chuyen dich can bang

14 188 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:44

CHUY ỂN D ỊCH CÂN B ẰNG Hóa h ọc 10 Ứng Th ị Thiên Lý M ụ c l ục     Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc dộ phản ứng Nồng độ Áp xuất Nhiệt độ Chất xúc tác Câu 1: Cho cân hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇋ 2SO3 (k); phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Phát biểu là: A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng D Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ SO3 Câu : Cho cân hoá học : N2 (k) + 3H2 (k) ⇋ 2NH3 (k) ; phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Cân hoá học không bị chuyển dịch : A thay đổi áp suất hệ B thay đổi nồng độ N2 C thay đổi nhiệt độ D thêm chất xúc tác Fe    Câu 3: Cho cân (1) 2SO2 (K) + O2 (K) (2) N2 (K) + 3H2 (K) (3) CO2 (K) + H2 (K) sau: 2SO3 (K) 2NH3 (K) CO (K) + H2O(K) (4) 2HI (K) H2 (K) + I2 (K) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm cân hoá học không bị chuyển dịch A (1) (2) C (3) (4) B (1) (3) D (2) (4)    Câu 4: Cho cân hoá học: N2 (K) + 3H2 (K) 2NH3 (K) (1) H2 (K) + I2 (K) 2HI (K) (2) 2SO2 (K) + O2 (K) 2SO3 (K) 2NO2(K) N2O4(K) (3) (4) Khi thay đổi áp suất cân hóa h ọc bị chuyển dịch là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 5: Cho cân sau bình kín: 2NO2(K) N2O4(K) (màu nâu đỏ) (không màu) Biết hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có A H < 0, phản ứng thu nhiệt B H > 0, phản ứng tỏa nhiệt C H > 0, phản ứng thu nhiệt D H < 0, phản ứng tỏa nhiệt Câu 6: Cho cân (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) ⇋ CO2 (k) + H2 (k) H < Trong yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm lượng nước; (3) thêm lượng H2; (4) tăng áp suất chung hệ; (5) dùng chất xúc tác Dãy gồm yếu tố làm thay đổi cân hệ là: A (1), (4), (5) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) 1.B 2C, 3D, 4A, 5B, 6A, 7D, 8D a.  P + 5KClO3 → 3P2O5  +  5KCl b.  4Cl2   +  H2S   +   4H2O   →    8HCl    +   H2SO c.  2NaClO2  +  Cl2 →  2NaCl  +  2ClO2 d.  4Zn   + 10HNO3  →  4Zn(NO3)2    +   NH4NO3  +  3H2O e 2Al  +  4H2SO4   →  Al2(SO4)3  +   S  +  4H2O f.  5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4  → 9K2SO4 +2MnSO4 +  3H2O g.  8Al    +   3NaNO3     +  5NaOH + 2H2O   →   8NaAlO2      +   3NH3    h.   3As2S3    +  14KClO3   + 18 H2O →  6H3AsO4  + 9H2SO4 +  14KCl       i.  3CuFeS2  + 8Fe2(SO4)3  +  8O2  +  8H2O   →   3CuSO4   +   19FeSO4  +  8H2SO4 k.  2CrI3   + 64KOH  + 27Cl2  → 2K2CrO4   + 6KIO4  + 54KCl   +  32H2O l. 2FeI2   + 6H2SO4   → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 2I2  + 6H2O   ph ản ứng t ự  oxi hóa - kh Bài 3: a.  S  +  KOH   →  K2SO4   +   K2S   +  H2O b.  KMnO4   →   K2MnO4   +   MnO2  +  O2 c.   Na2O2   →  Na2O   +  O2   d.  KBrO3   →  KBr   +   KBrO4   Bài 4  a FeO   +  HNO3   → Fe(NO3)3   +   NxOy  +  H2O b.  Fe   +   HNO3   →  Fe(NO3)3   +   NxOy  +  H2O c.  M  +   HNO3   →   M(NO3)n   +  NxOy  +  H2O d.  Fe2O3   +  Al  →   FexOy  +  Al2O3 e.  FemOn  +  HNO3   →  Fe(NO3)3  +  NO  +  H2O g.  FeS2    +  HNO3    →  Fe(NO3)3  +  N2Ox  +  H2O + H2SO4   xác đ ịnh ch ất t ạo thành sau ph ản ứng Bài a.  H2SO3   +  Br2   +  H2O   →  H2SO4  +  b.  KI   +  MnO2    +  H2SO4  →  I2  +   c.  SO2  +   KMnO4   +   H2O   →   K2SO4  + d.  NO  +   H2SO4    +   K2Cr2O7  →  HNO3  +  e.  FeSO4  +  K2Cr2O7  +  H2SO4  →  g KMnO4  +  HCl  →  h.  KMnO4  +   H2C2O4  +  H2SO4  →  CO2    +
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen dich can bang , chuyen dich can bang , chuyen dich can bang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay