Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện tam đường tỉnh lai châu

104 589 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐÌNH CHINH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI CHẤT LƯỢNG, NGẮN NGÀY TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐÌNH CHINH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI CHẤT LƯỢNG, NGẮN NGÀY TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM VĂN NGỌC THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn chỉnh luận văn tác giả cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả Hoàng Đình Chinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, khoa sau đại học, khoa Nông học, thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, quan gia đình Trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Phạm Văn Ngọc - giáo viên khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm - người trực tiếp hướng dẫn tận tình, giúp đỡ suốt trình thực hoàn thành luận văn Đồng thời xin bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể thầy, cô giáo giảng dạy chuyên ngành Khoa học trồng, Trường Đại học Nông Lâm giúp đỡ hoàn thiện đề tài có đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn: - Gia đình anh Lù A Sử, Sàn Phàng Thấp xã Khun Há huyện Tam Đường giúp đỡ thực công thức thí nghiệm vụ Mùa năm 2014 vụ Đông xuân 2015 - Các cán phòng Chuyển giao tiến kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh giúp đỡ thực đánh giá chất lượng cơm giống tham gia khảo nghiệm Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp, quan, gia đình người thân quan tâm động viên suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả Hoàng Đình Chinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Vai trò giống lúa giống lúa nước ta 1.2.1 Vai trò giống lúa sản xuất 1.2.2 Nghiên cứu giống lúa sử dụng nước ta 1.2.3 Định hướng sản xuất giống nước ta thời gian tới 1.3 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chất lượng nước 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.3.2 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng Việt Nam 11 1.4 Tình hình sản xuất lúa gạo 13 1.4.1 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 13 1.4.2 Tình hình sản xuất lúa địa bàn tỉnh Lai Châu 17 1.4.3 Tình hình sản xuất lúa gạo huyện Tam Đường xã Khun Há 20 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4 Địa điểm thời gian tiến hành 27 2.5 Kỹ thuật áp du ̣ng 27 2.6 Các tiêu phương pháp theo dõi 28 2.6.1 Một số đặc điểm nông sinh học 28 2.6.2 Đánh giá mức độ biểu sâu bệnh hại 30 2.6.3 Đánh giá khả chống chịu với điều kiện ngoại cảnh 33 2.6.4 Chỉ tiêu cấu thành suất 33 2.6.5 Đánh giá chất lượng giống lúa 34 2.7 Phương pháp sử lý số liệu 35 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Diễn biến thời tiết ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển giống lúa tham gia khảo nghiệm 36 3.1.1 Diễn biến thời tiết vụ Mùa 2014 ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triể n giống tham gia khảo nghiệm 36 3.1.2 Diễn biến thời tiết vụ Đông xuân 2015 ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triể n giống tham gia khảo nghiệm 38 3.2 Một số đặc điểm hình thái giống khảo nghiệm Tam Đường 40 3.3 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng giống khảo nghiệm 42 3.4 Kết nghiên cứu khả chịu lạnh biểu sâu bệnh hại giống khảo nghiệm đồng ruộng 50 3.4.1 Khả chịu lạnh giống tham gia khảo nghiệm 50 3.4.2 Kết theo dõi mức độ biểu sâu bệnh hại giống tham gia khảo nghiệm 51 3.5 Kết nghiên cứu suất yếu tố cấu thành suất giống khảo nghiệm 55 3.5.1 Kết nghiên cứu suất yếu tố cấu thành suất giống lúa khảo nghiệm vụ Mùa 2014 vụ Đông xuân 2015 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.5.2 Đánh giá ảnh hưởng mùa vụ gieo cấy đến suất giống lúa thí nghiệm 60 3.6 Kết đánh giá chất lượng gạo cơm giống khảo nghiệm 62 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 70 Kết luận: 70 Đề nghị: 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 73 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CV Hệ số biến động Đ/c Đối chứng ĐX2015 Đông xuân 2015 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc GL105 Gia lộc 105 HT1 Hương thơm số IRRI Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế M2014 Vụ mùa 2014 LSD Sai khác nhỏ có ý nghĩa P Xác xuất TB Trung bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013 14 Bảng 1.2 Diện tích, suất, sản lượng lúa tỉnh Lai Châu từ 2010 - 2014 19 Bảng 1.3 Diện tích, suất, sản lượng lúa huyê ̣n Tam Đường từ năm 2010-2014 21 Bảng 1.4 Cơ cấu suất giống lúa ở huyê ̣n Tam Đường vu ̣ Đông xuân và vu ̣ Mùa 2014 23 Bảng 3.2 Một số đặc điểm hình thái giống khảo nghiệm huyện Tam Đường 41 Bảng 3.3 Đặc điểm sinh trưởng giống khảo nghiệm ở mùa vu ̣ khảo nghiê ̣m 43 Bảng 3.4 Đặc điểm nông học giống lúa khảo nghiệm ở mùa vu ̣ khảo nghiê ̣m 45 Bảng 3.5 Đặc điểm nông ho ̣c giống lúa khảo nghiệm ở mùa vu ̣ khảo nghiê ̣m 47 Bảng 3.6 Mức độ chịu lạnh giống tham gia khảo nghiệm 50 Bảng 3.7 Mức đô ̣ biể u hiê ̣n bê ̣nh ̣i đồng ruộng các giống khảo nghiệm 51 Bảng 3.8 Mức đô ̣ biể u hiê ̣n sâu ̣i đồng ruộng các giống khảo nghiệm 53 Bảng 3.9 Các yếu tố cấu thành suất suất giống khảo nghiệm 55 Bảng 3.10 Giá trị biến động nguồn biến động suất 60 Bảng 3.11.Năng suất trung bình giống lúa thí nghiệm qua vụ khảo nghiệm 61 Bảng 3.12: Ảnh hưởng mùa vụ đến suất thí nghiệm 62 Bảng 3.13 Chất lượng xay xát giống lúa khảo nghiê ̣m 63 Bảng 3.14 Chất lượng cơm các giống khảo nghiệm 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1a: Đồ thị diễn biến thời tiết ngày sau cấy giống lúa khảo nghiệm vụ Mùa 2014 Tam Đường - Lai Châu 36 Hình 3.1b: Đồ thị diễn biến thời tiết ngày sau cấy giống lúa khảo nghiệm vụ Xuân 2015 Tam Đường- Lai Châu 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Tháng Ngày 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 Số ngày sau cấ y 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Nhiêṭ đô ̣ (0C) 20,8 21,4 20,7 17,8 20,7 21,6 23,3 23,4 23,7 25,0 23,7 22,7 21,9 20,3 18,5 18,2 16,4 17,1 18,4 18,0 18,8 21,9 23,1 24,5 25,3 23,8 24,7 24,4 23,8 22,1 20,2 19,2 16,9 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Mưa(mm) Nắ ng(h) 15,7 19,8 1,3 8,8 17,6 0,1 6,3 2,2 0,4 35,8 9,4 5,8 0,2 1,4 7,6 10,8 10 9,5 9,5 8,4 0,3 1,1 0,6 0,3 0,7 3,0 8,1 6,3 9,0 8,3 9,3 10,1 6,9 10,6 10,0 7,6 9,1 1,4 4,5 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đô ̣ ẩm (%) 79 82 87 91 84 77 60 51 51 46 56 65 80 91 91 89 90 88 85 81 84 74 71 57 46 59 52 62 68 79 87 90 93 81 Tháng Ngày 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 11 12 13 Số ngày sau cấ y 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Nhiêṭ đô ̣ (0C) 18,3 19,1 19,2 19,5 20,7 23,2 25,1 27,4 24,6 24,1 24,3 20,6 19,7 18,8 20,4 20,7 22,1 21,5 23,1 22,3 26,3 26,5 26,7 27,0 24,9 25,2 24,1 23,4 22,4 24,1 23,2 22,4 24,4 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Mưa(mm) Nắ ng(h) 6,1 1,6 14,1 19,4 18,8 5,5 0,4 5,6 0,2 1,0 22,8 14,0 14,4 36,0 5,9 6,5 10,7 10,3 10,9 10,7 7,9 7,1 7,7 10,9 10,8 0,6 3,7 1,5 8,5 7,5 10,5 7,4 15,9 10,8 11 10,6 10,1 11 9,7 10,4 10,2 10 10,9 2,2 5,4 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đô ̣ ẩm (%) 85 76 71 63 60 71 70 62 72 67 67 86 85 91 87 86 80 82 77 75 73 67 62 64 66 55 59 62 63 77 70 85 86 82 Tháng Ngày 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 Số ngày sau cấ y 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Nhiêṭ đô ̣ (0C) 23,5 22,6 24,5 25,1 24,5 24,0 25,3 24,3 24,8 26,4 24,0 21,6 22,1 22,7 23,9 24,8 25,8 26,3 26,5 26,7 27,0 24,9 25,2 24,1 23,4 22,4 24,1 Mưa(mm) Nắ ng(h) 22,2 26,4 6,4 10,4 6,3 12,1 10,4 11,3 42,1 0,1 2,5 2,4 0,4 8,6 1,0 14,6 0,1 35,9 2,8 7,1 9,7 6,3 8,1 9,5 5,7 4,1 3,2 2,1 8,1 11,1 11,1 10,2 11,1 10,6 10 6,7 10,5 7,5 1,4 8,4 4,7 4,2 Nguồn*: Đài khí tượng thủy văn Lai Châu cung cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đô ̣ ẩm (%) 77 77 81 82 73 84 84 85 87 89 84 75 70 68 70 73 73 74,5 72,1 72,5 75,7 84,6 80,7 83,3 87,2 91,0 83,8 83 Phụ bảng Phân tích số liệu thống kê thí nghiệm vụ Mùa 2014 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/B FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V003 HAT/B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 7015.58 1169.26 47.51 0.000 NLAI 16.8800 8.44000 0.34 0.720 * RESIDUAL 12 295.327 24.6105 * TOTAL (CORRECTED) 20 7327.79 366.390 BALANCED ANOVA FOR VARIATE %LEP FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V004 %LEP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 104.470 17.4116 13.54 0.000 NLAI 926667 463334 0.36 0.709 * RESIDUAL 12 15.4333 1.28611 * TOTAL (CORRECTED) 20 120.830 6.04148 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BONG/K FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V005 BONG/K LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 8.09143 1.34857 11.15 0.000 NLAI 952382E-01 476191E-01 0.39 0.687 * RESIDUAL 12 1.45143 120952 * TOTAL (CORRECTED) 20 9.63810 481905 BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIEC1 FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V006 GIEC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 12.7914 2.13190 12.66 0.000 NLAI 600002E-01 300001E-01 0.18 0.840 * RESIDUAL 12 2.02000 168333 * TOTAL (CORRECTED) 20 14.8714 743571 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIEC2 FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V007 GIEC2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 250.139 41.6898 81.69 0.000 NLAI 3.22953 1.61476 3.16 0.078 * RESIDUAL 12 6.12382 510318 * TOTAL (CORRECTED) 20 259.492 12.9746 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V008 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 40.1333 6.68889 25.74 0.000 NLAI 275238 137619 0.53 0.606 * RESIDUAL 12 3.11809 259841 * TOTAL (CORRECTED) 20 43.5267 2.17633 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V009 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 3.02667 504444 6.67 0.003 NLAI 412381 206190 2.73 0.104 * RESIDUAL 12 907619 756349E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 4.34667 217333 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAOCAY FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 VARIATE V010 CAOCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 320.703 53.4505 9.34 0.001 NLAI 3.72095 1.86048 0.33 0.732 * RESIDUAL 12 68.6857 5.72381 * TOTAL (CORRECTED) 20 393.110 19.6555 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 3 RVT PC6 HK4 Gl105 HT6 HT9 HT1 SE(N= 5%LSD 3) 12DF CT$ NOS 3 3 3 RVT PC6 HK4 Gl105 HT6 HT9 HT1 HAT/B 151.433 152.467 160.400 205.100 186.067 178.333 163.500 %LEP 12.8000 11.5000 15.2000 18.0333 17.7667 14.2333 15.5000 BONG/K 5.20000 6.66667 6.73333 7.00000 5.93333 6.40000 5.53333 GIEC1 11.9333 12.6333 12.6333 10.8000 10.7000 10.9000 11.9000 2.86418 8.82551 0.654755 2.01752 0.200792 0.618709 0.236878 0.729901 GIEC2 22.5667 22.7333 24.7667 29.0000 20.2000 18.8333 18.3333 NSLT 44.3333 67.0000 68.6667 93.0000 71.3333 75.3333 58.6667 NSTT 51.3333 58.3333 60.0000 62.3333 60.3333 58.6667 52.6667 CAOCAY 96.0333 94.7333 103.433 99.2000 105.700 106.533 103.900 SE(N= 3) 0.412439 0.294302 0.158782 1.38128 5%LSD 12DF 1.27087 0.906845 0.489260 4.25620 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 7 SE(N= 5%LSD 7) 12DF NLAI NOS 7 HAT/B 172.300 170.557 170.271 %LEP 14.8286 14.8857 15.3000 BONG/K 6.25714 6.25714 6.11429 GIEC1 11.6571 11.5714 11.7000 1.87504 5.77765 0.428638 1.32078 0.131449 0.405040 0.155073 0.477832 GIEC2 22.1143 22.0286 22.9000 NSLT 6.91429 6.91429 6.67143 NSTT 59.4286 56.0000 57.5714 CAOCAY 101.143 100.243 101.129 SE(N= 7) 0.270005 0.192666 0.103947 0.904261 5%LSD 12DF 0.831976 0.593669 0.320296 2.78633 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CHINHM 19/ 6/15 20:51 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua vu Mua 2014 10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HAT/B %LEP BONG/K GIEC1 GIEC2 NSLT NSTT CAOCAY GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 171.04 21 15.005 21 6.2095 21 11.643 21 22.348 21 68.333 21 57.667 21 100.84 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 19.141 4.9609 2.9 0.0000 2.4579 1.1341 7.6 0.0001 0.69419 0.34778 5.6 0.0003 0.86231 0.41028 3.5 0.0002 3.6020 0.71437 3.2 0.0000 1.4752 0.50975 7.5 0.0000 0.46619 0.27502 4.8 0.0029 4.4334 2.3924 2.4 0.0007 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NLAI | | | 0.7201 0.7086 0.6871 0.8397 0.0777 0.6064 0.1044 0.7321 | | | | http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Phụ bảng 3: Phân tích số liệu thống kê thí nghiệm vụ Đông xuân 2015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/B FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V003 HAT/B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4338.15 723.025 42.94 0.000 NLAI 11.3410 5.67048 0.34 0.724 * RESIDUAL 12 202.059 16.8383 * TOTAL (CORRECTED) 20 4551.55 227.578 BALANCED ANOVA FOR VARIATE %LEP FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V004 %LEP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 57.7828 9.63047 20.47 0.000 NLAI 1.72095 860476 1.83 0.202 * RESIDUAL 12 5.64572 470476 * TOTAL (CORRECTED) 20 65.1495 3.25748 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BONG/K FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V005 BONG/K LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4.52571 754286 12.00 0.000 NLAI 723810E-01 361905E-01 0.58 0.581 * RESIDUAL 12 754286 628572E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 5.35238 267619 BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIEC1 FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V006 GIEC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 24.4762 4.07937 26.88 0.000 NLAI 412381 206190 1.36 0.294 * RESIDUAL 12 1.82095 151746 * TOTAL (CORRECTED) 20 26.7095 1.33548 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIEC2 FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V007 GIEC2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 197.540 32.9233 16.76 0.000 NLAI 6.89809 3.44905 1.76 0.213 * RESIDUAL 12 23.5686 1.96405 * TOTAL (CORRECTED) 20 228.007 11.4003 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V008 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 28.2057 4.70095 47.12 0.000 NLAI 122857 614285E-01 0.62 0.561 * RESIDUAL 12 1.19714 997620E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 29.5257 1.47629 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V009 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4.18571 697619 17.76 0.000 NLAI 280666E-01 140333E-01 0.36 0.711 * RESIDUAL 12 471400 392833E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 4.68518 234259 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAOCAY FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau VARIATE V010 CAOCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 899.749 149.958 48.28 0.000 NLAI 2.18951 1.09476 0.35 0.714 * RESIDUAL 12 37.2705 3.10587 * TOTAL (CORRECTED) 20 939.209 46.9605 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 3 RVT PC6 HK4 Gl105 HT6 HT9 HT1 SE(N= 5%LSD 3) 12DF CT$ NOS 3 3 3 RVT PC6 HK4 Gl105 HT6 HT9 HT1 HAT/B 160.367 150.633 159.433 195.900 178.367 169.333 156.633 %LEP 11.5667 11.3667 14.4667 15.9333 15.6000 13.5000 13.5000 BONG/K 6.06667 6.66667 6.60000 7.13333 6.20000 6.66667 5.60000 GIEC1 11.1333 12.4667 12.5667 9.43333 11.1000 11.1000 12.6667 2.36913 7.30008 0.396012 1.22025 0.144749 0.446022 0.224904 0.693007 GIEC2 21.4000 22.2000 25.9333 26.8667 18.5333 18.7333 20.1000 NSLT 55.6667 70.6667 68.0000 93.0000 73.6667 77.0000 58.0000 NSTT 55.3333 61.4667 65.4000 68.8000 62.3667 62.5667 55.9000 CAOCAY 94.9333 89.2667 100.800 89.8333 101.667 102.867 94.7333 SE(N= 3) 0.809125 0.182357 0.114431 1.01749 5%LSD 12DF 2.49319 0.561903 0.352601 3.13524 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 7 SE(N= 5%LSD 7) 12DF NLAI NOS 7 HAT/B 167.714 166.200 167.800 %LEP 13.3429 13.7286 14.0429 1.55096 4.77903 0.259251 0.798840 GIEC2 21.1714 22.2286 22.5000 NSLT 69.8571 71.7143 71.0000 BONG/K 6.42857 6.34286 6.48571 GIEC1 11.3286 11.4857 11.6714 0.947608E-01 0.147235 0.291990 0.453680 NSTT 61.3143 62.1857 61.5714 CAOCAY 97.0286 97.3429 97.8143 SE(N= 7) 0.529696 0.119381 0.749126E-01 0.666105 5%LSD 12DF 1.63217 0.367852 0.230831 2.05250 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CHINH 19/ 6/15 8:57 :PAGE 10 Thi nghiem so sanh cac giong lua chiu ret o Lai Chau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HAT/B %LEP BONG/K GIEC1 GIEC2 NSLT NSTT CAOCAY GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 167.24 21 13.705 21 6.4190 21 11.495 21 21.967 21 70.857 21 61.690 21 97.395 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 15.086 4.1034 2.5 0.0000 1.8048 0.68591 5.0 0.0000 0.51732 0.25071 3.9 0.0002 1.1556 0.38955 3.4 0.0000 3.3764 1.4014 6.4 0.0000 1.2150 0.31585 4.5 0.0000 0.48400 0.19820 3.2 0.0000 6.8528 1.7623 1.8 0.0000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NLAI | | | 0.7242 0.2016 0.5815 0.2940 0.2134 0.5607 0.7106 0.7137 | | | | http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 Phụ bảng Số liệu xử lý thống kê ảnh hưởng mùa vụ đến suất thực thu giống khảo nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE N.SUAT FILE CH2VU 20/ 6/15 8:10 :PAGE Phan tích thong kê anh huong mua vu gieo den nang suat lua so sanh VARIATE V004 N.SUAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 6.62752 1.10459 19.22 0.000 T.VU 1.70006 1.70006 29.59 0.000 N.LAI 116843 584215E-01 1.02 0.379 CT$*T.VU 584857 974762E-01 1.70 0.165 T.VU*N.LAI 323605 161802 2.82 0.078 * RESIDUAL 24 1.37902 574591E-01 * TOTAL (CORRECTED) 41 10.7319 261754 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CH2VU 20/ 6/15 8:10 :PAGE Phan tích thong kê anh huong mua vu gieo den nang suat lua so sanh MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ RVT PC6 HK4 Gl105 HT6 HT9 HT1 NOS 6 6 6 N.SUAT 53.3333 59.9000 62.7000 62.3500 64.5667 60.6167 54.2833 SE(N= 6) 0.978597E-01 5%LSD 24DF 0.285625 MEANS FOR EFFECT T.VU T.VU NOS 21 21 N.SUAT 61.6905 57.6667 SE(N= 21) 0.523082E-01 5%LSD 24DF 0.152673 MEANS FOR EFFECT N.LAI N.LAI NOS 14 14 14 N.SUAT 60.3714 59.0929 59.5714 SE(N= 14) 0.640642E-01 5%LSD 24DF 0.186985 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 MEANS FOR EFFECT CT$*T.VU CT$ RVT RVT PC6 PC6 HK4 HK4 Gl105 Gl105 HT6 HT6 HT9 HT9 HT1 HT1 T.VU 2 2 2 NOS 3 3 3 3 3 3 3 N.SUAT 55.3333 51.3333 61.4667 58.3333 65.4000 60.0000 62.3667 62.3333 68.8000 60.3333 62.5667 58.6667 55.9000 52.6667 SE(N= 3) 0.138394 5%LSD 24DF 0.403935 MEANS FOR EFFECT T.VU*N.LAI N.LAI 1 2 3 T.VU 2 NOS 7 7 7 N.SUAT 61.3143 59.4286 62.1857 56.0000 61.5714 57.5714 SE(N= 7) 0.906005E-01 5%LSD 24DF 0.264437 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CH2VU 20/ 6/15 8:10 :PAGE Phan tích thong kê anh huong mua vu gieo den nang suat lua so sanh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE N.SUAT GRAND MEAN (N= 42) NO OBS 42 59.679 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.51162 0.23971 4.0 0.0000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |T.VU | | | 0.0000 |N.LAI | | | 0.3785 |CT$*T.VU|T.VU*N.L| | |AI | | | | | | | 0.1646 0.0782 http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình1: Mạ giống HT6 Hình 2: Mạ giống HT9 Hình 3: Mạ giống Hoa khôi Hình 4: Mạ giống GL105 Hình 5: Mạ giống PC6 Hình 6: Mạ giống Hương thơm số Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 Hình 7: Mạ giống thơm RVT Hình 8: Theo dõi lúa thí nghiệm giai đoạn đẻ nhánh Hình 9: Rầy lưng trắng hại giống Hình 10: Phun thuốc trừ rầy lưng trắng lúa thí nghiệm ngày 4/4/2015 giống lúa thí nghiệm ngày 4/4 Hình 11: Các giống lúa thí nghiệm Hình 12: Các giống lúa thí nghiệm giai giai đoạn làm đòng đoạn từ đòng già đến trỗ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 Hình 13: Các giống lúa thí nghiệm giai Hình 14: Bọ xít đen bọ xít hôi dài đoạn đòng già đến trỗ hại giống GL105 giai đoạn trỗ Hình 15: Các giống lúa thí nghiệm giai Hình 16: Các giống lúa thí nghiệm giai đoạn từ trỗ đến chín sữa đoạn trỗ đến chín sáp Hình 17: Theo dõi giống HT9 giai Hình 18: Đo đếm tiêu giai đoạn chín sữa đoạn giống lúa từ chín sữa đến chín hoàn toàn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Hình 19: Chuẩn bị mẫu thóc để thuê cân trọng lượng 100 hạt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... hậu của địa phương, cho năng suất và chất lượng phù hợp điều kiện địa bàn tỉnh Lai Châu Chính vì lý do đó tôi thực hiện đề tài: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1 Mục đích Chọn giống lúa năng suất cao, chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, ... tế tại địa bàn các xã vùng cao của tỉnh (các xã nằm ở cao trình từ 700m trở lên) vụ Đông xuân là 155 - 180 ngày, vụ Mùa là 125 - 140 ngày Năng suất cao có thể đạt: 70 - 75 tạ/ha 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, tính chống chịu, năng suất và chất lượng của 7 giống lúa tại địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát. .. từng bước phát triển mở rộng sản xuất 2.2 Yêu cầu Đánh giá được đặc điểm nông sinh học, đặc điểm sinh trưởng, khả năng chống chịu sâu bệnh hại và năng suất các giống lúa khảo nghiệm 3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Nắm được các đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu các giống mới thí nghiệm tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu -... của huyện Tam Đường là diện tích sản xuất 02 vụ lúa còn rất thấp (750 ha), chiếm khoảng 22% tổng diện tích sản xuất lúa toàn huyện Làm thế nào để có thể tăng nhanh diện tích sản xuất lúa Đông xuân là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với sản xuất lúa tại huyện Tam Đường Vì vậy, huyện Tam Đường nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đang cần có những giống lúa chất lượng, sinh trưởng phát triển tốt và cho năng. .. xuân là 46,9% lúa lai; 43,8% lúa thuần, còn lạilúa nếp và lúa địa phương Vụ Mùa 2013, cơ cấu giống là 48,4% lúa lai, 30,3% lúa thuần, còn lạilúa nếp và lúa địa phương Năm 2014, cơ cấu giống lúa vụ Đông xuân là 42,6% lúa lai; 47,93% lúa thuần, còn lạilúa nếp và lúa địa phương Vụ Mùa 2014, cơ cấu giống là 44,2% lúa lai, 44,2% lúa thuần, còn lạilúa nếp và lúa địa phương Số hóa bởi Trung... ra những giống có tiềm năng năng suất cao nhằm thay thế những giống lúa cũ hoặc giống lúa địa phương cho năng suất thấp nhằm nâng cao năng suất, sản lượng lúa của tỉnh Vì vậy một loạt các giống lúa mới như lúa lai: Nghi hương 2308, Thục hưng 6, Nam dương 99, LC25…hay các giống lúa thuần như: Bắc thơm số 7, Hương thơm số 1, Khang dân 18 đã được đưa vào sản xuất để thay thế các giống cũ như Nhị ưu 838... các giống lúakhả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong những điều kiện bất lợi đó, như các giống lúa chịu mặn, chịu hạn, chống đổ , các giống lúakhả năng chống chịu hoặc kháng được một số đối tượng sâu bệnh hại, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng cũng như chất lượng lúa gạo Từ đó chúng ta có thể kết luận, giống lúa có vai trò rất quan trọng trong sản xuất hiện nay 1.2.2 Nghiên cứu bộ giống. .. chọn tạo và nhập nội được nhiều loại giống lúa có đặc tính tốt, năng suất chất lượng cao Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn giống lúa tốt cho sản xuất, thay thế bộ giống lúa năng suất, chất lượng thấp, hiệu quả kém Phát triển giống lúa đáp ứng cả hai yêu cầu về an toàn lương thực và có khả năng cạnh tranh cao về chất lượng nông sản Phát triển giống lúanăng suất cao và ổn định, hướng lâu dài... của tỉnh vẫn cần có những giống lúakhả năng chống chịu tốt, đặc biệt là chịu lạnh trong điều kiện vụ Đông xuân, có thời gian sinh trưởng ngắn để thuận lợi cho việc bố trí vụ Mùa là điều hết sức cần thiết Vì vậy cần lựa chọn thêm các giống lúa mới để bổ xung vào cơ cấu giống của tỉnh, đặc biệt là cho các xã vùng cao 1.2 Vai trò của giống lúa và bộ giống lúa nước ta hiện nay 1.2.1 Vai trò giống lúa. .. thiết của đề tài Tỉnh Lai Châumột trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước, cả tỉnh có 5/7 huyện thị là huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a về chương trình phát triển nhanh và bền vững 61 huyện nghèo của Chính phủ (tính tại thời điểm ban hành Nghị quyết) Toàn tỉnh có trên 414 nghìn người với trên 80% dân số sống ở vùng nông thôn, sản xuất nông nghiệp là nghề sản xuất chính của người dân Vì vậy, lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện tam đường tỉnh lai châu, Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện tam đường tỉnh lai châu, Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện tam đường tỉnh lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay