ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I môn Hóa học lớp 12

6 267 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:13

Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 12 là bộ câu hỏi ôn tập, củng cố, hệ thống hóa toàn bộ nội dung kiến thức của các chương: Chương 1: Este Lipit Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin Amino axit Protein Chương 4: Polime và vật liệu polimevà một phần nội dung chương 5Đề cương có các câu hỏi và bài tập định lượng dạng trắc nghiệm khách quan, bám sát chương trình Hóa học lớp 12 cơ bản, với các mức độ để học sinh ôn tập. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 – CB A CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT I LÝ THUYẾT Câu 1: Chất este? A.HCOOCH3 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5 Câu 2:Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc có tên sau: A.Etyl fomiat B.n-propyl fomiat C.isopropyl fomiat D.B, C Câu 3:Đun este E (C4H6O2) với HCl thu sản phẩm có khả có phản ứng tráng gương E có tên là: A.Vinyl axetat B.propenyl axetat C.Alyl fomiat D.Cả A, B, C Câu 4:Đun este E ( C6H12O2) với dung dịch NaOH ta ancol A không bị oxi hoá CuO E có tên là: A.isopropyl propionat B.isopropyl axetat C.n-butyl axetat D.tert-butyl axetat Câu 5: Hãy chọn nhận định đúng: A.Lipit chất béo B.Lipit tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật C.Lipit este glixerol với axit béo D.Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, không hoà tan nước, hoà tan dung môi hữu không phân cực Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit Câu : Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 5H10O2 là: A.10 B.9 C.7 D.5 Câu 7: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo anđehit muối axit hữu Có công thức phù hợp với X? A.2 B.3 C.4 D.5 (CĐ 2007) Câu 8: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH A.3 B.4 C.5 D.6 II BÀI TẬP Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 g este đơn chức X, sau phản ứng thu 26,4 lit CO 10,8 g H2O Số đồng phân este thỏa mãn X là: A B C D Câu 10: Cho hỗn hợp Y gồm este no, đơn chức, mạch hở ancol axit no, dãy đồng đẳng Biết 7,96 g X cháy hoàn toàn thu 7,616 lit CO (đktc) CTCT este là: A CH3COOCH3 CH3COOCH2CH3 B HCOOCH2CH3 CH3COOCH2CH3 C.CH3COOCH3 HCOOCH3 D Không có chất phù hợp Câu 11: Cho 8,24 g hỗn hợp X gồm este no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M CTPT phù hợp este là: A C2H4O2 C3H6O2 B C3H6O2 C4H8O2 C C2H4O2 C4H8O2 D C4H8O2 C5H10O2 Câu 12: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở đồng phân cần dùng 300 ml NaOH 1M Công thức cấu tạo hai este là: A CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 CH3COOCH3 C CH3COOC2H3 C2H3COOCH3 D C2H5COOC2H5 CH3COOC3H7 Câu 13: Thủy phân hoàn toàn 8,84 g chất béo A cần dùng hết 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M Tính khối lượng xà phòng thu sau phản ứng? A 8,46 g B 9,12 g C 10,04 g D Kết khác Câu 14: Để trung hòa lượng axit béo tự chứa 10 g chất béo A cần vừa đủ 1,00 g dung dịch KOH 5% Chỉ số axit chất béo là: A 10 B C 2,5 D Câu 15: Trong Lipit không tinh khiết thường lẫn lượng nhỏ axit mono cacboxylic tự Chỉ số axit Lipit Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa gam Lipit là: A mg B mg C mg D mg B – CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT I LÝ THUYẾT Câu 1: Trong nhận xét đây, nhận xét đúng? A.Tất chất có công thức Cn(H2O)m cacbohidrat B Tất cacbohidrat có công thức chung Cn(H2O) m C Đa số cacbohidrat có công thức chung C n(H2O) m D Phân tử cacbohidrat có nguyên tử cacbon Câu 2: Glucozo không thuộc loại : A hợp chất tạp chức B cacbohidrat C monosaccarit D.đisaccarit Câu 3: Chất khả phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 ( đun nóng) giải phóng Ag là: A axit axetic B axit fomic C glucozo D fomandehit Câu 4: Trong nhận xét đây, nhận xét không ? A.cho glucozo fructozo vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy phản ứng tráng bạc B.Glucozo fructozo tác dụng với hidro sinh sản phẩm C Glucozo fructozo tác dụng với Cu(OH) tạo loại phức đồng D.Glucozo fructozo có công thức phân tử giống Câu 5: Để chứng minh phân tử glucozo có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với: A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C natri hidroxit D AgNO3 dd NH3 nung nóng Câu 6: Hãy tìm thuốc thử để nhận biết tất chất riêng biệt sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal A Na B nước brom C Cu(OH)2/OH– D [Ag(NH3)2]OH Câu 7: Saccarozo fructozo thuộc loại : A monosaccarit B đisaccarit C polisaccarit D Cacbohidrat Câu 8: Cho chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, không thấy xảy phản ứng tráng gương Chất X chất chất ? A glucozo B fructozo C Axetandehit D Saccarozo Câu 9: Chất không tham gia phản ứng thủy phân : A saccarozo B xenlulozo C fructozo D tinh bột Câu 10: Chất lỏng hòa tan xenluloz là: A benzen B ete C etanol D nước svayde Câu 11: Xenlulozo không thuộc loại : A cacbohidrat B gluxit C polisaccarit D.đisaccarit Câu 12: Saccarozo, tinh bột, xenlulozo tham gia vào: A phản ứng tráng bạc B phản ứng với Cu(OH)2 C phản ứng thủy phân.D phản ứng đổi màu iot Câu 13 Chỉ dùng thuốc thử phân biệt dung dịch riêng biệt glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol? A Cu(OH)2 / OH- B Dung dịch AgNO3 / NH3 C Dung dịch brom D Natri B BÀI TẬP Câu 14: Cho g dung dịch glucozo 40% phản ứng hết với dung dịch AgNO 3/NH3 Khối lượng Ag thu sau phản ứng là: A 2,16 g B 4,32 g C.1,08 g D Kết khác Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 10,26 g saccarozo vào H2O dung dịch X Cho toàn dung dịch tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Khối lượng Ag thu là: A.6,48 g B 25,92 g C 3,24 g D 12,96g Câu 16: Cho 2, kg glucozơ chứa 20% tạp chất trơ lên men thành ancol etylic Trong trình chế biến, ancol bị hao hụt 10% Khối lượng ancol thu A 0,92 kg B 1,242kg C 0,828kg D 0,414kg Câu 17: Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn khí CO2 sinh cho qua dung dịch Ca(OH) dư, thu 750 g kết tủa, hiệu suất trình 80% giá trị m là: A 949,2 B 945,0 C 950,5 D 994,2 Câu 18: Từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat, trình sản xuất bị hao hụt 12% Từ 1,62 xenlulozơ lượng xenlulozơ trinitrat thu A 2,975 B 3,613 C 2,546 D 2,613 C CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN I LÝ THUYẾT Câu 1: Cho biết số amin bậc III C4H11N: A B C Câu 2: C7H9N có đồng phân thơm? D.4 A B C D Câu 3: C3H9N có đồng phân amin? A B C D Câu 4: Cho CTCT: CH3NHC2H5 gọi tên theo danh pháp thay thế? A Etyl metyl amin B N- Metyl etan amin C N- etyl metan amin D N, N- Đi metyl amin Câu 5: Phản ứng sau anilin không xảy : A C6H5NH2 + H2SO4 B C6H5NH3Cl + NaOH (dd) C C6H5NH2 + Br2(dd) D C6H5NH2 + NaOH Câu 6: Công thức chung amin no đơn chức, mạch hở là: A CnH2n+1N B CnH2n+1NH2 C CnH2n+3N D CxHyN Câu 7: Phương trình cháy amin CnH2n+3N, mol amin cần dùng lượng ôxy là: A (6n+3)/4 B (2n+3)/2 C (6n+3)/2 D (2n+3)/4 Câu 8: Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3 ,hiện tượng xảy có: A khí bay B kết tủa màu đỏ nâu C khí mùi khai bay D.Không tượng Câu 9: Sắp xếp nào sau là đúng? A C6H5NH2> C2H5NH2 B CH3NH2> NH3> C2H5NH2 C C2H5NH2> CH3NH2> C6H5NH2 D C6H5NH2>CH3NH2> NH3 Câu 10: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng A C2H5OH B CH2 = CHCOOH C H2NCH2COOH D CH3COOH Câu 11: Để nhận biết chất hữu H2NCH2COOH, HOOCCH(NH2)COOH, H2NCH(NH2)COOH, ta cần thử với chất sau đây: A NaOH B HCl C Qùy tím D CH3OH/HCl Câu 12: Hãy xếp chất sau theo trật tự tăng dần tính bazơ: (1) anilin; (2) etylamin; (3) đietylamin; (4) natri hiđroxit; (5) amoniac A (1) < (5) < (2) < (3) < (4) B (1) < (2) < (5) < (3) < (4) C (2) < (1) < (3) < (4) < (5) D (2) < (5) < (4) < (3) < (1) Câu 13: Hãy xếp chất sau theo thưe tự tăng dần tính bazơ: (1) metylamin; (2) amoniac; (3) etylamin; (4) anilin; (5) n – propylamin A (4) < (5) < (2) < (3) < (1) B (4) < (2) < (1) < (3) < (5) C (2) < (1) < (3) < (4) < (5) D (2) < (5) < (4) < (3) < (1) Câu 14: Thuốc thử dùng để nhận biết đựoc tất chất chứa dung dịch riêng biệt: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol hồ tinh bột A Dung dịch AgNO3/NH3 B dung dịch HNO3 đặc C Cu(OH)2/OH- D Dung dịch iot Câu 15: Phát biểu sau KHÔNG đúng: A Thuỷ phân protein axit kiềm đun nóng sản phẩm thu hỗn hợp aminoaxit B Khối lượng phân tử aminoaxit chứa nhóm - NH nhóm – COOH số lẻ C Các aminoaxit tan nước D Tất dung dịch aminoaxit làm đổi màu quỳ tím Câu 16: Một hợp chất hữu có CTPT C3H7O2N có đồng phân aminoaxit? A B C D + NaOH + HCl  → → Câu 17 : Cho dãy chuyển hóa: Glyxin X Y; + HCl + NaOH →  → Glyxin Z T Y T là: A ClH3NCH2COONa B ClH3NCH2COOH ClH3NCH2COONa C ClH3NCH2COONa H2NCH2COONa D ClH3NCH2COOH H2NCH2COONa II BÀI TẬP Câu 18: Cho 2,95 g amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,5M CTPT amin cần tìm là: A.C2H7N B C3H9N C C4H11N D C5H13N Câu 19: Cho 3,65 g amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, sau phản ứng tạo thành 5,475 g muối a) Thể tích dung dịch HCl dùng là: A 100ml B 200 ml C 50 ml D 25 ml b) Amin cần tìm là: A.C2H7N B C3H9N C C4H11N D C5H13N Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 6,6 g hỗn hợp A gồm amin no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng, thu 1,12 lit N2 (đktc) CTPT amin là: A C2H7N C3H9N B C3H9N C4H11N C C4H11N C5H13N D C3H9N C4H9N Câu 21: Một amino axit A có chứa nhóm chức amin, nhóm chức axit 100ml dd có chứa A với nồng độ 1M phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl aM dd X, dd X phản ứng vừa đủ với 100ml dd NaOH bM Giá trị a, b A 2, B 1, C 2, D 2, Câu 22: X α – amino axit no chứa nhóm –NH nhóm –COOH Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu 18,75 g muối CTCT X A H2N-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C C6H5-CH(NH2)-COOH D C3H7-CH(NH2)-COOH Câu 23: Cho 1,78 g α- amino axit X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl (tỉ lệ 1:1) thu 2,51 g muối mặt khác, 200 ml dung dịch chất X có nồng độ 0,1M phản ứng vừa đủ với 0,02 mol NaOH X có CTCT là: A H2N-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-COOH C H2H-CH(CH3)-COOH D Chất khác Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 0,3 mol peptit X, sinh 0,3 mol Gly 0,6 mol Ala Số peptit thỏa mãn là: A B C D D CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME I LÝ THUYẾT C©u Có thể điều chế PE phản ứng trùng hợp monome sau: A: CH2CH2; B: CH2=CH−CH3 C: CH2=CHOCOCH3 D: CH2−CHCl C©u Có thể điều chế PVC phản ứng trùng hợp monome sau: A: CH3CHCH2; B: CH2=CHCl; C: CH3CH2Cl; D: CH2CHCH2Cl C©u Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? A Chất dẻo B Cao su C Tơ nilon D Tơ capron Câu 4: Cho công thức: (-NH-[CH ] -CO-) Giá trị n công thức gọi 26 n A Hệ số polime hóa B Độ polime hóa C Hệ số trùng hợp D Hệ số trùng ngưng Câu 5: Phát biểu sau không A Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với tạo nên B Hệ số n mắt xích công thức polime gọi hệ số trùng hợp C Những phân tử nhỏ có liên kết đôi vòng bền gọi monome D Polime tổng hợp tổng hợp phương pháp trùng hợp trùng ngưng Câu 6: Trong bốn polime cho đây, theo nguồn gốc, polime loại polime với tơ capron A tơ tằm B tơ nilon- 6,6 C xenlulozơ trinitrat D cao su thiên nhiên Câu 7: Trong bốn polime cho đây, polime loại polime với cao su Buna A Poliisopren B Nhựa phenolfomanđehit C Poli(vinyl axetat) D Policaproamit Câu 8: Nhận xét tính chất vật lý chung polime không A Hầu hết chất rắn, không bay B Đa số nóng chảy khoảng nhiệt độ rộng, không nóng chảy mà bị phân hủy đun nóng C Đa số không tan dung môi thông thường, số tan dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt D Hầu hết polime đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi kéo thành sợi dai, bền Câu 9: Phát biểu sau không A Polime có khối lượng phân tử cao kích thước phân tử lớn B Polime hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liênkếtvớinhau C Protein không thuộc loại hợp chất polime D Các polime khó bị hoà tan chất hữu C©u 10 Polime có cấu tạo mạng không gian: A: Nhựa bakelit; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Polietilen C©u 11 Trong polime sau, polime dùng làm chất dẻo: A Nhựa PE B Nhựa PVC C Thuỷ tinh hữu D Tất C©u 12 Phát biểu sau đúng: A Tinh bột polime mạch không phân nhánh B Aminoaxit hợp chất đa chức C Đồng trùng hợp trình có giải phóng phân tử nhỏ C Tất sai C©u 13 Các polime có khả lưu hóa là: A: Cao su Buna; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Tất C©u 14 Để tổng hợp polime, người ta sử dụng: A Phản ứng trùng hợp C Phản ứng trùng ngưng B Phản ứng đồng trùng hợp hay phản ứng đồng trùng ngưng D Tất C©u 15 Định nghĩa sau nhất? A P/ứ trùng ngưng trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn B P/ứ trùng ngưng có nhường nhận electron C P/ứ trùng ngưng trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn giải phóng nước D Các định nghĩa sai C©u 16 (1): Tinh bột; (2): Cao su (C5H8)n; (3): Tơ tằm (−NH−R−CO−)n Polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng: A: (1); B: (3); C: (2); D: (1) (2) C©u 17 Polime sau tham gia phản ứng cộng A Polietilen B Polivinyl clorua C Caosubuna D Xenlulozơ II BÀI TẬP C©u 18 Hệ số trùng hợp loại polietilen có khối lượng phân tử 4984 đvC polisaccarit (C 6H10O5)n có khối lượng phân tử 162000 đvC là: A 178 1000 B 187 100 C 278 1000 D 178 2000 C©u 19 Khối lượng phân tử trung bình Xenlulozơ sợi gai 590000đvc Số gốc C6H10O5 phân tư Xenlulozơ là: A 3641 B 3661 C 2771 D 3773 Câu 20: Sau trùng hợp mol etilen thu sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom Hiệu suất phản ứng khối lượng polime thu A 80% ; 22,4 gam B 90% ; 25,2 gam C 20% ; 25,2 gam D 10%; 28 gam Câu 21: Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400ml dd brom 0,125M (trong CCl ), khuấy cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol brom Khối lượng polime sinh A 4,16 gam B 5,20 gam C 1,02 gam D 2,08 gam C©u 22 Từ 13kg axetilen điều chế kg PVC (coi hiệu suất 100%): A: 62,5; B: 31,25; C: 31,5; D: Kết khác Câu 23: Da nhân tạo (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên (CH ) Nếu hiệu suất toàn trình 20% để điều chế PVC phải cần thể tích metan 3 3 A 3500m B 3560m C 3584m D 5500m E CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI I LÝ THUYẾT Câu 1: Ngâm niken dd loãng muối sau: MgCl , NaCl , Cu(NO3)2 , AlCl3 , ZnCl2 , Pb(NO3)2 Niken khử muối sau đây: A MgCl2 , NaCl , Cu(NO3)2 B Cu(NO3)2 , Pb(NO3)2 C AlCl3 , MgCl2 , Pb(NO3)2 D AlCl3 , ZnCl2 , Pb(NO3)2 Câu 2: Nhúng Fe vào dd CuSO4 thời gian, kết thúc phản ứng thấy có tượng: A Thanh Fe có màu trắng xám dung dịch có màu xanh B Thanh Fe có màu trắng dung dịch nhạt dần màu xanh C Thanh Fe có màu đỏ dung dịch nhạt dần màu xanh D Thanh Fe có màu đỏ dung dịch có màu xanh Câu 3: Các cặp oxi hoá khủ sau : Na+/Na , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe , Pb2+/Pb , Cu2+/Cu xếp theo chiều tăng tính oxi hoá ion KL KL đẩy Cu khỏi dung dịch CuSO A Na , Mg , Zn , Fe , Pb B Na , Mg , Zn , Fe C Mg , Zn , Fe D Mg , Zn , Fe , Pb Câu 4: Ngâm Cu dư vào dd AgNO thu dd X, sau ngâm Fe dư vào dung dịch X thu dung dịch Y dung dịch Y gồm: A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 , AgNO3 C Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 D Fe(NO3)3 Câu 5: Tính chất vật lí chung kim loại A Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim C Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim Câu 6: Vị trí nguyên tử M (Z = 26) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB B ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 26, chu kì 4, nhóm IIB D ô 26, chu kì 4, nhóm IIA Câu 7: Ion M2+ có cấu hình electron lớp 3s23p6 Vị trí M bảng hệ thống tuần hoàn A ô 20, chu kì 4, nhóm IIA B ô 20, chu kì 4, nhóm IIB C ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA D ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB Câu 8: Trong mạng tinh thể kim loại có A nguyên tử kim loại B electron tự C ion dương kim loại electron tự D ion âm phi kim ion dương kim loại Câu 9: Fe không phản ứng với dung dịch sau đây? A FeCl3 B HCl C H2SO4 đặc, nguội D CuCl2 II BÀI TẬP Câu 10: Cho 3,84 gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO loãng Thể tích khí NO thoát đktc là: A 0,896 lít B 224 ml C 1,344 lít D 2,24 lít Câu 11: Cho Fe vào 100ml dd Cu(NO3)2 0,1M.Khi phản ứng kết thúc khối lượng Fe A giảm 0,56 g B giảm 0,08 g C tăng 0,08 g D tăng 0,80 g Câu 12:Ngâm kẽm 100ml dd AgNO3 0,1M Khi phản ứng kết thúc, khối lượng kẽm tăng lên là: A 1,51 g B 0,65 g C 0,755 g D 1,30 g Câu 13: Cho 0,01mol Fe vào 50ml dd AgNO31M Sau phản ứng kết thúc lượng Ag thu A 2,16g B 5,4g C 3,24g D giá trị khác Câu 14: Ngâm đinh sắt 200 ml dd CuSO4 Sau phản ứng kết thúc lấy đinh sắt rửa nhẹ làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng 8gam Nồng độ CuSO ban đầu là: A 0,52 M B 0,5 M C M D 0,25 M Câu 15: Cho m gam bột Fe vào lit dung dịch chứa Cu(NO 3)2 0,2M AgNO3 0,12M Sau phản ứng kết thúc dung dịch A với màu xanh phai phần chất rắn B có khối lượng lớn khối lượng Fe ban đầu 10,4g Giá trị m là: A 8,96g B 11,2g C 16,8g D 5,6g Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 2,8 g kim loại M vào dung dịch H 2SO4 loãng, dư Sau phản ứng thu 1,12 lit chất khí (đktc) Kim loại M là: A Al B Fe C Cu D Zn Câu 17: Cho 1,86 gam hợp kim Mg Al vào dung dịch HNO loãng dư thấy có 560 ml (đktc) khí N 2O bay Khối lượng Mg hợp kim A 2,4 gam B 0,24 gam C 0,36 gam D 3,6 gam Cho biết: H=1; O=16; N=14; S=32; Cl=35,5; Br=80; C=12; Na=23; Al=27; Fe=56; Cu=64; Z=65; Ag=108; Mg=24 ************************************Hết**********************************
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I môn Hóa học lớp 12, ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I môn Hóa học lớp 12, ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I môn Hóa học lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay