Tổ chức dạy học một số kiến thức chƣơng dòng điện xoay chiều (vật lý 12) theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho trung tâm giáo dục thƣờng xuyên miền núi

111 438 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  HỒNG BÍCH THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÝ 12) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GDTX MIỀN NƯI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  HỒNG BÍCH THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÝ 12) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GDTX MIỀN NƯI Chun ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học mơn Vật lý Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Khải THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa có cơng bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2015 Tác giả HỒNG BÍCH THỦY Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Sau đại học, Ban chủ nhiệm, q thầy, giáo khoa Vật lý trƣờng Đại học Sƣ Phạm Thái Ngun q thầy, trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu q thầy, trung tâm GDTX Tỉnh Cao Bằng, Trung tâm GDTX Thành phố Cao Bằng, TTGDTX Hòa An, Trƣờng THPT Bế Văn Đàn đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi thời gian khảo sát, thực nghiệm hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Khải, ngƣời tận tình hƣớng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, động viên tác giả hồn thành luận văn Thái Ngun, tháng năm 2015 Tác giả HỒNG BÍCH THỦY Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học: Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH 1.1 Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu lực lực vận dụng kiến thức 1.1.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu dạy học chƣơng “Dòng điện xoay chiều” (vật lí 12) 10 1.2 Khái niệm lực 11 1.2.1 Khái niệm lực 11 1.2.2 Khái niệm lực theo quan điểm khoa học sƣ phạm tích hợp 14 1.3 Năng lực vận dụng kiến thức 16 1.3.1 Khái niệm vận dụng 16 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.2 Năng lực vận dụng kiến thức 16 1.4 Một số biện pháp tổ chức dạy học vật lí theo hƣớng phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 19 1.4.1 Một số biện pháp chung 19 1.4.2 Quy trình tổ chức dạy học vật lí theo hƣớng phát triển lực vận dụng kiến thức học sinh 21 1.5 Khảo sát thực trạng dạy học chƣơng “dòng điện xoay chiều” (Vật lí 12) cho HS TTGDTX miền núi theo quan điểm phát triển lực vận dụng kiến thức 24 1.5.1 Mục đích khảo sát 24 1.5.2 Đối tƣợng nội dung khảo sát 24 1.5.3 Phƣơng pháp khảo sát 24 1.5.4 Thực trạng khả vận dụng kiến thức chƣơng "Dòng điện xoay chiều" - Vật lý 12 HS Trung tâm GDTX 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 31 Chƣơng XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHƢƠNG “DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HS TTGDTX 32 2.1 Phân tích nội dung, mục tiêu dạy học chƣơng "dòng điện xoay chiều" vật lí 12 32 2.1.1 Cấu trúc nội dung chƣơng “Dòng điện xoay chiều” (vật lí 12) 32 2.1.2 Mục tiêu chƣơng “Dòng điện xoay chiều” (Vật lí 12) 34 2.1.3 Xây dựng bảng mục tiêu vận dụng kiến thức 42 2.2 Xây dựng tiến trình dạy học số kiến thức chƣơng "dòng điện xoay chiều" Vật lí 12 45 2.2.1 Xây dựng kiến thức 45 2.2.2 Tổ chức hoạt động vận dụng kiến thức vào thực tế 58 2.2.3 Tổ chức học luyện tập theo định hƣớng phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 62 2.3 Xây dựng cơng cụ đánh giá lực vận dụng kiến thức dạy học số kiến thức chƣơng “Dòng điện xoay” (Vật lý 12) cho HS 66 2.3.1 Các phiếu đánh giá lực vận dụng thực hành, thực tế 66 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.2 Bài kiểm tra kiến thức, kĩ 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 67 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 67 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 67 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 67 3.2 Đối tƣợng nội dung thực nghiệm sƣ phạm 67 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 67 3.2.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 67 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 68 3.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm 68 3.3.2 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 68 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Stt Viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh GDTX Giáo dục thƣờng xun GQVĐ Giải vấn đề THPT Trung học phổ thơng DHDA Dạy học dự án DHPH GQVĐ Dạy học phát giải vấn đề ĐC Đối chứng DĐXC Dòng điện xoay chiều 10 MBA Máy biến áp 11 MĐXC Mạch điện xoay chiều 12 TN Thực nghiệm 13 PPDH Phƣơng pháp dạy học 14 PTDH Phƣơng tiện dạy học 15 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm 16 PTDH Phƣơng tiện dạy học 17 NLVDKT Năng lực vận dụng kiến thức 18 ĐCĐ Động điện 19 KĐB Khơng đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Bảng cơng cụ đánh giá theo tiêu chí lực vận dụng kiến thức 22 Bảng 1.2 Đánh giá lực vận dụng kiến thức theo tiêu chí 23 Bảng 1.3 Bảng tổng hợp ý kiến HS trách nhiệm GV giảng dạy kiến thức chƣơng "Dòng điện xoay chiều" - Vật lý 12 25 Bảng 1.4 Bảng kết khảo sát HS theo phiếu khảo sát 25 Bảng 1.5 Bảng kết khảo sát HS theo phiếu khảo sát 26 Bảng 1.6 Bảng kết khảo sát mức độ vận dụng kiến thức vật lý vào đời sống kỹ thuật HS 26 Bảng 1.7 Bảng kết khảo sát mức độ vận dụng kiến thức vật lý vào liên hệ định hƣớng nghề nghiệp 27 Bảng 1.8 Bảng kết khảo sát việc liên hệ vật lý với mơn học khác 27 Bảng 1.9 Bảng kết khảo sát việc liên hệ vật lý với trách nhiệm bảo vệ mơi trƣờng 27 Bảng 1.10 Bảng kết khảo sát việc liên hệ vật lý với trách nhiệm bảo vệ mơi trƣờng 27 Bảng 1.11 Phƣơng pháp phƣơng tiện dạy học 29 Bảng 2.1 Phân phối loại học chƣơng “Dòng điện xoay chiều” (Vật lý 12) 32 Bảng 2.2 Kế hoạch phân phối chƣơng trình chƣơng 32 Bảng 2.3 Mục tiêu chƣơng "dòng điện xoay chiều" (vật lí 12) theo chuẩn kiến thức kỹ 34 Bảng 3.1 Số liệu HS nhóm TN ĐC 68 Bảng 3.2 Bảng đánh giá định tính theo phiếu đánh giá 69 Bảng 3.3 Kết đánh giá dạy học theo dự án phiếu đánh giá 71 Bảng 3.4 Bảng phân loại HS theo điểm 71 Bảng 3.5 Kết kiểm tra 72 Bảng 3.6 Xếp loại học tập 72 Bảng 3.7 Bảng phân phối tần suất điểm kiểm tra kiến thức, kĩ 73 Bảng 3.8 Phân phối tần suất luỹ tích 74 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp tham số thống kê 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH Trang Sơ đồ 2.1 Cấu trúc nội dung chƣơng “Dòng điện xoay chiều ” (Vật lý 12) 33 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ logic tiến trình dạy học “Truyền tải điện MBA” phần I 48 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ logic tiến trình dạy học “Truyền tải điện MBA” phần II 49 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ logic tiến trình dạy học “Truyền tải điện MBA” phần III 50 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ xếp loại học tập 73 Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất điểm kiểm tra 74 Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần suất luỹ tích 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn Câu 4: Stato động khơng đồng ba pha gồm cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động Từ trƣờng tâm stato quay với vận tốc bao nhiêu? A 3000vòng/min B.1500vòng/min C 1000vòng/min D 500vòng/min Câu 5: Một động khơng đồng ba pha đƣợc mắc theo hình tam giác Ba đỉnh tam giác đƣợc mắc vào ba dây pha mạng điện ba pha hình với điện áp pha hiệu dụng 220/ V Động đạt cơng suất 3kW có hệ số cơng suất cos  = 10/11 Cƣờng độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 10A B 2,5A C 2,5 A D 5A PHIẾU HỌC TẬP SỐ Tìm ứng dụng động điện xoay chiều pha sống? PHỤ LỤC Phiếu đánh giá 1: Phiếu đánh giá lực vận dụng kiến thức Tiết: Truyền tải điện Máy biến áp Các tiêu chí lực vận dụng kiến thức Các mức độ đánh giá Mức Mức Mức Trình bày đƣợc đầy đủ kiến thức học về: - Cơng thức tính cơng suất hao KI: Tái phí đƣờng dây tải điện kiến thức / (Điểm - Cách giảm hao phí đƣờng tối dây tải điện đa: 3,5 điểm) - Cấu tạo, ngun tắc hoạt động máy biến áp Trình bày Khơng chƣa đầy trình bày đủ đƣợc kiến thức kiến thức học học - cơng thức 16.2, 16.3 - ứng dụng MBA + Sử dụng đƣợc kiến thức + học học dụng Sử + Khơng sử dụng - Xây dựng cơng thức tính đƣợc kiến đƣợc kiến cơng suất hao phí đƣờng thức thức KII: Vận dây tải điện dụng kiến - Sử dụng kiến thức từ thơng thức tƣợng cảm ứng điện từ (Điểm tối việc giải thích ngun lý đa: 4,0 hoạt động MBA điểm) - Vận dụng kiến thức, kĩ q trình làm thực nghiệm với MBA học học học dù có có trợ giúp trợ giúp + Khơng + Sử dụng sử dụng đƣợc kiến đƣợc kiến thức thức học luyện tập luyện tập + Sử dụng đƣợc kiến thức có trợ dù có trợ luyện tập giúp giúp HS GV tự đánh đánh giá giá - Trả lời câu hỏi liên quan đến ND kiến thức học - Giải tập MBA - Giải thích ngun lí việc truyền tải điện sử dụng MBA - Giải thích đƣợc ứng dụng khác MBA đời sống + Vận dụng đƣợc kiến thức + tình Vận + Khơng dụng vận dụng - Biết sử dụng máy biến áp đƣợc kiến đƣợc kiến tình thực tế thức KIII: Liên sống thức tình tình kết - Sử dụng đƣợc kiến thức chuyển tải MBA việc xây dựng kiến thức (Điểm kiến thức có liên quan có dù có trợ giúp tối + Nêu đƣợc cách làm khác + đa: 2,5 điểm) phù hợp trợ giúp Nêu + Khơng đƣợc cách nêu đƣợc làm khác cách làm phù hợp khác phù có trợ hợp dù có giúp trợ giúp PHỤ LỤC Phiếu đánh giá 2: Phiếu đánh giá lực vận dụng kiến thức theo tiêu chí Tiết: Luyện tập Các tiêu chí lực vận dụng kiến thức Các mức độ đánh giá Mức Mức Mức Trình bày đƣợc kiến thức KI: Tái kiến thức / (Điểm tối đa: 3,5 điểm) học về: Trình bày Khơng - Cấu tạo, ngun tắc hoạt động chƣa đầy trình bày động KĐB ba pha, động đủ KĐB pha đƣợc kiến thức kiến thức - ứng dụng động KĐB học học ba pha, động KĐB pha + Sử dụng đƣợc kiến thức học học - Nêu đƣợc Cấu tạo, ngun tắc hoạt động động KĐB ba pha, động KĐB KII: Vận dụng kiến thức (Điểm tối đa: 4,0 điểm) pha - Sử dụng kiến thức động KĐB ba pha, động KĐB pha việc giải thích ngun lý hoạt động thiết bị sử dụng động + Sử dụng đƣợc kiến thức luyện tập - Trả lời câu hỏi liên quan đến Cấu tạo, ngun tắc hoạt động động KĐB ba pha, + Sử dụng đƣợc kiến thức học học có trợ giúp + Sử dụng đƣợc kiến thức luyện tập giúp sử dụng đƣợc kiến thức học học dù có trợ giúp + Khơng sử dụng đƣợc kiến thức có + Khơng trợ luyện tập dù có trợ giúp HS GV tự đánh đánh giá giá động KĐB pha - Giải tập động KĐB ba pha, động KĐB pha - Giải thích đƣợc ứng dụng khác động KĐB ba pha, động KĐB pha đời sống + Vận dụng đƣợc kiến thức + tình Vận + Khơng dụng vận dụng - Biết sử động KĐB đƣợc kiến đƣợc kiến tình thực tế thức KIII: Liên sống thức tình tình kết - Sử dụng đƣợc kiến thức chuyển tải động KĐB kiến thức (Điểm có dù có trợ giúp tối việc xây dựng kiến + đa: 2,5 điểm) thức có liên quan đƣợc trợ giúp Nêu + Khơng nêu đƣợc + Nêu đƣợc cách làm khác cách làm cách làm phù hợp khác phù khác phù hợp có trợ hợp dù có giúp trợ giúp PHỤ LỤC Phiếu đánh giá 3: Phiếu đánh giá lực vận dụng kiến thức theo tiêu chí Tiết: chế tạo mơ hình truyền tải điện Các tiêu chí lực vận dụng kiến thức Các mức độ đánh giá Mức Mức Mức Trình bày đƣợc đầy đủ kiến thức học về: - Cơng thức tính cơng suất hao Trình bày KI: Tái phí đƣờng dây tải điện chƣa đầy kiến thức / - Cách giảm hao phí đủ (Điểm tối đƣờng dây tải điện kiến thức đa: 3,5 điểm) - Cấu tạo, ngun tắc hoạt học động máy biến áp Khơng trình bày đƣợc kiến thức học - ứng dụng MBA + Sử dụng đƣợc kiến thức + học chế tạo mơ hình Sử + Khơng dụng sử dụng - Sử dụng đƣợc cơng thức đƣợc kiến đƣợc kiến tính cơng suất hao phí thức học - Vận dụng kiến thức, kĩ học học kiến q trình làm mơ có dù Vận dụng thức học KII: đƣờng dây tải điện thức hình truyền tải điện sử trợ giúp trợ (Điểm tối dụng MBA đa: + Khơng 4,0 - Giải thích ngun lí việc dụng truyền tải điện sử dụng đƣợc kiến sử dụng điểm) MBA + có thức - Giải thích đƣợc ứng dụng khác MBA đời sống Sử giúp đƣợc kiến thức luyện tập có giúp trợ luyện tập dù có trợ HS GV tự đánh đánh giá giá giúp + Vận dụng đƣợc kiến thức + tình Vận + Khơng dụng vận dụng - Biết sử dụng máy biến áp đƣợc kiến đƣợc kiến tình thực tế thức KIII: Liên sống thức tình tình kết - Sử dụng đƣợc kiến thức chuyển tải MBA việc xây dựng kiến thức (Điểm kiến thức có liên quan có dù có trợ giúp tối + Nêu đƣợc cách làm khác + đa: 2,5 điểm) phù hợp đƣợc trợ giúp Nêu + Khơng nêu đƣợc cách làm cách làm khác phù khác phù hợp có trợ hợp dù có giúp trợ giúp PHỤ LỤC Khung ma trận đề kiểm tra kiến thức, kĩ chƣơng “Dòng điện xoay chiều” - Vật lý 12 Dòng điện - Nắm đƣợc: ngun - Viết đƣợc biểu thức - Giải thích đƣợc tắc tạo dòng điện cƣờng độ dòng ngun lý hoạt xoay chiều xoay chiều điện điện áp tức động nhà - nắm đƣợc ứng dụng thời nắm rõ ý máy điện điện xoay chiều nghĩa đại lƣợng [1 câu] đời sống kỹ cơng thức thuật - Viết cơng thức tính [2 câu] giá trị hiệu dụng cƣờng độ dòng điện, điện áp - Kể tên đƣợc thiết bị sử dụng dòng xoay chiều - Kể tên đƣợc số nhà máy phát điện lớn quốc gia nhà máy phát điện địa phƣơng [2 câu] Các loại - Nắm đƣợc đặc điểm - Viết cơng thức - Giải đƣợc đoạn mạch đoạn mạch tính cảm kháng, dung tập Mạch có R, L, - Nêu đƣợc đặc kháng tổng trở đoạn mạch RLC C tiếp mắc nối điểm đoạn mạch đoạn mạch có R, có L, nối tiếp RLC nối tiếp xảy có C; mạch có RLC - Sử dụng đƣợc tƣợng cộng mắc nối tiếp nêu gản đồ vecto để hƣởng điện đƣợc đơn vị đo đại giải [2 câu] lƣợng cơng thức mạch RLC - Viết đƣợc hệ [2 câu] tập thức định luật Ơm đoạn mạch có R, có L, có C; đoạn mạch RLC nối tiếp (theo giá trị hiệu dụng độ lệch pha) [2 câu] Cơng suất - Nêu lí - Viết đƣợc cơng thức Giải đƣợc điện tiêu thụ cần phải tăng hệ số tính cơng suất điện tập mạch điện cơng suất nơi tiêu cơng thức tính hệ số đoạn mạch RLC xoay chiều Hệ thụ điện cơng suất mạch nối tiếp số cơng suất RLC nối tiếp [1 câu] [1 câu] [2 câu] Máy biến Nêu đƣợc máy phát [1 câu] Giải thích đƣợc áp Máy phát điện chiều, ngun tắc hoạt xoay động điện xoay động máy chiều Động chiều ba pha gì; biến áp, máy phát khơng đồng máy biến áp điện xoay chiều, điện ba pha xoay Biết đƣợc ngun lý động khơng hoạt động máy đồng ba pha hàn sử dụng MBA Giải thích đƣợc [2 câu] ứng dụng MBA truyền tải điện [2 câu] câu câu câu PHỤ LỤC 10 Đề kiểm tra kiến thức, kĩ chƣơng "Dòng điện xoay chiều) Sở GD&ĐT Cao Bằng Trung tâm KIỂM TRA MỘT TIẾT MƠN: VẬT LÝ Họ Tên: Lớp: Câu 1: Ngun tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tƣợng tự cảm B tƣợng cảm ứng điện từ C từ trƣờng quay D tƣợng quang điện Câu 2: Chọn câu sai A Dòng xoay chiều dòng có chiều cƣờng độ biến thiên tuần hồn theo thời gian B Dòng điện xoay chiều pha đƣợc sử dụng để quay động điện xoay chiều pha C Nhà máy thủy điện Hòa Bình phát dòng điện chiều D Có nhiều loại nhà máy điện: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện, Câu 3: Cƣờng độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm giống chỗ: A Đều biến thiên trễ pha  / so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Đều có giá trị hiệu dụng tăng tần số dòng điện tăng D Đều có giá trị hiệu dụng giảm tần số dòng điện tăng Câu 4: Một mạch điện có phần tử R, L, C mắc nối tiếp Mạch có cộng hƣởng điện Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử nào? A Điện trở R B Tụ điện C C Cuộn cảm L D Tồn mạch 5: Chọn câu trả lời sai Ý nghĩa hệ số cơng suất cos  A hệ số cơng suất lớn cơng suất tiêu thụ mạch lớn B hệ số cơng suất lớn cơng suất hao phí mạch lớn C để tăng hiệu sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số cơng suất D cơng suất thiết bị điện thƣờng phải  0,85 Câu 6: Chọn câu trả lời khơng nói máy dao điện pha: A Máy dao điện pha hoạt động dựa tƣợng cảm ứng điện từ B Máy phát điện thiết bị biến đổi điện thành C Mỗi máy phát điện có hai phận phần cảm phần ứng D Một cách tạo suất điện động cảm ứng máy phát điện tạo từ trƣờng quay vòng dây đặt cố định Câu 7: Trong truyền tải điện xa, để giảm hao phí đƣờng dây tải điện ngƣời ta sử dụng cách: A Tăng điện áp nơi phát B Tăng cơng suất nhà máy phát điện C Tăng tiết diện dây dẫn D Thay dây đồng dây siêu dẫn Câu 8: Tìm câu sai câu sau: A Trong cách mắc điện ba pha kiểu hình tam giác thì: Ud = UP B Trong cách mắc điện ba pha kiểu hình thì: Ud = Up C Trong cách mắc hình dòng điện dây trung hồ ln D Các tải tiêu thụ đƣợc mắc theo kiểu tam giác có tính đối xứng tốt so với mắc hình Câu 9: Chọn kết câu trả lời sai Cơng suất tiêu thụ mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp A P = UIcos  B P = I2R C cơng suất tức thời D cơng suất trung bình chu kì Câu 10: Trong dụng cụ tiêu thụ điện nhƣ quạt, tủ lạnh, động cơ, ngƣời ta phải nâng cao hệ số cơng suất nhằm A tăng cơng suất toả nhiệt B giảm cơng suất tiêu thụ C tăng cƣờng độ dòng điện D giảm cƣờng độ dòng điện Câu 11: Cho mạch RLC mắc nối tiếp: R = 180  ; cuộn dây: r = 20  , L = /  H; C = 100 / F Biết dòng điện mạch có biểu thức i  cos100t(A) Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch A u  224cos(10t  0,463)(V) B u  224cos(100t  0,463)(V) C u  224 cos(100t  0,463)(V) D u  224sin(100t  0,463)(V ) Câu 12: Chọn kết luận Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Nếu tăng tần số hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu mạch A điện trở tăng B dung kháng tăng C cảm kháng giảm D dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu 13: Thiết bị sau sử dụng dòng điện xoay chiều: A Quạt điện B Điện thoại C Xe đạp điện D Điều khiển tivi Câu 14: Điện áp xoay chiều u = 120cos200  t (V) hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/2  H Biểu thức cƣờng độ dòng điện qua cuộn dây A i = 2,4cos(200  t -  /2)(A) C i = 4,8cos(200  t +  /3)(A) B i = 1,2cos(200  t -  /2)(A) D i = 1,2cos(200  t +  /2)(A) Câu 15: Tại thời điểm t = 0,5s, cƣờng độ dòng điện xoay chiều qua mạch 4A, A cƣờng độ hiệu dụng B cƣờng độ cực đại C cƣờng độ tức thời D cƣờng độ trung bình Câu 16: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng phần tử R, L, C lần lƣợt 30V; 50V; 90V Khi thay tụ C tụ C‟ để mạch có cộng hƣởng điện điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 50V B 70 V C 100V D 100 V Câu 17: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện u = 100 cos  t(V) Biết uRL sớm pha dòng điện qua mạch góc  /6(rad), uC u lệch pha  /6(rad) Hiệu điện hiệu dụng hai tụ A 200V B 100V C 100 V D 200/ V Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cos(100  t)(V) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C khơng phân nhánh có điện trở R = 110  Khi hệ số cơng suất đoạn mạch lớn cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 115W B 172,7W C 440W D 460W Câu 19: Ngƣời ta truyền tải điện từ A đến B A dùng máy tăng B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40 (  ) Cƣờng độ dòng điện dây 50 (A) Cơng suất hao phí dây 5% cơng suất tiêu thụ B hiệu điện cuộn thứ cấp máy hạ 200 (V) Biết dòng điện hiệu điện ln pha bỏ qua hao phí máy biến Tỉ số máy hạ là: A 0,005 B 0,05 C 0,01 D 0,004 Câu 20: Một máy phát điện ngƣời ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ cơng suất điện 196KW với hiệu suất truyền tải 98% Biết điện trở đƣờng dây tải 40  Cần phải đƣa lên đƣờng dây tải nơi đặt máy phát điện điện áp bằng: A 10kV B 20kV C 40kV D 30kV PHỤ LỤC 11 I ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA VẬT i:i:18 I ĐỘNGLÝCƠBà KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA Bà 18 NỘI DUNG CHÍNH Kết thảo luận nhóm Lớp 12 TTGDTX VẬT LÝ VẬT I LÝ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA Bà i:i:18 Bà 18 NỘI DUNG CHÍNH Cấ u tạo: Gồ m hai bộphậ n VẬT LÝ I Nguyê n tắ c hoạt độ ng củ a Kết độ ng khô ng đồ ng thảo II Độ n g luận khô nnhóm g đồ ng bộ3- Lớp pha 12 TTGDTX a Rô to (rô to lồ ng só c): - Gồ m nhiề u khung dâ y dẫ n giố ng cótrục quay chung, ghé p lại nh mộ t cá i lồ ng hình trụ - Rô to cóthểquay dướ i tá c dụng củ a từtrườ ng Cấ u tạo: a Rô to (rô to lồ ng só c):  B3 Thầ y Phan Vă n Hoa – THPT Tâ n Hiệ p – Tiề n Giang I ĐỘNG CƠcơKHƠNG ĐỒNG II Động khơng đồng bộBỘ ba BA phaPHA b Stato: Tạo từtrườ ng quay bằ ng cá ch cho dò ng điệ n ba pha o cuộ n dâ y giố ng, đặ t lệ ch 120 trê n mộ t nh trò n Thầ y Phan Vă n Hoa – THPT Tâ n Hiệ p – Tiề n Giang I ĐỘNG CƠ ĐỒNG II Động KHƠNG khơng đồng baBỘ pha BA PHA Stato (Phần tĩnh) Roto (Phần quay) R«to II ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA Cấu tạo Gồm  B2  B 8/9/2015 10:25 AM 8/9/2015 9:59 AM  B1 Lång sãc NHĨM NHĨM Những ứng dụng động khơng đồng pha Những ứng dụng động khơng đồng pha Máy say sinh tố Máy giặt NHĨM Những ứng dụng động khơng đồng pha Máy hút bụi Máy quạt NHĨM Những ứng dụng động khơng đồng pha Máy sấy tóc Máy bơm nƣớc [...]... trên ở một mức độ và phạm vi nhất định, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: Tổ chức dạy học một số kiến thức chƣơng" dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho trung tâm giáo dục thƣờng xuyên miền núi 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng lí luận về phát triển năng lực vào tổ chức các hoạt động dạy học chƣơng Dòng điện xoay chiều (vật lí 12) nhằm phát triển. .. trạng dạy học chƣơng dòng điện xoay chiều (Vật lí 12) cho HS TTGDTX miền núi theo quan điểm phát triển năng lực vận dụng kiến thức 1.5.1 Mục đích khảo sát - Khảo sát thực trạng dạy học chƣơng Dòng điện xoay chiều (vật lí 12) cho HS TTGDTX miền núi theo quan điểm phát triển năng lực vận dụng kiến thức - Làm rõ đặc điểm dạy học vật lí nói chung và tổ chức hoạt động dạy học chƣơng Dòng điện xoay chiều ... chƣơng Dòng điện xoay chiều (vật lí 12) theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn bao gồm 3 chƣơng Chƣơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh Chƣơng 2 Xây dựng tiến trình dạy học chƣơng dòng điện xoay chiều (Vật lí 12) theo hƣớng phát. .. 1.1.2 Tổng quan các đề tài nghiên cứu về dạy học chương Dòng điện xoay chiều (vật lí 12) Hiện nay dạy học theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng đang là một xu hƣớng của lý luận dạy học đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới quan tâm và thực hiện, nhƣ ở Nga, Pháp, Đức… dạy học theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng trở thành xu thế chủ yếu trong việc truyền tải kiến thức, số giáo trình dạy học theo hƣớng phát. .. triển năng lực vận dụng kiến thức cho HS TTGDTX Chƣơng 3 Thực nghiệm sƣ phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 5 http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH 1.1 Tổng quan lịch sử các vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu về năng lực và năng lực vận dụng kiến thức Vấn đề dạy học phát triển. .. triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh Trung tâm GDTX khu vực miền núi 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là những hoạt động của giáo viên nhằm bồi dƣỡng năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học theo chƣơng trình vật lý lớp 12 - Phạm vi nghiên cứu là thực trạng dạy học theo hƣớng phát huy năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học môn chƣơng Dòng điện. .. Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho HS Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 3 http://www.lrc.tnu.edu.vn 5.2 Khảo sát thực trạng kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh lớp 12 trong việc học môn Vật lý 5.3 Đề xuất một số giải pháp bồi dƣỡng kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh lớp 12 trong việc học chƣơng Dòng điện xoay chiều 5.4 Tiến hành thực nghiệm... lƣợng dạy và học chƣơng Dòng điện xoay chiều - Vật lý 12 cơ bản, bƣớc đầu đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể trong dạy học Tuy nhiên, trong tất các đề tài nghiên cứu trên, chƣa có tác giả nào đề cập tới vấn đề Dạy học một số kiến thức chƣơng Dòng điện xoay chiều - Vật lý 12 cơ bản theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng cho học sinh trung tâm GDTX các tỉnh miền núi Trong quá trình dạy học, việc dạy học. .. Trung tâm Học liệu – ĐHTN 19 http://www.lrc.tnu.edu.vn - Biện pháp 1: Rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức trong tiến trình xây dựng kiến thức mới ; - Biện pháp 2: Rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh khi tổ chức các giờ học luyện tập; - Biện pháp 3: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho HS qua vận dụng kiến thức vào thực tế (Bài tập nghiên cứu ứng dụng thực tế các kiến thức đã học; ... thức trong dạy học môn chƣơng Dòng điện xoay chiều (vật lí 12) cho học sinh ở các TTGDTX khu vực miền núi 4 Giả thuyết khoa học: Nếu tổ chức dạy học các kiến thức chƣơng Dòng điện xoay chiều (vật lí 12) phù hợp với lí luận dạy học về phát triển năng lực thì có thể sẽ nâng cao đƣợc năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học vật lí tại các TTGDTX 5 Nhiệm vụ nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học một số kiến thức chƣơng dòng điện xoay chiều (vật lý 12) theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho trung tâm giáo dục thƣờng xuyên miền núi, Tổ chức dạy học một số kiến thức chƣơng dòng điện xoay chiều (vật lý 12) theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho trung tâm giáo dục thƣờng xuyên miền núi, Tổ chức dạy học một số kiến thức chƣơng dòng điện xoay chiều (vật lý 12) theo hƣớng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho trung tâm giáo dục thƣờng xuyên miền núi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay