TRAC NGIEM SONG ANH SANG CO LOI GIAI 13145

6 156 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:41

Th.s Hoàng Vĩnh TRẮC NGHIỆM SÓNG ÁNH SÁNG CÓ ĐÁP ÁN Tìm phát biểu sai tượng tán sắc: A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác B Hiện tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc D Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác khác Tìm phát biểu ánh sáng đơn sắc: A Đối với môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc có bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tách màu qua lăng kính Nói giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai A Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng C Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn D Trong miền giao thoa, vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới không gặp Khi chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường có chiết suất n1 = 1,6 vào môi trường có chiết suất n2 = 4/3 thì: (n1/n2=λ2/λ1) A Tần số tăng, bước sóng giảm; B Tần số giảm, bước sóng tăng; C Tần số không đổi, bước sóng giảm; D Tần số không đổi, bước sóng tăng; 12 Ánh sáng lam có bước sóng chân không nước 0,4861 µm 0,3635µm Chiết suất tuyệt đối nước ánh sáng lam là: A 1,3335 B.1,3725 C 1,3301 D 1,3373 13 Giao thoa khe Iâng nguồn phát đồng thời ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5µm λ2 = 0,75µm Hai khe sáng cách 1mm cách 1,5m Khoảng cách vân sáng bậc bên vân trung tâm ánh sáng đơn sắc là: A 1,0mm B 0,75mm C 0,50mm D 1,50mm 14 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng với hai khe S 1, S2, đặt mặt song song trước S1, đường ánh sáng … A hệ vân giao thoa không thay đổi B hệ vân giao thoa dời phía S1 C hệ vân giao thoa dời phía S2 D Vân trung tâm lệch phía S2 15 Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, coi tia sáng vào bể nước góc tới 60 Chiều sâu bể nước 1m Dưới đáy bể có gương phẳng đặt song song với mặt nước Chiết suất nước ánh sáng tím 1,34 ánh sáng đỏ 1,33 Chiều rộng dải màu thu chùm sáng ló khỏi mặt nước là: A L ≈ 0,009m B L ≈ 0,09m C L ≈ 0,006m D L ≈ 0,008m 16 Hai khe thí nghiệm Young chiếu sáng ánh sáng trắng (bước sóng ánh sáng tím la 0,40µm, ánh sáng đỏ 0,75µm) Hỏi vị trí vân sáng bậc ánh sáng đỏ có vạch sáng ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng ? A B C D 18 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Tính khoảng cách vân sáng bậc vân tối bậc bên so với vân trung tâm A 1mm B 2,5mm C 1,5mm D 2mm 19 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Tại vị trí M cách vân trung tâm khoảng x = 3,5mm, có vân sáng hay vân tối, bậc ? A Vân sáng bậc B Vân tối bậc C Vân sáng bậc D Vân tối bậc 20 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1/6 Th.s Hoàng Vĩnh D =1m Bề rộng vùng giao thoa quan sát L =13mm Tính số vân tối quan sát màn.( công thức trang HP14 đề cương cô đưa) A 14 B 11 C 12 D 13 21.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Bề rộng vùng giao thoa quan sát L =13mm Tính số vân sáng quan sát A 10 B 11 C 12 D 13 22 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1m, a = 1mm khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 bên với vân trung tâm 3,6mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,44µm B 0,52µm C 0,60µm D 0,58µm 23 Chiết suất môi trường thứ ánh sáng đơn sắc n1 = 1,4 chiết suất tỉ đối môi trường thứ hai môi trường thứ n2 = 1,5 Vận tốc ánh sáng đơn sắc môi trường thứ hai là: ( n1/n2= v2/v1) A 1,43.108 m/s B 2,68.108 m/s C 4,29.108 m/s D Tất sai; 24 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách hai khe sáng 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ ( λd = 0, 76 µ m ) đến vân sáng bậc màu tím ( λt = 0, 40µ m ) phía so với vân trung tâm : A 1,2mm B 1,8mm C 2,4mm D 3,6mm 25 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe sáng 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1,2m, bước sóng ánh sáng 0,5 µ m Xét hai điểm M N ( phía O) có toạ độ xM = mm xN = mm Trong khoảng M N ( không tính M,N ) có: A vân sáng B 10 vân sáng C 11 vân sáng D Một giá trị khác 26 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu vân tối bậc Tính bước sóng ánh dùng thí nghiệm A 0,60µm B 0,55µm C 0,48µm D 0,42µm 27 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, vị trí cách vân trung tâm 3,6mm, ta thu vân sáng bậc Vân tối bậc cách vân trung tâm khoảng: A 4,2mm B 3,0mm C 3,6mm D 5,4mm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe sáng 2mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m, bước sóng ánh sáng 0,6 µ m Xét hai điểm M N ( hai phía O) có toạ độ xM = 3,6 mm xN = -5,4 mm Trong khoảng M N (không tính M,N ) có: A 13 vân tối B 14 vân tối C 15 vân tối D Một giá trị khác 29 Chọn câu đúng: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, bước sóng ánh sáng dùng this nghiệm λ = 0,5µ m Khoảng cách hai khe a=1mm Tại điểm M cách vân trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc để vân sáng bậc 2, phải dời đoạn bao nhiêu? Theo chiều nào: A Ra xa mặt phẳng chứa hai khe đoạn 1,5m B Ra xa mặt phẳng chứa hai khe đoạn 0,15m C Lại gần mặt phẳng chứa hai khe đoạn 1,5m D Lại gần mặt phẳng chứa hai khe đoạn 0,15m 30 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, khoảng cách hai vân sáng bậc (ở hai phía vân trung tâm) đo 9,6mm Vân tối thứ cách vân trung tâm khoảng: A 6,4mm B 6mm C 7,2mm D 3mm 31 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ λ1 = 0,5µm λ2 = 0,6µm Vị trí vân sáng hai xạ nói trùng gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm khoảng: A 6mm B 5mm C 4mm D 3,6mm 32 Thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, ta thu vân giao thoa E cách mặt phẳng hai khe khoảng D = 2m, khoảng cách vân i = 0,5mm Khoảng cách a hai khe bằng: A 1mm B 1,5mm C 2mm D 1,2mm 2/6 Th.s Hoàng Vĩnh 33 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 2mm Hai khe chiếu ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38µm đến 0,75µm) Tại điểm quan sát cách vân trắng 3,3mm có xạ cho vân sáng ? A B C D 34 Ta chiếu sáng hai khe Young ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ =0,75µm ánh sáng tím λt = 0,4µm Biết a = 0,5mm, D = 2m Khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ vân sáng bậc màu tím phía vân trắng là: A 2,8mm B 5,6mm C 4,8mm D 6,4mm 35 Ta chiếu sáng hai khe Young ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ = 0,75µm ánh sáng tím λt = 0,4µm Biết a = 0,5mm, D = 2m Ở vị trí vân sáng bậc màu đỏ, có xạ cho vân sáng nằm trùng ? A B C D 36 Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác về… A độ sáng tỉ đối vạch quang phổ; B bề rộng vạch quang phổ; C số lượng vạch quang phổ; D màu sắc vạch vị trí vạch màu 37 Tìm phát biểu sai Quang phổ liên tục… A dải sáng có màu sắc biên thiên liên tục từ đỏ đến tím B vật rắn bị nung nóng phát C chất lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát D hình thành đám nung nóng 38 Đặc điểm quang phổ liên tục … A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng phía bước sóng lớn quang phổ liên tục 39 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm; λ = 0,6µm Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm, có vân sáng hay vân tối, bậc ? A Vân sáng bậc B Vân tối bậc C Vân sáng bậc D Vân tối bậc 40 Phát biểu sau sai ? A Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ vạch phát xạ có vạch màu riêng lẻ nằm tối C Quang phổ ánh sáng mặt trời thu trái đất quang phổ liên tục D Quang phổ vạch phát xạ khí hay áp suất thấp bị kích thích phát 41 Chọn câu sai A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại làm phát quang số chất C Tác dụng bậc tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Bước sóng tia hồng ngoại lớn 0,75µm 42 Có thể nhận biết tia hồng ngoại … A huỳnh quang B quang phổ kế C mắt người D pin nhiệt điện 43 Chọn câu sai Tính chất tác dụng tia hồng ngoại là: A Gây hiệu ứng quang điện số chất bán dẫn B Tác dụng lên loại kính ảnh đặc biệt gọi kính ảnh hồng ngoại C Tác dụng bậc tác dụng nhiệt D Gây phản ứng quang hoá, quang hợp 44 Tìm phát biểu tia hồng ngoại A Tất vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại Các vật có nhiệt độ
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NGIEM SONG ANH SANG CO LOI GIAI 13145 , TRAC NGIEM SONG ANH SANG CO LOI GIAI 13145 , TRAC NGIEM SONG ANH SANG CO LOI GIAI 13145

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay