Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ đông 2014 và vụ xuân 2015 tại tỉnh thái nguyên

89 617 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 11:46

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG DUY HƯNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ ĐÔNG VỤ XUÂN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG DUY HƯNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ ĐÔNG VỤ XUÂN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lưu Thị Xuyến THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống đậu tương vụ Đông2014 vụ Xuân 2015 tỉnh Thái Nguyên”, công trình nghiên cứu riêng chưa công bố công trình Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm luận văn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Duy Hưng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv LỜI CẢM ƠN Thực đề tài: “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống đậu tương vụ Đông 2014 vụ Xuân 2015 tỉnh Thái Nguyên” xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Phòng quản lý đào tạo khoa Sau Đại học, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy lớp cao học K21B - Khoa học trồng quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khoá học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lưu Thị Xuyến - người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ việc định hướng đề tài suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ để hoàn thành luận văn Do điều kiện thời gian phạm vi nghiên cứu có hạn, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả luận văn kính mong nhận dẫn góp ý thêm thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Duy Hưng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Cơ sở khoa học .3 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.3 Tình hình sản xuất đậu tương giới Việt Nam .4 1.3.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới 1.3.2 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 1.3.2.1 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam .7 1.3.2.2 Tình hình nhập đậu tương Việt Nam 1.3.2.3 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 1.4 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới Việt Nam .10 1.4.1 Tình nghiên cứu đậu tương giới 10 1.4.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam 15 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 20 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 20 2.3 Nội dung nghiên cứu 20 2.4 Phương pháp nghiên cứu 21 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 2.4.2 Quy trình kỹ thuật .21 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi .22 2.4.3.1 Các tiêu sinh trưởng phát triển .22 2.4.3.2 Đánh giá tính chống chịu sâu bệnh giống 23 2.4.3.3 Chỉ tiêu sinh lý 24 2.4.3.4 Các yếu tố cấu thành suất 25 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu .26 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 27 3.1 Kết nghiên cứu khả sinh trưởng giống đậu tương thí nghiệm vụ Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên .27 3.1.1 Thời gian sinh trưởng giống đậu tương thí nghiệm Thái Nguyên .27 3.1.2 Một số đặc điểm hình thái sinh trưởng giống đậu tương thí nghiệm Thái Nguyên 32 3.1.2.1 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao qua giai đoạn 32 3.1.2.2 Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương thí nghiệm vụ Đông 2014 vụ Xuân 2015 35 3.3 Một số tiêu sinhgiống đậu tương tham gia thí nghiệm 38 3.3.1 Một số tiêu sinhgiống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Đông 2014 vụ Xuân 2015 .38 3.3.3.1 Chỉ số diện tích 40 3.3.3.2 Khả tích lũy vật chất khô 40 3.3.2 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu giống đậu tương thí nghiệm 43 3.4 Tình hình sâu bệnh khả chống đổ giống đậu tương tương thí nghiệm 46 3.5 Các yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương thí nghiệm 49 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CV : Hệ số biến động - ĐK : Đường kính - FAO : (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên hợp quốc - KTKT: Khoa học kỹ thuật -M Khối lượng : - NSLT: Năng suất lí thuyết - NSTT: Năng suất thực thu - PC : Phân cành - TN : Thái Nguyên - CSDT: Chỉ số diện tích - KLCK: Khối lượng chất khô - CCC: Chiều cao - VĐ: Vụ Đông - VX: Vụ Xuân - KNTLVCK: Khả tích lũy vật chất khô - TGST: Thời gian sinh trưởng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới năm gần Bảng 1.2 Tình hình sản xuất đậu tương năm 2013 nước đứng đầu giới .6 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần Bảng 1.4 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 10 Bảng 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống thí nghiệm 28 Bảng 3.2 Chiều cao khả chống đổ giống thí nghiệm 33 Bảng 3.3 Một số tiêu hình thái giống thí nghiệm 36 Bảng 3.4 Chỉ số diện tích giống đậu tương thí nghiệm 39 Bảng 3.5 Khả tích lũy vật chất khô giống đậu tương thí nghiệm .41 Bảng Khả hình thành nốt sần hữu hiệu giống đậu tương thí nghiệm vụ thí nghiệm .44 Bảng 3.7 Một số sâu hại khả chống đổ giống đậu tương thí nghiệm vụ Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 47 Bảng 3.8 Các yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên 50 Bảng 3.9 Các yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân năm 2015 Thái Nguyên 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1: Biểu đồ suất lý thuyết suất thực thu giống đậu tương thí nghiệm vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên 50 Hình 3.2: Biểu đồ suất lý thuyết suất thực thu giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân năm 2015 Thái Nguyên 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cây đậu tương (Glycine Max (L) Merrill) gọi đậu nành trồng cạn có tác dụng nhiều mặt có giá trị kinh tế cao Khó tìm loại trồng có tác dụng nhiều mặt đậu tương, vừa cung cấp thực phẩm cho người, nguyên liệu cho công nghiệp, thức ăn gia súc cải tạo đất tốt (Ngô Thế Dân cs, 1999) [4] Đậu tươngdầu quan trọng bậc giới trồng đứng vị trí thứ tư làm lương thực thực phẩm sau lúa mỳ, lúa nước ngô Hạt đậu tương loại sản phẩm mà giá trị đánh giá đồng thời protein lipit Trong protein chiếm khoảng 36 - 46%, lipit biến động từ 16 - 24% tuỳ theo giống điều kiện khí hậu Protein đậu tương có giá trị cao hàm lượng lớn mà đầy đủ cân đối loại axit amin, đặc biệt loại axit amin không thay như: Xystin, Lizin, Valin, Izovalin, Leuxin, Methionin, Triptophan có vai trò quan trọng tăng trưởng thể trẻ em gia súc Ngoài hạt đậu tương chứa nhiều loại vitamin vitamin PP, A, C, E, D, K, đặc biệt vitamin B B2 (Phạm Văn Thiều, 2006) [15] Trong y học, đậu tương vị thuốc chữa bệnh, đặc biệt đậu tương đen có tác dụng tốt cho người bị đái tháo đường, thấp khớp, thần kinh suy nhược suy dinh dưỡng (Ngô Thế Dân cs, 1999) [4] Đậu tương nguyên liệu nhiều ngành công nghiệp công nghiệp chế biến sơn, cao su nhân tạo, mực in, xà phòng chất dẻo, tơ nhân tạo, dầu bôi trơn ngành hàng không (Phạm Văn Thiều, 2006) [15] Đậu tương gieo trồng phổ biến vùng sinh thái nước Trong đó, Thái Nguyên tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLVCKXX FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb VARIATE V006 KLVCKXX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 3.97437 1.98718 1.02 0.396 CTHUC 55.5204 11.1041 5.71 0.010 * RESIDUAL 10 19.4473 1.94473 * TOTAL (CORRECTED) 17 78.9421 4.64365 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKD FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb VARIATE V007 TLCKD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 2.03757 1.01878 6.90 0.013 CTHUC 1.56925 313850 2.13 0.145 * RESIDUAL 10 1.47679 147679 * TOTAL (CORRECTED) 17 5.08360 299035 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKX FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb VARIATE V008 TLCKX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 177690 888448E-01 0.87 0.449 CTHUC 2.47980 495960 4.88 0.016 * RESIDUAL 10 1.01577 101577 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.67326 216074 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKX FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb VARIATE V009 TLCKX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 24.2163 12.1082 2.72 0.113 CTHUC 43.8503 8.77005 1.97 0.169 * RESIDUAL 10 44.5257 4.45257 * TOTAL (CORRECTED) 17 112.592 6.62308 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKXX FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb VARIATE V010 TLCKXX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 6.34331 3.17166 0.97 0.414 CTHUC 65.9324 13.1865 4.04 0.029 * RESIDUAL 10 32.6452 3.26452 * TOTAL (CORRECTED) 17 104.921 6.17182 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb MEANS FOR EFFECT KHOI -KHOI NOS 6 SE(N= 5%LSD 6) 10DF KHOI NOS 6 KLVCKHD 3.32162 3.56184 3.06654 KLVCKHX 5.14270 5.13214 5.39516 KLVCKHX 23.9461 23.4367 22.1272 KLVCKXX 20.2530 20.9648 21.3922 0.119191 0.375576 0.196408 0.618889 0.450745 1.42031 0.569317 1.79394 TLCKD 5.22259 6.04662 5.64578 TLCKX 6.42593 6.58192 6.34215 TLCKX 31.5845 32.1884 29.4821 TLCKXX 31.7524 32.2908 30.8518 SE(N= 6) 0.156886 0.130114 0.861450 0.737622 5%LSD 10DF 0.494352 0.409993 2.71446 2.32427 -MEANS FOR EFFECT CTHUC -CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 10DF CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 3) KLVCKHD 3.25000 3.42000 3.55000 3.18000 3.08000 3.42000 KLVCKHX 5.23000 4.16000 5.41000 5.35000 6.15000 5.04000 KLVCKHX 20.2200 23.2100 25.3400 24.3500 23.3300 22.5700 KLVCKXX 20.4500 17.5800 20.7200 21.8500 23.4000 21.2200 0.168562 0.531144 0.277763 0.875242 0.637450 2.00863 0.805137 2.53701 TLCKD 5.45000 5.87000 6.10000 5.74000 5.45000 5.22000 TLCKX 6.22000 5.88000 6.77000 6.45000 7.03000 6.35000 TLCKX 30.8800 31.4800 31.6700 32.0800 32.6000 27.8000 TLCKXX 32.3500 28.8600 31.2400 33.6500 34.0200 29.6700 0.221870 0.184008 1.21827 1.04316 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 5%LSD 10DF 0.699120 0.579817 3.83882 3.28702 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLVCK1 2/10/** 14:25 PAGE rcb 10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLVCKHD KLVCKHX KLVCKHX KLVCKXX TLCKD TLCKX TLCKX TLCKXX GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 3.3167 18 5.2233 18 23.170 18 20.870 18 5.6383 18 6.4500 18 31.085 18 31.632 STANDARD DEVIATION C OF V |KHOI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.34754 0.29196 8.8 0.0440 0.71958 0.48110 9.2 0.5845 2.0048 1.1041 4.8 0.0437 2.1549 1.3945 6.7 0.3965 0.54684 0.38429 6.8 0.0132 0.46484 0.31871 4.9 0.4493 2.5735 2.1101 6.8 0.1129 2.4843 1.8068 5.7 0.4137 |CTHUC | | | 0.4226 0.0120 0.0039 0.0099 0.1449 0.0163 0.1688 0.0291 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANHD FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb | | | | VARIATE V003 SLSANHD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 33.3732 16.6866 0.85 0.458 CTHUC 1393.09 278.617 14.24 0.000 * RESIDUAL 10 195.647 19.5647 * TOTAL (CORRECTED) 17 1622.11 95.4180 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANHD FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb VARIATE V004 KLSANHD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 140290E-01 701451E-02 1.99 0.186 CTHUC 600250 120050 34.11 0.000 * RESIDUAL 10 351995E-01 351995E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 649479 382046E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANHX FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb VARIATE V005 SLSANHX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 80.6583 40.3291 3.57 0.067 CTHUC 931.331 186.266 16.49 0.000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 * RESIDUAL 10 112.990 11.2990 * TOTAL (CORRECTED) 17 1124.98 66.1752 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANHX FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb VARIATE V006 KLSANHX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 350778E-01 175389E-01 1.48 0.273 CTHUC 240250 480500E-01 4.05 0.029 * RESIDUAL 10 118518 118518E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 393846 231674E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANXD FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb VARIATE V007 SLSANXD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 775.365 387.683 6.36 0.017 CTHUC 22737.7 4547.54 74.58 0.000 * RESIDUAL 10 609.789 60.9789 * TOTAL (CORRECTED) 17 24122.9 1418.99 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANXD FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb VARIATE V008 KLSANXD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 138960E-01 694798E-02 1.18 0.347 CTHUC 784600 156920 26.68 0.000 * RESIDUAL 10 588096E-01 588096E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 857306 504297E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANXX FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb VARIATE V009 SLSANXX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 258.383 129.191 4.71 0.036 CTHUC 397.278 79.4557 2.90 0.072 * RESIDUAL 10 274.324 27.4324 * TOTAL (CORRECTED) 17 929.985 54.7050 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANXX FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 PAGE rcb VARIATE V010 KLSANXX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 216781E-02 108390E-02 0.06 0.938 CTHUC 504400 100880 5.92 0.009 * RESIDUAL 10 170381 170381E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 676948 398205E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb MEANS FOR EFFECT KHOI -KHOI NOS 6 SE(N= 01 5%LSD SLSANHD 55.1246 53.2328 56.5576 KLSANHD 0.720543 0.767329 0.787128 SLSANHX 47.6185 47.1090 51.8325 KLSANHX 1.18386 1.08925 1.18190 6) 1.80576 0.242210E-01 1.37228 0.444443E- 10DF 5.69002 0.763214E-01 4.32412 0.140046 SLSANXX 44.4836 46.1374 53.2190 KLSANXX 1.29714 1.30082 1.32204 KHOI NOS 6 SLSANXD 101.250 92.3002 85.2096 KLSANXD 0.781705 0.744549 0.713745 SE(N= 6) 3.18797 0.313075E-01 2.13824 0.532886E01 5%LSD 10DF 10.0454 0.986511E-01 6.73767 0.167914 -MEANS FOR EFFECT CTHUC -CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 01 5%LSD KLSANHD 0.950000 0.370000 0.780000 0.790000 0.810000 0.850000 SLSANHX 43.5000 41.7000 62.5900 50.5600 43.2200 51.5500 KLSANHX 1.11000 1.01000 1.05000 1.29000 1.13000 1.32000 3) 2.55373 0.342537E-01 1.94070 0.628538E- 10DF 8.04691 0.107935 6.11523 0.198055 SLSANXD 45.6600 63.3700 82.1400 135.600 143.000 87.7500 KLSANXD 0.420000 0.500000 0.810000 0.960000 0.880000 0.910000 SLSANXX 46.7900 40.5900 45.4200 55.8400 48.2300 50.8100 KLSANXX 0.970000 1.31000 1.36000 1.45000 1.48000 1.27000 CTHUC SLSANHD 48.4400 43.7300 66.3200 51.7800 67.2000 52.3600 NOS 3 3 3 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 SE(N= 3) 4.50847 0.442755E-01 3.02393 0.753615E01 5%LSD 10DF 14.2063 0.139514 9.52850 0.237467 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NOTSAN1 2/10/** 14:27 PAGE rcb 10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SLSANHD KLSANHD SLSANHX KLSANHX SLSANXD KLSANXD SLSANXX KLSANXX GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 54.972 18 0.75833 18 48.853 18 1.1517 18 92.920 18 0.74667 18 47.947 18 1.3067 STANDARD DEVIATION C OF V |KHOI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 9.7682 4.4232 8.0 0.4578 0.19546 0.59329E-01 7.8 0.1859 8.1348 3.3614 6.9 0.0669 0.15221 0.10887 9.5 0.2735 37.670 7.8089 8.4 0.0165 0.22457 0.76687E-01 10.3 0.3473 7.3963 5.2376 10.9 0.0359 0.19955 0.13053 10.0 0.9384 |CTHUC | | | 0.0004 0.0000 0.0002 0.0287 0.0000 0.0000 0.0716 0.0087 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CUONLAD FILE SAUBENH1 2/10/** 14:28 PAGE rcb | | | | VARIATE V003 CUONLAD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 13.8763 6.93813 0.56 0.593 CTHUC 390.016 78.0032 6.28 0.007 * RESIDUAL 10 124.263 12.4263 * TOTAL (CORRECTED) 17 528.155 31.0680 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CUONLAX FILE SAUBENH1 2/10/** 14:28 PAGE rcb VARIATE V004 CUONLAX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 876434 438217 0.12 0.890 CTHUC 50.1045 10.0209 2.68 0.086 * RESIDUAL 10 37.3297 3.73297 * TOTAL (CORRECTED) 17 88.3106 5.19474 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUCQUAD FILE SAUBENH1 2/10/** 14:28 PAGE rcb VARIATE V005 DUCQUAD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN MEAN SQUARES F RATIO PROB http://www.lrc.tnu.edu.vn ER LN 72 ============================================================================= KHOI 523792 261896 0.40 0.688 CTHUC 24.2961 4.85921 7.33 0.004 * RESIDUAL 10 6.62843 662843 * TOTAL (CORRECTED) 17 31.4483 1.84990 BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUCQUAX FILE SAUBENH1 2/10/** 14:28 PAGE rcb VARIATE V006 XUCQUAX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 484546 242273 0.38 0.695 CTHUC 9.28605 1.85721 2.94 0.069 * RESIDUAL 10 6.31582 631582 * TOTAL (CORRECTED) 17 16.0864 946260 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SAUBENH1 2/10/** 14:28 PAGE rcb MEANS FOR EFFECT KHOI -KHOI NOS 6 CUONLAD 28.4054 30.5046 29.0499 CUONLAX 15.1434 15.6796 15.3520 DUCQUAD 4.24234 4.62764 4.57502 XUCQUAX 10.4072 10.0053 10.2025 SE(N= 6) 1.43911 0.788772 0.332376 0.324444 5%LSD 10DF 4.53470 2.48545 1.04733 1.02233 -MEANS FOR EFFECT CTHUC -CTHUC NOS 3 3 3 CUONLAD 28.4200 39.4600 27.9600 25.2300 26.8700 27.9800 CUONLAX 14.2100 14.5700 17.2000 18.1300 14.6800 13.5600 DUCQUAD 6.20000 4.87000 2.67000 3.38000 4.59000 5.18000 XUCQUAX 11.2500 10.4100 9.20000 10.9000 9.62000 9.85000 SE(N= 3) 2.03521 1.11549 0.470051 0.458833 5%LSD 10DF 6.41303 3.51496 1.48115 1.44580 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SAUBENH1 2/10/** 14:28 PAGE rcb F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN C OF V |KHOI |CTHUC | http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 CUONLAD CUONLAX DUCQUAD XUCQUAX (N= NO OBS 18 18 18 18 18) 29.320 15.392 4.4817 10.205 SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.5739 3.5251 12.0 0.5932 2.2792 1.9321 12.6 0.8901 1.3601 0.81415 18.2 0.6875 0.97276 0.79472 7.8 0.6948 | | | 0.0072 0.0862 0.0042 0.0689 BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUACHACD FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb | | | VARIATE V003 QUACHACD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 1.92292 961458 0.59 0.579 CTHUC 41.2288 8.24576 5.02 0.015 * RESIDUAL 10 16.4186 1.64186 * TOTAL (CORRECTED) 17 59.5703 3.50413 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HATCHACD FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb VARIATE V004 HATCHACD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 154085E-01 770425E-02 1.21 0.339 CTHUC 134800 269600E-01 4.24 0.025 * RESIDUAL 10 635737E-01 635737E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 213782 125754E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1000D FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb VARIATE V005 KL1000D LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 100.255 50.1273 0.31 0.740 CTHUC 3108.69 621.738 3.90 0.032 * RESIDUAL 10 1593.65 159.365 * TOTAL (CORRECTED) 17 4802.60 282.506 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTD FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb VARIATE V006 NSLTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 5.74416 2.87208 0.46 0.650 CTHUC 437.792 87.5584 13.93 0.000 * RESIDUAL 10 62.8400 6.28400 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 * TOTAL (CORRECTED) 17 506.376 29.7868 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTD FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb VARIATE V007 NSTTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 2.00248 1.00124 0.42 0.674 CTHUC 239.914 47.9828 20.00 0.000 * RESIDUAL 10 23.9891 2.39891 * TOTAL (CORRECTED) 17 265.906 15.6415 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb MEANS FOR EFFECT KHOI -KHOI SE(N= 5%LSD NOS 6 6) 10DF KHOI QUACHACD 21.3768 20.9462 20.5770 0.523109 1.64833 NOS 6 HATCHACD 1.88204 1.95359 1.91437 KL1000D 170.326 176.039 173.945 0.325509E-01 0.102569 5.15372 16.2396 NSLTD 24.8564 26.1304 25.0257 1.02339 3.22475 NSTTD 16.0643 16.8743 16.5614 SE(N= 6) 0.632312 5%LSD 10DF 1.99244 -MEANS FOR EFFECT CTHUC -CTHUC SE(N= 5%LSD 3) 10DF CTHUC NOS 3 3 3 QUACHACD 20.5000 19.5700 23.8000 22.0700 20.2300 19.6300 0.739787 2.33110 NOS 3 3 HATCHACD 1.89000 1.96000 2.09000 1.86000 1.84000 1.86000 KL1000D 165.130 162.000 201.420 175.080 167.540 169.450 0.460339E-01 0.145055 7.28846 22.9662 NSLTD 23.2364 22.3698 36.0006 25.8614 22.3615 22.1950 1.44730 4.56048 NSTTD 14.3600 12.8800 23.9700 17.8000 15.3600 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 14.6300 SE(N= 3) 0.894224 5%LSD 10DF 2.81773 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAGSUATD 2/10/** 14:29 PAGE rcb F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QUACHACD HATCHACD KL1000D NSLTD NSTTD GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 18 18 18 18 20.967 1.9167 173.44 25.337 16.500 STANDARD DEVIATION C OF V |KHOI SD/MEAN | BASED ON TOTAL SS 1.8719 0.11214 16.808 5.4577 3.9549 BASED ON % RESID SS 1.2813 0.79733E-01 12.624 2.5068 1.5488 | | 6.1 0.5789 4.2 0.3388 7.3 0.7401 9.9 0.6499 9.4 0.6737 |CTHUC | | | | | 0.0150 0.0252 0.0321 0.0004 0.0001 | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUACHACX FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb VARIATE V003 QUACHACX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 2.37973 1.18986 0.38 0.699 CTHUC 62.8310 12.5662 3.97 0.030 * RESIDUAL 10 31.6267 3.16267 * TOTAL (CORRECTED) 17 96.8375 5.69632 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HATCHACX FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb VARIATE V004 HATCHACX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 102389E-01 511945E-02 0.17 0.845 CTHUC 586050 117210 3.93 0.031 * RESIDUAL 10 298047 298047E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 894336 526080E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1000X FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb VARIATE V005 KL1000X LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 303.867 151.934 3.20 0.083 CTHUC 533.674 106.735 2.25 0.129 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 * RESIDUAL 10 474.821 47.4821 * TOTAL (CORRECTED) 17 1312.36 77.1978 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTX FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb VARIATE V006 NSLTX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 14.0849 7.04247 0.44 0.660 CTHUC 458.754 91.7508 5.74 0.010 * RESIDUAL 10 159.893 15.9893 * TOTAL (CORRECTED) 17 632.731 37.2195 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTX FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb VARIATE V007 NSTTX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= KHOI 15.0570 7.52852 1.05 0.386 CTHUC 123.333 24.6666 3.45 0.045 * RESIDUAL 10 71.5034 7.15034 * TOTAL (CORRECTED) 17 209.893 12.3467 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb MEANS FOR EFFECT KHOI -KHOI SE(N= 5%LSD 6) 10DF KHOI NOS 6 QUACHACX 23.5678 23.2744 22.6928 0.726025 2.28773 NOS 6 HATCHACX 2.16262 2.13705 2.19533 KL1000X 174.655 166.450 175.600 0.704802E-01 0.222086 2.81313 8.86427 NSLTX 32.3336 30.1752 31.4196 1.63245 5.14389 NSTTX 20.4065 22.3163 20.3472 SE(N= 6) 1.09166 5%LSD 10DF 3.43986 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 MEANS FOR EFFECT CTHUC -CTHUC SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 QUACHACX 22.5300 19.9700 24.5000 26.0700 23.1700 22.8300 3) 10DF CTHUC 1.02675 3.23534 NOS 3 3 3 HATCHACX 1.97000 1.92000 2.16000 2.40000 2.37000 2.17000 KL1000X 173.240 175.330 196.740 175.770 179.190 164.940 0.996740E-01 0.314076 NSLTX 27.8071 24.1253 38.2063 39.7178 35.1905 29.5100 3.97836 12.5360 2.30863 7.27456 NSTTX 18.4800 18.2400 23.7600 24.8100 21.9000 18.9500 SE(N= 3) 1.54384 5%LSD 10DF 4.86470 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAGSUATX 2/10/** 14:30 PAGE rcb F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QUACHACX HATCHACX KL1000X NSLTX NSTTX GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 18 18 18 18 23.178 2.1650 172.24 31.309 21.023 STANDARD DEVIATION C OF V |KHOI SD/MEAN | BASED ON TOTAL SS 2.3867 0.22936 8.7862 6.1008 3.5138 BASED ON RESID SS 1.7784 0.17264 6.8907 3.9987 2.6740 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % | | 7.7 0.6995 8.0 0.8451 4.0 0.0834 12.8 0.6598 12.7 0.3863 |CTHUC | | | | | | | 0.0305 0.0314 0.1288 0.0097 0.0454 http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Phường quán Triều - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 2.2.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 09 /2014 đến tháng 06 /2015 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điêm hình thái khả năng sinh trưởng củac giống đậu tương thí nghiệm trong vụ Đông năm 2014 vụ Xuân 2015 tại Thái Nguyên - Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinhcủa các giống đậu tương. .. đưa vào sản xuất, các giống này cần được nghiên cứu, thử nghiệm để chọn được giống phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng Xuất phát từ nhu cầu thực tế công tác nghiên cứu chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ Đông 2014 vụ Xuân 2015 tại Thái Nguyên 2 Mục tiêu nghiên cứu Lựa chọn được giống đậu tươngkhả năng sinh trưởng,. .. sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao ổn định, phù hợp với điều kiện sinh thái để bổ sung giống đậu tương tốt vào cơ cấu giống của tỉnh Thái Nguyên 3 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương thí nghiệm - Đánh giá một số chỉ tiêu sinhcủa các giống tham gia thí nghiệm - Đánh giá tình hình sâu bệnh hại khả năng chống đổ của các giống thí... của các giống đậu tương trong vụ Đông vụ Xuân tại Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 21 - Đánh giá tình hình sâu hại khả năng chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm trong vụ Đông vụ Xuân tại Thái Nguyên - Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất năng suất của các giống đậu tương trong 2 vụ thí nghiệm 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp... giống đậu tương, trong đó giống DT84 là đối chứng ST Tên T giống 1 DT84 (đ/c) Nguồn gốc/Cơ quan chọn tạo Viện Di truyền nông nghiệp 2 ĐT14 TT nghiên cứu phát triển đậu đỗ - Viện KHKTNNVN 3 ĐT26 TT nghiên cứu phát triển đậu đỗ - Viện KHKTNNVN 4 ĐT30 TT nghiên cứu phát triển đậu đỗ - Viện KHKTNNVN 5 ĐT31 TT nghiên cứu phát triển đậu đỗ - Viện KHKTNNVN 6 ĐT51 TT nghiên cứu phát triển đậu đỗ... trường sống Kiểu gen + môi trường -> kiểu hình Sự sinh trưởng phát triển, khả năng cho năng suất của cây trồng chịu sự tác động của môi trường điều kiện trồng trọt, song mức độ ảnh hưởng của môi trường lên các giống là không giống nhau Trong cùng một điều kiện trồng trọt một số giống sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao trong khi đó một số giống khác lại sinh trưởng phát triển kém cho năng. .. Xuân 2015 tại Thái Nguyên 3.1.1 Thời gian sinh trưởng của các giống đậu tương thí nghiệm tại Thái Nguyên Cây trồng nói chung cây đậu tương nói riêng muốn hoàn thành một chu kỳ sống nhất thiết phải có quá trình sinh trưởng phát triển Sinh trưởng là sự tạo mới các yếu tố cấu trúc của tế bào, mô toàn cây kết quả dẫn đến sự tăng về số lượng, kích thước, thể tích sinh khối của chúng; phát triển. .. dựa vào số lượng hạt/cây, số quả chắc/cây khối lượng 1.000 hạt Tác giả Nguyễn Văn Lâm cs (2003) [10] nghiên cứu hệ số biến động hệ số tương quan của một số đặc tính nông học với năng suất của tập đoàn đậu tương cho thấy: một số tính trạng có hệ số hiến động lớn như Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 18 số quả 3 hạt (58%), số cành cấp 1 (36,2%), số quả hạt (23,2%) và. .. chọn tạo nhiều giống đậu tương mới theo tiêu chuẩn thích ứng rộng cho năng suất cao có thể trồng cả vụ nóng lẫn vụ lạnh một cách ổn định, chất lượng tốt (Dương Văn Dũng cs, 2007) [5] Tác giả Trần Đình Long cs (1994) [12] nghiên cứu về sự biến dị tương quan của một số tính trạng số lượng với năng suất hạt ở quần thể đột biến đậu tương cho rằng để chọn lọc các dạng đậu tương năng suất cao... (tạ/ha) Số quả chắc/cây x số hạt chắc/quả x M1000 hạt x mật độ (cây/m2) NSLT= 10.000 (tạ/ha) 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu - Các số liệu khi tính toán được xử lý trên EXCEL phần mềm IRISTAT 5.0 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 27 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng củac giống đậu tương thí nghiệm vụ Đông 2014 vụ Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ đông 2014 và vụ xuân 2015 tại tỉnh thái nguyên, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ đông 2014 và vụ xuân 2015 tại tỉnh thái nguyên, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ đông 2014 và vụ xuân 2015 tại tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay