CƠ SỞ CỦA TRÍ TUỆ KINH DOANH: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

44 1,355 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:41

Thường được viết bằng tay, việc thu thập dữ liệu khó khănCồng kềnh, kém hiệu quảTốn thời gian và chi phí duy trì caoDữ liệu thường thiếu chính xác, thiếu cập nhật và khó khăn trong việc truy cập hay chia sẻ dữ liệu kịp thờiThiếu tính bảo mật CHAPTER FOUNDATIONS OF BUSINESS INTELLIGENCE: DATABASES AND INFORMATION MANAGEMENT Nhóm - Lớp K10407A MỞ ĐẦU SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT KINHQUẢN NGUỒN TÀI NGUYÊN DỮ LIỆU • DOANH RA QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN DỮ • HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU (DBMS) • LIỆU NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN CÁC KHÁI NIỆM • sở liệu (Database): Là tập mẩu tin mối quan hệ với ghi lại cách cụ thể người hay nơi chốn  Là tập hợp thông tin cấu trúc • • Đối tượng (Entity): (người, vật đồ vật) đại diện cho loại thông tin Thuộc tính (attributes): đặc điểm, tính chất riêng biệt đối tượng PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN HẠN CHẾ CỦA CSDL TRUYỀN THỐNG • • • • Thường viết tay, việc thu thập liệu khó khăn Cồng kềnh, hiệu Tốn thời gian chi phí trì cao Dữ liệu thường thiếu xác, thiếu cập nhật khó khăn việc truy cập hay chia sẻ liệu kịp thời • Thiếu tính bảo mật PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN CSDL QUAN HỆ (Relational Database) Đặc điểm • • Tổ chức liệu theo chiều dòng cột dạng bảng Mỗi bảng đại diện cho Entity PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN CSDL QUAN HỆ (Relational Database) Thành phần PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN CSDL QUAN HỆ (Relational Database) Tạo liên kết đồ liên kết thực thể (Entity-Relationship Diagram) sử dụng để làm rõ mối quan hệ bảng liệu PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN CSDL QUAN HỆ (Relational Database) Tạo liên kết •Tiêu chuẩn hóa (Normalization) Quá trình giảm bớt phức tạp, trùng lắp liệu Những thông tin thiết kế cách hợp bình thường dễ dàng để trì với tỷ lệ trùng lắp thông tin bé •Tính toàn vẹn (Referential Integrity) Hệ thống quan hệ liệu phải tính liên quan, toàn vẹn để đảm bảo mối quan hệ bảng phải thống với FBI MINH HOA CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH BUSINESS INTELLIGENT (BI) Khái niệm BI chuỗi công cụ làm cho người dùng phân tích liệu để thấy mô hình, mối quan hệ, hiểu biết ích cho việc hướng dẫn định CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH BUSINESS INTELLIGENT (BI) Cách thức hoạt đôÊng CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH BUSINESS INTELLIGENT (BI) Cách hoạt đôÊng • • Củng cố, phân tích, cung cấp quyền truy cập vào khối lượng lớn data Bao gồm phần mềm truy vấn liệu báo cáo, công cụ đáp ứng việc phân tích liệu đa phương tiện hay khai thác liệu • Cung cấp cho công ty khả tích lũy thông tin, phát triển khả hiểu biết khách hàng, đối thủ, hoạt động nội tổ chức CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH KHAI THÁC DỮ LIÊÊU Khái niêÊm Là tập hợp kỹ thuật sử dụng để tự động khai thác tìm mối quan hệ lẫn liệu tập hợp liệu khổng lồ phức tạp, đồng thời tìm mẫu tiềm ẩn tập liệu • • • • Kết hợp (association) Phân lớp dự đoán (classification & prediction) Phân cụm (clustering) Khai phá chuỗi (sequential/temporal patterns) CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH KHAI THÁC DỮ LIÊÊU Ứng dụng • • Text Mining (Khai phá liệu văn bản) Web Mining (Khai phá liệu Web) CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH DỮ LIÊÊU VÀ WEB - Phần mềm làm việc máy chủ web DBMS Phần mềm máy chủ ứng dụng xử tất hoạt động ứng dụng Máy chủ ứng dụng lấy yêu cầu từ máy chủ web, chạy theo trình tự kinh doanh Cách hoạt đôÊng CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH DỮ LIÊÊU VÀ WEB Lợi ích Thứ nhất, yêu cầu đào tạo nhân viên sử dụng Web đơn giản hơn, dễ dàng Thứ hai, giao diện web đòi hỏi không thay đổi sở liệu nội Thứ ba, truy cập sở liệu công ty thông qua Web tạo hội hiệu mới, vài trường hợp, chí thay đổi cách thức kinh doanh QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN DỮ LIÊÊU THIẾT LÂÊP CHÍNH SÁCH THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGUỒN DỮ LIÊÊU THIẾT LÂÊP CHÍNH SÁCH THÔNG TIN Chính sách thông tin (Information Policy) • Chỉ rõ quy định tổ chức việc chia sẻ, phổ biến, tiếp nhận, tiêu chuẩn hóa, phân loại kiểm kê thông tin • Vạch thủ tục trách nhiệm giải trình, nhận dạng người dùng hay đơn vị tổ chức chia sẻ thông tin, nơi thông tin gửi đến, người chịu trách nhiệm cập nhật lưu giữ thông tin THIẾT LÂÊP CHÍNH SÁCH THÔNG TIN Quản liệu (Data Administration) • Bao gồm việc đề sách, thủ tục cụ thể mà thông qua đó, liệu quản nguồn tài nguyên cấu trúc • Gồm có: phát triển sách thông tin, xếp liệu, theo dõi thiết kế logic liệu, phát triển danh mục liệu giám sát việc sử dụng liệu chuyên gia hệ thống thông tin nhóm người dùng cuối THIẾT LÂÊP CHÍNH SÁCH THÔNG TIN Quản sở liệu (Database Administration) • Một tổ chức lớn cần khung thiết kế liệu nhóm quản hệ thống thông tin chung chịu trách nhiệm việc thiết lập cấu trúc, nội dung lưu giữ liệu • Nhóm thiết kế thiết lập nguồn liệu, mối quan hệ logic phần tử, cách thức truy cập sách bảo mật ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGUỒN DL Các vấn đề gặp phải CSDL • Tính thiếu xác: Dữ liệu không xác, không lúc hay mâu thuẫn • Tính thừa: Dữ liệu thừa, không cần thiết tạo từ nhiều hệ thống • Lỗi nhập liệu: vấn đề chất lượng liệu, sai tên, sai số, hay sai mã ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGUỒN DL Cách khắc phục Kiểm tra chất lượng dL (Data Quality Audit) • • Phân tích chất lượng liệu việc kiểm tra chất lượng liệu Điều tra toàn hồ liệu, mẫu liệu, hay khảo sát người dùng cuối cảm nhận họ chất lượng dịch vụ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGUỒN DL Cách khắc phục Làm dL (Cleansing/Scrubbing data) • Gồm hoạt động dò tìm sửa đổi liệu không đúng, không hoàn chỉnh, không định dạng hay thừa thải • Thống nhóm liệu khác bắt nguồn từ nhiều hệ thống thông tin tách rời • Sử dụng phần mềm chuyên làm liệu để điều tra liệu tự động, sửa lỗi liệu, tích hợp liệu dạng thống DN CẢM ƠN THẦY CÁC BẠN Đà LẮNG NGHE [...]... hợp (logical views) cấu trúc , lưu trữ dữ liệu sao cho hiệu quả (physical views) HÊÊ THỐNG QUẢN CSDL (DBMS) 1 ĐỊNH NGHĨA dbms Minh họa DBMS bằng sở dữ liệu của phòng Nhân sự 2 Hoạt đôÊng của dbms Gồm 3 hoạt động chính là: Lựa chọn (Select) Kết nối (Join) Xuất (Project) 3 Chức năng của dbms Data Definition (Định nghĩa dữ liệu) Chỉ ra cấu trúc của sở dữ liệu Cụ thể là, tạo bảng sở. .. dữ liệu Cụ thể là, tạo bảng sở dữ liệu rồi xác định các đặc tính của từng cột Data Dictionary (Từ điển dữ liệu) Đây là nơi lưu trữ các thông tin dữ liệu bao gồm thành phần đặc điểm của dữ liệu đó Data Manipulation Language (Ngôn ngữ sửa đổi DL) Mỗi DBMS 1 ngôn ngữ riêng được dùng để thêm, thay đổi, xóa, tìm kiếm hay giải nén dữ liệu từ sở dữ liệu Ngôn ngữ thông dụng hiện nay là SQL (Structured... chóng dễ dàng hơn, phục vụ cho các ứng dụng trợ giúp ra quyết định CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH Cách hoạt đôÊng • Thông tin trong kho dữ liệu sẽ được tổng hợp chuẩn hóa dựa trên sở dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH End User (HR, SD, MM …) Data Sources CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH • Thông tin trong kho dữ liệu sẽ được tổng hợp và. .. dụng cách thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu • Gồm các tác vụ: Slice (cắt lát), Drill-Down (Khoan xuống) cuôÊn lên (Roll-Up) CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH Hệ thống OLAP (Online Analytical Processing) • Bản chất cốt lõi của OLAP là dữ liệu được lấy ra từ Kho dữ liệu hoặc từ DataMart (kho dữ liệu chủ đề - DM);... vấn cấu trúc) 3 Chức năng của dbms Từ điển dữ liệu & Truy vấn dữ liệu trên Microsoft Access 4, csdl hướng đối tượng • Lưu trữ, tìm kiếm được dữ liệu dạng liên kết (relational database) dữ liệu dạng đa phương tiện (multimedia, drawing, video, voice…) • Lưu trữ dữ liệu quá trình dưới dạng 1 đôi tượng (bao gồm: biến hàm thực hiện) thể được tự động tìm kiếm chia sẻ OODBMS (Object-oriented... dựa trên sở dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau  Data Warehouse • • Thông tin này sẽ được rút trích (extract), chuyển đổi (transform nạp (load) ở DW Sau đó, các dữ liệu ở đây sẽ được khai thác sử dụng nhằm phục vụ cho việc ra quyết định cho quản cấp trung, từ đó mới đưa lên cấp trên cao hơn CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH Hệ thống OLAP (Online Analytical Processing) • OLAP (Xử phân... tạo nhân viên sử dụng Web đơn giản hơn, dễ dàng hơn Thứ hai, giao diện web đòi hỏi ít hoặc không thay đổi đối với sở dữ liệu nội bộ Thứ ba, truy cập sở dữ liệu của công ty thông qua Web tạo ra những hội hiệu quả mới, trong một vài trường hợp, nó thậm chí đang thay đổi cách thức kinh doanh ... đôÊng • • Củng cố, phân tích, cung cấp quyền truy cập vào khối lượng lớn data Bao gồm phần mềm truy vấn dữ liệu báo cáo, các công cụ đáp ứng việc phân tích dữ liệu đa phương tiện hay khai thác dữ liệu • Cung cấp cho công ty khả năng tích lũy thông tin, phát triển khả năng hiểu biết về khách hàng, đối thủ, hoạt động trong nội bộ tổ chức CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH KHAI THÁC DỮ... nhấtbáo không đủ.có Sau sựdư kiện khủng giúp giảm tình trạng thừa thiếu thông tin. hơn 200 danh mục về tội ác liên bang 1 ĐỊNH NGHĨA 2 HOẠT ĐỘNG 3 CHỨC NĂNG 4 CSDL HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OODB) HÊÊ THỐNG QUẢN CSDL (DBMS) 1 ĐỊNH NGHĨA dbms •Là 1 phầm mềm đặc trưng cho việc: tạo lập , lưu trữ, tổ chức, truy cập dữ liệu từ sở dữ liệu •Giải phóng người dùng khỏi phải suy nghĩ về việc: trình bày dữ liệu. .. THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH KHO DỮ LIÊÊU (DATA WAREHOUSES) BUSINESS INTELLIGENT (BI) KHAI THÁC DỮ LIÊÊU DỮ LIÊÊU VÀ WEB CẢI THIÊÊN HIÊÊU SUẤT KD RA QUYẾT ĐỊNH KHO DỮ LIÊÊU (DATA WAREHOUSES) Khái niệm • Là một sở dữ liệu được thiết kế để trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp Chứa nhiều loại dữ liệu doanh nghiệp từ các nguồn khác nhau (các hệ thống xử tác vụ) • Dữ liệu được kết nối
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ CỦA TRÍ TUỆ KINH DOANH: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, CƠ SỞ CỦA TRÍ TUỆ KINH DOANH: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, CƠ SỞ CỦA TRÍ TUỆ KINH DOANH: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay