ankan anken

3 144 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:52

Đề Hóa đại học – cao đẳng 2013 Câu : Tên gọi anken (sản phẩm chính) thu đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc A 3-metylbut-2-en B 2-metylbut-1-en C 2-metylbut-2-en D 3-metylbut-1-en Câu :Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C Buta-1,3-đien D But-1-in Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6, C4H6 Tỉ khối hh X so với H2 24 Đốt cháy hoàn toàn 0.96 gam X oxi dư,rồi cho toàn sản phẩm cháy vào lít dd Ba(OH)2 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa.giá trị m là? A 9,85 B 7,88 C.13,79 D.5,91 Đề Hóa đại học – cao đẳng 2012-2011 Câu 13: Chất sau có đồng phân hình học? A CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=CH-CH=CH2 C CH3-CH=C(CH3)2 D CH2=CH-CH2-CH3 Câu 48: Đun sôi hỗn hợp propyl bromua, kali hiđroxit etanol thu sản phẩm hữu A propin B propan-2-ol C propan D propen Đề Hóa đại học – cao đẳng 2010 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X Y (M > M ), thu Y X 11,2 lít khí CO (đktc) 10,8 gam H O Công thức X 2 A C H B CH C C H D C H 4 2 Câu 39: Số liên kết σ (xich ma) có phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien là: A 5; 3; B 4; 3; C 3; 5; Câu 56: Chất sau có đồng phân hình học? A 2-clopropen B But-2-en C 1,2-đicloetan D 4; 2; D But-2-in
- Xem thêm -

Xem thêm: ankan anken , ankan anken , ankan anken

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay