Kiem kiem tho nhom copy

8 202 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:41

Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM ,KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài Những nguyên tố nhóm IA bảng tuần hoàn xếp từ xuống theo thứ tự tăng dần của: A điện tích hạt nhân nguyên tử B khối lượng riêng C nhiệt độ sôi D số oxi hóa Bài Cấu hình electron lớp nguyên tử kim loại kiềm là: A ns1 B ns2 C ns2np1 D (n – 1)dxnsy + + Bài Cation M có cấu hình electron lớp 2s 2p M cation sau ? A Ag+ B Cu+ C Na+ D K+ Bài Để bảo quản kim loại kiềm, người ta cần phải A ngâm chúng vào nước B giữ chúng lọ có nắp kín C ngâm chúng rượu nguyên chất D ngâm chúng dầu hỏa Bài Trong phản ứng sau, phản ứng ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na ? A 4Na + O2  B 2Na + 2H2O  → 2Na2O → 2NaOH + H2 C 4NaOH  D 2Na + H2SO4  → 4Na + O2 + 2H2O → Na2SO4 + H2 Bài Phản ứng đặc trưng kim loại kiềm phản ứng ? A Kim loại kiềm tác dụng với nước B Kim loại kiềm tác dụng với oxi C Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch axit D Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch muối Bài Hiện tượng xảy cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4 ? A Sủi bọt khí không màu có kết tủa xanh B Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu C Sủi bọt khí không màu có kết tủa màu đỏ D Bề mặt kim loại có màu đỏ có kết tủa màu xanh Bài Dung dịch sau không làm đổi màu quỳ tím ? A NaOH B NaHCO3 C Na2CO3 D NaCl Bài Trong muối sau, muối dễ bị nhiệt phân ? A LiCl B Na2CO3 C KHCO3 D KBr Bài 10 Nếu M nguyên tố nhóm IA oxit có công thức ? A MO2 B M2O3 C MO D M2O Bài 11 Ở trạng thái bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là: A 1e B 2e C 3e D 4e Bài 12 Cho chất: Ca , Ca(OH)2 , CaCO3 , CaO Dựa vào mối quan hệ hợp chất vô cơ, chọn dãy biến đổi sau thực ? A Ca  → CaCO3  → Ca(OH)2  → CaO B Ca  → CaO  → Ca(OH)2  → CaCO3 C CaCO3  → Ca  → CaO  → Ca(OH)2 D CaCO3  → Ca(OH)2  → Ca  → CaO Bài 13 Có thể dùng chất sau để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ? A NaCl B H2SO4 C Na2CO3 D KNO3 Bài 14 Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ: A có kết tủa trắng B có bọt khí thoát C có kết tủa trắng bọt khí thoát D tượng Bài 15 Anion gốc axit làm mềm nước cứng ? A NO3B SO42C ClO4D PO43- Bài 16 Trong nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ muối Ca(NO 3)2 , Mg(NO3)2 , Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 Có thể dùng dung dịch sau để loại đồng thời cation muối khỏi nước ? A dung dịch NaOH B dd K2SO4 C dd Na2CO3 D dd NaNO3 Bài 17 Số electron lớp nguyên tử kim loại kiềm là: GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 A B C D Bài 18 Muối tan nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm Muối là: A NaCl B Na2CO3 C KHSO4 D MgCl2 Bài 19 Cặp chất không xảy phản ứng là: A dung dịch NaOH Al2O3 B dung dịch NaNO3 dung dịch MgCl2 C K2O H2O D dung dịch AgNO3 dung dịch KCl Bài 20 Nước cứng nước có chứa nhiều ion: A SO42- ClB HCO3- ClC Na+ K+ D.Ca2+ Mg2+ Bài 21 Chất tính chất lưỡng tính là: A Al2O3 B Al(OH)3 C AlCl3 D NaHCO3 Bài 22 Công thức chung oxit kim loại thuộc nhóm IIA là: A R2O B RO C R2O3 D RO2 Bài 23 Dãy hidroxit xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là: A Mg(OH)2 , Al(OH)3 , NaOH B NaOH , Mg(OH)2 , Al(OH)3 C Mg(OH)2 , NaOH , Al(OH)3 D NaOH , Al(OH)3 , Mg(OH)2 Bài 24 Để bảo quản Na người ta ngâm Na trong: A nước B dầu hỏa C phenol lỏng D rượu etylic Bài 25 Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là: A quặng manhetit B quặng boxit C quặng đolomit D quặng pirit Bài 26 Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A CaO + CO2  → CaCO3 B MgCl2 + 2NaOH  → Mg(OH)2 + 2NaCl C CaCO3 + 2HCl  → CaCl2 + CO2 + H2O D Zn + CuSO4  → ZnSO4 + Cu Bài 27 Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s22s22p63s1 là: A Mg (Z=12) B Li (Z=3) C K (Z=19) D Na (Z=11) Bài 28.Cho phương trình phản ứng: Al(OH)3 + 3H2SO4  → Al2(SO4)3 + 6H2O Al(OH)3 + KOH  → KAlO2 + 2H2O Hai phản ứng chứng tỏ Al(OH)3 chất: A có tính axit tính khử B có tính bazơ tính khử C có tính lưỡng tính D vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Bài 29 Kim loại không bị hòa tan dung dịch axit HNO đặc, nguội tan dung dịch NaOH là: A Fe B Al C Pb D Mg Bài 30 Chất X bazơ mạnh, sử dụng để sản xuất clorua vôi Chất X là: A KOH B NaOH C Ba(OH)2 D Ca(OH)2 Bài 31 Trong dãy chất: AlCl3 , NaHCO3 , Al(OH)3 , Na2CO3 , Al Số chất dãy tác dụng với axit HCl, dung dịch NaOH là: A B C D Bài 32 Dãy gồm chất có tính lưỡng tính là: A NaHCO3 , Al(OH)3 , Al2O3 B AlCl3 , Al(OH)3 , Al2O3 C Al , Al(OH)3 , Al2O3 D AlCl3 , Al(OH)3 , Al2(SO4)3 Bài 33 Công thức thạch cao sống là: A CaSO4 B CaSO4.2H2O C CaSO4.H2O D 2CaSO4.H2O Bài 34 Cấu hình electron cation R3+ có phân lớp 2p6 Nguyên tử R là: A S B Al C N D Mg Bài 35 Trong công nghiệp kim loại nhôm điều chế cách: A điện phân AlCl3 nóng chảy B điện phân Al2O3 nóng chảy GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 C điện phân dung dịch AlCl3 D nhiệt phân Al2O3 Bài 36 Để làm tính cứng nước dùng: A Na2SO4 B NaHSO4 C Na2CO3 D NaNO3 Bài 37 Một loại nước cứng đun sôi tính cứng Trong loại nước cứng có hòa tan hợp chất sau ? A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C Mg(HCO3)2, CaCl2 D MgCl2, CaSO4 Bài 38 Dãy gồm chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm ? A AlCl3 Al2(SO4)3 B Al(NO3)3 Al(OH)3 C Al2(SO4)3 Al2O3 D Al(OH)3 Al2O3 Bài 39 Để phân biệt dung dịch loãng NaCl , MgCl2 , AlCl3 Có thể dùng: A dd NaNO3 B dd H2SO4 C dd NaOH D dd Na2SO4 Bài 40 Có chất Mg , Al , Al2O3 Có thể phân biệt chất thuốc thử chất sau ? A dd HCl B dd HNO3 C dd KOH D dd CuSO4 Bài 41 Có chất sau NaCl , NaOH , Na2CO3 , HCl Chất làm mềm nước cứng tạm thời A NaCl B NaOH C Na2CO3 D HCl Bài 42 Các dung dịch CuSO4 AlCl3 không màu Để phân biệt dung dịch dùng dung dịch chất sau ? A NaOH B HNO3 C HCl D NH3 Bài 43 Hiện tượng sau cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 ? A Sủi bọt khí , dung dịch suốt không màu B Sủi bọt khí dung dịch đục dần tạo chất kết tủa C Dung dịch đục dần tạo chất kết tủa sau kết tủa tan dung dịch trở lại suốt D Dung dịch đục dần tạo chất kết tủa kết tủa không tan cho dư dung dịch NH3 Bài 44 Phát biểu sau nói nhôm oxit ? A Al2O3 sinh nhiệt phân muối Al(NO3)3 B Al2O3 bị khử CO nhiệt độ cao C Al2O3 tan dung dịch NH3 D Al2O3 oxit không tạo muối Bài 45 Có dung dịch : KNO3 , Cu(NO3)2 , FeCl3 , AlCl3, NH4Cl Chỉ dùng hóa chất sau nhận biết dung dịch ? A dd NaOH dư B dd AgNO3 C dd Na2SO4 D dd HCl Bài 46 Nhóm kim loại sau tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm ? A Na, K, Mg, Ca B Be, Mg, Ca, Ba C Ba, Na, K, Ca D K, Na, Ca, Zn Bài 47 Tính chất hóa học chung kim loại kiềm , kiềm thổ, nhôm ? A tính khử mạnh B tính khử yếu C tính oxi hóa yếu D tính oxi hóa mạnh Bài 48 Giải pháp sau sử dụng để điều chế Mg kim loại ? A Điện phân nóng chảy MgCl2 B Điện phân dung dịch Mg(NO3)2 C Cho Na vào dung dịch MgSO4 D Dùng H2 khử MgO nhiệt độ cao Bài 49 Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với H 2O (dư) Sau phản ứng thu 0,336 lit khí H (đktc) Kim loại kiềm là: A K B Na C Rb D Li Bài 50 Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 0,896 lit khí (đktc) anot 1,84 gam kim loại catot Công thức hóa học muối là: A LiCl B NaCl C KCl D RbCl Bài 51 Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 0,896 lit khí (đktc) anot 3,12 gam kim loại catot Công thức hóa học muối là: A LiCl B NaCl C KCl D RbCl GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 Bài 52 Điện phân nóng chảy 4,25 gam muối clorua kim loại kiềm thu 1,568 lit khí anot (đo 109,2oC atm) Kim loại kiềm là: A Li B Na C K D Rb Bài 53 Cho 3,9 gam kali tác dụng với nước thu 100 ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch KOH thu là: A 0,1M B 0,5M C 1M D 0,75M Bài 54 Hòa tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A 2,6% B 6,2% C 2,8% D 8,2% Bài 55 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối tan thu dung dịch X là: A 20,8 gam B 23,0 gam C 18,9 gam D 25,2 gam Bài 56 Cho 6,85 gam kim loại X thuộc nhóm IIA vào nước thu 1,12 lit khí H2 (đktc) Kim loại X là: A Sr B Ca C Mg D Ba Bài 57 Cho 10 gam kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát 5,6 lit khí (đktc) Kim loại kiềm thổ có kí hiệu hóa học là: A Ba B Mg C Ca D Sr Bài 58 Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 5,55 gam muối clorua Kim loại kim loại sau ? A Be B Mg C Ca D Ba Bài 59 Sục 8,96 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Số gam kết tủa thu là: A 25 gam B 10 gam C 12 gam D 40 gam Bài 60 Sục 6,72 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Số gam kết tủa thu là: A 10 gam B 15 gam C 20 gam D 25 gam Bài 61 Hòa tan 5,4 gam Al lượng dung dịch H 2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng thu dung dịch X V lit khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 2,24 lit B 6,72 lit C 3,36 lit D 4,48 lit Bài 62 Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 6,72 lit khí H (đktc) Khối lượng bột nhôm tham gia phản ứng là: A 5,4 gam B 10,4 gam C 2,7 gam D 16,2 gam Bài 63 Cần bột nhôm để điều chế 78 gam crom từ Cr 2O3 phương pháp nhiệt nhôm ? A 27,0 gam B 54,0 gam C 67,5 gam D 40,5 gam Bài 64 Xử lí gam hợp kim nhôm dung dịch NaOH đặc nóng (dư) thoát 10,08 lit khí (đktc) , phần khác hợp kim không phản ứng Thành phần % khối lượng Al hợp kim ? A 75% B 80% C 90% D 60% Bài 65 Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thể tích khí H (đktc) thu là: A 4,48 lit B 0,448 lit C 0,672 lit D 0,224 lit Bài 66.Hòa tan m gam Na kim loại vào nước thu dung dịch A Trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO41M Tính m A 2,3 g B 4,6 g C 6,9 g D 9,2 g Bài 67 Cho gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm M tác dụng với nước Để trung hòa dung dịch thu cần 800 ml dung dịch HCl 0,25 M Kim loại M là: A Li B Cs C K D Rb Bài 68 Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng nhóm IA tác dụng với nước thu 6,72 lít H2 (đktc) dung dịch Y Hỗn hợp X gồm: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Bài 69 Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng nhóm IA tác dụng với nước thu 6,72 lít H2 (đktc) dung dịch Y Thể tích dung dịch HCl 2M cần để trung hòa dung dịch Y là: A 200 ml B 250 ml C 300ml D 350 ml GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 Bài 70 Cho hỗn hợp Na Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thể tích khí H2 (đktc) thoát là: A 4,57 lit B 54,35 lit C 49,78 lit D 57,35 lit Bài 71 Nồng dộ phần trăm dung dịch thu cho 39 gam kim loại K vào 362 gam nước là: A 12% B 13% C 14% D 15% Bài 72 Trong lit dung dịch Na2SO4 0,2M có tổng số mol ion muối phân li là: A 0,2 mol B 0,4 mol C 0,6 mol D 0,8 mol Bài 73 Cho 0,1 mol hỗn hợp Na 2CO3 KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl Dẫn khí thoát vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu là: A g B g C 10 g D 11 g Bài 74 Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột Fe 2O3 (không có không khí), hiệu suất phản ứng 80% khối lượng Al2O3 thu là: A 8,16 g B 10,20 g C 20,40 g D 16,32 g Bài 75 Cho 4,005 g AlCl vào 1000 ml dung dịch NaOH 0,1M Sau phản ứng xong thu gam kết tủa ? A 1,56 g B 2,34 g C 2,60 g D 1,65 g Bài 76 Đốt cháy bột Al bình khí clo dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng chất rắn bình tăng 4,26 gam Khối lượng Al tham gia phản ứng là: A 2,16 g B 1,62 g C 1,08 g D 3,24 g Bài 77 Cho 21,6 g kim loại chưa biết hóa trị tác dụng hết với dung dịch HNO loãng thu 6,72 lit N2O (đktc) Kim loại là: A Na B Zn C Mg D Al Bài 80 Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch AlCl 0,2M Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tạo là: A 0,78 g B 1,56 g C 0,97 g D 0,68 g Bài 81 Cần gam bột nhôm để điều chế 78 gam crom từ Cr 2O3 phương pháp nhiệt nhôm ? A 27,0 g B 54,0 g C 67,5 g D 40,5 g Bài 82 Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp mềm A có khối lượng riêng nhỏ, nguyên tử ion có liên kế kim loại mạnh B thể tích nguyên tử lớn khối lượng nguyên tử nhỏ C mạng tinh thể tương đối rỗng nguyên tử ion có liên kế kim loại yếu D tính khử mạnh kim loại khác Bài 83 Có dung dịch NaCl nước, trình sau biểu diễn điều chế kim loại Na từ dung dịch trên? A Điện phân dung dịch B Dùng kim loại K đẩy Na khỏi dung dịch C Nung nóng dung dịch để NaCl phân huỷ D Cô cạn dung dịch điện phân NaCl nóng chảy Bài 85 Quá trình sau đây, ion Na+ không bị khử A Điện phân NaCl nóng chảy B Điện phân dung dịch NaCl nước C Điện phân NaOH nóng chảy D Điện phân Na2O nóng chảy Bài 86 Quá trình sau đây, ion Na+ bị khử A Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl B Điện phân NaCl nóng chảy C Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl D Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 Bài 87 Trong trình điện phân dung dịch NaCl, cực âm xảy ra: A khử ion Na+ C Sự khử phân tử nước + B Sự oxi hoá ion Na D Sự oxi hoá phân tử nước Bài 88 Trong trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng sau xảy cực dương? A Ion Br− bị oxi hoá C Ion K+ bị oxi hoá B ion Br− bị khử D Ion K+ bị khử GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 Bài 91 Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học kim loại kiềm A Na - K - Cs - Rb – Li B Cs - Rb - K - Na - Li C Li - Na - K - Rb – Cs D K - Li - Na - Rb – Cs Bài 92 Phương trình điện phân sau sai: A 2ACln (điện phân nóng chảy) → 2A + nCl2 B 4MOH (điện phân nóng chảy) → 4M + 2H2O C AgNO3 + H2O → Ag + O2 + HNO3 D NaCl + H2O → H2 + Cl2 + NaOH (có vách ngăn) Bài 95: Kim loại kiềm có tính khử mạnh A độ âm điện lớn B.năng lượng ion hoá lớn C.bán kính nhỏ so với phi kim chu kỳ D.năng lượng ion hoá nhỏ Bài 96: Dãy chất sau tác dụng với kiêm loại kiềm? A O2, Cl2, HCl, H2O B O2, Cl2, HCl, CaCO3 C O2, Cl2, H2SO4 (loãng), BaSO4 D O2, Cl2, H2SO4 (loãng), BaCO3 Bài 97: Sục 8960 ml CO2 ( đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 2M Số gam muối thu A 16,8 gam B 21,2 gam C 38 gam D 33,6 gam Bài 98: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl A NaHCO3, Na2CO3 B Na2SO4, NaHCO3 C NaHCO3, K2CO3 D NaHCO3, KHCO3 Bài 99: Cho sơ đồ phản ứng NaHCO3 → X → Y → Z → O2 X, Y, Z A Na2CO3, Na2SO4, NaCl B Na2CO3, Na2SO4, Na3PO4 C Na2CO3, NaCl, NaNO3 D Na2CO3, NaCl, Na2O Bài 100: Thuốc súng hỗn hợp gồm có S, C A NaNO3 B LiNO3 C KNO3 D RbNO3 Bài 101: Cho dãy kim loại: K, Na, Ba, Ca, Be Số kim loại dãy khử nước nhiệt độ thường A B C D Bài 102: Sục khí CO2 dư qua dung dịch nước vôi tượng sau A Thấy xuất kết tủa kết tủa không tan B.Thấy xuất kết tủa trắng kết tủa tan C.Thấy xuất kết tủa trắng xanh hoá nâu không khí D.Thấy xuất kết tủa trắng xanh Bài 103: Để phân biệt chất rắn: Na2SO4, K2CO3, CaCO3, CaSO4.2H2O, ta dùng A H2O, NaOH B H2O, HCl C H2O, Na2CO3 D H2O, KCl Câu 104 Cho 10,4 gam hỗn hợp hai kim loại hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu 6720ml H2 ( đktc).Hai kim loại là: (Be=9, Mg =24, Ca =40, Sr = 87, Ba =137) A Be Mg B Ca Sr C Mg Ca D Sr Ba Bài 105 Các chất sau dùng làm mềm nước cứng tạm thời? A HCl, Ca(OH)2 đủ B HCl, Na2CO3 C Ca(OH)2 đủ, HNO3 D Ca(OH)2 đủ, Na2CO3 Bài 106: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lit CO2 (đktc) vào lit dung dịch Ba(OH)2 aM, kết tủa tạo thành Giá trị a ( C=12, O=16, Ba=137) A 0,1 B 0,15 C 0,25 D 0,35 Bài 107: Phương trình giải thích tạo thành thạch nhủ hang động? GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 t0 A Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + CO2 + H2O t B Ba(HCO3)2 → BaCO3 ↓ + CO2 + H2O t0 C Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 + H2O A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Bài 108: Dãy gốm chất có tính chất lưỡng tính A Al2O3, Al(OH)3, AlCl3 B Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3 C Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3 D Al2O3, Al(OH)3, Na2CO3 Bài 109: Thuốc thử dùng để phân biệt chất rắn: Al, Al2O3, MgO A H2O B dung dịch HCl C dung dịch NaOH D dung dịch HNO3 Bài 110: Cho từ từ lượng nhỏ natri vào dung dịch AlCl3 dư, tượng xãy A Natri tan, sủi bọt khí, thấy xuất kết tủa keo trắng kết tủa không tan B Natri tan , sủi bọt khí, thấy xuất kết tủa keo trắng kết tủa tan C Natri tan, sủi bọt khí, thấy xuất kết tủa keo trắng kết tủa hoá nâu D Natri tan, sủi bọt khí, thấy xuất kết tủa xanh Bài 111: Cho a gam hỗn hợp Mg Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,4 mol H Nếu cho a gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,3 mol H Giá trị a (Mg = 24, Al =27) A 4,8 gam B 5,8 gam C 6,8 gam D 7,8 gam Bài 112: Công thức phèn chua A Na2SO4 Al2(SO4)3 24H2O B K2SO4 Al2(SO4)3 24H2O C Li2SO4 Al2(SO4)3 24 H2O D Cs2SO4 Al2(SO4)3 24H2O Bài 113: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch: AlCl3, MgCl2, NaCl A HCl dư B H2SO4 dư C NaOH dư D AgNO3 dư Bài 114a: Cho sơ đồ AlCl3 → X → Y → Z → AlCl3 X, Y, Z A Al(OH)3, Al2O3, Al(OH)3 B Al(NO3)3, Al2O3, Al(OH)3 C Al(OH)3, Al2O3, Al D Al(OH)3, Al2O3, Al(NO3)3 Bài 114b Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu lượng khí CO Sục lượng khí CO2 thu vào dung dịch có chứa 60 gam NaOH Khối lượng muối tạo thành A 53 gam B 42 gam C 95 gam D 106 gam Bài 115 Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na 2CO3 NaHCO3 khối lượng hỗn hợp không đổi, thu 69 gam chất rắn Thành phần % Na2CO3 hỗn hợp đầu A 16% B 42 % gam C 50% D 32% Bài 116 Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm hai chu kỳ bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu 1,12 lít H2 đktc dung dịch kiềm Hai kim loại kiềm A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Bài 117 Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm hai chu kỳ bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu 1,12 lít H2 đktc dung dịch kiềm % theo khối lượng hai kim loại A 44,5 55,5 B 51,9 48,1 C 37,1 62,9 D 29,7 70,3 Bài 118 Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm hai chu kỳ bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu 1,12 lít H2 đktc dung dịch kiềm Thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa hết dung dịch kiềm A 50 ml B 100 ml C 25 ml D 75 ml Bài 119 Xếp kim loại kiềm thổ theo chiều tăng điện tích hạt nhân, A bán kính nguyên tử giảm dần B lượng ion hóa giảm C tính khử giảm D khả tác dụng với nước giảm GV: Đặng Hữu Tài Trường THPT Phú Quới - Tài liệu ôn tập hóa 12 Bài 120 Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay 672 ml khí CO2(đktc) % khối lượng hai muối A 35,2 64,8 B 70,4 29,6 C 85,5 14,5 D 17,6 82,4 Bài 121 Cho 2,8 gam CaO tác dụng với lượng nước lấy dư thu dung dịch A Sục 1,68 lít CO (đktc) vào dung dịch A Khối lượng kết tủa thu A 2,5 B 7,5 C D 1,5 Bài 122 Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp CaCO3 MgCO3 nước cần 2,016 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối CaCO3 hỗn hợp A B C D Bài 123 Phát biểu ? A Nhôm kim loại lưỡng tính B Al(OH)3 bazơ lưỡng tính C Al2O3 oxít trung tính D Al(OH)3 hidroxit lưỡng tính Bài 124 Trong chất sau, chất tính lưỡng tính ? A Al(OH)3 B Al2O3 C ZnSO4 D NaHCO3 Bài 129 Cho hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu 8,96 lít H (đktc) Mặt khác cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít H (đktc) Khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu A 5,4 2,4 B 2,7 4,8 C 5,4 4,8 D 2,7 2,4 Bài 126: Nhôm hidroxit thu từ cách sau ? A Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat B Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat C Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 D Cho Al2O3 tác dụng với nước Bài 127: Chỉ dùng hóa chất sau phân biệt chất rắn Mg, Al Al2O3 ? A Dung dịch HCl B Dung dịch KOH C Dung dịch NaCl D Dung dịch CuCl2 Bài 128: Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A thời gian 3000 giây, thu 2,16 gam Al Hiệu suất trình điện phân là: A 60% B 70% C 80% D 90% Bài 129: Có mẫu bột kim loại Na, Ca, Al, Fe Chỉ dùng nước làm thuốc thử số kim loại phân biệt là: A B C D GV: Đặng Hữu Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem kiem tho nhom copy , Kiem kiem tho nhom copy , Kiem kiem tho nhom copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay