HIEN TRANG QUAN LY CHAT THAI RAN t5 2013 AIT

23 185 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:49

15/5/2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG ooo HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2013 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 15/5/2013 Sơ đồ hệ thống QLCTRSH Nguồn phát sinh Phân loại lưu trữ nguồn Thu gom Trung chuyển -Vận chuyển Thu hồi, tái sử dụng, tái chế xử lý Bãi chơn lấp vệ sinh NGUỒN PHÁT SINH 521 Khu Cơng cộng Khu Dân cư 70-80% KL 53.600 Sản xuất cơng nghiệp 2.591 Khu vực cơng sở 2.139 Khu vực Giáo dục Đào tạo Nghiên cứu 354.661 Khách sạn Nhà hàng 346 KVTM 218 Chợ 128 TTTM, Siêu thị 15/5/2013 CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN Rác chợ Xà bần 15/5/2013 CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN Rác đường phố Rác đường phố Rác từ hộ gia đình 15/5/2013 15/5/2013 KHỐI LƯỢNG Có thể ước tỉ lệ khối lượng rác phát sinh từ nguồn so với tổng khối lượng CTRSH sau: + Rác hộ dân chiếm tỷ trọng 57,91% tổng lượng rác + Rác đường phố chiếm tỉ trọng 14,29% tổng lượng rác + Rác cơng sở chiếm tỷ trọng 2,8% tổng lượng rác + Rác chợ chiếm tỉ trọng 13% tổng lượng rác + Rác thương nghiệp chiếm tỷ trọng 12% tổng lượng rác Biểu đồ khối lượng chất thải rắn phát sinh từ nguồn thải 15/5/2013 KHỐI LƯỢNG Tổng khối lượng CTR phát sinh: 8.200 – 8.900 tấn/ngày bao gồm CTR xây dựng (xà bần) chiếm khoảng 1.200 – 1.500 tấn/ngày CTR sinh hoạt thu gom trung bình từ 6.400 – 6.700 tấn/ngày PHÁT SINH Khoảng 0,7 – 1,0 kg CTR/người – ngày, số khu vực lên đến 1,2 – 1,4 kg/người – ngày KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT XỬ LÝ QUA CÁC NĂM Năm Khối lượng Khối lượng Tỉ lệ % gia tăng hàng năm (so CTRSH (tấn/năm) CTRSH phát với năm trước) sinh trung bình (tấn/ngày) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,746,485 1,895,890 1,968,494 2,017,520 2,136,748 2,277,901 2,344,445 2,362,419 4,785 5,194 5,393 5,527 5,854 6,241 6,423 6,472 8.55 3.83 2.49 5.91 6.61 2.92 0.77 15/5/2013 Biểu đồ khối lượng CTRSH xử lý qua năm 7,000 KLCTR SH (tấn/ngày) 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Thành phần khối lượng CTRSH nguồn thải chứa nhiều thành phần có khả tái chế: CTR thực phẩm : 61 – 96% Nilon : 0,5 – 13,0% Giấy : 0,7 – 14,2 % Nhựa : 0,5 – 10,0 % Thủy tinh : 1,7 – 4,0% Vải : 1,0 – 5,1% Lon đồ hộp : 0,98 – 2,30% Gỗ : 0,7 – 3,1% CTRSH BCL chứa chủ yếu CTR thực phẩm: 80 – 90 %, thành phần khả tái chế khơng nhiều 15/5/2013 Thành phần % chất thải rắn thị bãi chơn lấp TT Thành phần Phước Hiệp (%) Đa Phước (%) 83,0 - 86,8 83,1 – 88,9 – 0,2 1,1 – 1,2 1,3 – 1,8 Thực phẩm Vỏ sò, ốc, cua Tre, rơm, rạ 0,3 - 1,3 Giấy 3,6 - 4,0 2,0 - 4,0 Carton 0,5 -1,5 0,5 – 0,8 Nion 2,2 – 3,0 1,4 - 2,2 Nhựa 0- 0,1 0,1 - 0,2 Vải 0,2 -1,8 0,9 - 1,8 Da – 0,02 - 10 Gỗ 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 11 Cao su mềm 12 Cao su cứng 13 Thủy tinh 14 Lon đồ hộp 15 Kim loại màu 16 17 18 Tro 0-1,2 - 19 Mốp xốp (Styrofoam) 0- 0,3 0,2 -0,3 20 Bơng băng, tã giấy 0,9 -1,1 0,5 - 0,9 21 Chất thải nguy hại (giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang) 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 22 Độ ẩm 53,7 52,6 – 53,7 23 VS (% theo khối lượng khơ) 82,4 81,7 - 82,4 0,1 - 0,4 0,1 - KĐK 0,4 – 0,5 0,4 0,0 0,2 0,1-0,2 0,1 - 0,2 Sành sứ 0,1 – 0,3 0,1 – 0,2 Xà bần 4,5 1,0 - 4,5 Nguồn: Báo cáo sở liệu quản lý chất thải rắn – 2010 (Sở Tài ngun Mơi trường Tp.HCM) Ghi chú: KĐK: khơng đáng kể ( 570 xe giới loại Trạm TC - Số lượng: 06 trạm trung ép rác kín 46 bơ rác - Cơng suất: từ 10 – 20 tấn/ngày đến 1.000 – 1.500 tấn/ngày ĐIỂM HẸN 380 điểm hẹn chuyển rác từ xe đẩy tay sang xe giới; 15/5/2013 15/5/2013 TRẠM ÉP RÁC KÍN 06 trạm trung ép rác kín 46 bơ rác 15/5/2013 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN  Từ năm 2008, cơng tác xử lý chất thải rắn xã hội hóa hồn tồn vốn doanh nghiệp ngồi nước  Cơng nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố tính thời điểm chủ yếu chơn lấp hợp vệ sinh (90%) sản xuất compost (10% ) 10 15/5/2013 Bảng Tổng hợp hoạt động xử lý CTRĐT địa bàn Tp.HCM STT Tên bãi chơn lấp Diện tích (Ha) Thời gian hoạt động Cơng suất tiếp nhận (tấn/ngày) Các cơng trường xử lý rác sử dụng ngưng tiếp nhận rác: Gò Cát 25 19/1/2001 – 31/07/2007 5.600 Phước Hiệp 45 1/2003 – 05/2006 3.000 Bãi chơn lấp số 1A 9,75 02/2007 – 02/2008 3.000 Đơng Thạnh (*) 43 1991-2002 2.000 - 2.200 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Hinh: Bãi chơn lấp Gò Cát trạm phát điện sử dụng khí bãi chơn lấp Các dự án liên quan sau đóng bãi bãi chơn lấp triển khai bao gồm: (1) Dự án thu khí phát điện triển khai thành cơng bãi chơn lấp Gò Cát với cơng suất thu khí phát điện 63.000m3/tháng (0,95MW) ; dự án CDM thu khí phát điện bãi chơn lấp Đơng Thạnh Phước Hiệp số 11 15/5/2013 Bảng Tổng hợp hoạt động xử lý CTRĐT địa bàn Tp.HCM STT Tên bãi chơn lấp Diện tích (Ha) Thời gian hoạt động Cơng suất tiếp nhận (tấn/ngày) Các cơng trường/nhà máy hoạt động xử lý rác: Đa Phước (VWS chủ đầu tư) 128 11/2007 2.500 – 3.000 Bãi chơn lấp số (Cơng ty MTĐT làm chủ đầu tư) 19,7 2/2008 1.500 – 2.500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tái chế nhựa sản xuất phân compost Cơng ty VietStar –Mỹ 35 12/2009 600 – 1.200 (hiện tiếp nhận 900 tấn/ngày) Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt thành phân compost Cơng ty CP Tâm Sinh Nghĩa 12/2012 1.000 (hiện vân hành thử nghiệm tiếp nhận 100 tấn/ngày) 20 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Bãi chơn lấp Đa Phước Đồn xe vào bãi chơn lấp Phước Hiệp 12 15/5/2013 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Các dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2014-2015: STT Tên dự án Nhà đầu tư Thời gian hoạt động dự kiến Cơng suất tiếp nhận (tấn/ngày) Bãi chơn lấp số theo cơng nghệ chơn lấp hợp vệ sinh chơn lấp an tồn Cơng ty TNHH MTV Mơi trường thị 2014 2.0002.500 Cơng ty Cổ phần Tasco 2015 500 Sản xuất compost phân hữu HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Ngồi ra, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét nghiên cứu triển khai dự án xây dựng Khu Liên hợp xử lý cơng nghệ xanh huyện Thủ Thừa – Long An với diện tích 1.760 Chính phủ Tỉnh Long An qui hoạch Khu xử lý chất thải vùng từ năm 2002 13 15/5/2013 Tái chế tái sử dụng  Khoảng 15-25% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phân loại tái chế với giá trị (thương mại) khác Cơ sở thu mua, phân loại, tái chế: 1.200 Nhân lực: gần 16,000 Vật liệu tái chế: 12-18 loại Cơng nghệ đơn giản, đầu tư thấp Đa số qui mơ nhỏ, tồn khu vực dân cư; Các chương trình trọng điểm thực Triển khai thí điểm Chương trình phân loại chất thải rắn nguồn Chất thải rắn hữu Chất thải rắn vơ 14 15/5/2013 Các chương trình trọng điểm thực - Năm 2006: triển khai thí điểm PLCTR nguồn phường 8, quận - Năm 2011: tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn nguồn cho 03 chợ đầu mối Tam Bình (quận Thủ Đức), Hóc Mơn, Bình Điền (quận 8) triển khai 21 siêu thị thuộc hệ thống co-op mart địa bàn thành phố - Năm 2012: tiếp tục triển khai PLCTR nguồn đối tượng thực năm 2011, đồng thời tiếp tục triển khai PLCTR nguồn Doanh nghiệp Khu cơng nghệ cao (quận 9), Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) 17 siêu thị lại địa bàn thành phố Các chương trình trọng điểm thực - Năm 2013: Tổ chức kiểm tra, giám sát đối tượng thực năm 2011 2012 tiếp tục triển khai cho 13 khu cơng nghiệp – 02 khu chế xuất địa bàn thành phố (khoảng 1.000 doang nghiệp) - Kết quả: 80 % người dân tham gia thực chương trình phân loại rác nguồn; 50% thực phân loại 15 15/5/2013 Chương trình thu phí vệ sinh phí vệ sinh phí bảo vệ mơi trường Tăng cường thu phí vệ sinh phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn thơng thường theo Quyết định 88/2008/QĐ-UBND: Tổng số tiền thu từ phí Vệ sinh phí Bảo vệ mơi trường chất thải rắn thơng thường địa bàn thành phố 10 tháng năm 2012 171,1 tỷ đồng (tăng 0,7% so với năm 2011), nộp ngân sách 41,7 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2011) Đánh giá - Thành phố đảm bảo tiếp nhận an tồn xử lý tồn lượng chất thải rắn phát sinh thành phố - Tỉ lệ thu gom, xử lý CTR sinh hoạt sau: +Khu vực nội thành: khoảng 95% thu trực tiếp từ hộ dân 5% lại thu gom dọc theo tuyến đường, bơ rác, thùng rác cơng cộng, vớt rác kênh + Khu vực ngoại thành: thu gom, xử lý trực tiếp từ hộ dân khoảng 70- 80%, khu vực ngoại thành nhiều khu đất trống ao, vườn phận nhỏ người dân tự xử lý rác vườn 16 15/5/2013 Đánh giá - Từng bước đã kiện tồn hệ thống thu gom vận chuyển - Chất lượng vệ sinh nâng cao - Tạo điều kiện để tìm kiếm áp dụng cơng nghệ theo hướng tái chế, tái sử dụng - Giảm dần khối lương chất thải xử lý phương pháp chơn lấp hợp vệ sinh NHỮNG TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ 17 15/5/2013 NHỮNG TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ  Cơng tác xây dựng sở hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải diễn chậm dẫn đến làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án xử lý chất thải rắn  Quy hoạch tổng thể QLCTR chưa thực hiện;  Việc triển khai chương trình PLCTR nguồn gặp khó khăn hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống thu gom, vận chuyển, trung chuyển xử lý chất thải chưa đồng  Phương tiện, kỹ thuật hạn chế; NHỮNG TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ  Kinh phí thực gia tăng;  Ý thức người dân chưa tốt;  Đối với cơng tác quản lý Nhà nước: việc thiếu nhân lực quản lý, giám sát, thiếu trang thiết bị cơng nghệ đại phục vụ giám sát (giám sát từ xa, theo dõi trực tuyến) góp phần làm cơng tác quản lý, giám sát q tải 18 15/5/2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG ooo ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2015 - 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2013 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  Mục tiêu Giai đoạn 2013-2015 Quản lý: Phê duyệt qui hoạch quản lý chất thải rắn, hồn thiện hệ thống văn quản lý - kỹ thuật Từng bước đồng hệ thống hạ tầng – kỹ thuật Ưu tiên đổi phương tiện thu gom xây dựng trạm trung chuyển Thí điểm mơ hình phân loại chất thải rắn nguồn xã hội hóa cung ứng dịch qt thu gom vận chuyển chất thải 19 15/5/2013 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Cơng nghệ xử lý: Đảm bảo 02 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành compost hoạt động ổn định Đạt tỷ lệ áp dụng cơng nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo tỷ lệ : 50% compost, 50% chơn lấp hợp vệ sinh  Mục tiêu giai đoạn 2015-2020 Quản lý: Xã hội hóa cơng tác cung ứng dịch vụ qt – thu gom vận chuyển CTRSH Đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Triển khai PLCTRTN ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Cơng nghệ xử lý: Đạt tỷ lệ áp dụng cơng nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo tỷ lệ : 40% compost, 30% đốt, 20% chơn lấp hợp vệ sinh, 10% tái chế 20 15/5/2013 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Số lượng dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động thời điểm :  dự án compost (Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa, Tasco)  khu liên hợp (Đa Phước);  bãi chơn lấp hợp vệ sinh kết hợp chơn lấp an tồn (Bãi chơn lấp số 3);  1-2 nhà máy đốt rác phát điện ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Ngồi ra, để máy vào hoạt động kinh tế hiệu quả, thành phố đang:  Đẩy mạnh xã hội hóa ngành mơi trường  Hồn thiện hệ thống quản lý, đẩy mạnh áp dụng cơng nghệ thơng tin  Đổi hồn thiện hệ thống kỹ thuật với cơng nghệ phù hợp với đặc điểm hạ tầng Thành phố 21 15/5/2013 MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM  Triển khai chương trình Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn tồn địa bàn thành phố hồn thiện đến năm 2020  Thực dự án thu khí phát điện bãi chơn lấp, kết hợp xây dựng hệ thống giám sát chất lượng bãi chơn lấp  Triển khai Chương trình thu phí vệ sinh phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn để bù đắp ngân sách nhà nước tiến dần đến xóa bao cấp cơng tác xử lý chất thải rắn  Hỗ trợ Đơn vị thu gom rác dân lập đổi phương tiện vận chuyển MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM  Triển khai dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm phân compost, đến năm 2020 giảm tỷ lệ chơn lấp 50%, dần tiến tới thành phố khơng phát thải  Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn thị nhằm thích ứng biến đổi khí hậu  Áp dụng cơng nghệ GPS quản lý xe vận chuyển chất thải rắn thị, bùn hầm cầu; …  Nâng cao trình độ (huấn luyện, đào tạo) cán quan quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý chất thải lồng ghép với hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu 22 15/5/2013 23 [...]... trong quản lý, giám sát, thiếu trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ giám sát (giám sát từ xa, theo dõi trực tuyến) đang góp phần làm công tác quản lý, giám sát quá tải 18 15/5 /2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ooo ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2015 - 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 /2013 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ... chương trình trọng điểm đang thực hiện - Năm 2013: Tổ chức kiểm tra, giám sát các đối tượng đã thực hiện trong năm 2011 và 2012 và tiếp tục triển khai cho 13 khu công nghiệp – 02 khu chế xuất trên địa bàn thành phố (khoảng 1.000 doang nghiệp) - Kết quả: 80 % người dân tham gia thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn; 50% thực hiện phân loại đúng 15 15/5 /2013 2 Chương trình thu phí vệ sinh và phí... người dân tự xử lý rác trong vườn của mình 16 15/5 /2013 Đánh giá - Từng bước đã kiện toàn hệ thống thu gom vận chuyển - Chất lượng vệ sinh nâng cao - Tạo điều kiện để tìm kiếm và áp dụng các công nghệ mới theo hướng tái chế, tái sử dụng - Giảm dần khối lương chất thải xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh NHỮNG TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ 17 15/5 /2013 NHỮNG TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ  Công... phát điện sử dụng khí bãi chôn lấp Các dự án liên quan sau khi đóng bãi tại các bãi chôn lấp hiện nay vẫn đang triển khai bao gồm: (1) Dự án thu khí phát điện đã triển khai thành công tại bãi chôn lấp Gò Cát với công suất thu khí phát điện là 63.000m3/tháng (0,95MW) ; dự án CDM về thu khí phát điện tại bãi chôn lấp Đông Thạnh và Phước Hiệp số 1 11 15/5 /2013 Bảng Tổng hợp hoạt động xử lý CTRĐT trên địa... THỰC HIỆN  Mục tiêu Giai đoạn 2013- 2015 Quản lý: Phê duyệt qui hoạch quản lý chất thải rắn, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý - kỹ thuật Từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng – kỹ thuật Ưu tiên đổi mới phương tiện thu gom và xây dựng trạm trung chuyển Thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xã hội hóa cung ứng dịch quét thu gom vận chuyển chất thải 19 15/5 /2013 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI... hậu  Áp dụng công nghệ GPS trong quản lý xe vận chuyển chất thải rắn đô thị, bùn hầm cầu; …  Nâng cao trình độ (huấn luyện, đào tạo) cán bộ cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất thải lồng ghép với hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu 22 15/5 /2013 23 ... Công ty CP Tâm Sinh Nghĩa 12/2012 1.000 (hiện nay đang vân hành thử nghiệm tiếp nhận 100 tấn/ngày) 20 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Bãi chôn lấp Đa Phước và Đoàn xe vào bãi chôn lấp Phước Hiệp 12 15/5 /2013 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2014-2015: STT Tên dự án Nhà đầu tư Thời gian hoạt động dự kiến Công suất tiếp nhận (tấn/ngày) 2 Bãi chôn lấp số 3 theo... triển khai dự án xây dựng Khu Liên hợp xử lý công nghệ xanh tại huyện Thủ Thừa – Long An với diện tích 1.760 ha đã được Chính phủ và Tỉnh Long An qui hoạch là Khu xử lý chất thải vùng từ năm 2002 13 15/5 /2013 Tái chế và tái sử dụng  Khoảng 15-25% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt có thể phân loại và tái chế với giá trị (thương mại) khác nhau 1 Cơ sở thu mua, phân loại, tái chế: trên 1.200 2 Nhân lực:... nhỏ, vẫn tồn tại trong các khu vực dân cư; Các chương trình trọng điểm đang thực hiện 1 Triển khai thí điểm Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn Chất thải rắn hữu cơ Chất thải rắn vô cơ 14 15/5 /2013 Các chương trình trọng điểm đang thực hiện - Năm 2006: triển khai thí điểm PLCTR tại nguồn tại phường 8, quận 6 - Năm 2011: tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn cho 03 chợ đầu mối Tam... PLCTRTN ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Công nghệ xử lý: Đạt tỷ lệ áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo tỷ lệ : 40% compost, 30% đốt, 20% chôn lấp hợp vệ sinh, 10% tái chế 20 15/5 /2013 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Số lượng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động tại thời điểm này :  3 dự án compost (Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa, Tasco)  1 khu liên hợp (Đa Phước);
- Xem thêm -

Xem thêm: HIEN TRANG QUAN LY CHAT THAI RAN t5 2013 AIT, HIEN TRANG QUAN LY CHAT THAI RAN t5 2013 AIT, HIEN TRANG QUAN LY CHAT THAI RAN t5 2013 AIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay