FILE WORD QUYẾT ĐỊNH MẪU

1 285 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:09

CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /QĐ-MP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH: Về việc …………………………… GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH X Căn ….; Căn ….; Căn …, Xét đề nghị … QUYẾT ĐỊNH: Điều Điều Điều n ./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như điều n; - Ban Giám đốc (báo cáo); - Lưu: VT,…… Nguyễn Hoàng Nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: FILE WORD QUYẾT ĐỊNH MẪU, FILE WORD QUYẾT ĐỊNH MẪU, FILE WORD QUYẾT ĐỊNH MẪU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay