Phan dang bai tap ve ankan

4 190 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:52

Bài tập Hiđrocacbon no Dạng 1: Viết đồng phân gọi tên ankan Dạng 2: Xác định số l ợng sản phẩm halogen ( Cl , Br ) theo tỉ lệ 1:1 dựa vào số sản phảm để xác định CTCT ankan Câu 1: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu đợc sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A pentan B 2,2-đimetyl propan C 2-metylbutan D 2-đimetyl propan Câu 2: Cho chất: metan, etan, propan n-butan Số lợng chất tạo đợc sản phẩm monoclo là: A B C D Câu 3: Khi clo hóa ankan có công thức phân tử C 6H14, ngời ta thu đợc sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 2,3-đimetylbutan Câu 4: Khi cho isopentan tác dụng với Cl ( as) theo tỷ lệ mol 1:1 số lợng sản phẩm monoclo tạo thành là: A B C D Câu 5: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm là: A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan Câu 6: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, ngời ta thu đợc sản phẩm monoclo Tên gọi ankan là: A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D neo-pentan etan Câu 7: Khi brom hoá ankan thu đợc dẫn xuất monobrom có tỷ khối so với hiđro 75,5 Tên ankan A 3,3-đimetylhexan B isopentan C 2,2,3-trimetylpentan D 2,2-đimetylpropan Câu 8: Khi clo hóa metan thu đợc sản phẩm chứa 89,12% clo khối lợng Công thức sản phẩm A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 D CCl4 Câu 9: Hỗn hợp A gồm ankan 2,24 lít Cl (đktc) Chiếu ánh sáng qua A thu đợc 4,26 gam hỗn hợp X gồm dẫn xuất (mono clo với tỷ lệ mol tơng ứng 2: 3.) thể lỏng 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Cho Y tác dụng với NaOH vừa đủ thu đợc dung dịch tích 200ml tổng nồng độ mol muối tan 0,6 M a) Tên gọi ankan là: A metan B etan C propan D n-butan b) Phần trăm thể tích ankan hỗn hợp A là: A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 10: Ankan A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1: thu đợc 12,05g dẫn xuất clo.Để trung hoà lợng HCl sinh cần 100ml dd NaOH 1M CTPT A là: A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu 11: Có m gam ankan X tác dụng với Cl theo tỉ lệ 1: thu đợc dẫn xuất clo với khối lợng 8,52g Để trung hoà lợng HCl sinh cần 80ml dd NaOH 1M a) X là: A neopentan B isopentan C isobutan D neohexan b) Biết h= 80% Giá trị m là: A 7,5g B 8,2g C.7,2g D 7,8g Dạng 3: Bài tập liên quan đến pứ đốt cháy ankan xác định CTPT , CTCT ankan dựa vào pứ cháy a) Vận dụng n ankan = nH2O - nCO2 Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) thu đợc 44 gam CO2 28,8 gam H2O Giá trị V là: A 8,96 B 11,20 C 13,44 D 15,68 Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) thu đợc 16,8 lít khí CO2 (đktc) x gam H2O Giá trị x A 6,3g B 13,5g C 18,0g D 19,8g Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4, C2H6 C3H8 thu đợc 6,72 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Giá trị V A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu đợc 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Bài tập Hiđrocacbon no Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH 4, C2H2, C3H4, C4H6 thu đợc x mol CO2 18x gam H2O Phần trăm thể tích CH4 A A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A gồm CH 4, C2H4, C4H10 thu đợc 0,14 mol CO2 0,23mol H2O Số mol ankan hỗn hợp là: A 0,01 B 0,09 C 0,05 D 0,06 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm ankan A anken B thu đợc 22g khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O CTPT A B là: A C2H6 C2H4 B CH4 C2H4 C C2H6 C3H6 D CH4 C3H6 b) Vận dụng phơng pháp trung bình ( M n ) Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan đồng đẳng thu đợc 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng thu đợc 96,8 gam CO2 57,6 gam H2O Công thức phân tử A B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng Đốt cháy X với 64 gam O (d) dẫn sản phẩm thu đợc qua bình đựng Ca(OH)2 d thu đợc 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0OC 0,4 atm Công thức phân tử A B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 19,2 g hỗn hợp ankan thu đợc 14,56 lit CO2 ( 0oC , 2atm) CTPT ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 10,2 g hỗn hợp ankan cần dùng 36,8 g oxi a) CTPT ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 b) Khối lợng CO2 H2O thu đợc lần lợt là: A 20,8g 16,2g B 30,8g 16,2g C 30,8g 12,6g D 20,8g 12,6g Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 29,2g hỗn hợp ankan khí ( nguyên tử C) Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào bình Ba(OH)2 thấy khối lợng bình tăng 134,8g CTPT ankan là: A CH4 C3H8 B C2H6 C4H10 C C3H8 C4H10 D C3H8 C5H12 C ) Vận dụng so sánh nH O > nCO đốt cháy hiđrocacbon để khẳng định ankan Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hiđrocacbon ( tỉ lệ mol 1: ) dãy đồng đẳng thu đợc 11,2 lit CO2(đktc) 14,4g H2O CTPT hiđrocacbon là: A CH4 C2H6 B CH4 C3H8 C C3H8 C2H6 D Cả A, B Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu đợc 6,72 lit CO2(đktc) 7,2g H2O Số CTCT tơng ứng X là: A B C D.4 Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 14,4g hiđrocacbon A thu đợc 44g CO2 CTPT A là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon dãy đồng đẳng Cho toàn sản phẩm lội qua bình đựng dd Ba(OH)2 d bình đựng H2SO4 đặc mắc nối tiếp Kết bình đựng tăng 6,12g thấy có 19,7g kết tủa , bình tăng 0,62g Công thức phân tử hiđrocacbon là: A CH4 C4H10 B C2H6 C4H10 C C3H8 C4H10 D Cả A, B, C thoả mãn Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon đồng đẳng Sục sản phẩm thu đợc qua bình đựng Ca(OH)2 d thu đợc 30 gam kết tủa khối lợng dung dịch giảm 7,8g Công thức phân tử hiđrocacbon là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C2H2 C3H4 H 2O Câu 6: Khi đốt cháy ankan thu đợc H2O CO2 Tỷ lệ biến đổi nh sau: CO2 A tăng từ đến + B giảm từ đến C tăng từ đến D giảm từ đến d ) Một số dạng khác Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol ankan thu đợc 44g khí CO2 CTPT ankan là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D CH4 Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 Sục toàn sản phẩm tạo thành vào bình đựng dd Ca(OH)2 d thấy xuất 60g kết tủa khối lợng bình tăng 42,6g Giá trị m là: A 8g B 9g C 10g D 12g Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,56lit butan ( đktc) cho sản phẩm cháy hấp thụ vào 400ml dd Ba(OH) 0,2M a) Hỏi có gam kết tủa tạo thành? A 9,85g B 9,98g C 10,4g D.11,82g Bài tập Hiđrocacbon no b) Hỏi khối lợng dung dịch bình tăng hay giảm gam A Giảm 2,56g B Tăng 4,28g C Giảm 5,17g D.Tăng 6,26g Câu 4: Khi đốt cháy 13,7ml hỗn hợp khí gồm CH4, C3H8, CO ta thu đợc 25,7ml khí CO2 ( đk) % C3H8 hỗn hợp A là: A 33,8% B 43,8% C 38,3% D 34,8% Câu 5: Khi đốt cháy hoàn toàn 33,6 lit hỗn hợp propan butan Sục khí CO thu đợc vào dd NaOH thấy tạo 286,2g Na2CO3 252g NaHCO3 % C4H10 hỗn hợp là: A 20% B 40% C 60% D 80% Dạng 4: Bài tập liên quan đến pứ tách ankan ( Tách H crackinh) : Sử dụng ĐLBTKL Và ĐLBTNT Câu 1: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4H10 (đktc) thu đợc hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 d Đốt cháy hoàn toàn A thu đợc x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y tơng ứng là: A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 Câu 2: Craking butan thu đợc 35 mol hỗn hợp A gồm H 2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần butan cha bị craking Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nớc brom d thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hoàn toàn A thu đợc x mol CO2 a) Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% b) Giá trị x là: A 140 B 70 C 80 D 40 Câu 3: Đề hiđro hoá hỗn hợp A gồm C2H6, C3H8 , C4H10 Sau thời gian phản ứng thu đợc hỗn hợp khí B , dA/B =1,75 % ankan phản ứng đề hiđro hoá là: A 50% B 75% C 25% D 90% Câu 5: Khi nung nóng 5,8g C4H10 (đktc) xảy phản ứng crackinh đề hiđro hoá Sau thời gian pứ thu đợc 3,36lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 d % butan phản ứng là: A 50% B 75% C 25% D Kết khác Câu 6: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang đợc V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C 2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích) Giả sử xảy phản ứng: 2CH4 C2H2 + 3H2 (1) CH4 C + 2H2 (2) Giá trị V A 407,27 B 448,00 C 520,18 D 472,64 Câu 7: Ankan X có CTPT C5H12 tác dụng với Clo tạo đợc dẫn xuất monoclo Hỏi tách H2 từ X tạo anken đồng phân cấu tạo nhau: A B C D Dạng 5: Bài tập liên quan đến pứ điều chế ankan Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, ngời ta điều chế CH4 phản ứng A craking n-butan B cacbon tác dụng với hiđro C nung natri axetat với vôi xút D điện phân dung dịch natri axetat Câu 2: Nung m gam hỗn hợp X gồm muối kali axit no đơn chức với NaOH d thu đợc chất rắn D hỗn hợp Y gồm ankan Tỷ khối Y so với H2 11,5 Cho D tác dụng với H2SO4 d thu đợc 17,92 lít CO2 (đktc) a) Giá trị m A 42,0 B 84,8 C 42,4 D 84,0 b) Tên gọi ankan thu đợc A metan B etan C propan D butan Dạng 6: Một số tập Xicloankan Câu 1: Số đồng phân xicloankan tơng ứng với C5H10 C6H12 lần lợt là: A 11 B 12 C 11 D 12 Câu 2: Khi cho Metylxiclopentan tác dụng với clo ( askt) thu đợc dẫn xuất monoclo A B C D Câu 3: Oxi hoàn toàn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X thu đợc 1,760g khí CO2 , Biết X làm màu dd brom X là: A Metylxiclobutan B xiclopropan C xiclobutan D Metylxiclopropan Bài tập Hiđrocacbon no Câu 4: X l hn hp gm hai cht k tip dóy ng ng Xicloankan khụng phõn nhỏnh t chỏy hon ton m gam hn hp X Cho hp th ht sn phm chỏy vo bỡnh ng dung dch nc vụi lng d, bỡnh cú to 76 gam cht khụng tan Cho bit m gam hn hp hi X 81,9C, 1,3 atm, chim th tớch l 3,136 lớt A C hai cht hn hp X u cng c H2 (cú Ni xt, un núng) B Mt hai cht hn hp X tham gia c phn ng cng Brom C C hai cht hn hp X khụng tham gia c phn ng cng D C A v B
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan dang bai tap ve ankan , Phan dang bai tap ve ankan , Phan dang bai tap ve ankan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay