cấu tạo hố học D Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử mà khơng phụ thuộc vào cấu tạo hố học 22 Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C6H14? A B C D Giải thích: C6H14 có đồng phân, là: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-C(CH3)2-CH2-CH3 (Có thể viết: (CH3)3-C-CH2-CH3) CH3-CH(CH3)-CH(CH3) 23 Một ankan D có chứa 84% cacbon phân tử D có cơng thức phân tử: A C4H10 B C6H14 C C5H12 D C7H16 24 Khi clo hố 96 gam hiđrocacbon no, mạch hở tạo sản phẩm chứa 1, ngun tử clo Tỉ lệ thể tích sản phẩm 1:2:3 Tỉ khối sản phẩm chứa ngun tử clo hiđro 42,5 Thành phần % theo khối lượng sản phẩm theo thứ tự là: A 8,72%; 29,36%; 61,92% B 8,27%; 29,36%; 62,37% C 8,72%; 29,99%; 61,29% D 8,72%; 29,63%; 61,65% 25 Một ankan A có tỉ khối so với heli 21,5 A có cơng thức phân tử A C6H14 B C3H8 C C5H12 D C4H10 26 Đốt cháy hồn tồn hiđrocacbon K, L, M với số mol thu lượng CO2; Tỉ lệ số mol H2O CO2 sinh tương ứng 0,5:1:1,5 Cơng thức phân tử K, L, M theo thứ tự là: A C3H8, C3H4, C2H4 B C3H4, C3H6, C3H8 C C2H2, C2H4, C2H6 D C2H4, C2H6, C2H2 27 0,1 mol ankan tác dụng hết với tối đa 28,4 gam khí clo Tên gọi A là: Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh A etan B metan C propan D butan 28 Cơng thức sau cơng thức tổng qt hiđrocacbon no khơng có mạch vòng? A CnH2n-2 B CnH2n-6 C CnH2n+2 D CnH2n 29 Cơng thức phân tử ankan chứa 12 ngun tử hiđro hiđro phân tử là: A C7H12 B C4H12 C C5H12 D C6H12 30 Khi đốt cháy hồn tồn 0,72 gam chất hữu A thu 1,12 lít CO2 (đktc) 1,08 gam H2O A có phân tử khối 72 cho tác dụng với clo (có askt) thu bốn dẫn xuất monocle A có tên gọi là: A isopentan B 2, 2-đimetylpropan C neopentan D pentan 31 Các chất C4H10, C4H9Cl, C4H10O, C4H11N có số đồng phân tương ứng 2, 4, 7, Ngun nhân gây tăng số lượng đồng phân dãy chất là: A Độ âm điện khác ngun tử H, Cl, O N B Hố trị ngun tố thay (Cl, O, N) tăng làm tăng thứ tự liên kết ngun tử phân tử C Khối lượng phân tử khác D Số ngun tử hiđro chất tăng lên 32 Metan điều chế từ phản ứng sau đây? A Nung CH3COONa vơi tơi xút nhiệt độ cao B Nung vơi tơi xút nhiệt độ cao C Nung HCOONa vơi tơi xút nhiệt độ cao D Nung CH3COONa nhiệt độ cao 33 A hợp chất hữu trạng thái rắn Khi nung A hỗn hợp B sinh khí C chất rắn D Đốt thể tích khí C sinh thể tích khí E chất lỏng G Nếu cho D vào dung dịch HCl thu E A, C, E, G là: A C2H3COONa, C2H4, CO2, H2O B CH3COONa, CH4, CO2, H2O C C2H5COONa, C2H6, CO2, H2O D CH3COONa, C2H4, CO2, H2O 34 Đốt cháy hồn tồn hiđrocacbon thu số mol H2O gấp đơi số mol CO2 Cơng thức phân tử hiđrocacbon là: A C2H2 B C2H6 C C3H8 D CH4 36 Liên kết hố học chủ yếu phân tử hợp chất hữu loại liên kết sau đây? A Liên kết ion B Liên kết cho nhận C Liên kết hiđro D Liên kết cộng hố trị 37 Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan xiclo propan vào dung dịch brom quan sát tượng sau đây: A Màu dung dịch bị nhạt dần, có khí B Màu dung dịch khơng đổi C Màu dung dịch nhạt dần, khơng có khí D Màu dung dịch khơng đổi, có khí 38 Cho câu sau: a Các ngun tử phân tử hợp chất hữu liên kết với khơng theo trật tự định b Liên kết ngun tử cacbon với ngun tử phi kim phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hố trị c Các chất có cơng thức phân tử khác cơng thức cấu tạo gọi chất đồng đẳng d Các chất khác có cơng thức phân tử gọi đồng phân e Các chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm -CH2-, có cấu tạo tính chất hố học tương tự chất đồng đẳng Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh f Cơng thức cấu tạo cho biết thứ tự cách thức liên kết ngun tử phân tử g Axit axetic C2H4O2 etyl axetat C4H8O2 đồng đẳng phân tử chúng nhóm -CH2- chúng tác dụng với dung dịch kiềm Những câu A, B, C hay D? A b, d, e, f B a, c, e, f C a, c, d, e D b, d, e, f, g 39 Phát biểu sau chưa xác? A Các chất đồng phân có cơng thức phân tử B Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử cấu tạo hố học C Các chất có khối lượng phân tử đồng phân D Sự xen phủ trục tạo thành liên kết σ , xen phủ bên tạo thành liên kết π 40 Cho câu sau: a Cơng thức đơn giản cho biết tỉ lệ số ngun tử ngun tố hợp chất b Cơng thức phân tử cho biết tỉ lệ số ngun tử ngun tố hợp chất c Cơng thức phân tử cho biết số ngun tử ngun tố phân tử d Từ cơng thức phân tử biết số ngun tử tỉ lệ số ngun tử ngun tố phân tử e Để xác định cơng thức phân tử chất hữu thiết phải biết khối lượng mol phân tử f Nhiều hợp chất có cơng thức đơn giản trùng với cơng thức phân tử Những câu A, B, C hay D? A a, c, d, e B a, b, c, d, f C Tất câu D a, b, d, e, f 41 Cho sơ đồ chuyển hố sau: n-pentan → A + B D + E A + Cl2 → CH3-CHCl-CH3 + F CH3COONa + NaOH → D + G D + Cl2 → L + F CH3-CHCl-CH3 + L +Na → M + NaCl Các chất A, B, D, E M có cấu tạo A CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3, CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3 B CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3, CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3 C CH3-CH2-CH3, CH4, CH3-CH3, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3 D CH3-CH2-CH3, CH2=CH2, CH4, CH2=CH-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3 to as as 42 Khi đốt cháy metan khí clo sinh muội đen chất khí làm giấy quỳ tím ẩm hố đỏ Sản phẩm phản ứng là: A CH2Cl2 HCl B C HCl C CH3Cl HCl D CCl4 HCl 43 Đốt cháy hồn tồn lít ankan sinh lít CO2 Ankan có cơng thức cấu tạo: A C2H4 B CH3-CH2-CH3 C CH3-CH(CH3)-CH3 D CH3-CH3 44 Chọn phát biểu phát biểu Đồng phân chất có… A khối lượng phân tử B thành phần ngun tố phân tử khối C cơng thức phân tử cơng thức cấu tạo khác D tính chất hố học 45 Cho chất sau: CH4, CO, HCHO, CaC2, CO2, H2CO3, CH3COOH Số chất khơng phải hợp chất hữu là: A B C D 46 Dựa vào quy luật cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, phân tử C4H8 ứng với chất có cơng thức cấu tạo khác dạng mạch hở mạch vòng (chỉ tính đồng phân cấu tạo)? A B C D Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh 47 Đốt cháy hồn tồn 1,12 lít hỗn hợp ankan thu 1,792 lít CO2 (đktc) Biết ankan có khối lượng phân tử lớn có số mol nằm khoảng 15% đến 25% tổng số mol hỗn hợp Cơng thức ankan là: A.CH4 C3H8 B C2H6 C3H8 C CH4 C4H10 D CH4 C2H6 48 Một ankan có cơng thức đơn giản C2H5 mạch cacbon khơng phân nhánh A có cơng thức cấu tạo: A CH3CH2CH2CH3 B CH3(CH2)5CH3 C CH3(CH2)4CH3 D CH3(CH2)3CH3 49 Khi cho Al4C3 tác dụng với nước tạo sản phẩm sau đây? A CH4 Al(OH)3 B C2H4 Al(OH)3 C C2H2 Al(OH)4 D Al(OH)3 51 Ý nghĩa to lớn phát triển hố học hữu lần tổng hợp hợp chất hữu từ hợp chất vơ Các chất hữu cơ: axit axetic, urê, đường, chất béo tổng hợp lần nhà bác học: a Bec-tơ-lơ, b But-lê-rơp, c Vơ-lơ, d Cơn-be Hãy tìm tương ứng tên nhà bác học tên hợp chất hữu tổng hợp A 1-d, 2-c, 3-b, 4-a B 1-d, 2-b, 3-c, 4-a C 1-d, 2-c, 3-a, 4-b D 1-d, 2-a, 3-b, 4-c 52 Hãy điều sai nói đặc điểm hợp chất hữu A Khi đun nóng đến 600oC, hợp chất hữu bị phân huỷ cháy thành than B Hiện tượng đồng phân phổ biến C Số oxi hố cacbon hợp chất có giá trị khơng đổi D Hố trị cacbon hợp chất hữu khơng đổi 53 Cho sơ đồ chuyển hố sau: → isobutan(B) + … A + NaOH  B + Cl2 → D + E    → B F+G F + Cl2 → CH3Cl + E F + Cl2 → L + E Phản ứng có tên gọi: A Phản ứng clo hố phản ứng cracking B Phản ứng clo hố phản ứng huỷ C Phản ứng cộng hợp với clo phản ứng huỷ D Phản ứng cộng hợp với clo phản ứng cracking CaO , t o xt , t as o to 54 Cho khí clo metan (theo tỉ lệ mol 1: 1) vào ống nghiệm chiếu sáng Sau thí nghiệm, ta dùng thuốc thử dấu hiệu sau để nhận biết phản ứng xảy ra: A Quỳ tím ẩm màu B Quỳ tím ẩm chuyển màu xanh C Quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ D Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein chuyển màu hồng 55 Trong bình kín 150oC chứa thể tích propan oxi Sau phản ứng cháy xảy hồn tồn, đưa bình điều kiện ban đầu Hỏi áp suất bình thay đổi nào? A Tăng 1,1 lần B Tăng 0,7 lần C Giảm 1,1 lần D Giảm 0,7 lần 56 Propan cháy oxi tạo khí cacbonic nước Theo phương trình phản ứng thì: A lít oxi phản ứng vừa đủ với lít propan B lít khí cacbonic tạo từ lít propan C lít nước tạo từ 0,8 lít oxi D lít oxi tham gia phản ứng tạo 0,6 lít khí cacbonic 57 Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H12 Khi cho X tác dụng với clo điều kiện thích hợp thu dẫn xuất monoclo Vậy X là: A Pentan B 2-meylbutan C Xiclopentan D 2,2-đimetylpropan 58 Liên kết đơi gồm liên kết σ liên kết π , liên kết bền hơn? A Cả hai dạng liên kết bền B Liên kết σ bền liên kết π π σ C Liên kết bền liên kết D Cả hai dạng liên kết khơng bền 59 Trong ankan đồng phân nhau, chất có nhiệt độ sơi cao nhất? A Đồng phân tert-ankan B Đồng phân mạch khơng nhánh C Đồng phân isoankan D Đồng phân mạch phân nhánh nhiều Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh 60 Đốt cháy hồn tồn lít ankan B thể khí cần 25 lít khơng khí điều kiện (Trong khơng khí oxi chiếm 20% thể tích) B có cơng thức phân tử: A C4H10 B C6H14 C C5H12 D C3H8 Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ Minh [...]...60 Đốt cháy hoàn toàn 1 lít ankan B ở thể khí cần 25 lít không khí ở cùng điều kiện (Trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích) B có công thức phân tử: A C4H10 B C6H14 C C5H12 D C3H8 Trong c¸ch häc, ph¶i lÊy tù häc lµm cèt - Hå ChÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: TN ankan rat hay co dap an , TN ankan rat hay co dap an , TN ankan rat hay co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay