chuyen dich can bang hay

8 180 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:44

Câu 1: Cho cân hoá học: 2SO2 ứng toả nhiệt Phát biểu là: (k) + O2 (k) ⇋ 2SO3 (k); phản ứng5, thuận phản A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng D Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ SO3 Câu : Cho cân hoá học : N2 (k) + 3H2 (k) ⇋ 2NH3 (k) ; phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Cân hoá học không bị chuyển dịch : A thay đổi áp suất hệ B thay đổi nồng độ N2 C thay đổi nhiệt độ D thêm chất xúc tác Fe Câu 3: Cho cân sau: (1) 2SO2 (K) + O2 (K) 2SO3 (K) (3) CO2 (K) + H2 (K) CO (K) + H2O(K) (2) N2 (K) + 3H2 (K) 2NH3 (K) (4) 2HI (K) H2 (K) + I2 (K) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm cân hoá học không bị chuyển dịch A (1) (2) B (1) (3) C (3) (4) D (2) (4) Câu 4: Cho cân hoá học: N2 (K) + 3H2 (K) 2NH3 (K) (1) 2SO2 (K) + O2 (K) 2SO3 (K) (3) H2 (K) + I2 (K) 2NO2(K) 2HI (K) (2) N2O4(K) (4) Khi thay đổi áp suất cân hóa học bị chuyển dịch là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 5: Cho cân sau bình kín: 2NO2(K) N2O4(K) (màu nâu đỏ) (không màu) Biết hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có A H < 0, phản ứng thu nhiệt B H > 0, phản ứng tỏa nhiệt C H > 0, phản ứng thu nhiệt D H < 0, phản ứng tỏa nhiệt Câu 6: Cho cân (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) ⇋ CO2 (k) + H2 (k) H < Trong yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm lượng nước; (3) thêm lượng H2; (4) tăng áp suất chung hệ; (5) dùng chất xúc tác Dãy gồm yếu tố làm thay đổi cân hệ là: A (1), (4), (5) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 7: Khi tăng nồng độ hiđro lên lần, tốc độ phản ứng thuận A tăng lên lần B tăng lên lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 8: Cho phản ứng hóa học sau trạng thái cân H2(k) + I2(k) ⇋ 2HI(k) + Q (H< ) Sự biến đổi sau không làm chuyển dịch cân hóa học ? [Type text] Page A Thay đổi nồng độ khí H2 B Thay đổi áp suất C Thay đổi nhiệt độ D Thay đổi nồng độ khí HI Câu 9: Cho cân 2NO2 ⇆ N2O4 (khí không màu) H = -61,5 kJ Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 N2O4 vào bình đựng nước đá thì: A Hỗn hợp giữ nguyên màu ban đầu B Màu nâu đậm dần C Màu nâu nhạt dần D Chuyển sang màu xanh Câu 10: Cho cân hoá học: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k); UH > Cân không bị chuyển dịch A tăng nhiệt độ hệ B giảm nồng độ HI C tăng nồng độ H2 D giảm áp suất chung hệ Câu 11: Khi thực phản ứng oxi hoá FeSO4 dung dịch KMnO4 axit hoá H2SO4 (loãng), cân thiết lập dạng: 10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Cân dịch chuyển theo chiều thuận A giảm pH dung dịch phản ứng B.tăng pH dung dịch phản ứng C thay H2SO4 HCl có nồng độ D thay H2SO4 CH3COOH có  → ¬   ∆ Câu 12: Cho phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) ; H < Để cân chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3 Biện pháp là: A 1, 2, B 2, 3, C 1, 2, 3, 4, D 2, 3, 4, Câu 13: Cho cân bằng: H2 (K) + I2 (K) ⇄ 2HI (K) ∆H > Yếu tố sau không làm chuyển dịch cân bằng: A Áp suất B Nồng độ I2 C Nhiệt độ D Nồng độ H2 Câu 14: Cho cân hóa học 2NO2k ⇆ N2O4k (1) Hỗn hợp khí X NO2 N2O4 có màu nâu đỏ, để hỗn hợp chậu nước đá thấy màu nâu đỏ nhạt dần biến Cân (1) có đặc điểm A bất thuận nghịch B thu nhiệt C phản ứng oxi hóa khử D tỏa nhiệt Câu 15: Nhận xét sau ? A Cho cân N2 + 3H2 ⇄ 2NH3, sử dụng thêm xúc tác hiệu suất phản ứng tăng B Mọi cân hóa học chuyển dịch thay đổi yếu tố: nồng độ, nhiệt độ áp suất C Cho cân N2 + 3H2 ⇄2NH3 trạng thái cân Thêm H2 vào đó, trạng thái cân mới, có NH3 có nồng độ cao so với trạng thái cân cũ D Cho cân 2NO2 (nâu) ⇄N2O4 (không màu) Nếu ngâm bình vào nước đá thấy màu nâu bình nhạt dần chứng tỏ chiều nghịch phản ứng có ∆H > [Type text] Page Câu 16 Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bị chuyển dịch theo chiều thuận tăng áp suất hệ ? A N2(khí) + 3H2(khí) ↔ 2NH3(khí) B 2SO3(khí) ↔ 2SO2(khí) + O2(khí) C 2NO(khí) ↔ N2(khí) + O2 (khí) D 2CO2(khí) ↔ 2CO(khí) + O2 (khí) Câu 17: Cho cân sau: (phản ứng thu nhiệt)  → CO(k) + H 2O(k); ∆H > CO2 (k) + H (k) ¬   Biện pháp sau không làm tăng lượng khí CO trạng thái cân bằng: A Tăng nồng độ khí hidro B Giảm nồng độ nước C Tăng nhiệt độ bình phản ứng D Tăng thể tích bình phản ứng o xt ,t  → ¬   ∆H < Câu 18: Cho cân hóa học: N2 (k) + 3H2(k) 2NH3(k) Cân chuyên dịch theo chiều thuận A thêm xúc tác Fe B hạ nhiệt độ tăng áp suất C tăng nhiệt độ tăng nồng độ H2 D giảm nồng độ NH3 giảm áp suất Câu 19: Cho cân sau: N2(k) + 3H2 (k)  → ¬   2NH3(k) (1)  → ¬   H2(k) + I2 (k)  → ¬   2HI(k) (2)  → ¬   2SO2(k) +O2(k) 2SO3(k) (3) CaCO3(r) CaO(r) +CO2(k) (4) Khi giảm áp suất cân bị chuyển dịch sang trái (theo chiều phản ứng nghịch) A (1), (3), (4) B (2), (3) C (1),(3) D (1),(2), (3), (4) Câu 20: Cho cân sau (1) 2SO2(K) + O2 (k) (2) N2(K) + 3H2 (k) (3) CO2 (k)+ C (4) 2HI(k) 2SO3 (k) 2NH3 (k) 2CO(k) ? H2(k) +I2 (k) ∆ ∆ ∆ ∆ H0 Khi tăng nhiệt độ cân dịch chuyển sang phải A (3) (4) B (2) (4) C (1) (3) D (1) (2) Câu 21 : Cho phản ứng : 3H2(khí) + Fe2O3 (rắn) ⇄ 2Fe + 3H2O (hơi) Nhận định sau sai? A.Tăng áp suất cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận B Thêm Fe2O3 cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận C Nghiền nhỏ Fe2O3 cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận D Thêm H2 vào hệ cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận Câu 22: Cho cân hoá học: PCl5 (k) ←⎯⎯⎯→ PCl3 (k) + Cl2 (k); ΔH > Cân chuyển dịch theo chiều thuận [Type text] Page A tăng áp suất hệ phản ứng B tăng nhiệt độ hệ phản ứng C thêm PCl3 vào hệ phản ứng D thêm Cl2 vào hệ phản ứng Câu 23: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm Phát biểu nói cân là: A Phản ứng thuận thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ B Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ D Phản ứng thuận toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ Câu 24: Cho cân sau: (I)2HI (k) ⇄ H2 (k) + I2 (k); (II) CaCO3 (r) ⇄ CaO (r) + CO2 (k); (III) FeO (r) + CO (k) ⇄ Fe (r) + CO2 (k); (IV)2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi giảm áp suất hệ, số cân bị chuyển dịch theo chiều nghịch A B C D Câu 25 : Cho cân hóa học sau: N2(k) + 3H2(k) ↔ 2NH3(k) ∆H < Phát biểu A Khi giảm nồng độ H2 cân chuyển dịch theo chiều thuận B Khi tăng áp suất phản ứng hệ cân chuyển dịch theo chiều nghịch C Khi giảm nồng độ NH3 cân chuyển dịch theo chiều nghịch D Khi giảm nhiệt độ phản ứng cân chuyển dịch theo chiều thuận Câu 26: Cho cân hóa học sau (1) N2(k) + 3H2(k) ↔2NH3(k) (3) H2(k) + I2(k) ↔ 2HI(k) (2) CO(k) + H2O(k) ↔ CO2(k) + H2(k) (4) CaCO3(r) ↔ CaO(r) + CO2(k) Khi tăng áp suất chung hệ cân hóa học không bị chuyển dịch A (1), (2) B (2), (3) C (3), (4) D (1), (4) Câu 27: Tỉ khối sắt (III) clorua khan so với không khí 447 oC 10,49 517oC 9,57 tồn cân sau: 2FeCl3(k) ↔ Fe2Cl6(k) Phát biểu là: Phản ứng thuận thu nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều nghịch tăng nhệt độ Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhệt độ Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhệt độ Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều nghịch tăng nhệt độ Câu 28: Cho cân hóa học sau: (1) 4NH3(k) + 3O2(k) ↔ 2N2(k) + 6H2O(k) ∆H < (2) 2SO2(k) + O2(k) ↔ 2SO3(k) ∆H < (3) CaCO3(r) ↔ CaO(r) + O2(k) ∆H > (4) H2(k) + CO2(k) ↔ CO(k) + H2O(k) ∆H > Khi giảm nhiệt độ tăng áp suất chung hệ (hay giảm thể tích chung hệ) cân chuyển dịch theo chiều thuận Cân hóa học là: A (1) B (2) C (3) D (4) Câu 29: Cho cân bằng: (1) CH4(k) + H2O(k) CO(k) + 3H2(k) (2) CO2(k) + H2(k) CO(k) + H2O(k) [Type text] Page (3) 2SO2(k) + O2(k) (5) N2O4(k) (7) Fe2O3(r) + 3CO(k) 2SO3(k) 2NO2(k) (4) HI(k) (6) PCl5(k) 2Fe(r) + 3CO2(k) (8) C(r) + H2O(k) ½ H2(k) + ½ I2(k) PCl3(k) + Cl2(k) CO (k) + H2(k) Khi giảm dung tích bình phản ứng xuống nhiệt độ không đổi số cân chuyển dịch theo chiều nghịch A B C D Câu 30: Cho cân hóa học:H2 (k) + I2 (k) ⇌ 2HI(k) ∆H < Cân chuyển dịch theo chiều thuận A tăng nhiệt độ hệ phản ứng B giảm áp suất hệ phản ứng C tăng áp suất hệ phản ứng D thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng Câu 31: Cho cân hoá học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k); ∆H < Cho biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung hệ phản ứng Những biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận? A (1), (2), (4), (5).B (2), (3), (5) C (2), (3), (4), (6).D (1), (2), (4) Đáp án: B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.C 10.D 11.A 12.B 13.A 14.D 15.D 16.A 17.D 18.B 19.C 20.A 21.D 22.B 23.D 24.A 25.D 26.B 27.D 28.B 29.C 30 C 31 B [Type text] Page [Type text] [Type text]
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen dich can bang hay , chuyen dich can bang hay , chuyen dich can bang hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay