bt ankin

6 148 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:52

Dạng 5: Viết đồng phân hidrocacbon không no Gọi tên Bài 1:Viết đồng phân anken C5H10 , C6H12 , , C4H8 Gọi tên đồng phân Bài 2: Viết đồng phân ankanđien : C4H6 , C5H8 ,C6H10 ,C7H12 Gọi tên đồng phân Bài 3: Viết đồng phân ankin C4H6 , C5H8 ,C6H10 Gọi tên đồng phân Bài 4: Viết CTCT chất có tên sau: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 2-metylbut-1-en 3,4-đimetylpent-1-en 2,3,4-trimetylhex-1-en 3, 4-đimetylhexa-2,4-dien 3,3-dimetylpent-1,4-đien 2,3-dimetylhexa-2,5-dien 2) 4) 6) 8) 10) 12) 2,3-dimetylbut-2-en 2,3,4-trimetylhex-2-en 2,2,3,3-tetrametyloct-4-en 3,5-dimetylhexa-1,3-đien 3,4-đimetylpent-1-in 3-etylpent-1-in Dạng 6: Bài Tập Về Phản Ứng Đốt Cháy I)Đốt cháy hidrocacbon Bài 1:Đốt cháy m gam hidrocacbon X thu 2,64gam CO2 10,8gam H2O a) Tính m B)XĐ CTPT X Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 112cm hidrocacbon A ( chất khí, đkc) dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đặc bình chứa NaOH dư người ta thấy khối lượng bình I tăng 0,18g khối lượng bình tăng 0,44gam XĐ CTPT A Bài 3: Đốt cháy hết 0,1mol hidrocacbon A mạch hở thu 22g CO2 gam H2O a) XĐ CTPT A b) Viết CTCT gọi tên đồng phân mạch hở A Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mạch hở có dX/k < 12 cần 10,08lit O2 đkc thu 6,72lit CO2 (đkc) XĐ CTPT X Bài 5: Hỗn hợp gồm hidrocacbon X oxi có tỉ lệ mol tương ứng 1: 10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H 2SO4 đặc thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 19 XĐ CTPT X Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,688lit(đkc) anken X hấp thụ hết sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi dư thấy khối lượng bình tăng thêm 31,92gam XĐ CTPT X Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol anken A cần vừa đủ 7,6gam O Cho toàn sản phẩm qua bình đựng Ba(OH) thấy khối lượng bình Ba(OH)2 tăng 10,4gam XĐ CTPT, CTCT A Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu A thể khí đk thường thu 22m/7 gam CO 9m/7 gam H2O XĐ CTPT , CTCT A (Ankin ankadien) Bài 1: Đốt 10cm3 hidrocacbon X 80cm3 O2 (lấy dư) Sản phẩm thu sau cho nước ngưng tụ 65cm3 có 25cm3 oxi Các thể tích đo đkc XĐ CTPT Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn a lit(đkc) ankin thu 2,7gam H 2O Tất sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi dư thấy khối lượng bình tăng 12,6gam XĐ a Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu A cần 12,8gam O Sản phẩm thu 16,8 lit hỗn hợp ( 136,50C , 1atm) gồm CO2 H2O, hỗn hợp có tỉ khối so với CH4 2,1 a) XĐ CTPT A Viết CTCT có A b) XĐ CTCT A gọi tên A biết A tạo kết tủa vàng tác dụng với dung dịch AGNO3 / NH3 Tính lượng kết tủa thu dùng 0,1mol A với H=90% Bài 4: Đốt cháy 3.4gam hợp chất hữu A thu 11gam CO2 3,6gam H2O a) Tìm CTPT A biết dA/H2=34 b) Viết CTCT đọc tên đồng phân mạch hở II) Đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon dãy đồng đẳng Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon A B dãy đồng đẳng cần dùng 8,4lit O2 (đkc) thu 5,6 lit CO2 (đkc) XĐ CTPT A,B Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu A thể khí đk thường thu 22m/7 gam CO 9m/7 gam H2O XĐ CTPT , CTCT A Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 5,6lit (đkc) hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở dãy đồng đẳng liên tiếp Sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH) dư thấy 108.35 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 74,25g Tính %V hai hidrocacbon X -1 Bài 9: Hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A,B,C Đốt cháy hoàn toàn 0,4mol hỗn hợp X thu 33g CO 16,2gam H2O Mặt khác cho 0,4mol X lội qua bình dung dịch Br2 dư khối lượng bình Br2 tăng 8,4gam a) XĐ CTPT chất X biết A,B dãy đồng đẳng anken b) Tính % theo thể tích chất X c) Hoàn thành phản ứng sau theo sơ đồ: ( C)→ (D) →(A)→(E)→(F)→(B) IV) Hỗn hợp hai hidrocacbon không dãy đồng đẳng Bài 1: Hỗn hợp khí A chứa ankan,1monoxicloankan dA/H = 25,8 Đốt cháy hoàn toàn 2,58gam A hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) dư thu 35,46gam kết tủa Hãy XĐ CTPT % V chất hỗn hợp khí A Bài 2: Đốt cháy 560cm3 hỗn hợp khí (đktc) gồm hai hidrocacbon có số nguyên tử cacbon ta thu 4,4g CO2 1,9125g nước Xác định công thức phân tử hidrocacbon Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ankan anken Cho sản phẩm cháy qua bình đựng P 2O5 dư bình đựng KOH rắn dư thấy bình tăng 4,14gam, bình tăng 6,16gam XĐ số mol ankan hỗn hợp Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm ankan A anken B thu 0,15mol CO 0,2mol H2O XĐ số mol A Bài 5: Hỗn hợp X gồm hai ankan A,B anken C Đốt cháy hoàn toàn m gam X cho sản phẩm cháy qua 950ml dung dịch Ba(OH)2 1M vừa đủ thu 147,75gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 71,95gam Mặt khác cho m gam X lội qua bình đựng nước Br dư có 16gam Br2 phản ứng khối lượng bình tăng 5,6gam a) XĐ CTPT A,B,C b) Tính % khối lượng chất X Bài 6: Một hỗn hợp X gồm 2,24lit C3H4 4,48 lit hidrocacbon A Đốt cháy hết X thu 20.16 lit CO 14,4gam H2O XĐ CTPT A ( V khí đo đkc) Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 5,6lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm anken A ankin B Sản phẩm cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư sinh 147,75gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 103,05gam a) XĐ CTPT A,B b) Tính % khối lượng chất hỗn hợp X Bài 8: Hỗn hợp khí X gồm anken M anken N có cúng số nguyên tử C phân tử Hỗn hợp X có khối lượng 12,4gam thể tích 6,72 lít( đkc) >XĐ số mol ,CTPT cua M N Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp X gồm hidrocacbon A ,B dãy đồng đẳng.cần dùng 8,4 lit O2 (đkc) thu 5,6lit CO2 (đkc) XĐ CTPT A,B Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan anken Cho sản phẩm cháy qua bình đựng P 2O5 dư bình đựng KOH rắn dư thấy bình tăng 4,14 gam bình tăng 6,16gam XĐ số mol ankan hỗn hợp Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan A anken B thu 0,15 mol CO 0,2 mol H2O XĐ số mol A Bài 12: Một hỗn hợp khí gồm ankan anken có số nguyên tử cacbon phân tử có số mol Nếu cho m (g) hỗn hợp qua dung dịch Brom dư thấy có 16g Brom phản ứng Nếu đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp thu 0,6 mol CO2 a (g) H2O a, Công thức phân tử ankan, anken gì? b, Giá trị a bao nhiêu? Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, C4H10 C2H4 thu 0,14 mol CO2 0,23 mol H2O Số mol ankan anken có hỗn hợp bao nhiêu? Bài 14: Một hỗn hợp gồm ankan anken có số nguyên tử cacbon phân tử có số mol Biết m(g) hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 80 g dung dịch Brom 20% dung môi CCl4 Nếu đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp thu 0,6 mol CO2 Công thức phân tử ankan anken gì? Bài 15: Một hỗn hợp gồm ankan anken có tỷ lệ số mol 1:1 Số nguyên tử cacbon ankan gấp lần số nguyên tử cacbon anken Lấy a (g) hỗn hợp làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Brom Đốt cháy hoàn toàn a (g) hỗn hợp thu 0,6 mol CO2 Công thức phân tử chúng gì? Bài 16 (A-07) Ba hiđrocacbon X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) dư, thu m gam kết tủa Tính m Đáp án: m = 30 gam Bài 17 (B-2008) Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí gồm C 2H2 hiđrocacbon X sinh lít khí CO lít H2O (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Xác định công thức phân tử X -2 Bài 18 (B-2010) Hỗn hợp khí X gồm ankan anken Tỉ khối X so với H 11,25 Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo đktc) Xác định công thức ankan anken Bài 19 (A-07) Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol Br giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam Xác định công thức phân tử hiđrocacbon Bài 20 (B-08) Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Xác định công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) Bài 21 (A-2010) Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C 2H2 0,03 mol H2 bình kín (xúc tác Ni), thu hỗn hợp khí Y Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau kết thúc phản ứng, khối lượng bình tăng m gam có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát Tỉ khối Z so với H2 10,08 Tính giá trị m Bài 22 (B-09) Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y không làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Xác định công thức cấu tạo anken Bài 23 (CĐ-09) Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá Bài 24 (CĐ-2010) Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H (xúc tác Pd/PbCO3, t0), thu hỗn hợp Y có hai hiđrocacbon Xác định công thức phân tử X Bài 25 Hỗn hợp X gồm olefin M H có khối lượng phân tử trung bình 10.67 qua Ni đun nóng thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 18 Biết M phản ứng hết Xác định CTPT M Bài 26 (A-2011) Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C 2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam thoát 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H Tính thể tích O (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y Bài 27 (A-2011) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C 2H2, C3H4 C4H4 (số mol chất nhau) thu 0,09 mol CO Nếu lấy lượng hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, khối lượng kết tủa thu lớn gam Xác định công thức cấu tạo C3H4 C4H4 X Bài 28 (A-2011) Cho buta-1,3- đien phản ứng cộng với Br theo tỉ lệ mol 1:1 Viết CTCT số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu phản ứng Bài 29 (B-2011) Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH) (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Tính giá trị m? Dạng 7: Bài Tập Phản Ứng Cộng Hiệu Suất Của Phản Ứng I) Cộng H2 Bài 1: Một hỗn hợp X gồm C2H4 H2.dX/H2 =7,5 Đun nóng hỗn hợp với xúc tác Ni,sau thời gian thu hỗn hợp Y có dY/H2 = a) Tính %V khí hỗn hợp ban đầu b) Tính %V khí hỗn hợp sau c) Tính Hpư hidro hóa Bài 2:(ĐH KA-2009) Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu dX/H2 = 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp Y không làm màu dung dịch Br2 dY/H2 = 13 CTCT hai anken là: Bài 3: Hỗn hợp khí A chứa H2 anken dA/H2 = Đun nóng hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni, t A biến thành hỗn hợp khí B không làm màu nước Br có tỉ khối H XĐ CTPT %V chất hỗn hợp A hỗn hợp B Bài 5: Hỗn hợp khí A chứa H2 anken dãy đồng đẳng có dA/H 2=8,26 Đun nóng nhẹ hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni.t A biến thành hỗn hợp khí B không làm màu nước Br có tỉ khối H2 11,8.XĐ CTPT %V chất hỗn hợp A hỗn hợp B Bài 6: Cho 11,2 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm hai anken A,B H vào bình kín có chứa sẵn bột Ni Nung nóng bình thời gian thu hỗn hợp Y Đốt hoàn toàn Y cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng 400ml dung dịch Ba(OH)2 1Mvuwaf đủ thu 59,1 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 22,7gam a) XĐ CTPT A,B b) Cho hỗn hợp X lội qua bình đựng dung dịch Br2 dư Tính khối lượng bình tăng -3 Bài 7: X hỗn hợp gồm hai khí C 3H6 H2có V= 1,68lit (00C, 2atm) Cho toàn lượng X vào bình kín dung tích không đổi có chứa sẵn bột Ni,( V không đáng kể) Nung nóng bình thời gian thu hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn Y cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi dư thấy có 18 gam kết tủa xuất %VH2 X là: A: 60% B: 80% C: 70% D: 40% Bài 8: X hỗn hợp gồm ankan,1 anken H2 Đốt cháy 8,512lit khí đkc thu 22gam CO2 14,04 gam H2O a) Tìm dX/K2 b) Dẫn 8,512lit khí X (đkc) nói qua bột Ni, t0 hỗn hợp Y có dY/H2 12,6 Dẫn Y qua bình Br2 dư thấy có 3,2gam Br2 phản ứng Hỗn hợp Z thoát khỏ bình có dZ/H 2=12 Tìm CTPT hidrocacbon cho tính %V khí X Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Bài 9: Một hỗn hợp X gồm C3H6 , C4H8 H2 Cho 8,96lit đkc khí X vào bình kín có dung tích 5,6lit có chứa bột Ni ( V không đáng kể) Nung nóng bình thời gian, sau đưa 0C, thu hỗn hợp khí Y, áp suất bình 0,8atm Số mol H2 tham gia phản ứng là: A: 0.15 B: 0.2 C: 0.25 D: 0.3 Bài 10: Hỗn hợp khí A gồm ankan, anken H Dẫn 13,44lit A qua chất xúc tác Ni,t thu 10,08 lit hỗn hợp khí B Dẫn B qua bình nước Br màu dung dịch nhạt đi,khối lượng bình tăng thêm 15gam Sau thí nghiệm lại 8,4lit hỗn hợp khí C có tỉ khối H 17,8 Biết V khí đo đkc phản ứng xảy hoàn toàn XĐ CTPT %V chất hỗn hợp A,B,C Bài 11: Hỗn hợp khí A gồm ankan, anken H2 Đốt cháy hoàn toàn 100ml A thu 210ml khí CO2 Nếu đun nóng nhẹ 100ml A có mặt chất xúc tác Ni lại 70ml chất khí Các thể tích khí đo đk a) XĐ CTPT %V chất hỗn hợp A b) Tính VO2 vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn 100ml A Bài 12:Cho 19,04lit hỗn hợp khí A(đkc) gồm H hai olefin đồng đẳng liên tiếp qua bột N,t thu hỗn hợp khí B (H=100%), giả sử tốc độ phản ứng hai olefin Mặt khác đốt cháy 1/2 hỗn hợp B thu 43,56gam CO2 20,43gam H2O a) XĐ CTPT,CTCT gọi tên hai olefin biết danh pháp olefin có tiếp đầu ngữ transb) Tính %V khí hỗn hợp A c) Tính dB/N2 Bài 13: Cho 6,72 lit hỗn hợp khí gồm olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8g Hãy tìm công thức phân tử olefin biết số nguyên tử cacbon olefin không a C2H4 C4H8 b C3H6 C4H8 c C5H10 C6H12 d C2H4 C4H8 ; C3H6 C4H8 Bài 14: Cho anken A H2 vào bình phản ứng có xúc tác Ni, t0 ankan B a) Xác định CTPT A,B biết để đốt cháy hết B lượng O vừa đủ VCO2 thu ½ tổng thể tích B O2 b) Một hỗn hợp X gồm A,B H với VX=22,4lit Cho X qua Ni, t0 thu hỗn hợp Y có dX/Y =0,7 Tính thể tích Y, số mol H2 A phản ứng với c) Biết hỗn hợp Y không làm màu Br2 dY/H2=16 Tính thành phần % V hỗn hợp X Các thể tích khí đo đkc Bài 15: Có anken cho tác dụng H xt Ni, 500C tạo thành 2-metylbutan XĐ CTCT anken gọi tên II) Cộng Br2 Bài 1: Hỗn hợp X gồm hidrocacbon A,B,C Đốt cháy hoàn toàn 0,4mol hỗn hợp X thu 33 gam CO 16,2gam H2O Mặt khác cho 0,4mol X lội chậm qua bình đựng dung dịch nước Br dư khối lượng bình đựng Br2 tăng 8,4gam a) XĐ CTPT chất X biết A,B dãy đồng đẳng anken b) Tính %V chất X 20m Bài 2: Cho m gam anken X tác dụng vừa đủ với gam Br2 dung dịch nước XĐ CTPT anken X Bài 3: Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon mạch hở Cho 1680ml hỗn hợp chậm qua nước Br dư Sau phản ứng hoàn toàn lại 1120ml lượng Br2 tham gia phản ứng 4,0gam.XĐ CT chung dãy đồng đẳng hidrocacbon không no -4 Bài 4: A,B hai đồng đẳng liên tiếp Cho 13,44lit hỗn hợp hai anken A,B(đkc) qua bình đựng dung dịch Br thấy bình Br2 tăng thêm 28gam a) XĐ CTPT , viết CTCT hai anken b) Cho hỗn hợp anken tác dụng với HCl thu tối đa sản phẩm XĐ CTCT anken gọi tên chúng Bài 5: Cho 10lit hỗn hợp khí (54,60C, 0,8064atm) gồm olefin lội qua bình nước Br dư thấy khối lượng bình Br2 tăng lên 16,8gam a) Tính tổng số phân tử gam olefin b) Hãy biện luận cặp olefin có hỗn hợp ban đầu tính số mol olefin Biết rắng số nguyên tử C olefin không c) Nếu đốt cháy hoàn toàn 10lit hỗn hợp thu lit CO2(đkc) gam H2O Bài 6: Hỗn hợp A B anken có khối lượng 12,6g trộn theo tỉ lệ đồng mol tác dụng vừa đủ với 3,2gam Br Nếu trộn hỗn hợp đẳng lượng 16,8gam hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 0,6gam H Tìm CTPT A,B biết MA < MB Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thu CO2 H2O theo tỉ lệ tương ứng 2: Tìm CTPT có X biết MX < 150 đvc X làm màu dung dịch Br nhiệt độ thường tạo sản phẩm cộng chứa 26,67% Tìm CTPT X Bài 8: Cho 4,48lit hỗn hợp X (đkc) gồm hai hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình 1,4 lit dung dịch Br 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn số mol Br giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7gam CTPT hidrocacbon là: A C3H4 C3H8 C C2H2 C3H8 B C2H2 C4H6 D C2H2 C4H8 Bài 9: Cho gam hidrocacbon X tác dụng với dung dịch Br thấy khối lượng Br2 tham gia phản ứng 16 gam X có CTCT CT sau biết X có CTCT giống axetilen A: CH ≡C−CH2−CH3 C CH ≡C−CH2−CH3 B CH ≡C−CH3 D CH3−C ≡C−CH3 Bài 10: Chia hỗn hợp ankin thành hai phần Đem đốt cháy phần thứ thu 0,896 lit khí CO (đkc) 0,54gam H2O Phần tác dụng với dung sịch Br2 Khối lượng Br2 tham gia phản ứng là: A: 3,2gam B: 3,3gam C: 2,3gam D: 3,4gam Bài 11:Cho 3,36lit (đkc) hỗn hợp khí gồm ankan anken qua dung dịch Br dư tới phản ứng hoàn toàn thấy có 8gam Br2 phản ứng khối lượng 6,72lit(đkc) hỗn hợp khí 13gam CTPT hai hidrocacbon là: A: C3H8 C2H4 B: C2H6 C3H6 C: C3H8 C3H6 D: C2H6 C2H4 Bài 11: Cho 0,3 mol hỗn hợp khí gồm 0,3mol hỗn hợp khí gồm hai anken có mạch cacbon không phân nhánh, lội chậm qua bình đựng nước Br2 (dư) sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 16,8gam Biết hai anken chất khí điều kiện thường CTCT thu gọn hai anken là: A: CH3CH2CH=CH2 CH3CH=CHCH3 B CH2=CH2 CH3CH=CHCH3 C: CH2=CH2 CH3CH=CH2 D: CH3CH2CH=CH2 CH3CH=CH2 Bài 12: Biết m (g) anken phản ứng với tối đa 20/7 m (g) Brom Công thức phân tử anken gì? Dạng 8:Bài tập Ankin Tác Dụng Với Dung Dịch AgNO3/ NH3 Bài 1: Sục 0,672lit axetilen đkc qua 100ml dung dịch AgNO3 0,2M NH3 Khối lượng kết tủa thu là: A: 2,4gam B: 3,6gam C: 1,33gam D: 7,2gam Bài 17: Sục 0,896lit hỗn hợp axetilen etilen đkc qua dung dịch AgNO NH3 dư xuất gam kết tủa %V etilen có hỗn hợp là: A: 37,5% B: 62,5% C: 50% D: 80% Bài 2: 6,6gam hỗn hợp hai ankin đồng đẳng tác dụng hết với H có xt : Ni, tạo 7,4gam hỗn hợp hai ankan tương ứng Cho 6,6gam hỗn hợp hai ankan vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu dược a gam kết tủa Giá trị a là: A: 40,1 B: 24,0 C 16,1 D: 38,7 Bài 3: Dẫn V lít (đkc) hỗn hợp X gồm axetilen H qua ống sứ đựng bột Ni, t thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y vào lượng AgNO3 NH3 dư thu 12 gam kết tủa Khí qua khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16gam Br2 lại khí Z Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu 2,24 lit khí CO2 (đkc) 4,5 gam H2O Giá trị V là: A: 11,2 B: 13,44 C: 5,6 D: 8,96 -5 Bài 4: Cho hỗn hợp X gồm CH4 , C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch Br2 dư khối lượng Br2 phản ứng 48gam Mặt khác , cho 13,44lit (đkc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/ NH3 thu 36gam kết tủa %VCH4 X là: A: 20% B: 50% C: 25% D: 40% DẠNG KHÁC Câu 1: Cho 1,05g anken A tác dụng vừa đủ với dd KMnO4 cho 1,9 gam rượi chức tìm CTPT A Câu 2: 12,6 gam anken B tác dụng vừa đủ với 75,84 gam dd KMnO4 25% tìm CTPT A Câu 3: Một hỗn hợp X gồm H 2, ankan A, anken B Đốt cháy hoàn toàn 100 cm hh X thu 210 cm3 CO2 Nếu nung nóng 100 cm3 X với Ni xúc tác 70 cm3 hidrocacbon a) CTPT A, B % thể tích hỗn hợp ban đầu, biết thể tích đo điều kiện b) Tính thể tích oxi cần để đốt cháy 100 cm3 hh X -6
- Xem thêm -

Xem thêm: bt ankin , bt ankin , bt ankin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay