BAI TAP ANKEN

8 141 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:52

BÀI TẬP ANKEN Bài Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon phân tử, phần trăm khối lượng cacbon phân tử đồng đẳng anken A tăng dần B giảm dần C không đổi D biến đổi không theo quy luật Bài Anken hiđrocacbon A không no, mạch hở, phân tử có liên kết đôi C=C B không no, mạch vòng, phân tử có liên kết đôi C=C C không no, mạch hở, phân tử có liên kết đôi C=C D không no, mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi C=C Bài Công thức phân tử anken có dạng A CnH2n+2, n ≤ B CnH2n, n ≥ C CnH2n, n ≥ D CnH2n–2, n ≤ Bài Có anken đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H8 ? A B C D Bài Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên A metylbut–2-en B pent–3-en C pent–2–en D pent–3–en Bài Anken 3–metylpent–2–en có công thức cấu tạo ? Bài Cho anken có công thức cấu tạo : CH3CH CH=CHCH2CH3 CH3 CH3CH CH=CHCH3 CH3 (X) CH3CH2CH=CCH3 CH3 (Y) CH3CH2C=CHCH3 CH3 (Z) (T) Anken đồng phân hình học A X B Y C Z D T Bài Trong số anken đồng phân cấu tạo cã c«ng thøc C 5H10, chất có đồng phân hình học ? A B C D Bài Đồng phân hình học chất có công thức cấu tạo, A khác độ lớn mạch B khác phân bố không gian mạch xung quanh liên kết đôi C=C C khác độ lớn mạch giống phân bố không gian mạch xung quanh liên kết đôi C=C D khác tính chất hoá học Bài 10.Công thức cis–pent–2–en ? Bài 11.Có anken đồng phân cấu tạo cộng hiđro tạo thành 2–metylbutan ? A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP ANKEN , BAI TAP ANKEN , BAI TAP ANKEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay