baotoa e

3 186 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:44

BÀI TẬP BẢO TOÀN ELECTRON Bài 1: Hoàn tan hoàn toàn 1,2g kim loại M vào dung dịch HNO thu 0,224 (l) khí N2 (đkc) sản phẩm khử tìm tên kim loại M thể tích HNO3 0,5 M phản ứng Đáp số: Mg, V=0,24 Bài 2: Hoà tan m g Al HNO3 loãng thu 0,896 (l) hỗn hợp khí NO N 2O có tỉ khối với H2 16.75 Tìm giá trị m khối lượng muối tạo thành Đáp số: m= 1.53 g, mmuối = 12,07 g Bài 3: Hoà tan 1,895 g hỗn hợp Zn Al 1(lít) dung dịch HNO M Sau phản ứng thu muối Tìm thành phần % khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Đáp số: %mAl = 14,25 %; %mZn = 85,75 % Bài Hỗn hợp A gồm Al, Zn có khối lượng 14,6 g hoà tan dung dịch HNO loãng 4,48 lít hỗn hợp khí gồm NO N2O có tỉ khối so với H2 18,5 Tính phần % khối lượng A Đáp số: %mAl = 55,48 % Bài 5: Cho 12.4 g Fe, Cu chia làm phần Phần hoà tan HNO3 thu 3,36 lít khí mầu nâu Phần hoà tan HNO3 V lit khí N2O Tìm % kim loại hỗn hợp V lít khí Đs: %mFe= 22,6%:V= 0,63 lít Bài 6: Hoà tan 3,15 g kim loại Al dung dịch HNO 2M thu đượ muối NO, N 2O có tỉ khối so với H 15,28 Tính thể tích khí NO N2O, HNO3 tham gia phản ứng Đs:V= 1,12 lít; 0,56 lít; 0,225 lít Bài 7: Nung m g bột Fe không khí thu 3g hỗn hợp rắn X Hoà tan X HNO (dư), thoát 0,56 lít NO ( sản phẩm khử nhất) Tìm m Đs : m= 2,52 g Bài 8: Hoà tan a g Mg Al vào HNO ( đặc, nguội), dư thu 0,336 lít NO ( 00C, atm) Cũng a g hoà tan HNO3 loãng,dư thu 0,168 lít NO ( 00C, atm) Tìm khối lượng Al, Mg Đs: 0,54 0,36 g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 16,2 g kim loại M dung dịch HNO 5,6 lít hỗn hợp A nặng 7,2 g gồm NO N2 Xác định tên kim loại Đs: Al Bài 10: Cho 4,15 gam hỗn hợp gồm Fe Al vào 200ml dung dịch CuSO 0,525M Khuấy kỹ hỗn hợp để phản ứng hoàn toàn, đem lọc chất rắn A gồm kim loại có khối lượng 7,84 gam Hoàn tan hết A dung dịch HNO3 2M dư thu khí NO nhất.Tính thể tích HNO3 tham gia phản ứng Đs: 180ml Bài 11: Cho 4,48 khí CO (đktc) từ từ cho qua ống sứ nung nóng đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hoàn toàn Khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với H 20 Công thức oxit sắt % thể tích sắt hỗn hợp khí sau phản ứng Đáp số: Fe2O3, 75% Bài 12: Nung x g Fe không khí thu 104,8 g hỗn hợp: Fe, FeO, Fe 2O3 , Fe3O4 hoà tan dd HNO3 dư thu dd B 12,096 lít NO NO2 có tỉ khối so với He 10,67 (làm tròn) Tìm x Đs: 78,4 g Bài 13 Hoà tan 19,2 g kim loại M H 2SO4 đặc dư khí SO2 cho khí hấp thụ hoàn toàn lít dd NaOH 0,6 M khô cạn dd thu 3,8 g chất rắn Tìm tên M Đs: Cu Bài 14: Hoà tan 3,24 g kim loại A dd NaOH dư thu 4,032 lít H2 dd D Tìm A Đs: Al Bài 15: Nung x mol Fe không khí thời gian thu 14,16 g hỗn hợp A gồm chất rắn hoà tan hết A dd HNO3 loãng thu 672 ml khí NO Tim x Đs: x= 0,186 mol Bài 16: Cho Fe, Al vào lít dd A chứa AgNO 0,1 M Cu(NO3)2 0,2 M Sau phản ứng kết thúc chất rắn B( không tác dụng với dd HCl) dd C ( màu xanh Cu 2+) Tính Khối lượng B phần % Al hỗn hợp ban đầu Đs: mB = 23,6 g: phần %Al = 32,53 % Bài 17: Hỗn hợp A chứa x mol Fe y mol Zn Hoà tan hết hỗn hợp A dd HNO loãng thu đựơc hỗn hợp khí gồm 0,06 mol NO, 0,01mol N2O 0,01 mol N2 khô cạn dd thu 32,36 g hỗn hợp muối nitrat có Fe(NO3)3 Tìm giá trị x,y Đs: x= 0,04; y=0,12 Bài 18: Hoà tan 11,9 g hỗn hợp Al, Zn HNO loãng dư thu 1,12 lit khí N 2O dd A thêm NaOH dư vào A lại thu thêm 1,12 lít khí B Tìm phần % khối lượng kim loại ban đầu Đs: %mAl = 45,38 % Bài 19 : Cho 12,9 g hỗn hợp Al Mg phản ứng với 100 ml dd hỗn hợp axit HNO 4M H2SO4 7M ( đậm dặc) thu đuợc 0,1 mol khí SO 2, NO, N2O Thành phần khối lượng kim loại số gam muối thu sau khô cạn dd Đs %mMg=37,21 %; %mAl= 62,79 %; 76,7 gam Bài 20: (ĐH-2007)Chia 7,68 gam Cu thành phần Phần phản ứng với 80 ml dd HNO3 1M thoát V1 lít NO Phần phản ứng với 80 ml dd HNO3 1M H2SO4 0,5 M thoát V2 NO Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích điều kiện Quan hệ giứ V1 V2 Đs: V2=2V1 Bài 21:Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu đuợc dung dịch X 3,36 lít (đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng dể trung hoà dung dịch X Đs: 75 ml Bài 22: Cho 2,16 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO (dư) sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,896 lít khí NO (đktc) dung dịch X Khô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Tìm m Đs: 13,92 gam Bài 23: Hoà tan hoàn toàn 3,72 gam hỗn hợp X gồm Zn Fe vào 200 ml dung dịch Y gồm hỗn hợp HCl 0,5M, H2SO4 0,15M khí H2 bay thu 0,12 gam Số gam muối khan thu sau phản ứng Đs: 8,73gam Bài 24: Cho 2,6 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 1,344 lít khí H (đktc) dung dịch B chất rắn A không tan Hoà tan rắn A dung dịch HNO dư thu 0,56 lít khí NO2 (đktc) dung dịch E Cho E tác dụng với dung dịch NH dư thu tối đa gam kết tủa Đs: 2,354 gam Bài 25 :Hoà tan 3,87 gam hỗn hợp gồm kim loại M hoá trị kim loại M’ có hoá trị vào 250 ml dung dịch chứa HCl 1M vào H2SO4 0,5 M thu dung dịch B 4,368 lít khí (đktc) Khối lượng muối khan B Đs: mmuối khan = 20,84 gam Bài 26 :( ĐH-2007) Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hoà tan hết hỗn hợp X dung dịchHNO3 (dư), thoát 0,56 lít (đktc) NO( sp khử nhất) Tìm m Đs: 2,52 gam Bài 27:( ĐH-2007) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X ( chứa muối sunfat) khí NO Tìm a Đs: 0,06 gam Bài 28 : Hoà tan hỗn hợp gồm 6,4 gam CuO 16 gam Fe 2O3 160 ml dung dịch H 2SO4 2M Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan Tìm m Đs : 3,2
- Xem thêm -

Xem thêm: baotoa e , baotoa e , baotoa e

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay