KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM

11 234 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:41

KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHƠM Câu 1: Để điều chế kim loại natri người ta dùng phương pháp ? (1) điện phân nóng chảy NaCl (2) điện phân nóng chảy NaOH (3) điện phân dung dịch NaCl có ngăn (4) khử Na2O H2 nhiệt độ cao A (2),(3),(4) B (1),(2),(4) C (1),(3) D (1),(2) Câu 2: Muối NaHCO3 có tính chất sau ? A Kiềm B Axit C Lưỡng tính D Trung tính Câu 3: Đưa dây Pt có tẩm NaCl vào lửa khơng màu lửa có màu ? A Đỏ B Vàng C Xanh D Tím Câu 4: Hòa tan 4,68 gam kali vào 50 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu : A 8,58% B 12,32% C 8,56% D 12,29% Câu 5: Dẫn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M dung dịch sau phản ứng có chứa: A Na2CO3 NaHCO3 B NaHCO3 C Na2CO3 D NaOH Na2CO3 Câu 6: Để thu dung dịch NaOH 16% cần thêm gam H2O vào 200 gam dung dịch NaOH 20% ? A 50 gam B 100 gam C 200 gam D 250 gam Câu 7: Cho 4,6 gam Na vào 100 gam H20, thu m gam dung dịch chất khí Giá trị m là: A 104,6 gam B 80 gam C 104,4 gam D 79,8 gam Câu 8: Cho 20,7 gam cacbonat kim loại R hóa trị I tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng thu 22,35 gam muối Kim loại R là: A Li B Na C K D Ag Câu 9: Cho 6,08 gam hỗn hợp gồm hai hiđroxit hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tếp tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 8,3 gam muối clorua Cơng thức hai hiđroxit là: A LiOH VÀ NaOH B NaOH KOH C KOH RbOH D RbOH CsOH Câu 10: Cho 19,18 gam kim loại kiềm thổ tác dụng với lượng nước dư thu 3,136 lít khí (đktc) Kim loại kiềm thổ là: A Mg B Ca C Sr D Ba Câu 11: Cho 21,7 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng hết với HCl thu 6,72 lít khí (đktc) Khối lượng muối khan thu sau phản ứng ? A.21,1 gam B 43 gam C 43,6 gam D 32 gam Câu 12: Dẫn V lít CO2 (đktc) vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M 10 gam kết tủa Giá trị thể tích là: A 2,24 lít B 4,48 lít C 4,48 lít 6,72 lít D 2,24 lít 6,72 lít Câu 13: Hòa tan 2,3 gam hỗn hợp K kim loại R vào nước thu 1,12 lít khí (đktc) Kim loại R là: A Li B Na C Rb D Cs Câu 14: Cho 1,67 gam hỗn hợp hai kim loại hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu 0,672 lít H2 (đktc) Hai kim loại là: A Mg Ca B Ca Sr C Be Mg D Sr Ba Câu 15: Chất sau khơng dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ? A Ca(OH)2 B HCl C Na2CO3 D K3PO4 1 Câu 16: Để làm mềm loại nước có chứa ion : Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42-, ta dùng chất sau ? A Ca(OH)2 B NaOH C Na2CO3 D BaCl2 Câu 17: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vơi tượng quan sát là: A nước vơi bị đục B nước vơi bị đục dần sau trở lại C nước vơi bị đục dần D nước vơi Câu 18: Các chất dãy sau đêu làm mềm nước co tinh cứng tạm thời ? A Ca(OH)2, HCl, Na2CO3 B NaHCO3, CaCl2, Ca(OH)2 C NaOH, K2CO3, K3PO4 D Na3PO4, H2SO4 Câu 19: Cấu hình electron sau ion Al3+ ? A.1s22s22p63s23p1 B 1s22s22p6 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s22s22p63s2 Câu 20: Chọn câu sai: A Nhơm có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm diện B Nhơm kim loại nhẹ, có màu trắng bạc, dễ kéo sợi dát mỏng C Nhơm dẫn điện nhiệt tốt D Nhơm có tính khử mạnh, mạnh tính khử Mg Câu 21: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 có tượng sau ? A Dung dịch suốt B Xuất kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại tan dần đến hết C Xuất kết tủa kết tủa khơng tan D Xuất kết tủa có khí khơng mùi Câu 22: Cho dung dịch sau: NaOH, H2SO4(loang), MgCl2, AlCl3, Fe(NO3)3 Nhơm phản ứng với dung dịch ? A B C D Câu 23: Trộn 10 ml AlCl3 1M với 35 ml KOH 1M Sau phản ứng kết thúc, khối lượng kết tủa thu là: A 1,23 gam B 0,78 gam C 0,91 gam D 0,39 gam Câu 24: Cho chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3 Số chất thể tính chất lưỡng tính là: A B C D Câu 25: Cho 15,6 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch KOH Khi phản ứng kết thúc, thu 6,72 lít H2 (đktc) Phần trăm theo khối lượng Al hỗn hợp là: A 34,62% B 65,38% C 51,92% D 48,08% Câu 26: Số electron lớp ngồi ngun tử kim loại thuộc nhóm IA là: A B C D Câu 27: Cơng thức chung oxit kim loại thuộc nhóm IA là: A R2O3 B RO2 C R2O D RO Câu 28: Cấu hình electron ngun tử Na (Z =11) là: A 1s22s2 2p6 3s2 B 1s22s2 2p6 C 1s22s2 2p6 3s1 D 1s22s2 2p6 3s23p1 Câu 29: Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa là: A KNO3 B FeCl3 C BaCl2 D K2SO4 Câu 30: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là: A NaCl B Na2SO4 C NaOH D NaNO3 Câu 31: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch: A KCl B KOH C NaNO3 D CaCl2 2 Câu 32: Cho dãy chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH là: A B C D + Câu 33: Q trình sau đây, ion Na bị khử thành Na A Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl B Điện phân NaCl nóng chảy C Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl D Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 Câu 34: Những đặc điểm sau khơng chung cho kim loại kiềm A số oxihố ngun tố hợp chất B số lớp electron C số electron ngồi ngun tử D cấu tạo đơn chất kim loại Câu 35: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, catơt thu được: A Na B NaOH C Cl2 D HCl Câu 36: Trường hợp khơng xảy phản ứng với NaHCO3 : A tác dụng với kiềm B tác dụng với CO2 C đun nóng D tác dụng với axit  → Câu 37: Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O X hợp chất sau: A KOH B NaOH C K2CO3 D HCl Câu 38: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thể tích khí CO2 (ở đktc) là: A 0,672 lít B 0,224 lít C 0,336 lít D 0,448 lít Câu 39: Trung hồ V ml dung dịch NaOH 1M 100 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V là: A 400 B 200 C 100 D 300 Câu 40: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa gam NaOH, thu dung dịch X Khối lượng muối tan có dung dịch X là: A 10,6 gam B 5,3 gam C 21,2 gam D 15,9 gam Câu 41: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 1,792 lít khí (đktc) anot 6,24 gam kim loại catot Cơng thức hố học muối đem điện phân là: A LiCl B NaCl C KCl D RbCl Câu 42: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm là: A Rb B Li C Na D K Câu 43: Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl 0,02 mol NaCl thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là: A 40 ml B 20 ml C 10 ml D 30 ml Câu 44: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 8,30 gam hỗn hợp muối clorua Số gam hidroxit hỗn hợp là: A 2,4 gam 3,68 gam B 1,6 gam 4,48 gam C 3,2 gam 2,88 gam D 0,8 gam 5,28 gam Câu 45: Cho 100 gam CaCO3 tác dụng với axit HCl dư Khí hấp thụ 200 gam dung dịch NaOH 30% Lượng muối Natri dung dịch thu là: A 10,6 gam Na2CO3 B 53 gam Na2CO3 42 gam NaHCO3 C 16,8 gam NaHCO3 D 79,5 gam Na2CO3 21 gam NaHCO3 Câu 46: Cho hỗn hợp kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước dung dịch A 0,672 lít khí H2 (đktc) Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết phần ba dung dịch A là: A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 600 ml 3 Câu 47: Hồ tan m gam Na kim loại vào nước thu dung dịch X Trung hồ dung dịch X cần 100ml dung dịch H2SO4 1M Giá trị m dùng là: A 6,9 gam B 4,6 gam C 9,2 gam D 2,3 gam Câu 48: Số electron lớp ngồi ngun tử kim loại thuộc nhóm IIA là: A B C D Câu 49: Trong bảng tuần hồn, Mg kim loại thuộc nhóm: A IIA B IVA C IIIA D IA Câu 50: Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có mơi trường kiềm là: A Be, Na, Ca B Na, Ba, K C Na, Fe, K D Na, Cr, K Câu 51: Chất dùng làm mềm nước cứng tạm thời là: A NaCl B NaHSO4 C Ca(OH)2 D HCl Câu 52: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là: A nhiệt phân CaCl2 B dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 C điện phân dung dịch CaCl2 D điện phân CaCl2 nóng chảy Câu 53: Cặp chất khơng xảy phản ứng là: A Na2O H2O B dung dịch NaNO3 dung dịch MgCl2 C dung dịch AgNO3 dung dịch KCl D dung dịch NaOH Al2O3 Câu 54: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có: A bọt khí kết tủa trắng B bọt khí bay C kết tủa trắng xuất D kết tủa trắng sau kết tủa tan dần Câu 55: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch: A HNO3 B HCl C Na2CO3 D KNO3 Câu 56: Cho 10 gam kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước 5,6 lít khí (đktc) Tên kim loại kiềm thổ là: A Ba B Mg C Ca D Sr Câu 57: Cho 10 ml dung dịch muối Canxi tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư tách kết tủa, lọc đem nung kết tuả đến lượng khơng đổi lại 0,28 gam chất rắn Khối lượng ion Ca 2+ lít dung dịch đầu là: A 10 gam B 20 gam C 30 gam D 40 gam Câu 58: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư) thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là: A 150 ml B 60 ml C 75 ml D 30 ml Câu 59: Số electron lớp ngồi ngun tử Al là: A B C D Câu 60: Al2O3 phản ứng với hai dung dịch: A Na2SO4, KOH B NaOH, HCl C KCl, NaNO3 D NaCl, H2SO4 Câu 61: Mơ tả khơng phù hợp với nhơm? A Ở thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA B Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1 C Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện D Mức oxi hóa đặc trưng +3 Câu 62: Kim loại Al khơng phản ứng với dung dịch: A NaOH lỗng B H2SO4 đặc, nguội C H2SO4 đặc, nóng D H2SO4 lỗng Câu 63: Chất phản ứng với dung dịch NaOH là: A Mg(OH)2 B Ca(OH)2 C KOH D Al(OH)3 Câu 64: Ngun liệu dùng để sản xuất nhơm là: A quặng pirit B quặng boxit C quặng manhetit D quặng đơlơmit 4  → Câu 65: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O Hệ số a, b, c, d, e số ngun, tối giản Tổng (a + b) bằng: A B C D Câu 66: Chất khơng có tính chất lưỡng tính là: A NaHCO3 B AlCl3 C Al(OH)3 D Al2O3 Câu 67: Cho 2,7 gam Al tác dụng hồn tồn với dung dịch NaOH dư Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) là: A 3,36 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 68: Cho bột nhơm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 6,72 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng bột nhơm phản ứng là: A 2,7 gam B 10,4 gam C 5,4 gam D 16,2 gam Câu 71: 31,2 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư 13,44 lít khí (đktc) Khối lượng chất hỗn hợp đầu là: A 21,6 gam Al 9,6 gam Al2O3 B 5,4 gam Al 25,8 gam Al2O3 C 16,2 gam Al 15,0 gam Al2O3 D 10,8 gam Al 20,4 gam Al2O3 Câu 72: Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhơm) Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc) Tính m ? A 0,540gam B 0,810gam C 1,080 gam D 1,755 gam KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHƠM Câu 1: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat hiđrocacbonat kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh 0,448 lít khí (ở đktc) Kim loại M A Na B K C Rb D Li Câu 2: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catơt xảy A khử ion Cl- B oxi hố ion Cl- C oxi hố ion Na+ D khử ion Na+ Câu : Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X, thu hỗn hợp gồm chất A K3PO4 KOH B KH2PO4 K2HPO4 C KH2PO4 H3PO4 D KH2PO4 K3PO4 Câu 7: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan Nồng độ mol (hoặc mol/l) HCl dung dịch dùng A 0,75M B 1M C 0,25M D 0,5M Câu 8: Trong cơng nghiệp, natri hiđroxit sản xuất phương pháp A điện phân dung dịch NaCl, khơng có màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaNO3, khơng có màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy Câu 9: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hồ dung dịch X A 150ml B 75ml C 60ml D 30ml Câu 10: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khơ chất khí A NH3, SO2, CO, Cl2 B N2, NO2, CO2, CH4, H2 C NH3, O2, N2, CH4, H2 D N2, Cl2, O2 , CO2, H2 Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3 X Y A NaOH NaClO B Na2CO3 NaClO 5 C NaClO3 Na2CO3 D NaOH Na2CO3 Câu 13: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 14: Cho dung dịch có nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A (3), (2), (4), (1) B (4), (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) Câu 15: Cho dãy chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 A B C D Câu 17: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Al2O3, Al B Mg, K, Na C Zn, Al2O3, Al D Fe, Al2O3, Mg Câu 18: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 0,04 mol H2SO4 thu m gam kết tủa Giá trị m A 2,568 B 1,560 C 4,128 D 5,064 Câu 20: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4NO3, NaHCO3 Ba(NO3)2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaNO3, NaOH, Ba(NO3)2 B NaNO3, NaOH C NaNO3, NaHCO3, NH4NO3, Ba(NO3)2 D NaNO3 Câu 22: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng có khí bay lên B có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan C khơng có kết tủa, có khí bay lên D có kết tủa keo trắng Câu 24: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh 2,24 lít khí X (sản phẩm khử nhất, đktc) Khí X A N2O B NO2 C N2 D NO Câu 25: Hồ tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,28M thu dung dịch X 8,736 lít khí H2 (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X thu lượng muối khan A 38,93 gam B 103,85 gam C 25,95 gam D 77,86 gam Câu 26: Đốt nóng hỗn hợp gồm Al 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Giá trị V A 150 B 100 C 200 D 300 Câu 27: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2 Sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 19,7 B 39,4 C 17,1 D 15,5 Câu 29: Hồ tan hồn tồn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu dung dịch X Cho tồn X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,8 B 46,6 C 54,4 D 62,2 Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch khơng đổi) Dung dịch Y có pH A B C D 6 Câu 31: Hấp thụ hồn tồn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a A 0,048 B 0,032 C 0,04 D 0,06 Câu 32: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH Để thu kết tủa cần có tỉ lệ A a : b < : B a : b = : C a : b = : D a : b > : Câu 33: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Câu 34: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 1,2 B 1,8 C 2,4 D Câu 35: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Hai kim loại (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A Be Mg B Mg Ca C Sr Ba D Ca Sr Câu 36: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu kết tủa Y Để thu lượng kết tủa Y lớn giá trị m (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137) A 1,59 B 1,17 C 1,71 D 1,95 Câu 37: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4NO3, NaHCO3 Ba(NO3)2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaNO3, NaOH, Ba(NO3)2 B NaNO3, NaOH C NaNO3, NaHCO3, NH4NO3, Ba(NO3)2 D NaNO3 Câu 38: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M), thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X A B C D 2+ 2+ 2Câu 39: Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca , Mg , HCO , Cl , SO Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng A Na CO B HCl C H SO D NaHCO Câu 40: Nhiệt phân hồn tồn 40 gam loại quặng đơlơmit có lẫn tạp chất trơ sinh 8,96 lít khí CO (ở đktc) Thành phần phần trăm khối lượng CaCO MgCO loại quặng nêu 3 A 40% B 50% C 84% D 92% Câu 41: Từ hai muối X Y thực phản ứng sau: X → X1 + CO2 X1 + H2O → X2 X2 + Y → X + Y1 +H2O X2 + 2Y → X + Y2 + H2O Hai muối X, Y tương ứng A CaCO3, NaHSO4 B BaCO3, Na2CO3 C CaCO3, NaHCO3 D MgCO3, NaHCO3 7 Câu 42: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hồn tồn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa A 0,45 B 0,35 C 0,25 D 0,05 Câu 43: Hồ tan hồn tồn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu a mol hỗn hợp khí dung dịch X Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu 46,8 gam Giá trị a A 0,55 B 0,60 C 0,40 D 0,45 Câu 44: Hấp thụ hồn tồn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 19,70 B 17,73 C 9,85 D 11,82 Câu 45: Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỉ lệ số mol tương ứng : vào nước (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít khí H2 (ở đktc) m gam chất rắn khơng tan Giá trị m A 10,8 B 5,4 C 7,8 D 43,2 Câu 46: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH)2 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,970 B 1,182 C 2,364 D 3,940 Câu 47: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 48: Có năm dung dịch đựng riêng biệt năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa A B C D Câu 51: Thực thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3 (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 Các thí nghiệm điều chế NaOH là: A I, II III B II, V VI C II, III VI D I, IV V Câu 52: Hồ tan hồn tồn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M oxit vào nước, thu 500 ml dung dịch chứa chất tan có nồng độ 0,04M 0,224 lít khí H2 (ở đktc) Kim loại M A Ca B K C Na D Ba Câu 53: Khi nhiệt phân hồn tồn muối X, Y tạo số mol khí nhỏ số mol muối tương ứng Đốt lượng nhỏ tinh thể Y đèn khí khơng màu, thấy lửa có màu vàng Hai muối X, Y là: A CaCO3, NaNO3 B KMnO4, NaNO3 C Cu(NO3)2, NaNO3 D NaNO3, KNO3 Câu 54: Hồ tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 lỗng (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn Z A hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3 B hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3 C hỗn hợp gồm BaSO4 FeO D Fe2O3 8 Câu 57: Khi nhiệt phân hồn tồn 100 gam chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 AgNO3 Chất tạo lượng O2 lớn A KMnO4 B KNO3 C KClO3 D AgNO3 Câu 58: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al catot 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro 16 Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vơi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m A 67,5 B 54,0 C 75,6 D 108,0 Câu 59: Thí nghiệm sau có kết tủa sau phản ứng A Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3 B Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) C Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 D Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 Câu 60: Thí nghiệm sau có kết tủa sau phản ứng? A Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3 B Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) C Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 D Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 Câu 61: Phản ứng hố học xảy trường hợp khơng thuộc loại phản ứng nhiệt nhơm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng Câu 69: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 0,896 lít khí NO (ở đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X A 8,88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam D 13,32 gam Câu 70: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau kết thúc phản ứng sinh 3,36 lít khí (ở đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp X vào lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau kết thúc phản ứng sinh 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 11,5 B 10,5 C 12,3 D 15,6 Câu 71: Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu 72: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al Zn tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng dung dịch thu sau phản ứng A 97,80 gam B 101,48 gam C 88,20 gam D 101,68 gam Câu 73 : Hồ tan hồn tồn 12,42 gam Al dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu dung dịch X 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí N2O N2 Tỉ khối hỗn hợp khí Y so với khí H2 18 Cơ cạn dung dịch X, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 34,08 B 38,34 C 106,38 D 97,98 Câu 74: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg x mol Zn vào dung dịch chứa mol Cu2+ mol Ag+ đến phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch chứa ba ion kim loại Trong giá trị sau đây, giá trị x thoả mãn trường hợp trên? A 1,2 B 2,0 C 1,5 D 1,8 9 Câu 77: Cho 0,1 mol P O vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất: A K PO , K HPO B K HPO , KH PO 4 4 C K PO , KOH D H PO , KH PO 4 Câu 79: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH A B C D Câu 80: Hồ tan hồn tồn 10,4 gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại R (có hóa trị khơng đổi) dung dịch HCl thu 6,72 lít H2 (đktc) Mặt khác, cho A tác dụng hồn tồn với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 1,96 lít N2O (đktc) khơng tạo NH4NO3 Kim loại R A Al B Mg C Zn D Ca Câu 82: A hỗn hợp kim loại kiềm X Y thuộc chu kì Nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu a gam muối, cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 thu 1,1807a gam muối X Y A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Câu 94: Hòa tan lượng bột nhôm vào dung dòch HNO3 đun nóng 11,2 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 ( đktc) , có tỉ khổi sơ với H2 19,8 Khối lượng bột nhôm dùng là? A 8,1 gam B 5,4 gam C 27 gam D 2,7 gam Câu 95: Cho 35,1 gam bột nhôm tan hoàn toàn vào dung dòch KOH dư thể tích H2 giải phóng (đkc) lít ? A 29,12 lít B 13,44 lít C 14,56 lít D 43,68 lít Câu 96: Cho m gam Al tan hoàn toàn vào dung dòch HNO3 thấy thoát 11,2 lít hỗn hợp khí NO,N2O,N2 có tỉ lệ số mol nNO : nN2O : nN2 = 1:2:2 Giá trò m ? A 16,8 gam B 2,7 gam C 35,1 gam D 1,68 gam Câu 97:Trộn 100ml dung dòch HCl 1M với 100ml dung dòch Ba(OH)2 1M dung dòch X Thêm vào X 3,24g nhôm Thể tích H2 thoát (ở đktc) lít A.3,36 B.4,032 C.3,24 D.6,72 Câu 98: Cho từ từ dung dòch NaOH 1M vào dung dòch có chứa 26,7g AlCl3 thu 11,7g kết tủa dừng lại Thể tích dung dòch NaOH dùng là? A 0,45 B 0,6 C 0,65 D 0,45 0,65 Câu 99: Cho dung dòch NH3 đến dư vào dung dòch hỗn hợp AlCl3, ZnCl2 thu kết tủa A Nung A đến khối lượng không đổi thu chất rắn B Cho H2 (dư) qua B nung nóng thu chất rắn A.Al2O3 B.Zn Al2O3 C.ZnO Al D.ZnO Al2O3 Câu 100: 100 ml dung dịch A chứa NaOH 0,1M NaAlO2 0,3M Thêm từ từ HCl 0,1M vào dung dịch A kết tủa tan trở lại phần,lọc kết tủa ,nung nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu 1,02g chất rắn Thể tích dung dịch HCl dùng là: A 0,5 lit B 0,6 lit C 0,7 lit D 0,8 lit 10 10 11 11
- Xem thêm -

Xem thêm: KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM , KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM , KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay