HUONG DAN GIAO VIEN DANG NHAP TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI

25 601 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:59

Hướng dẫn giáo viên: Mỗi giáo viên Trường cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống “Trường học kết nối” website: http://truongtructuyen.edu.vn/ Ví dụ: Đăng ký thông tin cho Nguyễn Văn A Mã Đăng nhập: GV.01741.001 Mật khẩu: 9mJMpiE2 (lưu ý phân biệt chữ in hoa chữ in thường) Khi đăng nhập thành công cần phải thực công viêc sau: - Khai báo thông tin cá nhân giáo viên Tạo tài khoản học sinh Tạo lớp học Quản lý sinh hoạt chuyên môn Thực công tác thống kê kiểm tra Dự thi I Đăng ký thông tin Giáo viên Bước 1: Vào trang: http://truongtructuyen.edu.vn/ Tài khoản Trường cấp cho giáo viên Bước 2: Chọn mục: “Thông tin cá nhân” Bước 3: sửa thông tin cá nhân Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân Bước 5: Đổi email,số điện thoại, tài khoản Bước 6: đổi mật Bước 7: Đổi ảnh thẻ Chọn tập tin ảnh chọn Open Bước 8: Ảnh đưa lên web thành công II Không Gian Trường Học 1.Tạo lớp Bước 1: Vào “Không gian trường học” Bước 2: Tạo lớp Bước 3: Nhập thông tin lớp chọn “Đồng ý” Bước 4: Sử chữa thông tin lớp Tạo tài khoản học sinh danh sách lớp chủ nhiệm Bước 1: Vào “không gian trường học” chọn “DS lớp chủ nhiệm” Bước 2: Tạo tài khoản học sinh Bước 3: Bước 4: xem danh sách Bước 5: Xem đổi mật (Giáo viên ghi mã Học sinh mật phát cho học sinh lớp chủ nhiệm) Nhấp vào mã Học sinh Bước 6: Tải danh sách lớp Bước 7: tạo gửi tài khoản mật gửi cho học sinh, hướng dẫn học sinh đăng ký thông tin sử dụng tài khoản 4.Tạo Bài học Bước 1: Tạo lớp học Bước 2: Nhập thông tin lớp Kiểm soát đăng ký chọn Có: HS đký có chấp thuận giáo viên Không: HS đký tự Bước 3: Kiểm soát thời gian Chọn : Có Không Bước 4: Xóa chỉnh sửa học Kiểm soát học Bước 1: Vào không gian trường học chọn học Bước 2: Thêm tài liệu Bước 3: Nhập tiêu đề tài liệu Tải tập tin Bước 4: thêm tài liệu thành công Bước 5: Xem nhóm học sinh sản phẩm Bước 6: Hoạt động thông báo Bước 7:Trao đổi với học sinh III Sinh hoạt chuyên môn B1: Vào sinh hoạt chuyên môn chọn chuyên đề tham gia->chọn đăng ký B2: Thêm thành viên B3: Thêm thành viên B4: xem mục đích yêu cầu B5: Thông tin nhóm B6: Hoạt động thông báo B7: Hỏi đáp B8: Sản phẩm kết B9:Nộp sản phẩm III Dự thi Giáo viên qua vòng tuyển chọn cấp sở cấp mã dự thi tiến hành đăng ký tham gia dự thi cấp toàn quốc sau: Bước 1:Vào thi Bước 2: Chọn thi dạy học theo hướng … Bước 3: Thực bước đăng ký Bước 4: Đăng ký Thông tin đề tài Bước 5: Đăng ký Thêm thông tin nhóm Bước 6: Đăng ký dự thi Bước 7,8: xác nhận nộp thi
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN GIAO VIEN DANG NHAP TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI, HUONG DAN GIAO VIEN DANG NHAP TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI, HUONG DAN GIAO VIEN DANG NHAP TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay