BAI TAP VE AXIT SUNFURIC

3 213 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:44

Các toán H2SO4 1) Cho 40 gr hỗn hợp Fe – Cu tác dụng vừa đủ với dung dòch H 2SO4 98% nóng thu 15,68 lit SO2 (đkc) a.Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp? b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 dùng? 2) Cho 20,8 gr hỗn hợp Cu CuO tác dụng vừa đủ dung dòch H 2SO4 đ, nóng thu 4,48 lit khí (đkc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp? b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 80% cần dùng khối lượng muối sinh 3) Cho 7,6 gr hỗn hợp gồm Fe, Mg, Cu vào dung dòch H 2SO4 đ, nguội dư thu 6,16 lit khí SO2 (đkc) Phần không tan cho tác dụng với dung dòch HCl dư thu 1,12 lit khí (đkc).Tính % khối lượng hỗn hợp đầu ĐS: Fe : 36,8% ; Mg : 31,58% ; Cu: 31,62% 4) Cho 10,38 gr hỗn hợp gồm Fe, Al Ag chia làm phần nhau: - Phần 1: Tác dụng với dung dòch H2SO4 loãng dư thu 2,352 lit (đkc) - Phần 2: Tác dụng với dung dòch H2SO4 đ, nóng dư thu 2,912lit khí SO2 (đkc) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ĐS: mFe = 3,36 gr ; mAl = 2,7 gr ; mAg = 4,32 gr 5) Nung nóng hỗn hợp gồm 11,2 gr bột Fe 3,2 gr bột lưu huỳnh Cho sản phẩm tạo thành vào 200 ml dung dòch H2SO4 thu hỗn hợp khí A bay dung dòch B( Hpư = 100%) a Tìm % thể tích hỗn hợp A b Để trung hòa dung dòch B phải dùng 200 ml dung dòch KOH 2M.Tìm C M dung dòch H2SO4 dùng ĐS: a H2S: 50%; H2: 50% b 2M 6) Cho 12,6 gr hỗn hợp A chứa Mg Al trộn theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng vừa đủ với dung dòch H2SO4 đặc, nóng thu khí SO2 (đkc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A? b Tính VSO2 ( 270 C; atm) c Cho toàn khí SO vào 400 ml dung dòch NaOH 2,5 M Tính C M chất dung dòch thu ĐS: a 57,14% ; 42,86% 2,95 lit 7) Cho 20,4 gr hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dòch HCl dư thu đựơc 10,08 lit H (đkc) Mặt khác cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 6,16 lit Cl (đkc).Tính khối lượng mõi kim loại 8) Cho 24,582 gr hỗn hợp kim loại X, Y, Z có tỉ lệ khối lượng nguyên tử 10: 11: 23, có tỉ lệ mol 1: 2: 3.Nếu cho lượng kim loại X có hỗn hợp phản ứng với dung dòch HCl thu 2,24 lit H2 (đkc).Xác đònh tên kim loại 9) Cho H2SO4 loãng dư tác dụng với 6,66 gr hỗn hợp gồm kim loại A,B hoá trò II thu 0,1 mol khí đồng thời khối lượng giảm 6,5 gr Hoà tan phần rắn lại H2SO4đặc, nóng thu 0,16 gr SO2 a) Đònh tên kim loại A, B ( giả sử MA > MB ) b) Tính thành phần khối lượng thành phần % khối lượng chúng có hỗn hợp c) Cho phương pháp tách rời chất sau khỏi hỗn hợp A, B, oxit B ASO ( muối sunfat) 10)Cho Hidroxit kim loại hoá trò II tác dụng vừa đủ với dung dòch H 2SO4 20% thu dung dòch muối có nồng độ 24,12% Xác đònh công thức hidroxit 11)2,8 gam Oxit kim loại hoá trò II tác dụng vừa hết với 0,5 lít dung dòch H 2SO4 1M Xác đònh Oxit 12)Hòa tan gam hỗn hợp gồm Mg kim loại kiềm A vào dung dòch H 2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu 4,48lít khí(đkc) hỗn hợp muối B Xác đònh kim loại kiềm A % khối lượng kim loại hỗn hợp đầu.Tính khối lượng B, biết dùng 60ml dung dòch H 2SO4 1M không hòa tan hết 3,45 gam kim loại A 13)Cho dung dòch H2SO4 tác dụng với dung dòch NaOH Sau phản ứng cô cạn dung dòch thu 7,2 gam muối axit 56,8 gam muối trung hoà.Xác đònh lượng H 2SO4 NaOH lấy 14)Hòa tan 3,2 gam hỗn hợp Cu CuO vào H 2SO4 đặc,nóng thu 672ml khí (đkc) Tính phần hỗn hợp, khối lượng muối thu khối lượng dung dòch H 2SO4 98% cần lấy 15)Hòa tan 11,5gam hỗn hợp Cu, Mg, Al vào dung dòch HCl thu 5,6 lít khí(đkc) Phần không tan cho vào H2SO4 đặc,nóng thu 2,24 lít khí(đkc) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp 16)Hòa tan hoàn toàn Vlít khí SO (đkc) vào nước, cho nước brôm vào dung dòch đến brôm không màu tiếp tục cho dung dòch BaCl vào đến dư, lọc lấy kết tủa cân 1,165g Tính V lít khí SO2 17)Cho 4,8g Mg tác dụng với 250ml dung dòch H 2SO4 10%(d= 1,176g/ml) thu khí H2 dung dòch A a) Tính thể tích khí H2(đkc) thu b) Tính nồng độ % chất dung dòch A 18) Một hỗn hợp A gồm Fe kim loại M hoá trò -Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp A H2SO4 loãng thu 4,48lít khí H2(đkc) -Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp A H2SO4 đặc nóng thu 5,6 lít khí SO2(đkc) a Viết phương trình phản ứng xảy b Xác đònh kim loại M 19) Hoà tan 29,4 g hh Al, Cu, Mg vào dd HCl dư tạo 14 lít khí 0C, 0,8 atm Phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đđ tạo 6,72 lít khí SO2 đkc a) Xác đònh % khối lượng kim loại hh b) Cho ½ hh tác dụng với H 2SO4 đđ khí tạo thành dẫn qua dung dòch Ca(OH) sau thời gian thu 54 g kết tủa Tính V Ca(OH)2 cần dùng 20)Hoà tan 24,8g hh X gồm Fe, Mg, Cu dd H2SO4 đđ, nóng dư thu dung dòch A Sau cô cạn dd A thu 132 g muối khan 24,8 g X tác dụng với dd HCl dư thu 11,2 lít khí (đkc) a) Viết phương trình phản ứng b) Tính % khối lượng kim loại hh X 21) Cho 8,3 g hỗn hợp A gồm kim loại Đồng, Nhôm Magiê tác dụng vừa đủ với dd H 2SO4 20% (loãng) Sau phản ứng chất không tan B thu 5,6 lít khí (đkc) Hoà tan hoàn toàn B H2SO4 đđ, nóng, dư; thu 1,12 lít khí SO2 (đkc) a Tính % số mol kim loại hỗn hợp A b Tính C% chất có dung dòch B, biết lượng H2SO4 phản ứng vừa đủ c Dẫn toàn khí SO2 vào dd Ca(OH)2 sau thời gian thu g kết tủa dd D Lọc bỏ kết tủa cho Ca(OH)2 đến dư vào dd D, tìm khối lượng kết tủa thu 11 Cho 11g hỗn hợp kim loại Fe Al tác dụng với axit sunfuric, sau phản ứng thu 8,96 lít khí H2 (đktc) a) Tính khối lượng kim loại có hỗn hợp ban đầu b) Tính khối lượng dd H2SO4 20% cần dùng để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp kim loại c) Tính nồng độ phần trăm muối thu sau phản ứng 12 Cho 10,4g hỗn hợp kim loại Fe Mg tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng, sau phản ứng thu 7,84 lít loại khí khơng màu có mùi hắc (đktc) a) Tính khối lượng kim loại có hỗn hợp ban đầu b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% cần dùng để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp kim loại c) Tính nồng độ phần trăm muối thu sau phản ứng 13 Cho 11,9g hỗn hợp kim loại Al Zn tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng, sau phản ứng thu 8,96 lít loại khí khơng màu có mùi hắc (đktc) a) Tính khối lượng kim loại có hỗn hợp ban đầu b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% cần dùng để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp kim loại c) Tính nồng độ phần trăm muối thu sau phản ứng Cho 50g dung dịch NaOH 20% tác dụng với 40g dung dịch CuSO4 40% thu dung dịch A chất kết tủa B a) Trong dung dịch A gồm chất nào? Tính nồng độ % chất dung dịch A b) Tính khối lượng kết tủa B c) Đem B nung đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn C có màu đen Tính khối lượng C
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP VE AXIT SUNFURIC , BAI TAP VE AXIT SUNFURIC , BAI TAP VE AXIT SUNFURIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay