Các hình thức trả lương

4 153 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:24

THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ MÔN: KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG B- CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG LƯƠNG THỜI GIAN: Tiền lương trả vào thời gian làm việc Cách tính lương thời gian thuần: Lương thời gian (Ltg) = Mức lương (ML) / Công chuẩn (C) * Số ngày công làm việc (NC) Cách tính lương thời gian theo hệ số điều chỉnh: Lương thời gian theo hiệu cv (LtgH) = Mức lương (ML) / công chuẩn (C) * Số ngày làm việc (NC) * Hệ số điều chỉnh (HSĐCi) ** Một số điều lưu ý: – Luật quy định kỷ luật trễ sớm hình thức sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng văn bản) – Công ty không dùng phương pháp trừ lương phạt mặt vật chất người lao động LƯƠNG SẢN PHẨM: Tiền lương trả sở số lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm tạo Lương sản phẩm thuần: LSPi = ĐGi * Qi Lương sản phẩm theo hệ số điều chỉnh: LSPi = ĐGi * Qi * HSĐCi Trong đó: – LSPi: Lương sản phẩm i – Qi: Sản lượng sản phẩm i NHÓM Page THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ MÔN: KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG – ĐGi: Đơn giá sản phẩm i – HSĐCi: Hệ số điều chỉnh chất lượng SP i Xác định sản lượng định mức (Qi) Đơn giá lương sản phẩm (ĐGi) – Sản lượng định mức: Thông qua định mức lao động, xác định thời gian hoàn thành sản phẩm Công thức tính sản lượng định mức: Sản lượng định mức (Qi) = Ngày công chuẩn (C) * / Thời gian hoàn thành SP – Đơn giá lương sản phẩm: Đơn giá lương SP (ĐGi) = Mức lương tháng (ML) / Sản lượng định mức tháng (Qi) Các phương pháp phân phối lương sản phẩm tập thể (theo hệ số): – Phương pháp 1: Phân phối theo mực độ phức tạp công việc cá nhân – Phương pháp 2: Phân phối theo mực độ phức ngày công làm việc cá nhân – Phương pháp 3: Phân phối theo mức độ phức tạp – ngày công & hiệu lao động Những yêu cầu cần thiết để áp dụng hiệu phương pháp trả lương theo sản phẩm: Đối với Q: • – Phải hoàn thiện công tác nghiệm thu, thống kê sản lượng – Phải hoàn thiện công tác kiểm tra chất lượng (KCS) – Kiểm soát hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị Đối với ĐG: • – Có phương pháp xác định đơn giá công bằng, hợp lý – Xác định định mức lao động xác sở suất lao động bình quân tiên tiến – Kiểm soát quỹ lương sản phẩm Quy trình tính lương sản phẩm: – Bước 1: Xác định quỹ lương sản phẩm danh nghĩa (cá nhân tập thể) – Bước 2: Xác định định mức lao động NHÓM Page THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ MÔN: KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG – Bước 3: Tính đơn giá tiền lương (cá nhân tập thể) – Bước 4: Tổng hợp số liệu sản lượng, chất lượng SP – Bước 5: Tính toán hệ số điều chỉnh – Bước 6: Tính lương sản phẩm/tổng quỹ lương sản phẩm tập thể thực tế tháng – Bước 7: Phân chia quỹ lương theo hệ số LƯƠNG KHOÁN: Khái niệm: Là hình thức trả lương người lao động hoàn thành khối lượng công việc theo chất lượng giao Công thức: TL = MLK * H Trong đó: – MLK: Mức lương khoán – H: Tỷ lệ % hoàn thành công việc LƯƠNG /THƯỞNG THEO DOANH THU: a/ Khái niệm: hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt theo mục tiêu doanh số sách lương/thưởng doanh số công ty b/ Điều kiện áp dụng: – Áp dụng cho phận có liên quan trực tiếp đến doanh thu – Áp dụng cho lao động mang tính chất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, NV bán hàng NHÓM Page THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ MÔN: KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG – Để áp dụng tốt lương doanh số phải xác định doanh số mục tiêu c/ Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu: – Lương/thưởng doanh số cá nhân – Lương/thưởng doanh số nhóm – Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,… MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LƯƠNG NHÓM Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức trả lương, Các hình thức trả lương, Các hình thức trả lương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay