Nghiên cứu một số vấn đề của lý thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế

143 726 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 11:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K H TN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đ H TẠ TRƯỜNG ĐỨC ANH - NGUYỄN NHẬT QUỲNH – NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÝ C N TT THUYẾT ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG TRONG GIẢI K H O A QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH, 2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K H TN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TẠ TRƯỜNG ĐỨC ANH _0012007 NGUYỄN NHẬT QUỲNH_0012082 Đ H NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG TRONG GIẢI C N TT – QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC K H O A GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN T.S DƯƠNG ANH ĐỨC NIÊN KHÓA 2000 - 2004 MỤC LỤC CHƯƠNG : 1.1 1.2 MỞ ĐẦU Ý nghĩa mục tiêu đề tài Nội dung luận văn .2 CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN LUỒNG TRÊN MẠNG K H TN 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Đồ thị 2.1.2 Các phép biến đổi đồ thị 2.2 Các toán luồng mạng 2.3 Một số ứng dụng cho toán luồng mạng .4 2.3.1 Đường ngắn 2.3.2 Luồng cực đại 2.3.3 Luồng có chi phí cực tiểu 2.3.4 Phân công xếp cặp 2.4 Tóm tắt chương .7 LUỒNG CỰC ĐẠI H CHƯƠNG : K H O A C N TT – Đ 3.1 Định nghĩa ký hiệu .8 3.2 Luồng lát cắt 3.2.1 Mạng thặng dư .9 3.2.2 Lát cắt s-t 3.2.3 Độ thông qua thặng dư lát cắt s-t 10 3.2.4 Luồng qua lát cắt s-t 10 3.3 Thuật toán đường tăng trưởng .11 3.4 Thuật toán gán nhãn định lý lát cắt tối thiểu 12 3.4.1 Độ phức tạp thuật toán gán nhãn .14 3.4.2 Hạn chế thuật toán gán nhãn .14 3.5 Luồng có chặn 15 3.5.1 Xác định luồng cực đại 16 3.5.2 Xây dựng luồng khả thi 16 3.5.3 Mô tả đặc điểm luồng khả thi mạng lưu thông 17 3.6 Cải tiến thuật toán đường tăng trưởng 19 3.6.1 Các nhãn khoảng cách .20 3.6.2 Thuật toán tỉ lệ với độ thông qua .21 3.6.3 Thuật toán đường tăng trưởng ngắn .23 3.6.4 Thuật toán đẩy luồng 25 3.7 Tóm tắt chương .27 CHƯƠNG : LUỒNG VỚI CHI PHÍ CỰC TIỂU 28 4.1 Giới thiệu 28 4.1.1 Các giả thiết .28 4.1.2 Đồ thị thặng dư 29 4.2 Các điều kiện tối ưu cho toán 29 4.2.1 Các điều kiện tối ưu chu trình âm 29 4.2.2 Các điều kiện tối ưu chi phí rút gọn 29 4.2.3 Các điều kiện tối ưu bổ sung 31 4.3 Liên hệ luồng tối ưu khả tối ưu đỉnh 31 4.4 Thuật toán khử chu trình âm tính chất nguyên .33 4.5 Thuật toán đường ngắn liên tiếp .35 4.6 Thuật toán Primal-dual 39 4.7 Các thuật toán cải tiến 42 4.7.1 Cải tiến thuật toán đường ngắn liên tiếp 43 4.7.2 Một số cách cải tiến khác 43 4.8 Tóm tắt chương .46 CHƯƠNG : SỰ PHÂN CÔNG VÀ XẾP CẶP 48 C N TT – Đ H K H TN 5.1 Giới thiệu 48 5.1.1 Các cạnh bắt cặp nút bắt cặp 48 5.1.2 Đường xen kẽ chu trình xen kẽ 48 5.1.3 Đường tăng trưởng 49 5.1.4 Sự khác biệt đối xứng 50 5.2 Bài toán bắt cặp lớn đồ thị phân đôi .50 5.2.1 Chuyển toán luồng cực đại mạng đơn giản 50 5.2.2 Thuật toán bắt cặp lớn đồ thị phân đôi .51 5.3 Bài toán bắt cặp có trọng số đồ thị phân đôi 55 5.3.1 Thuật toán đường ngắn liên tiếp 55 5.3.2 Thuật toán Hungary 55 5.3.3 Thuật toán tỉ lệ theo chi phí .56 5.4 Bài toán bắt cặp đồ thị tổng quát 56 5.4.1 Các khó khăn gặp phải thuật toán bắt cặp mạng phân đôi 57 5.4.2 Hoa nụ 58 5.4.3 Sự thu nhỏ nụ .59 5.4.4 Thuật toán bắt cặp đồ thị không phân đôi 60 5.5 Tóm tắt chương .64 CHƯƠNG : LUỒNG TỔNG QUÁT 65 K H O A 6.1 Giới thiệu 65 6.2 Các cấu trúc rừng tăng trưởng .66 6.2.1 Luồng đường 66 6.2.2 Luồng chu trình 68 6.2.3 Cây tăng trưởng rừng tăng trưởng .69 6.2.4 Các cấu trúc rừng tăng trưởng điều kiện tối ưu 71 6.3 Xác định khả luồng cho cấu trúc rừng tăng trưởng 73 6.3.1 Xác định khả đỉnh cho cấu trúc rừng tăng trưởng .73 6.3.2 Xác định luồng cho cấu trúc rừng tăng trưởng 75 6.4 Tóm tắt chương .80 CHƯƠNG : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DISTRIBUTION 81 7.1 Yêu cầu thực tế lý xây dựng ứng dụng 81 7.2 Mục tiêu ứng dụng 81 7.3 Tiếp cận toán 82 7.3.1 Phát biểu toán .82 7.3.2 Mô hình toán học .82 7.3.3 Nhận xét .83 7.3.4 Hướng tiếp cận luận văn 83 7.4 Phân tích 89 7.4.1 Yêu cầu chức 89 K H O A C N TT – Đ H K H TN 7.4.2 Mô hình Use Case 90 7.5 Thiết kế .97 7.5.1 Thiết kế liệu 97 7.5.2 Thiết kế xử lý 102 7.5.3 Thiết kế giao diện 105 7.6 Biểu đồ tương tác 111 7.6.1 Xem thông tin đại lý 111 7.6.2 Thay đổi nhu cầu đại lý .113 7.6.3 Xem thông tin phương tiện 115 7.6.4 Thay đổi thông tin phương tiện 117 7.6.5 Tìm phương pháp vận chuyển tối ưu .119 7.6.6 Tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý 121 7.6.7 Xuất lịch giao hàng 122 7.7 Cài đặt .123 7.8 Hướng dẫn sử dụng .124 7.8.1 Di chuyển đồ đến vị trí khác : 124 7.8.2 Phóng to, thu nhỏ đồ : .124 7.8.3 Để tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý: 125 Để tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý đó: 125 7.8.4 Để tính toán đường có chi phí thấp thỏa mãn nhu cầu đại lý: 126 7.8.5 Xem thông tin cập nhật nhu cầu tất đại lý 127 7.8.6 Xem, cập nhật thông tin thêm phương tiện chuyên chở mới: 129 7.8.7 Xem lịch giao hàng ngày phương tiện .130 7.9 Tổng kết 132 7.9.1 Kết luận 132 7.9.2 Hướng phát triển 132 DANH SÁCH CÁC ĐỊNH LÝ, TÍNH CHẤT, MỆNH ĐỀ K H O A C N TT – Đ H K H TN Tính chất 3.1 11 Tính chất 3.2 11 Định lý 3.3: định lý Ford – Fullkerson lát cắt nhỏ 14 Định lý 3.4: định lý đường tăng trưởng 14 Định lý 3.5: định lý tính nguyên 14 Định lý 3.6: Định lý lát cắt nhỏ mở rộng 16 Định lý 3.7: điều kiện tồn luồng khả thi mạng lưu thông 19 Định lý 3.8 19 Tính chất 3.9 21 Tính chất 3.10 21 Định lý 4.1: Các điều kiện tối ưu chu trình âm 29 Tính chất 4.2 .30 Định lý 4.3: Các điều kiện tối ưu với chi phí rút gọn 30 Định lý 4.4 :Các điều kiện tối ưu bổ sung 31 Định lý 4.5: Tính chất nguyên 35 Bổ đề 4.6 36 Bổ đề 4.7 36 Định lý 5.1: định lý đường tăng trưởng 49 Tính chất 5.2 50 Tính chất 5.3 58 Tính chầt 5.4 59 Bổ đề 5.5 64 Tính chất 6.1 67 Tính chất 6.2 68 Tính chất 6.3 69 Tính chất 6.4 69 Định lý 6.5: Các điều kiện tối ưu luồng tổng quát 71 Tính chất 6.6: Các điều kiện tối ưu cấu trúc rừng tăng trưởng .72 DANH SÁCH CÁC HÌNH K H O A C N TT – Đ H K H TN Hình 2-1 .6 Hình 3-1 Mô tả mạng thặng dư Hình 3-2 Ví dụ lát cắt s – t 10 Hình 3-3 Ví dụ mạng tăng trưởng 11 Hình 3-4: Bài toán luồng cực đại luồng tương thích 15 Hình 3-5 Minh họa đồ thị thặng dư 22 Hình 4-1 Minh họa thuật toán Khử chu trình âm 34 Hình 4-2 Minh họa thuật toán đường ngắn liên tiếp 39 Hình 4-3 Minh họa thuật toán Primal - dual 42 Hình 5-1 Minh họa bắt cặp gồm phần tử 48 Hình 5-2 Minh họa bắt cặp gồm phần tử 49 Hình 5-3: Chuyển đổi toán bắt cặp thành phần thành toán luồng cực đại .51 Hình 5-4 Phát triển xen kẽ 52 Hình 5-5 Hai dụ hoa 58 Hình 5-6 Sự thu gọn hoa 59 Hình 5-7 Xác định luồng tăng trưởng mạng thu gọn 63 Hình 5-8 Xác định đường tăng trưởng mạng ban đầu 64 Hình 6-1: Luồng đường đồ thị tổng quát 67 Hình 6-2 Ví dụ tăng trưởng luồng tăng trưởng 70 Hình 6-3 Minh họa tính toán khả đỉnh 75 Hình 6-4 Tính luồng cung thuộc 76 Hình 6-5 Minh họa trình tính luồng cho tăng trưởng 78 Hình 7-1 Mô hình toán phân phối hàng .85 Hình 7-2 Biểu đồ Use Case 90 Hình 7-3 Sơ đồ lớp liệu 97 Hình 7-4 Mô tả liệu tính toán .102 Hình 7-5 Sơ đồ lớp sử lý 102 Hình 7-6 Sơ đồ hình 105 Hình 7-7 Thực đơn ứng dụng 105 Hình 7-8 Thanh công cụ ứng dụng 106 Hình 7-9 Màn hình .108 Hình 7-10 Màn hình thay đổi nhu cầu đại lý .108 Hình 7-11 Màn hình thay đổi nhu cầu tất đại lý 109 Hình 7-12 Màn hình xem thông tin, cập nhật thêm phương tiện .110 Hình 7-13 Màn hình xem lịch giao hàng tối ưu chi phí 110 Hình 7-14 Sequence Diagram: Xem thông tin đại lý 111 Hình 7-15 Collaboration Diagram: Xem thông tin đại lý 112 Hình 7-16 Sequence Diagram: Thay đổi nhu cầu đại lý .113 Hình 7-17 Collaboration Diagram: Thay đổi nhu cầu đại lý 114 Hình 7-18 Sequence Diagram: Xem thông tin phương tiện 115 Hình 7-19 Collaboration Diagram: Xem thông tin phương tiện .116 Hình 7-20 Sequence Diagram: Thay đổi thông tin phương tiện 117 Hình 7-21 Collaboration Diagram: Thay đổi thông tin phương tiện 118 Hình 7-22 Sequence Diagram: Tìm phương pháp vận chuyển tối ưu .119 Hình 7-23 Collaboration Diagram: Tìm phương pháp vận chuyển tối ưu .120 Hình 7-24 Sequence Diagram: Tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý121 Hình 7-25 Collaboration Diagram: Tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý 121 K H O A C N TT – Đ H K H TN Hình 7-26 Sequence Diagram: Xuất lịch giao hàng 122 Hình 7-27 Collaboration Diagram: Xuất lịch giao hàng 123 Hình 7-28 Màn hình 124 Hình 7-29 Đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý .125 Hình 7-30 Đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý 126 Hình 7-31 Đường có chi phí thấp 127 Hình 7-32 Màn hình cập nhật thông tin đại lý 128 Hình 7-33 Màn hình cập nhật nhu cầu cho đại lý 129 Hình 7-34 Màn hình thêm mới, cập nhật thông tin cho phương tiện 130 Hình 7-35 Màn hình hiển thị lịch giao hàng 131 Hình 7-36 Lịch giao hàng dạng văn 131 BẢNG TỪ ANH_VIỆT Tiếng Anh Tiếng Việt Admissible path Đường chấp nhận Advance Tiến tới Alternating tree Cây xen kẽ K H TN Alternating Xen kẽ Assigment Sự phân công Augmented forest structures Các cấu trúc rừng tăng trưởng Augmenting path algorithm Thuật toán đường tăng trưởng Bucket Ngăn H Capacity Độ thông qua Composite cost Chi phí kết hợp Đ Cut Lát cắt – Cycle-canceling Khử chu trình Decomposition Sự phân rã C N TT Distance label Nhãn khoảng cách Feasible flow Luồng khả thi Feasible solution Lời giải khả thi Flower and blossom Hoa nụ K H O A Flows with lower bound Luồng có chặn Generalized flow Luồng tổng quát Label-correcting algorithm Thuật toán hiệu chỉnh nhãn Label-setting algorithm Thuật toán gán nhãn Matching Sự bắt cặp Network flows Luồng mạng Nonsaturating Chưa bão hòa NP-complete NP-đầy đủ ε -optimal flows Luồng tối ưu ε Priority list Danh sách ưu tiên Pseudoflow Luồng giả Reduced cost Chi phí rút gọn Residual capacity Độ thông qua thặng dư Residual network Mạng thặng dư Retreat Quay lui ∆ -scaling phase Pha tỉ lệ ∆ K H TN Saturating Bão hòa K H O A C N TT – Đ H Symmetric difference Sự khác biệt đối xứng CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.6.5 Tìm phương pháp vận chuyển tối ưu 7.6.5.1 : Nguoi dung Sequence diagram : clsMainForm : clsExecution : clsRouting K H TN 1: Yeu cau tim phuong an van chuyen toi uu : clsDataInput 2: Tim phuong an van chuyen toi uu 3: Tim phuong an van chuyen toi uu 4: Luu phuong an van chuyen toi uu C N TT – Đ H 5: Hien thi cac duong di toi uu len ban K H O A Hình 7-22 Sequence Diagram: Tìm phương pháp vận chuyển tối ưu 119 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.6.5.2 Collaboration diagram 5: Hien thi cac duong di toi uu len ban 1: Yeu cau tim phuong an van chuyen toi uu 2: Tim phuong an van chuyen toi uu 4: Luu phuong an van chuyen toi uu H : clsExecution – Đ 3: Tim phuong an van chuyen toi uu K H TN : clsMainForm : Nguoi dung C N TT : clsRouting : clsDataInput K H O A Hình 7-23 Collaboration Diagram: Tìm phương pháp vận chuyển tối ưu 120 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.6.6 Tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý 7.6.6.1 Sequence diagram : Nguoi dung : clsMainForm : clsExecution : clsNode K H TN 1: Yeu cau tim duong di ngan nhat tu nha cung cap den dai ly 2: Tim duong di ngan nhat tu nha cung cap den dai ly 3: Lay du lieu ve duong di giua nha cung cap va cac dai ly 4: Xac dinh duong di ngan nhat den dai ly Đ H 5: Hien thi duong di ngan nhat tu nha cung cap den dai ly len ban Hình 7-24 Sequence Diagram: Tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến – đại lý Collaboration diagram C N TT 7.6.6.2 5: Hien thi duong di ngan nhat tu nha cung cap den dai ly len ban 1: Yeu cau tim duong di ngan nhat tu nha cung cap den dai ly : clsMainForm K H O A : Nguoi dung 2: Tim duong di ngan nhat tu nha cung cap den dai ly 4: Xac dinh duong di ngan nhat den dai ly 3: Lay du lieu ve duong di giua nha cung cap va cac dai ly : clsNode : clsExecution Hình 7-25 Collaboration Diagram: Tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý 121 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION Xuất lịch giao hàng 7.6.7.1 : Nguoi dung Sequence diagram : clsMainForm : clsExecution : clsDataInput K H TN 7.6.7 1: Yeu cau xuat lich giao hang 2: Lay thong tin ve phuong an toi uu 3: Lay thong tin ve phuong an toi uu Đ H 4: Hien thi lich giao hang K H O A C N TT – Hình 7-26 Sequence Diagram: Xuất lịch giao hàng 122 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.6.7.2 Collaboration diagram 4: Hien thi lich giao hang K H TN 1: Yeu cau xuat lich giao hang : clsMainForm : Nguoi dung H 2: Lay thong tin ve phuong an toi uu : clsDataInput C N TT : clsExecution – Đ 3: Lay thong tin ve phuong an toi uu Hình 7-27 Collaboration Diagram: Xuất lịch giao hàng 7.7 Cài đặt • Công cụ phân tích thiết kế: K H O A o Rational Rose 2002 • Môi trường lập trình: o Microsoft Visual Studio Net 2003 o Microsoft SQL Server • Môi trường thử nghiệm cài đặt: o Máy desktop hệ điều hành Windows XP Professtional 123 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.8 Hướng dẫn sử dụng C N TT – Đ H K H TN Khởi động chương trình, hình trình bày sau: Hình 7-28 Màn hình 7.8.1 Di chuyển đồ đến vị trí khác : K H O A • Kéo trược dọc ngang • Hoặc bấm vào biểu tượng hình bàn tay , sau dùng chuột kéo đồ theo hướng 7.8.2 Phóng to, thu nhỏ đồ : • Chọn mục Zoom in muốn phóng to đồ Zoom out muốn thu nhỏ đồ mục View menu • Hoặc nhấn vào biểu tượng phóng to cụ 124 thu nhỏ công CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.8.3 Để tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý: • Chọn mục Shortest path mục Solutions menu • Hoặc bấm vào biểu tượng công cụ C N TT – Đ H K H TN • Các đường từ nhà cung cấp hiển thị đồ sau: Hình 7-29 Đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý K H O A Để tìm đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý đó: • Nhấn chuột trái vào vị trí đại lý đồ • Đường từ nhà cung cấp đến đại lý đựơc hiển thị đồ, đồng thời thông tin chiều dài đoạn đường hiển thị góc phải công cụ sau: 125 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION C N TT – Đ H K H TN Chiều dài đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý Hình 7-30 Đường ngắn từ nhà cung cấp đến đại lý 7.8.4 Để tính toán đường có chi phí thấp thỏa mãn nhu cầu đại lý: K H O A • Chọn mục Minimum cost path mục Solutions menu • Hoặc nhấn vào biểu tượng công cụ Để thể đường có chi phí thấp phương tiện từ nhà cung cấp đến đại lý: • Chọn phương tiện công cụ • Đường phương tiện hiển thị đồ, đồng thời, chi phí vận chuyển hiển thị góc phải công cụ sau: 126 C N TT – Đ H K H TN CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION Hình 7-31 Đường có chi phí thấp Xem thông tin cập nhật nhu cầu tất đại lý K H O A 7.8.5 • Chọn Input demand muc Solutions menu • Hoặc nhấn vào nút công cụ • Màn hình hiển thị thông tin xuất • Có thể cập nhật nhu cầu đại lý trực tiếp lưới, sau nhấn nút để lưu thông tin cập nhật xuống sở liệu • Nếu không cập nhật thông tin nhấn nút 127 để đóng hình C N TT – Đ H K H TN CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION Hình 7-32 Màn hình cập nhật thông tin đại lý Để cập nhật nhu cầu cho đại lý • Nhấn chuột trái vào vị trí đại lý đồ, hình cho nhập nhu K H O A cầu giao hàng đại lý • Nhập nhu cầu đại lý, sau nhấn nút để lưu thông tin cập nhật xuống sở liệu • Nếu không cập nhật thông tin nhấn nút 128 để đóng hình K H TN CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION Hình 7-33 Màn hình cập nhật nhu cầu cho đại lý Xem, cập nhật thông tin thêm phương tiện chuyên H 7.8.6 Đ chở mới: • Nhấn vào nút – • Chọn Means infomations mục Solutions menu công cụ C N TT • Màn hình thông tin phương tiện xuất • Có thể cập nhật thông tin thêm phương tiện trực tiếp lưới • Nhấn vào nút để lưu thông tin cập nhật xuống sở liệu K H O A • Nếu không cập nhật thông tin nhấn nút 129 để đóng hình Lưu thông tin xuống sở liệu – Đ H K H TN CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION Chọn lưới để thay đổi thêm thông tin C N TT Không cập nhật thay đổi Hình 7-34 Màn hình thêm mới, cập nhật thông tin cho phương tiện 7.8.7 K H O A • Chọn nút Xem lịch giao hàng ngày phương tiện • Nhấn nút • Nhấn nút công cụ, hình xem lịch giao hàng để kết xuất lịch giao hàng dạng văn để đóng hình 130 Đóng hình Đ Kết xuất lịch giao hàng dạng văn H K H TN CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION K H O A C N TT – Hình 7-35 Màn hình hiển thị lịch giao hàng Hình 7-36 Lịch giao hàng dạng văn 131 CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DISTRIBUTION 7.9 Tổng kết 7.9.1 Kết luận Dựa sở tìm hiểu số vấn đề lý thuyết đồ thị, đặc biệt toán luồng mạng, chúng em xây dựng ứng dụng Distribution giúp tìm phương pháp giao hàng tối ưu mặt chi phí cho công ty cung cấp K H TN nước uống địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Kết đạt lời giải xác theo nghĩa đảm bảo thỏa mãn nhu cầu đại lý với chi phí thấp thời gian chạy thuật toán tương đối nhanh Ngoài ra, thuật toán đảm bảo việc sử dụng lượng xe Thông qua ứng dụng, chúng em bước đầu đưa mô hình áp dụng vào thực H tế dựa liệu số đại lý địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới 7.9.2 Đ xây dựng chương trình quản lý việc giao hàng cho công ty cụ thể Hướng phát triển Áp dụng kỹ thuật GIS vào chương trình ™ Cho phép thêm đại lý trực tiếp đồ ™ Thực việc tính toán phương pháp giao hàng tối ưu với C N TT – ™ nhiều loại mặt hàng theo tiêu chí khác tiết kiệm thời gian, số lượng xe thấp nhất, tổng đường ngắn K H O A nhất,… 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu viết: [1] Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 K H TN [2] Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 1994 [3] Hoàng Chúng, Graph giải toán phổ thông, Nhà xuất giáo dục, 1996 [4] Claude Berge, Lý thuyết đồ thị ứng dụng, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 1971 Đ Nhà xuất giáo dục, 2000 H [5] Trần Đức Huyên, Phương pháp giải toán tin học, 2000 – [6] Reinhard Diestel, Graph Theory, Springer - Verlag NewYork, C N TT [7] Ravindra K Ahuja - Thomas L Magnanti - James B Orlin, Network flows : Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall, 1993 [8] Robin Wilson, Introduction to Graph Theory, Oliver & Boyd, 1996 K H O A [9] Minieka, Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Marcel Dekker, New York, 1978 Website: [10] MathWorld Site, http://mathworld.wolfram.com/NetworkFlow.html [11] MIT OpenCourseWare, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/SloanSchool-of-Management/15-082JNetworkOptimizationSpring2003/CourseHome/ [12] Institute for Operations Research and the Management Sciences Site, http://www.informs.org/Conf/Montreal98/TALKS/MA36.html 133
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số vấn đề của lý thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế, Nghiên cứu một số vấn đề của lý thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế, Nghiên cứu một số vấn đề của lý thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay