on tap bai tap ankan

3 157 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:52

Ôn tập tập ankan Câu 1: Khi cho ankan X ( phân tử có % khối lượng Cacbon 83,72%) tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1 thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A 3-metyl pentan B 2,3 đimetyl butan C 2-metyl propan D butan Câu : Hai chất A, B công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 A tạo dẫn xuất B tạo dẫn xuất Viết công thức cấu tạo A, B dẫn xuất clo chúng ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu : Khi cracking hoàn toàn thể tích ankan X thu thể tích hỗn hợp Y ( đo điều kiện) , tỉ khối Y so với H2 12 Công thức X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu : Cracking 8,8 gam propan thu hỗn hợp khí A gồm H2,CH4,C2H2,C3H6 phần propan chưa bị cracking Biết H% = 90% Khối lượng phân tử TB A A 39,6 B 23,16 C 2,135 D 3,96 Câu : Hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon no , mạch hở A,B đồng đẳng Đốt cháy Xvới 64 gam O2 (dư) dẫn sản phẩm qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0oC 0,4 atm CTPT A,B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 B BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu : Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí CH4,C2H6,C3H8 thu 44 gam CO2 28,8 gam H2O Giá trị V A 8,96 B 11,2 C 13,44 D 15,68 Câu : Cho butan qua xúc tác ( nhiệt độ cao) thu hỗn hợp X gồm C4H10,C4H8,C4H6,H2 Tỉ khối X so với butan 0,4 Nếu cho 0,6 mol X tác dụng với dung dịch Brom dư số mol Brom tối đa phản ứng : A 0,48 B 0,36 C 0,6 D 0,24 Câu : Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A gồm CH4,C2H6,C3H8,C2H4 C3H6 thu 11,2 lít khí CO2 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 hỗn hợp A A 5,6 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 thu 3,36 lít CO2 Giá trị m A 2,3 gam B 23 gam C 3,2 gam D 32 gam Câu : Cracking 40 lít n-Butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H2,CH4,C2H4,C2H6,C3H6,C4H8 phần C4H10 chưa bị cracking ( khí đo điều kiện ) Giả sử có pư tạo sản phẩm Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A 40% B 20% C 80% D 60% Câu : Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu A Sản phẩm thu hấp thụ vào nước vôi dư thu gam kết tủa Lọc kết tủa cân lại bình thấy khối lượng bình nước vôi giảm 1,376 gam A có CTPT A CH4 B C5H12 C C3H8 D C4H10 Câu : Trộn thể tích C3H8 O2 bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp Sau phản ứng làm lạnh hỗn hợp ( để nước ngưng tụ) đưa điều kiện ban đầu Thể tích hỗn hợp sản phẩm (V2) so với thể tích hỗn hợp khí ban đầu ( V1) A V2=V1 B V2>V1 C V2=0,5V1 D V2/V1=7/10 Câu : Đốt cháy hỗn hợp X gồm hidrocacbon đồng đẳng , sau phản ứng thu VCO2:VH2O=1:1,6 ( đo đk) X gồm A CH4 C2H6 B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H6 D C3H8 C4H10 Câu : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi dư thu 25 gam kết tủa khối lượng nước vôi giảm 7,7 gam CTPT hidrocacbon X A CH4 C2H6 B C2H4 C3H8 C C3H8 C4H10 D C5H12 C4H10 Câu 10 : Khi cracking hoàn toàn ankan X thu hỗn hợp Y ( khí đo điều kiện ), tỉ khối Y so với H2 14,5 Công thức X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12
- Xem thêm -

Xem thêm: on tap bai tap ankan , on tap bai tap ankan , on tap bai tap ankan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay