TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ NGHĨA xã hội sự PHÁT TRIỂN hợp QUY LUẬT LỊCH sử

6 204 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:41

Từ khi những người cộng sản tuyên ngôn về lý tưởng của mình cho đến nay, gần hai thế kỷ đã trôi qua, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng đại diện cho thế giới mới thế giới cộng sản chủ nghĩa, và các lực lượng đại diện cho thế giới cũ thế giới tư bản chủ nghĩa, chưa bao giờ ngừng và ngày càng quyết liệt Chủ nghĩa xã hội - phát triển hợp quy luật lịch sử - Từ người cộng sản tuyên ngôn lý tưởng nay, gần hai kỷ trôi qua, đấu tranh lực lượng đại diện cho giới - giới cộng sản chủ nghĩa, lực lượng đại diện cho giới cũ giới tư chủ nghĩa, chưa ngừng ngày liệt Đặc biệt, sau Liên Xô chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ, lực lượng bảo vệ chủ nghĩa tư chống phá chủ nghĩa xã hội mạnh mẽ, trắng trợn Họ tìm cách, dùng lực lượng, phương tiện thủ đoạn, từ hướng để công vào chủ nghĩa xã hội Họ tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc phủ nhận thành tựu vai trò chủ nghĩa xã hội thực gần kỷ qua, xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản xã hội, xuyên tạc phủ nhận thành tựu đổi mới, cải cách nước xã hội chủ nghĩa, chống phá chủ nghĩa xã hội lĩnh vực, từ kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, đến quân sự, ngoại giao Hiện nay, chống phá lực phản động, thù địch chống chủ nghĩa xã hội, phương diện tư tưởng - lý luận, không dừng lại phê phán vấn đề, quan điểm cụ thể, là phê phán toàn bộ, phủ nhận hoàn toàn hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội từ gốc rễ Họ cho rằng: ''Bước sang kỷ XXI mà nói lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng tư giáo điều, xơ cứng; đến lúc phải xét lại nguyên lý có tính chất giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, nguyên lý giai cấp, lý luận hình thái kinh tế - xã hội, phải xét lại lực lượng, bỏ khái niệm “riêng lẻ” Trên phương diện trị - thực tiễn, lực phản động, thù địch chống chủ nghĩa xã hội hay không dừng lại việc phê phán, xuyên tạc mặt này, mặt chủ nghĩa xã hội, mà phê phán phủ nhận toàn chế độ xã hội chủ nghĩa Họ cho rằng: “Chủ nghĩa xã hội lựa chọn sai lầm của lịch sử”, “lựa chọn đường xã hội chủ nghĩa đưa dân tộc vào chỗ chết”, họ lớn tiếng tuyên bố “Các nước xã hội chủ nghĩa lại sụp đổ hội chứng đôminô tránh khỏi” Gần đây, ngày 26/1/2006, thành phố Xtrát-xbua nước Pháp, Hội đồng nghị viện Hội đồng Châu Âu công bố Nghị 1481 – “Nghị lên án tội ác chế độ cộng sản cực quyền” Mục tiêu, ý đồ thâm độc người nghị không kết án, “tiêu diệt” chủ nghĩa xã hội, mà bôi đen hoàn toàn, “xoá sạch” ký ức người dân châu Âu chủ nghĩa xã hội thực gần kỷ qua Tựu trung lại, lực thù địch muốn “xoá sổ” cách triệt để chủ nghĩa xã hội Quan điểm chung nhất, họ “Chủ nghĩa tư lý tưởng, tương lai nhân loại, chủ nghĩa xã hội sai lầm, chí quái thai lịch sử” Cần khẳng định dứt khoát rằng, mà thực tiễn lịch sử trải qua hoàn toàn không phù hợp với nhận định sai lầm lực tán dương chủ nghĩa tư Cho đến nay, với mà nhân loại trải qua, chứng minh đắn quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin: lịch sử xã hội loài người trình lịch sử - tự nhiên, thay hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao Lịch sử nhân loại phát triển theo quy luật khách quan, vốn có nó, không phụ thuộc ý muốn chủ quan người, không phụ thuộc đấng siêu nhiên Nguồn gốc thay hình thái kinh tế - xã hội lịch sử mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, biểu xã hội mâu thuẫn giai cấp thống trị giai cấp bị trị Nguyên nhân dẫn tới thay hình thái kinh tế - xã hội lịch sử đấu tranh giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tập hợp chung quanh cấp cấp bị trị khác để chống lại giai cấp thống trị Hình thái kinh tế - xã hội phong kiến thay hình thái kinh tế - xã hội nô lệ, hình thái kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa thay hình thái kinh tế - xã hội phong kiến theo cách Lịch sử trăm năm tồn mình, chủ nghĩa tư mang lại cho nhân loại mặt Vài chục năm gần đây, tận dụng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, chủ nghĩa tư có bước phát triển định Đó thật, tất cả, ứng với phát triển lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa bất bình đẳng phân hoá giàu nghèo ngày gia tăng, người lao động bị bóc lột nặng nề Ngày nay, GDP bình quân đầu người 20% số người giàu giới so với 20% số người nghèo giới tăng 74 lần thời gian từ đầu cuối kỷ XX Tỷ xuất bóc lột giá trị thặng dư không ngừng tăng lên, vượt số 500% Năm 1980, danh sách nước phát triển giới có 25 quốc gia, đến năm 200l, danh sách tăng lên 48 nước Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm 48 quốc gia cộng lại giá trị tài sản tỷ phú Mỹ Nhiều học giả tư sản có tên tuổi, với thái độ khách quan phải lên tiếng “Chủ nghĩa tư giới chấp nhận được” (R Đuymông), “Nhân loại phải tới xã hội hậu tư bản” (P Đrắccơ), “Chủ nghĩa tư câu trả lời cho kỷ XXI” (G Đêria) Thực tế chứng tỏ mâu thuẫn vốn có giai tư chủ nghĩa: tư sản với vô sản, đế quốc với thuộc địa, đế quốc với đế quốc tồn hình thức ngày sâu sắc hơn, giải khuôn khổ chủ nghĩa tư Bởi mâu thuẫn có nguồn gốc sâu xa từ mâu thuẫn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa - mâu thuẫn tính chất xã hội hoá cao lực lượng sản xuất với tính chất chiếm hữu tư nhân quan hệ sản xuất Vì vậy, cho “chủ nghĩa tư tiền đồ, tương lai nhân loại” không dựa mà thực tiễn lịch sử trải qua, quan điểm tâm, siêu hình lịch sử Hiện nay, sức mạnh, khả phát triển, chủ nghĩa tư tương lai nhân loại Không phải khác, lực lượng sản xuất đại phong trào đấu tranh giai cấp công nhân, dân tộc bị áp định số phận chủ nghĩa tư Sự diệt vong chủ nghĩa tư thắng lợi chủ nghĩa xã hội nhau, điều chủ nghĩa Mác khẳng định từ nửa đầu kỷ XIX đến tuyệt đối Năm 1848, C Mác - Ph.ăngghen người bạn chiến đấu ông thức tuyên ngôn lý tưởng cộng sản chủ nghĩa Năm 1917, sau 69 năm nhân loại chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp ấy, chủ nghĩa xã hội bắt đầu trở thành thực nước Nga Xô - viết Ngay thời kỳ trứng nước, chủ nghĩa xã hội chứng tỏ sức sống mãnh liệt đất nước V.I Lênin vĩ đại, nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước, nghiệp đấu tranh nhân loại hoà bình, độc lập, dân chủ tiến xã hội Hơn nữa, Chiến tranh giới lần thứ hai, Liên Xô lực lượng định cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít Với vai trò to lớn chủ nghĩa xã hội thực Liên Xô, sau Chiến tranh giới lần thứ hai kết thúc, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống giới, bước khẳng định ngày rõ chất ưu việt Ở nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân lao động giải phóng khỏi chế độ áp bức, bóc lột, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, hăng hái tham gia xây dựng xã hội thu thành tựu rực rỡ tất lĩnh vực đời sống Mặc dù diểm xuất phát nước lên chủ nghĩa xã hội mức phát triển trung bình, nhiều nước lạc hậu chưa phát triển, song sau hai chục năm đời, hệ thống xã hội chủ nghĩa sản xuất 40% sản lượng công nghiệp giới; đạt thành tựu to lớn lĩnh lực văn hoá, khoa học giải vấn đề xã hội; tạo cân sức mạnh quân với nước đế quốc chủ nghĩa Chủ nghĩa xã hội đóng vai trò thành trì, trụ cột nhân loại đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đó chất ưu việt, sức sống mãnh liệt vai trò phủ nhận chủ nghĩa xã hội kỷ XX Tuy nhiên, vào thập niên cuối kỷ XX, nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng mức độ khác nhau, mà nguyên nhân thực mô hình chủ nghĩa xã hội nhiều khuyết tật, đồng ý với nhiều nhà nghiên cứu gọi mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung, quan liêu xơ cứng Trước thực trạng ấy, nước xã hội chủ nghĩa tiến hành cải cách, cải tổ đổi mới, nhằm khắc phục khuyết tật đem lại sức số cho chủ nghĩa xã hội thực Ở châu Âu, sai lầm trình cải tổ, bị phản bội, nên chế độ xã hội chủ nghĩa không đứng vững trước công, chống phá lực thù địch Chủ nghĩa xã hội thực Liên Xô Đông Âu bị sụp đổ Sự sụp đổ Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tổn thất vô đau đớn chủ nghĩa xã hội nhân loại Đó sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội nhiều khuyết tật thất bại đường lối cải tổ xa rời nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Trong giai đoạn hình thành, chủ nghĩa xã hội non yếu, khuyết tật, chí thất bại điều dễ hiểu Lịch sử số nước tư chủ nghĩa châu Âu kỷ XVIII XIX xảy Ở nước xã hội chủ nghĩa khác, cải cách, đổi thành công, trụ vững phát triển mạnh mẽ Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Lào Điều tiếp tục khẳng định chủ nghĩa xã hội tràn đầy sức sống, trung thành biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện lịch sử thay đổi Cùng với thành tựu nước xã hội chủ nghĩa Phong trào đấu tranh chủ nghĩa xã hội giới gần có bước phát triển đáng khích lệ Kết qua thăm dò dư luận nước Nga cho thấy số nguời ủng hộ việc khôi phục Liên Xô không ngừng tăng lên, năm 2001 số liệu 28%, đến năm 2005 32% Đa số người dân Lít Va - nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây, cho chất lượng sống thời Xô - viết hẳn Một tượng khác đáng quan tâm nhiều nước Nam Mỹ, Vênêduêla, Braxin, Achehtina, Panama, Urugoay, Bôlivia, lực lượng cánh tả lên nắm quyền với tín nhiệm đa số quần chúng Thực tiễn rõ rằng, quan điểm lực chống đối chủ nghĩa xã hội, ca ngợi “vĩnh chủ nghĩa tư bản” không tâm siêu hình mà xuyên tạc lịch sử Thực chất phản động trị quan điểm hy sinh lợi ích tuyệt đại đa số giai cấp, tầng lớp xã hội, hy sinh lợi ích dân tộc, để trì thống trị, bóc lột giai cấp tư sản, bảo vệ chủ nghĩa tư Họ lớn tiếng phê phán “chuyên giai cấp”, “đấu tranh giai cấp” sức xuyên tạc, bôi đen làm cách để “đào sâu, chôn chặt” chủ nghĩa xã hội để ru ngủ quần chúng, hòng xoá hình ảnh chế độ xã hội mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc thật cho người, nhằm trì mãi áp bức, thống trị giai cấp Khái quát lại trình lịch sử nhận thấy: từ chủ nghĩa xã hội xuất đến nay, đấu tranh chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư ngày chứng tỏ đấu tranh trung tâm nhân loại Cuộc đấu tranh vấn đề trung tâm thời đại, chi phối giai cấp dân tộc toàn giới Từ dẫn tới kết luận là: chủ nghĩa xã hội mặt đối lập, nguy cơ, cản trở lớn chủ nghĩa tư bản, xã hội tất yếu thay chủ nghĩa tư Và đấu tranh chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư bản, phương diện tư tưởng - lý luận phương diện trị - thực tiễn, mạnh mẽ liệt điều hoàn toàn dễ hiểu Những nhà kinh điển chủ nghĩa xã hội khoa học cảnh báo: đấu tranh chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư đấu tranh giai cấp triệt để nhất, đấu tranh giai cấp cuối lịch sử, xoá tận gốc rễ nguồn gốc phân chia xã hội thành giai cấp, đấu tranh giai cấp một còn, liệt, phức tạp, lâu dài, lực bảo vệ chủ nghĩa tư chống lại điên cuồng Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ từ chủ nghĩa xã hội thai nghén lòng chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội chiến thắng triệt để phạm vi toàn giới Một vấn đề khác không phần quan trọng rút từ trình đấu tranh chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư cần lưu ý là: lực lượng thù địch với chủ nghĩa xã hội phủ nhận, phê phán toàn bộ, từ gốc rễ hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội, bôi đen phủ nhận toàn chế độ xã hội chủ nghĩa, tất yếu đòi hỏi lực lượng đấu tranh chủ nghĩa xã hội phải tiếp tục vạch rõ tận gốc rễ tính chất phản khoa học, phản động quan điểm chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ NGHĨA xã hội sự PHÁT TRIỂN hợp QUY LUẬT LỊCH sử, TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ NGHĨA xã hội sự PHÁT TRIỂN hợp QUY LUẬT LỊCH sử, TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ NGHĨA xã hội sự PHÁT TRIỂN hợp QUY LUẬT LỊCH sử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay