lý thuyết bài tập điện phân

14 168 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:41

Lí THUYT - BI TP IN PHN I NHC LI L THUYT in phõn cht in li núng chy: ỏp dng i vi MCln, M(OH)n v Al2O3 (M l kim loi nhúm IA v IIA) 2) in phõn dung dch cht in li nc: - Vai trũ ca nc: trc ht l dung mụi hũa tan cỏc cht in phõn, sau ú cú th tham gia trc tip vo quỏ trỡnh in phõn: + Ti catot (cc õm) H2O b kh: 2H2O + 2e H2 + 2OH + Ti anot (cc dng) H2O b oxi húa: 2H2O O2 + 4H+ + 4e - Ti catot (cc õm) xy quỏ trỡnh kh Mn+, H+ (axit), H2O theo quy tc: + Th t cỏc electron nhn e (ion cú tớnh oxi húa mnh hn b kh trc) Th t nhn electron + Cation nhúm IA, IIA, Al3+ khụng b kh (khi ú H2O b kh) + Cỏc ion H+ (axit) d b kh hn cỏc ion H+ (H2O) + Vớ d in phõn dung dch hn hp cha FeCl3, CuCl2 v HCl thỡ th t cỏc ion b kh l: Fe3+ + 1e Fe2+ ; Cu2+ + 2e Cu ; 2H+ + 2e H2 ; Fe2+ + 2e Fe - Ti anot (cc dng) xy quỏ trỡnh oxi húa anion gc axit, OH (baz kim), H2O theo quy tc: + Cỏc anion gc axit cú oxi nh NO3, SO42, PO43, CO32, ClO4khụng b oxi húa + Cỏc trng hp khỏc b oxi húa theo th t: S2 > I > Br > Cl > RCOO > OH > H2O Bài tập mẫu Bài 1: Điện phân dung dịch KCl Giải: Phơng trình điện li: dd KCl K+ + Cl- + H2O + + catot: (-): K ; H2O, K+ không bị điện phân H2O + 2e H+ + OHK+ K+ Cl- + anot (-): H2O; 2Cl- -2e Cl thứ tự điện phân là: Cl- > H2 O Do phơng trình điện phân là: 1 2KCl + 2H2O Cl dpdd 2KOH + H2 + Cl2 - Nếu hết đến lợt H2O tham gia trình điện phân: 2H2O - 4e 4H+ + O2 Nh vậy, đến nớc điện phân KOH đóng vai tròn xúc tác: dpdd H O H + O2 KOH Bài 2: Điện phân dung dịch CuSO4 Giải: + catot: (-): Cu2+; H2O: SO 2+ anot (-) : ; H2O: Cu2+ +2e Cu 2H2O - 4e 4H+ + O2 dpdd Do phơng trình điện phân là: CuSO4 + H2O Cu + H2SO4 + Bài 3: Điện phân dung dịch CuSO4 với anôt làm bang Cu Giải: + catot: (-): Cu2+; H2O: Cu2+ + 2e Cu O2 + anot (-) : Cu; H2O: Cu - 2e Cu2+ Nh vậy, catot Cu sinh anot bị tan nhiêu; trớc sau điện phân lợng CuSO4 không đổi Quá trình dùng để mạ tinh luyện kim loại nguyên chất Bài 4: Điện phân dung dịch CuCl2, điện cực trơ dòng điện 5A 45 phút 20 giây.Tính khối lợng kim loại sinh catot khí sinh anot (ở đktc) Giải: dpdd CuCl2 Cu+Cl2 PT điện phân: áp dụng công thức có: mCu = 64ì5ì2720 4,512 =4,512 g n Cl = nCu= =0,0705 mol VCl =0,0705ì22,4=1,5792 lit 2 2ì96500 64 3) nh lut Faraday m= Trong ú: + m: lng cht gii phúng in cc (gam) + A: lng mol ca cht thu c in cc + n: s electron trao i in cc + I: cng dũng in (A) + t: thi gian in phõn (s) + F: hng s Faraday l in tớch ca mol electron hay in lng cn thit mol 2 electron chuyn di mch catot hoc anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 96500 C.mol-1) II MT S C S GII BI TP V IN PHN - Khi lng catot tng chớnh l lng kim loi to thnh sau in phõn bỏm vo catot - m (dung dch sau in phõn) = m (dung dch trc in phõn) (m kt ta + m khớ) - gim lng ca dung dch: m = (m kt ta + m khớ) - Khi in phõn cỏc dung dch: + Hiroxit ca kim loi hot ng húa hc mnh (KOH, NaOH, Ba(OH) 2,) + Axit cú oxi (HNO3, H2SO4, HClO4,) + Mui to bi axit cú oxi v baz kim (KNO3, Na2SO4,) Thc t l in phõn H2O cho H2 ( catot) v O2 ( anot) - Khi in phõn dung dch vi anot l mt kim loi khụng tr (khụng phi Pt hay in cc than chỡ) thỡ ti anot ch xy quỏ trỡnh oxi húa in cc - Cú th cú cỏc phn ng ph xy gia tng cp: cht to thnh in cc, cht tan dung dch, cht dựng lm in cc Vớ d: + in phõn núng chy Al 2O3 (cú Na3AlF6) vi anot lm bng than chỡ thỡ in cc b n mũn dn chỳng chỏy oxi mi sinh + in phõn dung dch NaCl khụng mng ngn to nc Giaven v cú khớ H thoỏt catot + Phn ng gia axit dung dch vi kim loi bỏm trờn catot - Vit phn ng (thu hoc nhng electron) xy cỏc in cc theo ỳng th t, khụng cn vit phng trỡnh in phõn tng quỏt - Vit phng trỡnh in phõn tng quỏt (nh nhng phng trỡnh húa hc thụng thng) tớnh toỏn cn thit - T cụng thc Faraday s mol cht thu c in cc - Nu bi cho I v t thỡ trc ht tớnh s mol electron trao i tng in cc (n e) theo cụng thc: ne = (*) (vi F = 96500 t = giõy v F = 26,8 t = gi) Sau ú da vo th t in phõn, so sỏnh tng s mol electron nhng hoc nhn vi n e bit mc in phõn xy Vớ d d oỏn xem cation kim loi cú b kh ht khụng hay nc cú b in phõn khụng v H2O cú b in phõn thỡ in cc no - Nu bi cho lng khớ thoỏt in cc hoc s thay i v lng dung dch, lng in cc, pH,thỡ da vo cỏc bỏn phn ng tớnh s mol electron thu hoc nhng mi in cc ri thay vo cụng thc (*) tớnh I hoc t - Nu bi yờu cu tớnh iờn lng cn cho quỏ trỡnh in phõn thỡ ỏp dng cụng thc: Q = I.t = ne.F - Cú th tớnh thi gian t cn in phõn ht mt lng ion m bi ó cho ri so sỏnh vi thi gian t bi Nu t < t thỡ lng ion ú ó b in phõn ht cũn nu t > t thỡ lng ion ú cha b in phõn ht 3 - Khi in phõn cỏc dung dch cỏc bỡnh in phõn mc ni tip thỡ cng dũng in v thi gian in phõn mi bỡnh l nh s thu hoc nhng electron cỏc in cc cựng tờn phi nh v cỏc cht sinh cỏc in cc cựng tờn t l mol vi - Trong nhiu trng hp cú th dựng nh lut bo ton mol electron (s mol electron thu c catot = s mol electron nhng anot) gii cho nhanh III MT S V D MINH HA Vớ d 1: in phõn hũa ton 2,22 gam mui clorua kim loi trng thỏi núng chy thu c 448 ml khớ ( ktc) anot Kim loi mui l: A Na B Ca C K D Mg Hng dn: nCl2 = 0,02 Ti catot: Mn+ + ne M x n.x x ( mol) Theo lbt lng mM = m(mui) mCl2 = 2,22 0,02.71 = 0,8 gam Ti anot: 2Cl Cl2 + 2e 0.04 0.02 0.04 ( mol) Theo lbt mol electron ta cú n.x=0.04(mol) x=0.04/n M = 0,08.n:0,04 M= 20.n 80 Vy n = v M=40 M l Ca (hoc cú th vit phng trỡnh in phõn MCln M + n/2Cl2 tớnh) ỏp ỏn B Vớ d 2: Tin hnh in phõn (vi in cc Pt) 200 gam dung dch NaOH 10 % n dung dch NaOH bỡnh cú nng 25 % thỡ ngng in phõn Th tớch khớ ( ktc) thoỏt anot v catot ln lt l: A 149,3 lớt v 74,7 lớt B 156,8 lớt v 78,4 lớt C 78,4 lớt v 156,8 lớt D 74,7 lớt v 149,3 lớt Hng dn: mNaOH (trc in phõn) = 20 gam in phõn dung dch NaOH thc cht l in phõn nc: - Catot: 4H2O + 4e 2H2 + 4OH- Na+ Na+ - Anot: 4OH - 4e 2H2O + O2 NaOH khụng i ( vỡ lng OH- b in phõn mt anot ỳng bng lng OHsinh catot) mdung dch sau in phõn = 80 gam m (H2O b in phõn) = 200 80 = 120 gam nH2O = 20/3 mol VO2 = 74,7 lớt v VH = 149,3 lớt ỏp ỏn D Vớ d 3: Sau mt thi gian in phõn 200 ml dung dch CuSO4 ( d = 1,25 g/ml) vi in cc graphit (than chỡ) thy lng dung dch gim gam lm kt ta ht ion Cu 2+ cũn li dung dch sau in phõn cn dựng 100 ml dung dch H2S 0,5 M Nng 4 phn trm ca dung dch CuSO4 ban u l: A 12,8 % B 9,6 % C 10,6 % 11,8 % Hng dn: nH2S = 0,05 mol - Gi x l s mol CuSO4 tham gia quỏ trỡnh in phõn: CuSO4 + H2O Cu + 1/2O2 + H2SO4 (1) x x x/2 (mol) m (dung dch gim) = m Cu(catot) + m O2(anot) = 64x + 16x = x = 0,1 mol - CuSO4 + H2S CuS + H2SO4 (2) nH2S = nCuSO4 = 0,05 mol D - T (1) v (2) nCuSO4 (ban u) = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol) C% = ỏp ỏn B Vớ d 4: in phõn 100 ml dung dch CuSO4 0,2 M vi cng dũng in 9,65A Tớnh lng Cu bỏm vo catot thi gian in phõn t1 = 200 s v t2 = 500 s Bit hiu sut in phõn l 100 % A 0,32 gam v 0,64 gam B 0,64 gam v 1,28 gam C 0,64 gam v 1,60 gam D 0,64 gam v 1,32 gam Hng dn: nCuSO4 = 0,02 = nCu2+ Thi gian cn thit in phõn ht Cu2+ l t = s t1 < t < t2 Ti t1 2+ cú 1/2 s mol Cu b in phõn m1 = 0,01.64 = 0,64 gam v ti t2 Cu2+ ó b in phõn ht m2 = 1,28 gam ỏp ỏn B Vớ d 5: in phõn 200 ml dung dch CuSO4 vi in cc tr v cng dũng in 1A Khi thy catot bt u cú bt khớ thoỏt thỡ dng in phõn trung hũa dung dch thu c sau in phõn cn dựng 100 ml dung dch NaOH 0,1M Thi gian in phõn v nng mol ca dung dch CuSO4 ban u l: A 965 s v 0,025 M B 1930 s v 0,05 M C 965 s v 0,05 M D 1930 s v 0,025 M Hng dn: nNaOH = 0,01 mol - Khi catot bt u cú bt khớ (H2) thoỏt chng t CuSO4 ó b in phõn ht theo phng trỡnh: CuSO4 + H2O Cu + 1/2O2 + H2SO4 - nNaOH = nOH = 0,01 mol nH+ = nOH = 0,01 (mol) nH2SO4 = nH+/2= 0,005 (mol) nCu = nCuSO4 = 0,005 (mol) = 0,005 t = 965 s v CM(CuSO ) = M (hoc cú th da vo cỏc phn ng thu hoc nhng electron in cc tớnh) ỏp ỏn A Vớ d 6: in phõn 200 ml dung dch hn hp AgNO3 0,1 M v Cu(NO3)2 0,2 M vi in cc tr v cng dũng in bng 5A Sau 19 phỳt 18 giõy dng in phõn, ly catot sy khụ thy tng m gam Giỏ tr ca m l: 5 A 5,16 gam B 1,72 gam gam Hng dn: nAg+ = 0,02 mol ; nCu2+ = 0,04 mol C 2,58 gam D 3,44 - Ta cú ne = mol - Th t cỏc ion b kh ti catot: Ag+ + 1e Ag (1) sau (1) cũn 0,06 0,02 = 0,04 mol electron 0,02 0,02 0,02 Cu2+ + 2e Cu (2) sau (2) cũn d 0,02 mol Cu2+ 0,02 0,04 0,02 m (catot tng) = m (kim loi bỏm vo) = 0,02.(108 + 64) = 3,44 gam ỏp ỏn D Vớ d 7: Hũa tan 50 gam tinh th CuSO4.5H2O vo 200 ml dung dch HCl 0,6 M thu c dung dch X em in phõn dung dch X (cỏc in cc tr) vi cng dũng in 1,34A gi Khi lng kim loi thoỏt catot v th tớch khớ thoỏt anot ( ktc) ln lt l (Bit hiu sut in phõn l 100 %): A 6,4 gam v 1,792 lớt B 10,8 gam v 1,344 lớt C 6,4 gam v 2,016 lớt D 9,6 gam v 1,792 lớt Hng dn: nCuSO4.5H2O = nCuSO4 = 0,2 mol ; nHCl = 0,12 mol - Ta cú ne= = mol - Th t in phõn ti catot v anot l: Ti catot: Cu2+ + 2e Cu 0,1 0,2 0,1 2+ Cu cha b in phõn ht m (kim loi catot) = 0,1.64 = 6,4 gam Ti anot: 2Cl Cl2 + 2e 0,12 0,06 0,12 ne (do Cl nhng) = 0,12 < 0,2 mol ti anot Cl ó b in phõn ht v n nc b in phõn ne (do H2O nhng) = 0,2 0,12 = 0,08 mol 2H2O O2 + 4H+ + 4e 0,02 0,08 V (khớ thoỏt anot) = (0,06 + 0,02).22,4 = 1,792 lớt ỏp ỏn A Vớ d 8: Cú 200 ml dung dch hn hp Cu(NO3)2 v AgNO3, in phõn ht ion kim loi dung dch cn dựng cng dũng in 0,402A gi Sau in phõn xong thy cú 3,44 gam kim loi bỏm catot Nng mol ca Cu(NO3)2 v AgNO3 hn hp u ln lt l: A 0,2 M v 0,1 M B 0,1 M v 0,2 M C 0,2 M v 0,2 M D 0,1 M v 0,1 M Hng dn: - Ta cú ne = mol - Ti catot: Ag+ + 1e Ag 6 y y y (mol) Cu2+ + 2e Cu x 2x x (mol) Ta cú h phng trỡnh: CM Cu(NO3)2 = CM AgNO3 = 0,1 M ỏp ỏn D Vớ d 9: Hũa tan 4,5 gam tinh th MSO4.5H2O vo nc c dung dch X in phõn dung dch X vi in cc tr v cng dũng in 1,93A Nu thi gian in phõn l t (s) thỡ thu c kim loi M catot v 156,8 ml khớ ti anot Nu thi gian in phõn l 2t (s) thỡ thu c 537,6 ml khớ Bit th tớch cỏc khớ o ktc Kim loi M v thi gian t ln lt l: A Ni v 1400 s B Cu v 2800 s C Ni v 2800 s D Cu v 1400 s Hng dn: Gi nMSO4 = nM2+ = x mol T 156,8 mol khớ oxi t = (0,1568:22,4) 96500.4: 1,93= 1400s Ti catot M2+ + 2e M x 2x 2H2O + 2e H2 + 2OH0,02 0,01 Ti anot: 4H2O O2 + 4H+ + 4e 0,014 0,056 in phõn vi thi gian 2t thỡ ne = ( 1,93.2.1400):96500 = 0,056 ( mol) n khớ = nO2+nH2 = 0,024 => nH2 = 0,024 - 0,014 =0,02 mol Theo lbt mol electron: 2x + 0,02 = 0,056 => x=0,018 => M l Cu Vớ d 10: Mc ni tip hai bỡnh in phõn: bỡnh (1) cha dung dch MCl2 v bỡnh (2) cha dung dch AgNO3 Sau phỳt 13 giõy thỡ catot bỡnh (1) thu c 1,6 gam kim loi cũn catot bỡnh (2) thu c 5,4 gam kim loi C hai bỡnh u khụng thy khớ catot thoỏt Kim loi M l: A Zn B Cu C Ni D Pb Hng dn: - Do hai bỡnh mc ni tip nờn ta cú: Q = I.t = M = 64 Cu ỏp ỏn B Vớ d 11: in phõn núng chy Al2O3 vi anot than chỡ (hiu sut in phõn 100 %) thu c m kg Al catot v 67,2 m3 ( ktc) hn hp khớ X cú t so vi hiro bng 16 Ly 2,24 lớt ( ktc) hn hp khớ X sc vo dung dch nc vụi (d) thu c gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 54,0 kg B 75,6 kg C 67,5 kg D 108,0 kg 7 tập điện phân Hng dn: 2Al2O3 4Al + 3O2 (1) ; C + O2 CO2 (2) ; 2C + O2 2CO (3) - Do X = 32 hn hp X cú CO2 ; CO (x mol) v O2 d (y mol) - 2,24 lớt X + Ca(OH)2 d 0,02 mol kt ta = nCO2 67,2 m3 X cú 0,6 CO2 - Ta cú h phng trỡnh: v 0,6 + x + y = x = 1,8 v y = 0,6 T (1) ; (2) ; (3) mAl = Câu : kg ỏp ỏn B BI TP TRC NGHIM Cho dòng điện có cờng độ không đổi qua bình điện phân mắc nối tiếp, bình chứa 100ml dd CuSO4 0,01M, bình chứa 100ml AgNO3 0,01M Biết sau thời gian điện phân 500s bên bình xuất khí bên catot Cờng độ dòng điện, khối lợng Cu bám catôt thể tích khí (đktc)xuất bên anot bình lần lợt : A 0,193A; 0,032g Cu; 11,2ml O2 B 0,386A; 0,064g Cu; 22,4ml O2 C 0,193A; 0,032g Cu; 22,4ml O2 D 0,193A; 0,032g Cu; 5,6ml O2 Câu : Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,2M với cờng độ dòng điện I=10A thời gian t, ta thấy có 224ml khí (đktc) thoát anot Giả thiết điện cực trơ hiệu suất 100% Thời gian điện phân : A phút 26 giây Câu : B CuSO4 C AgNO3 B Cu2+,Fe3+, Fe2+ C Fe3+, Fe2+, Cu2+ D Fe2+, Fe3+, Cu2+ D K2SO4 Điện phân 400ml dd AgNO3 0,2M Cu(NO3)2 0,1M với cờng độ dòng điện I=10A, anot bạch kim Sau thời gian t, ta ngắt dòng điện, thấy khối lợng catot tăng thêm m gam có 1,28g Cu.Thời gian điện phân t : (hiệu suất điện phân 100% ) A 19,3s Câu : D phút 12 giây Điện phân ( điện cực trơ, có vách ngăn) dd có chứa ion :Fe2+, Fe3+, Cu2+ Thứ tự xảy khử catot lần lợt : A Fe3+, Cu2+, Fe2+ Câu : B 1158s C 772s D 193s Cho dd chứa ion : Na+, Al3+, Cu2+, Cl-, SO42-, NO3- Các ion không bị điện phân trạng thái dung dịch : A Na+, Al3+, SO42-, NO3- C phút 20 giây Khi điện phân dd muối, giá trị pH gần điện cực tăng lên Dung dịch muối : A KCl Câu : B phút 10 giây B Na+, SO42-,Cl-, Al3+ C Na+, Al3+, Cl-, NO3- Câu : D Al3+, Cu2+, Cl-, NO3- Điện phân 200ml dd CuSO4 0,1M MgSO4 bắt đầu xuất khí bên catot ngừng điện phân Tính khối lợng kim loại bám catot thể tích khí thu đợc bên anot A 1,28g; 1,12 lít B 0,64g ; 1,12 lít C 0,64g; 2,24 lít D 1,28g ; 2,24 lít Câu : Điện phân dd CuSO4 NaCl với số mol nCuSO4 < 1/2 nNaCl, dung dịch có chứa vài giọt quì tím Điện phân với điện cực trơ Màu quì tim biến đổi nh trình điện phân ? A đỏ sang xanh Câu : B tím sang đỏ C Xanh sang đỏ D tím sang xanh Điện phân bình điện phân mắc nối tiếp Bình chứa 100ml dd CuSO4 0,1M, bình chứa 100ml dd NaCl 0,1M Ngừng điện phân dd thu đợc bình có pH=13 Nồng độ ion Cu2+ lại bình ( thể tích dd coi nh không đổi) : A 0,04M B 0,1M C 0,08M D 0,05M Câu Thực phản ứng điện phân dd chứa mg hỗn hợp CuSO4 NaCl với cờng độ dòng 10 : điện 5A Đến thời điểm t, điện cực nớc bắt đầu điện phân ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO anot bình điện phân có 448ml khí bay (đktc) Khối lợng dd giảm phản ứng điện phân : A 3,59g B 3,15g C 1,295g D 2,95g Câu Thực phản ứng điện phân dd chứa mg hỗn hợp CuSO4 NaCl với cờng độ dòng 11 : điện 5A Đến thời điểm t, điện cực nớc bắt đầu điện phân ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO anot bình điện phân có 448ml khí bay (đktc) Nếu thể tích dd không thay đổi V= 500ml nồng độ mol chất dd : A 0,04M; 0,08M B 0,12M; 0,04M C 0,3M; 0,05M D 0,02M; 0,12M Câu Điện phân 100ml dd CuSO4 0,2M với cờng độ dòng điện I= 9,65A Khối lợng Cu 12 : bám catot thời gian diện phân t1= 200s t2= 500s (hiệu suất điện phân 100%) A 0,32g; 0,64g B 0,32g; 1,28g C 0,64g; 1,28g D 0,64g; 1,32g Câu Điện phân 400ml dd AgNO3 0,2M Cu(NO3)2 0,1M với cờng độ dòng điện I=10A, 13 : anot bạch kim Sau thời gian t, ta ngắt dòng điện, thấy khối lợng catot tăng thêm m gam có 1,28g Cu Giá trị m : A 11,2g B 1,28g C 9,92g D 2,28g Câu Điện phân (có màng ngăn, điện cực trơ) dd chứa hh CuSO4 NaCl Dung dịch 14 : sau điện phân hoà tan bột Al2O3 Dung dịch sau điện phân chứa : A H2SO4 NaOH B NaOH C H2SO4 D H2O Câu Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,2M với cờng độ dòng điện I=10A thời 15 : gian t, ta thấy có 224ml khí (đktc) thoát anot Giả thiết điện cực trơ hiệu suất 100% Khối lợng catot tăng lên : A 1,28g B 0,75g C 2,5g D 3,1g Câu Điện phân 100 ml dung dịch chứa CuSO4 0,2M AgNO3 0,1M , với cờng độ dòng 16 : điện I=1,93A Tính thời gian điện phân để đợc khối lợng kim loại bám catot 1,72g A 500s B 1000s C 750s D 250s Câu Điện phân dd NaOH với cờng độ dòng điện 10A thời gian 268 Sau 17 : điện phân lại 100g dung dịch NaOH có nồng độ 24% Nồng độ % dd NaOH trớc điện phân : A 4,2% B 2,4% C 1,4% D 4,8% Câu Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,2M với cờng độ dòng điện I=10A thời 18 : gian t, ta thấy có 224ml khí (đktc) thoát anot Giả thiết điện cực trơ hiệu suất 100% Nếu thể tích dd thay đổi không đáng kể nồng độ ion H+ dd sau điện phân : A 0,1M B 0,3M C 0,4M D 0,02M Câu Cho dd sau: KCl, Na2SO4, KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4 19 : Dung dịch điện phân thực chất điện phân nớc? A KCl, Na2SO4, KNO3 B Na2SO4, KNO3, H2SO4, NaOH C Na2SO4, KNO3, CaCl2, H2SO4, NaOH D KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH Câu Điện phân 500ml dd AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,2M với cờng độ dòng điện I = 10A 20 : điện cực trơ Sau thời gian t ta ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân đợc lấy để đo nồng độ chất Nếu hiệu suất điện phân 100% thể tích dd coi nh không thay đổi, nồng độ mol ion H+ 0,16M Nồng độ mol/l muối nitrat dd sau điện phân : A 0,2M B 0,17M C 0,15M D 0,3M Câu Điện phân 400ml dd AgNO3 0,2M Cu(NO3)2 0,1M với cờng độ dòng điện I=10A, 21 : anot Cu Điện phân đến Ag+ bị khử hết ta ngắt dòng điện, khối lợng anot giảm : A 1,28g 10 B 8,64g C 2,56g D 12,8g 10 Câu Thực phản ứng điện phân dd chứa mg hỗn hợp CuSO4 NaCl với cờng độ dòng 22 : điện 5A Đến thời điểm t, điện cực nớc bắt đầu điện phân ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO anot bình điện phân có 448ml khí bay (đktc) Khối lợng hh muối NaCl CuSO4 : A 3,785g B 5,785g C 4,8g D 5,97g Câu Sau thời gian điện phân 200ml dd CuSO4 với điện cực graphit, khối lợng dd 23 : giảm 8g Để làm kết tủa hết ion Cu2+ dd lại sau điện phân, cần dùng 100ml dd H2S 0,5M Nồng độ mol dd CuSO4 trớc điện phân : A 0,5M B 0,75M C 1M D 1,5M Câu Điện phân 500ml dd AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,2M với cờng độ dòng điện I = 10A 24 : điện cực trơ Sau thời gian t ta ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân đợc lấy để đo nồng độ chất Nếu hiệu suất điện phân 100% thể tích dd coi nh không thay đổi, nồng độ mol ion H+ 0,16M Khối lợng catot tăng lên : A 0,96g B 6,36g C 5,4g D 3,2g Câu Cho dd muối: CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3 Dung dịch sau điện phân cho 25 : dd axit A K2SO4 B CuSO4 C NaCl D KNO3 Câu Điện phâ 100ml dd NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, cờng độ dòng điện 26 : I=1,93A Dung dịch sau điện phân có pH=12 (coi thể tích dd không đổi hiệu suất điện phân 100%) Thời gian điện phân : A 100s B 150s C 50s D 200s Câu Điện phân 500ml dd CuSO4 với cờng độ dòng điện không đổi sau 600s, nớc bắt 27 : đầu bị điện phân điện cực Nếu thời gian điện phân 300s khối lợng Cu bám catot 3,2g Nồng độ mol dd CuSO4 dd ban đầu cờng độ dòng điện : A 0,1M; 16,08A B 0,25M; 16,08A C 0,12M; 32,17A D 0,2M; 32,17A Câu Khi điện phân có vách ngăn dd hỗn hợp gồm NaCl HCl có nhỏ thêm vài giọt quì 28 : tím Màu quì tím biến đổi nh trình điện phân : A đỏ tím xanh B tím đỏ xanh C xanh tím đỏ D Không đổi màu Câu Thực phản ứng điện phân dd chứa mg hỗn hợp CuSO4 NaCl với cờng độ dòng 29 : điện 5A Đến thời điểm t, điện cực nớc bắt đầu điện phân ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO anot bình điện phân có 11 11 448ml khí bay (đktc).Thời gian điện phân : A 19 phút giây B 18 phút 16 giây C phút giây D 19 phút 18 giây Câu Điện phân dd CuSO4 KCl với số mol nCuSO4 > 1/2 nKCl với điện cực trơ Biết 30 : trình điện phân gồm giai đoạn Hãy cho biết khí thoát giai đoạn lần lợt : A GĐ1: anot:clo ; catot: khí GĐ3: anot: oxi; catot: hiđro B GĐ1: anot:oxi ; catot: khí oxi; catot: hiđro C GĐ1: anot:clo ; catot: khí GĐ3 : anot: oxi; catot: hiđro D GĐ1: anot:clo ; catot: hiđro hiđro GĐ2: anot: clo; catot: khí GĐ2 : anot: clo; catot: Hiđro GĐ3 : anot: GĐ2 : anot: oxi; catot: khí GĐ2: anot: clo; catot: hiđro GĐ3: anot: oxi; catot: Câu Điện phân 500ml dd AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,2M với cờng độ dòng điện I = 10A 31 : điện cực trơ Sau thời gian t ta ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân đợc lấy để đo nồng độ chất Nếu hiệu suất điện phân 100% thể tích dd coi nh không thay đổi, nồng độ mol ion H+ 0,16M Thời gian t : A 15 phút B 690s C 700s D 18 phút Câu Điện phân dd CuSO4 H2SO4 với điện cực Cu Thành phần dd khối 32 : lợng điện cực thay đổi nh trình điện phân ? A Nồng độ H2SO4 tăng dần nồng độ CuSO4 giảm dần, khối lợng catot tăng, khối lợng anot không đổi B Nồng độ H2SO4 nồng độ CuSO4 không đổi, khối lợng điện cực không đổi C Nồng độ H2SO4 nồng độ CuSO4 không đổi, khối lợng catot tăng khối lợng anot giảm D Nồng độ H2SO4, nồng độ CuSO4 giảm dần, khối lợng catot tăng, khối lợng anot giảm Câu Khi điện phân dd NaCl (điện cực trơ, vách ngăn) sản phẩm thu đợc 33 : gồm : A H2, nớc Ja-ven B H2, Cl2, NaOH, nớc Ja-ven C H2, Cl2, nớc Ja-ven D H2, Cl2, NaOH Câu Điện phân 100ml dd CuCl20,08M Cho dd sau điện phân tác dụng với AgNO3 d thu đ34 : ợc 0,861g kết tủa Khối lợng Cu bám catot thể tích khí Cl2 thu đợc anot : A 0,16g ; 0,56lit Cl2 12 B 0,64g; 0,112 lít Cl2 12 C 0,64g; 0,224 lít Cl2 D 0,32g; 0,112 lít Cl2 Câu Cho dd sau: KCl, Na2SO4, KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4 35 : Sau điện phân dd cho môi trờng bazơ? A KCl, Na2SO4, KNO3, NaCl B KCl, NaCl, NaOH, CaCl2 C NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4 D AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH Câu 36 : Điện phân 200ml dd có hoà tan Cu(NO3)2 AgNO3 với cờng độ dòng điện 0,804A, đến bọt khí bắt đầu thoát cực âm thời gian giờ, khối lợng cực âm tăng 3,44g Nồng độ mol muối Cu(NO3)2 AgNO3 dd ban đầu : A 0,1M 0,2M B 0,1M 0,1M C 0,2M 0,3M D 0,1M 0,4M Môn : tập điện phân Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 28 29 30 31 32 33 34 35 36 13 23 24 25 26 27 14 14 [...]... sau điện phân cho ra một 25 : dd axit A K2SO4 B CuSO4 C NaCl D KNO3 Câu Điện phâ 100ml dd NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, cờng độ dòng điện 26 : I=1,93A Dung dịch sau điện phân có pH=12 (coi thể tích dd không đổi và hiệu suất điện phân là 100%) Thời gian điện phân là : A 100s B 150s C 50s D 200s Câu Điện phân 500ml dd CuSO4 với cờng độ dòng điện không đổi thì sau 600s, nớc bắt 27 : đầu bị điện. .. Thực hiện phản ứng điện phân dd chứa mg hỗn hợp CuSO4 và NaCl với cờng độ dòng 29 : điện là 5A Đến thời điểm t, tại 2 điện cực nớc bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO và ở anot của bình điện phân có 11 11 448ml khí bay ra (đktc).Thời gian điện phân là : A 19 phút 6 giây B 18 phút 16 giây C 9 phút 8 giây D 19 phút 18 giây Câu Điện phân dd CuSO4 và KCl... hiện phản ứng điện phân dd chứa mg hỗn hợp CuSO4 và NaCl với cờng độ dòng 22 : điện là 5A Đến thời điểm t, tại 2 điện cực nớc bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO và ở anot của bình điện phân có 448ml khí bay ra (đktc) Khối lợng hh 2 muối NaCl và CuSO4 là : A 3,785g B 5,785g C 4,8g D 5,97g Câu Sau một thời gian điện phân 200ml dd CuSO4 với điện cực graphit,... hết ion Cu2+ trong dd còn lại sau điện phân, cần dùng 100ml dd H2S 0,5M Nồng độ mol của dd CuSO4 trớc khi điện phân là : A 0,5M B 0,75M C 1M D 1,5M Câu Điện phân 500ml dd AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cờng độ dòng điện I = 10A 24 : và điện cực trơ Sau thời gian t ta ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân đợc lấy ra ngay để đo nồng độ các chất Nếu hiệu suất điện phân là 100% và thể tích dd coi nh... catot: Câu Điện phân 500ml dd AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cờng độ dòng điện I = 10A 31 : và điện cực trơ Sau thời gian t ta ngắt dòng điện Dung dịch sau điện phân đợc lấy ra ngay để đo nồng độ các chất Nếu hiệu suất điện phân là 100% và thể tích dd coi nh không thay đổi, nồng độ mol ion H+ là 0,16M Thời gian t là : A 15 phút B 690s C 700s D 18 phút Câu Điện phân dd CuSO4 và H2SO4 với cả 2 điện cực... : đầu bị điện phân ở cả 2 điện cực Nếu thời gian điện phân là 300s thì khối lợng Cu bám trên catot là 3,2g Nồng độ mol của dd CuSO4 trong dd ban đầu và cờng độ dòng điện là : A 0,1M; 16,08A B 0,25M; 16,08A C 0,12M; 32,17A D 0,2M; 32,17A Câu Khi điện phân có vách ngăn dd hỗn hợp gồm NaCl và HCl có nhỏ thêm vài giọt quì 28 : tím Màu của quì tím sẽ biến đổi nh thế nào trong quá trình điện phân : A đỏ tím... D Nồng độ H2SO4, nồng độ CuSO4 giảm dần, khối lợng catot tăng, khối lợng anot giảm Câu Khi điện phân dd NaCl (điện cực trơ, không có vách ngăn) thì sản phẩm thu đợc 33 : gồm : A H2, nớc Ja-ven B H2, Cl2, NaOH, nớc Ja-ven C H2, Cl2, nớc Ja-ven D H2, Cl2, NaOH Câu Điện phân 100ml dd CuCl20,08M Cho dd sau điện phân tác dụng với AgNO3 d thu đ34 : ợc 0,861g kết tủa Khối lợng Cu bám trên catot và thể tích... Câu Cho các dd sau: KCl, Na2SO4, KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4 35 : Sau khi điện phân dd nào cho môi trờng bazơ? A KCl, Na2SO4, KNO3, NaCl B KCl, NaCl, NaOH, CaCl2 C NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4 D AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH Câu 36 : Điện phân 200ml một dd có hoà tan Cu(NO3)2 và AgNO3 với cờng độ dòng điện là 0,804A, đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là 2 giờ, khi đó... Điện phân dd CuSO4 và H2SO4 với cả 2 điện cực đều bằng Cu Thành phần dd và khối 32 : lợng các điện cực thay đổi nh thế nào trong quá trình điện phân ? A Nồng độ H2SO4 tăng dần và nồng độ CuSO4 giảm dần, khối lợng catot tăng, khối lợng anot không đổi B Nồng độ H2SO4 và nồng độ CuSO4 không đổi, khối lợng của 2 điện cực không đổi C Nồng độ H2SO4 và nồng độ CuSO4 không đổi, khối lợng catot tăng và khối lợng... thì mất thời gian là 2 giờ, khi đó khối lợng cực âm tăng 3,44g Nồng độ mol của mỗi muối Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dd ban đầu là : A 0,1M và 0,2M B 0,1M và 0,1M C 0,2M và 0,3M D 0,1M và 0,4M Môn : bài tập về điện phân Đề số : 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 28 29 30 31 32 33 34 35 36 13 23 24 25 26 27 14 14
- Xem thêm -

Xem thêm: lý thuyết bài tập điện phân , lý thuyết bài tập điện phân , lý thuyết bài tập điện phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay