danhmuc tieu chuan viet nam hien hanh

54 184 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:41

danh mục các tiêu chuẩn việt nam về thi công nghiệm thu trong xây dựng.rất mong đóng gớp này giúp ích cho diễn đàn.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm CễNG TY TNHH T VN I HC XY DNG Website: http://ccu.vn DANH MC CC TIấU CHUN XY DNG HIN HNH TT Mó hiu Nhúm 01.11 Thut ng TCVN 4037:1985 TCVN 4038:1985 TCVN 4119:1985 TCVN 4203:1986 TCVN 5017-1:2010 TCVN 5017-2:2010 TCVN 5438:2004 TCVN 5569:1991 TCVN 5814:1994 10 11 12 13 14 15 TCVN 5966:1995 TCVN 5982:1995 TCVN 5983:1995 TCVN 6082:1995 TCVN 6106:1996 TCVN 6107:1996 16 TCVN 6108:1996 17 18 TCVN 6109:1996 TCVN 6110:1996 19 TCVN 6753:2000 20 TCVN 7290:2003 21 TCVN 6495-1:1999 22 TCVN 6495-2:2001 23 24 25 26 27 28 29 30 TCVN 8184-1:2009 TCVN 8184-2:2009 TCVN 8184-5:2009 TCVN 8184-6:2009 TCVN 8184-7:2009 TCVN 8184-8:2009 TCVN/ISO 14050:2000 TCXD 209:1998 31 TCVN 9254-1:2012 Tờn tiờu chun Cp nc, Thut ng v nh ngha Thoỏt nc Thut ng v nh ngha a cht thu Thut ng v nh ngha Dng c cm tay xõy dng Danh mc Hn v cỏc quỏ trỡnh liờn quan - T vng Phn 1: Cỏc quỏ trỡnh hn kim loi Hn v cỏc quỏ trỡnh liờn quan - T vng Phn 2: Cỏc quỏ trỡnh hn vy mm, hn vy cng v cỏc thut ng liờn quan Xi mng - Thut ng v nh ngha Dũng nc Thut ng, nh ngha Qun lý cht lng v m bo cht lng Thut ng v nh ngha Cht lng khụng khớ Nhng chung Thut ng Cht lng nc Thut ng Phn Cht lng nc Thut ng Phn Bn v xõy dng T vng Th khụng phỏ hy; Kim tra bng siờu õm - Thut ng Th khụng phỏ hy; Th rũ r - Thut ng Th khụng phỏ hy; Kim tra thm thu cht lng - thut ng Th khụng phỏ hy; Kim tra ht t - Thut ng Th khụng phỏ hy; Th in t - Thut ng Cht lng khụng khớ nh ngha v phõn chia kớch thc bi ht ly mu liờn quan ti sc kho Ren tr - T vng Cht lng t T vng Phn 1: Thut ng v nh ngha liờn quan n bo v v ụ nhim t Cht lng t T vng Phn 2: Cỏc thut ng v nh ngha liờn quan n ly mu Cht lng nc Thut ng Phn Cht lng nc Thut ng Phn Cht lng nc Thut ng Phn Cht lng nc Thut ng Phn Cht lng nc Thut ng Phn Cht lng nc Thut ng Phn Qun lý mụi trng T vng Xõy dng nh - Dung sai - T vng - Thut ng chung Nh v cụng trỡnh dõn dng - T vng Phn 1: Thut ng chung Ghi chỳ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Phũng chỏy, chng chỏy Thut ng chuyờn dựng cho phũng chỏy cha chỏy cu nn v x lý vt liu nguy him TCXD 248:2001 Mi ni xõy dng - Thut ng Nh v cụng trỡnh dõn dng - T vng - Cỏc thut ng dựng TCXD 249:2001 hp ng Xõy dng cụng trỡnh - Dung sai - Cỏc th hin chớnh xỏc kớch TCVN 9261:2012 thc - Nguyờn tc v thut ng Cỏch nhit iu kin truyn nhit v cỏc c tớnh ca vt TCXDVN 300:2003 liu Thut ng Lp h s k thut - T vng- Phn 1: Thut ng lờn quan TCVN 9256:2012 n bn v k thut - thut ng chung v cỏc dng bn v TCVN 7453:2004 Vật liệu chịu lửa Thuật ngữ định nghĩa Nhúm 01.12 i lng v ký hiu TCVN 4:1993 Ký hiu bng ch ca cỏc i lng TCVN 142:1988 S u tiờn v dóy s u tiờn H thng ti liu thit k Ký hiu bng hỡnh v trờn s TCVN 185:1986 in, thit b in v dõy dn trờn mt bng TCVN 3731:1989 Que hn núng chy hn h quang tay - ký hiu TCVN 3986:1985 Ký hiu ch xõy dng H thng ti liu thit k xõy dng - Ký hiu ng ng trờn TCVN 4036:1985 h thng k thut v sinh H thng ti liu thit k xõy dng Quy tc ghi kớch thc, TCVN 4455:1987 ch tiờu , cỏc yờu cu k thut v biu bng trờn bn v TCVN 4607:1988 Ký hiu quy c bn v TMB v MBTC TCVN 4608:1988 Ch v ch s trờn bn v XD H thng ti liu thit k xõy dng - Ký hiu quy c trang TCVN 4615:1988 thit b k thut v sinh Thit b phũng chỏy v cha chỏy Ký hiu hỡnh v dựng trờn TCVN 5040:1990 s phũng chỏy Yờu cu k thut TCVN 5422:1991 H thng ti liu thit k Ký hiu ng ng TCVN 5570:1991 H thng ti liu thit k xõy dng Ký hiu ng nột v trc TCVN 5967:1995 Cht lng khụng khớ Nhng chung Cỏc n v o Bn v nh v cụng trỡnh xõy dng; lp t phn - ký hiu TCVN 6077:1995 quy c cỏc thit b v sinh TCVN 6203:1995 C s thit k kt cu Lp kớ hiu Kớ hiu chung TCVN 7287:2003 Bn v k thut - Chỳ dn phn t ng nhit dựng chuyn cht lng ng kớnh TCVN 6150-1:2003 ngoi danh ngha v ỏp sut danh ngha Phn 1: Dóy thụng s theo h ng nhit dựng chuyn cht lng ng kớnh TCVN 6150-2:2003 ngoi danh ngha v ỏp sut danh ngha Phn 2: Dóy thụng s theo h inch TCVN 7167-1:2002 Cn trc - Ký hiu bng hỡnh v - Phn 1: Quy nh chung TCVN 7167-2:2002 Cn trc - Ký hiu bng hỡnh v -Phn 2: Cn trc t hnh Ti liu k thut cho sn phm - Ch vit - Phn 0: Yờu cu TCVN 7284-0:2003 chung Ti liu k thut cho sn phm - Ch vit - Phn 2: Bng ch TCVN 7284-2:2003 cỏi La tinh, ch s v du H thng ti liu thit k xõy dng Ký hiu ng ng trờn TCVN 4036:1985 h thng k thut v sinh TCVN 9310-8:2012 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 H thng ti liu thit k xõy dng Ký hiu quy c trang thit b k thut v sinh TCVN 9031:2011 Vt liu chu la- Ký hiu cỏc i lng v cỏc n v TCXDVN 299:2003 Cỏch nhit Cỏc i lng vt lý v nh ngha TCVN 5422:1991 H thng ti liu thit k xõy dng Ký hiu ng ng Nhúm 01.13 S liu, kớch thc dựng xõy dng Thay th, i ln v tng thớch v kớch thc TCVN 192:1986 Kớch thc u tiờn TCVN 4283:1986 H thng ti liu thit k - Bn v sa cha H thng tI liu thit k xõy dng Si, thụng giú Bn v TCVN 4318:1986 thi cụng iu hp kớch thc mụ un xõy dng- Nguyờn tc c TCVN 5568:1991 bn TCVN 5571:1991 Khung tờn bn v thit k xõy dng TCVN 7286:2003 Bn v k thut - T l TCVN 7292:2003 Ren vớt h thụng dng ISO - Vn chung TCVN 7293:2003 La chn cỏc dung sai thụng dng c tớnh hỡnh hc ca sn phm (GPS) - Dung sai hỡnh hc TCVN 7295:2003 Ghi dung sai v trớ Hn - Dung sai chung cho cỏc kt cu hn - Kớch thc di TCVN 7296:2003 v kớch thc gúc - Hỡnh dng v v trớ Vt ỳc - H thng dung sai kớch thc v lng d gia TCVN 7297:2003 cụng Bn v k thut - Nguyờn tc chung v biu din - Phn 34: TCVN 8-34:2002 Hỡnh chiu trờn bn v c khớ Bn v k thut - Nguyờn tc chung v biu din - Phn 40: TCVN 8-40:2003 Qui c c bn v mt ct v hỡnh ct Bn v k thut - Nguyờn tc chung v biu din - Phn 44: TCVN 8-44:2003 Hỡnh ct trờn bn v c khớ Bn v k thut - Nguyờn tc chung v biu din - Phn 30: TCVN 8-30:2003 Qui c c bn v hỡnh chiu ng nha nhit dựng chuyn cht lng - Kớch TCVN 7093-1:2003 thc v dung sai Phn : Dóy thụng s theo h ng nha nhit dựng chuyn cht lng-Kớch TCVN 7093-2:2003 thc v dung sai phn 2: Dóy thụng s theo h inch Dung sai chung - Phn 1: Dung sai ca cỏc kớch thc di TCVN 7294-1:2003 v kớch thc gúc khụng cú ch dn dung sai riờng Dung sai chung - Phn 2: Dung sai hỡnh hc ca cỏc chi tit TCVN 7294-2:2003 khụng cú ch dn dung sai riờng TCVN 9260:2012 Bn v xõy dng - Cỏch th hin sai lch gii hn Nhúm 01.14 Bo v mụi trng, sc kho TCVN 2288:1978 Cỏc yu t nguy him v cú hi sn xut Cht lng nc Quy tc la chn v ỏnh giỏ cht lng TCVN 5294:1995 ngun trung cp nc ung, nc sinh hot Cht lng nc Yờu cu chung v bo v nc mt v TCVN 5295:1995 nc ngm b nhim bn du v sn phm du Cht lng nc Quy tc bo v nc b nhim bn TCVN 5296:1995 chuyn du v cỏc sn phm du theo ng ng TCVN 5501:1991 Nc ung Yờu cu k thut TCVN 5502:1991 Nc sinh hot Yờu cu k thut TCVN 6037:1995 93 TCVN 5524:1995 94 TCVN 5525:1995 95 TCVN 5654:1992 96 TCVN 5655:1992 97 TCVN 5713:1993 98 TCVN 5937:1995 99 TCVN 5939:1995 100 TCVN 5940:1995 101 102 103 104 105 TCVN 5942:1995 TCVN 5943:1995 TCVN 5944:1995 TCVN 5945:1995 TCVN 5970:1995 106 TCVN 6399:1998 107 TCVN 6560:1999 108 TCVN 6696:2000 109 110 111 TCVN 6705:2000 TCVN 6706:2000 TCVN 6707:2000 112 TCVN 6722:2002 113 TCVN 6772:2000 114 TCVN 6773:2000 115 TCVN 6774:2000 116 TCVN 6784:2000 117 TCVN 6845:2001 118 TCVN 6980:2001 119 TCVN 6981:2001 120 TCVN 6982:2001 Cht lng nc Yờu cu chung v bo v nc mt nhim bn Cht lng nc Yờu cu chung i vi vic bo v nc ngm Quy phm bo v mụi trng cỏc bn giao nhn du thụ trờn bin Quy phm bo v mụi trng ti cỏc gin khoan tỡm kim thm dũ v khai thỏc du khớ trờn bin Phũng hc trng ph thụng c s Yờu cu v sinh hc ng Cht lng khụng khớ Tiờu chun cht lng khụng khớ xung quanh Cht lng khụng khớ Tiờu chun khớ thi cụng nghip i vi bi v cỏc cht vụ c Cht lng khụng khớ Tiờu chun khớ thi cụng nghip i vi cỏc cht hu c Cht lng nc Tiờu chun cht lng nc mt Cht lng nc Tiờu chun cht lng nc bin ven b Cht lng nc Tiờu chun cht lng nc ngm Nc thi cụng nghip Tiờu chun thi Lp k hoch giỏm sỏt cht lng khụng khớ xung quanh m hc Mụ t v o ting n mụi trng Cỏch ly cỏc d liu thớch hp s dng vựng t Cht lng khụng khớ Khớ thi lũ t cht thi rn y t Gii hn cho phộp Cht thi rn Bói chụn lp hp v sinh Yờu cu chung v bo v mụi trng Cht thi rn khụng nguy hi Phõn loi Cht thi nguy hi Phõn loi Cht thi nguy hi Du hiu cnh bỏo, phũng nga An ton mỏy - Gim nh hng i vi sc kho cỏc cht nguy him phỏt thi t mỏy - Phn Phng phỏp lun hng dn quy trỡnh kim tra Cht lng nc Nc thi sinh hot Gii hn ụ nhim cho phộp Cht lng nc Cht lng nc dựng cho thu li Cht lng nc Cht lng nc ngt bo v i sng thu sinh Yờu cu chung i vi t chc ỏnh giỏ v chng nhn h thng qun lý mụi trng (HTQLMT) Hng dn vic cp khớa cnh mụi trng tiờu chun sn phm Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vc nc sụng dựng cho mc ớch cp nc sinh hot Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vc nc h dựng cho mc ớch cp nc sinh hot Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vc nc sụng dựng cho mc ớch th thao v gii trớ di nc 121 TCVN 6983:2001 122 TCVN 6984:2001 123 TCVN 6985:2001 124 TCVN 6986:2001 125 TCVN 6987:2001 126 TCVN 6991:2001 127 TCVN 6992:2001 128 TCVN 6993:2001 129 TCVN 6994:2001 130 TCVN 6995:2001 131 TCVN 6996:2001 132 TCVN 7112:2002 133 TCVN 7209:2002 134 TCVN 5500:1991 135 TCVN 7113-2:2002 136 TCVN ISO 14021: 137 TCVN ISO/TR140:2003 138 TCVN/ISO 14001:1998 139 TCVN/ISO 14004:1997 140 TCVN/ISO 14010:1997 141 TCVN/ISO 14011:1997 142 TCVN/ISO 14012:1997 143 TCVN/ISO 14020:2000 144 TCVN/ISO 14021:2003 145 TCVN/ISO 14040:2000 Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vc nc h dựng cho mc ớch th thao v gii trớ di nc Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vc nc sụng dựng cho mc ớch bo v thu sinh Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vc nc h dựng cho mc ớch bo v thu sinh Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vựng nc bin ven b dựng cho mc ớch bo v thu sinh Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip thi vo vựng nc bin ven b dựng cho mc ớch th thao v gii trớ di nc Cht lng khụng khớ Khớ thi cụng nghip Tiờu chun thi theo thi lng ca cỏc cht vụ c khu cụng nghip Cht lng khụng khớ Khớ thi cụng nghip Tiờu chun thi theo thi lng ca cỏc cht vụ c vựng ụ th Cht lng khụng khớ Khớ thi cụng nghip Tiờu chun thi theo thi lng ca cỏc cht vụ c vựng nụng thụn v nỳi Cht lng khụng khớ Khớ thi cụng nghip Tiờu chun thi theo thi lng ca cỏc cht hu c khu cụng nghip Cht lng khụng khớ Khớ thi cụng nghip Tiờu chun thi theo thi lng ca cỏc cht hu c vựng ụ th Cht lng khụng khớ Khớ thi cụng nghip Tiờu chun thi theo thi lng ca cỏc cht hu c vựng nụng thụn v nỳi Ecgụnụmi - Mụi trng núng - ỏnh giỏ stress nhit i vi ngi lao ng bng ch s WBGT (nhit cu t) Cht lng t Gii hn ti a cho phộp ca kim loi nng t õm hc Tớn hiu õm s tỏn khn cp Ecgụnụmi - Nguyờn lý Ecgụnụmi liờn quan ti gỏnh nng tõm thn Phn 2: Nguyờn tc thit k Nhón mụi trng v cụng b v mụi trng - T cụng b v mụi trng (Ghi nhón mụi trng kiu II) Nhón mụi trng v cụng b mụi trng - Cụng b v mụi trng kiu III H thng qun lý mụi trng Quy nh v hng dn s dng H thng qun lý mụi trng Hng dn chung v nguyờn tc, h thng v k thut h tr Hng dn ỏnh giỏ mụi trng Nguyờn tc chung Hng dn ỏnh giỏ mụi trng Th tc ỏnh giỏ ỏnh giỏ h thng qun lý mụi trng Hng dn ỏnh giỏ mụi trng Chun c trỡnh i vi chuyờn gia ỏnh giỏ mụi trng Nhón mụi trng v cụng b mụi trng Nguyờn tc chung Nhón mụi trng v cụng b v mụi trng T cụng b v mụi trng (ghi nhón mụi trng kiu II) Qun lý mụi trng ỏnh giỏ chu trỡnh sng ca sn phm Nguyờn tc v khuụn kh 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 171 TCVN/ISO/TR 14025:2003 TCXD 175:2005 TCXD 188:1996 TCXDVN 261:2001 TCXDVN 293:2003 TCXDVN 320:2004 Nhón mụi trng v cụng b mụi trng Cụng b v mụi trng kiu III Mc n cho phộp cụng trỡnh cụng cng Nc thI ụ th Tiờu chun thi Bói chụn lp cht thi rn - Tiờu chun thit k Chng núng cho nh Ch dn thit k Bói chụn lp cht thi nguy hi Tiờu chun thit k Rung động chấn động học - Sự gây rối loạn đến hoạt TCVN 7335:2004 động chức hoạt động ngời - Phân loại Nhúm 01.15 Nguyờn lý c bn v tin cy cụng trỡnh xõy dng H thng bo dng k thut v sa cha mỏy xõy dng TCVN 4056:1985 Thut ng v nh ngha H thng ch tiờu cht lng sn phm xõy dng Nguyờn tc TCVN 4057:1985 c bn H thng ch tiờu cht lng sn phm xõy dng Sn phm TCVN 4058:1985 v kt cu bng bờ tụng v bờ tụng ct thộp Danh mc ch tiờu H thng lp t in ti cỏc tũa nh Phn nguyờn tc c TCVN 7447-1:2004 bn ỏnh giỏ c trng Ch dn tớnh toỏn thnh phn ng ca ti trng giú theo TCXD 229:1999 TCVN 2737:1995 TCXD VN 40:1987 Kt cu xõy dng v nn - nguyờn tc c bn v tớnh toỏn TCXD VN 250:2001 Tiờu chun xõy dng ỏp dng cho d ỏn thu in Sn la Xõy Dng thy in Sn La Cỏc quy nh ch yu v an TCXD VN 315:2004 ton v n nh cụng trỡnh Tiờu chun thit k cụng trỡnh tm:ờ quõy v kờnh dn dũng thi cụng Rung động chấn động học - Rung động công TCVN 7334:2004 trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo đánh giá rung động Rung động chấn động - Rung động công trình Mức TCVN 7378:2004 rung - giới hạn phơng pháp đánh giá Nhúm 01.16 Chng tỏc ng nguy hi ca a vt lý (chng sột, ng t ) Rung ng v chn ng c hc - Rung ng i vi cỏc TCVN 7191:2002 cụng trỡnh xõy dng - Hng dn o rung ng v ỏnh giỏ nh hng ca chỳng n cỏc cụng trỡnh xõy dng ỏnh giỏ s tip xỳc ca ngi vi rung ng ton thõn TCVN 6964-2:2002 Phn 2: Rung ng liờn tc v rung ng chn ng gõy cụng trỡnh xõy dng (t Hz n 80 Hz) chng sột cho cỏc cụng trỡnh xõy dng Tiờu chun thit k TCVN 9385:2012 thi cụng TCXD 161:1987 Thm dũ in kho sỏt xõy dng Lp t h thng ni t cho cỏc cụng trỡnh cụng nghip Yờu TCVN 9358:2012 cu chung Nhúm 01.17 An ton chỏy, n TCVN 3146:1986 Cụng vic hn in Yờu cu chung v an ton TCVN 3147:1990 Quy phm an ton cụng tỏc xp d Yờu cu chung TCVN 3254:1989 An ton chỏy Yờu cu chung TCVN 3255:1986 An ton n Yờu cu chung Tiờu chun phũng chỏy thit k xõy dng Thut ng, TCVN 3991:1995 nh ngha 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 An ton in xõy dng Sn xut gch ngúi nung Yờu cu v an ton Phõn loi chỏy Phũng chỏy Du hiu an ton An ton chỏy Thut ng v nh ngha An ton chỏy cỏc cụng trỡnh du m v sn phm du m TCVN 5684:2003 Yờu cu chung An ton mỏy - Khong cỏch an ton ngn khụng cho TCVN 7014:2002 chõn ngi chm ti vựng nguy him TCVN 7026:2002 Cha chỏy - Bỡnh cha chỏy xỏch tay - Tớnh nng v cu to TCVN 7027:2002 Cha chỏy - Xe y cha chỏy - Tớnh nng v cu to An ton i vi thit b in gia dng v cỏc thit b in TCVN 5699-2-10:2002 tng t - Phn 2-10: Yờu cu c th i vi mỏy x lý sn v mỏy c An ton i vi thit b in gia dng v cỏc thit b in TCVN 5699-2-11:2002 tng t - Phn 2-11: Yờu cu c th i vi mỏy lm khụ cú c cu o An ton i vi thit b in gia dng v cỏc thit b in TCVN 5699-2-12:2002 tng t - Phn 2-12: Yờu cu c th i vi tm gi nhit v cỏc thit b tng t Cht cha chỏy - Cht to bt cha chỏy - Phn 1: Yờu cu TCVN 7278-1:2003 k thut i vi cht to bt cha chỏy n thp dựng phun lờn b mt cht lng chỏy khụng ho tan c vi nc Cht cha chỏy - Cht to bt cha chỏy - Phn 2: Yờu cu k thut i vi cht to bt cha chỏy n trung bỡnh v TCVN 7278-2:2003 cao dựng phun lờn b mt cht lng chỏy khụng ho tan c vi nc Cht cha chỏy - Cht to bt cha chỏy - Phn 3: Yờu cu TCVN 7278-3:2003 k thut i vi cht to bt cha chỏy n thp dựng phun lờn b mt cht lng chỏy ho tan c vi nc Phũng chỏy, chng chỏy T vng Phn 3: Phỏt hin chỏy TCVN 9310-3:2012 v bỏo ng chỏy Phũng chỏy, chng chỏy T vng Phn 4: Thit b cha TCVN 9310-4:2012 chỏy Phũng chỏy, chng chỏy T vng Phn 8: Thut ng TCVN 9310-8:2012 chuyờn dựng cho phũng chỏy cha chỏy cu nn v x lý vt liu nguy him Nhúm 01.18 Khớ hu bờn v chng tỏc ng cú hi bờn ngoi TCVN 3985:1999 m hc Mc n cho phộp ti cỏc v trớ lm vic Khụng khớ vựng lm vic Bi cha silic Nng ti a cho TCVN 5509:1991 phộp ỏnh giỏ ụ nhim bi Cht lng khụng khớ Nng ti a cho phộp ca mt s TCVN 5938:1995 cht c hi khụng khớ xung quanh m hc Ting n phng tin giao thụng ng b phỏt TCVN 5948:1999 tng tc Mc n ti a cho phộp m hc ting n khu vc cụng cng v dõn c Mc n ti TCVN 5949:1998 a cho phộp m hc Mụ t v o ting n mụi trng Cỏc i lng v TCVN 5964:1995 phng phỏp o chớnh m hc Mụ t v o ting n mụi trng ỏp dng cỏc gii TCVN 5965:1995 hn ting n TCVN 4086:1995 TCVN 4730:1989 TCVN 4878:1989 TCVN 4879:1989 TCVN 5303:1990 201 202 Rung ng v va chm - Rung ng phng tin giao thụng ng b - Gii hn cho phộp i vi mụi trng khu cụng cng v khu dõn c Bo v cụng trỡnh xõy dng Phũng chng mi cho cụng trỡnh TCXD 204:1998 xõy dng mi Khụng khớ vựng lm vic -Tiờu chun bi v cht ụ nhim TCXDVN 282:2002 khụng khớ cụng nghip sn xut cỏc sn phm aming xi mng Nh v cụng trỡnh cụng cng Cỏc thụng s vi khớ hu TCXDVN 306:2004 phũng Nhúm 02.21 Quy hoch tng th vựng, lónh th TCVN 4417:1987 Quy trỡnh lp s v ỏn quy hoch xõy dng vựng Nhúm 02.22 Quy hoch ụ th v nụng thụn TCVN 4418:1987 Hng dn lp ỏn xõy dng huyn TCVN 4448:1987 Hng dn lp quy hoch xõy dng th trn huyn l 203 TCVN 4449:1987 196 197 198 199 200 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 TCVN 7210:2002 Quy hoch xõy dng ụ th Tiờu chun thit k Nhúm 02.23 Quy hoch khu, xớ nghip cụng nghip TCVN 3904:1984 Nh ca cỏc xớ nghip cụng nghip Thụng s hỡnh hc TCVN 4092:1985 Hng dn thit k quy hoch im dõn c nụng trng TCVN 4317:1986 Nh kho Nguyờn tc c bn v thit k Qui hoch mt bng tng th cm cụng nghip - Tiờu chun TCVN 4416:1988 thit k Quy phm xõy dng cỏc im dõn c xó, hp tỏc xó Tiờu TCVN 4454:1987 chun thit k TCVN 4514:1988 Xớ nghip cụng nghip Tng mt bng Tiờu chun thit k TCVN 4604:1988 Xớ nghip cụng nghip Nh sn xut Tiờu chun thit k Quy hoch mt bng tng th cm cụng nghip Tiờu chun TCVN 4616:1988 thit k Nhúm 02.25 Trc a v o c cụng trỡnh TCVN 3972:1985 Cụng tỏc trc a xõy dng TCVN 9364:2012 Nh cao tng- K thut o c phc v cụng tỏc thi cụng Quy trỡnh k thut xỏc nh lỳn cụng trỡnh dõn dng v TCVN 9360:2012 cụng nghip bng phng phỏp o cao hỡnh hc TCVN 9398:2012 Cụng tỏc trc a xõy dng cụng trỡnh- Yờu cu chung Nh v cụng trỡnh xõy dng- Xỏc nh chuyn dch ngang TCVN 9399:2012 bng phng phỏp trc a Nhúm 02.26 Kho sỏt a cht t xõy dng Phng phỏp ly, bao gúi, chuyn v bo TCVN 2683:1991 qun mu TCVN 4419:1987 Kho sỏt cho xõy dng Nguyờn tc c bn TCVN 5297:1995 Cht lng t Ly mu Yờu cu chung TCVN 5301:1995 Cht lng t H s t TCVN 5302:1995 Cht lng t Yờu cu chung i vi vic ci to t TCVN 5747:1993 t xõy dng Phõn loi Cht lng t Ly mu Hng dn v thu thp, TCVN 5960:1995 chuyn v l gi mu t ỏnh giỏ cỏc quỏ trỡnh hot ng ca vi sinh vt hiu khớ ti phũng thớ nghim Cht lng t - Giỏ tr ch th v hm lng nit tng s TCVN 7373:2004 t Vit Nam 224 225 226 227 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 248 251 252 253 Cht lng t - Giỏ tr ch th v hm lng pht tng s t Vit Nam Cht lng t - Giỏ tr ch th v hm lng kali tng s TCVN 7375:2004 t Vit Nam Cht lng t - Giỏ tr ch th v hm lng cỏcbon hu c TCVN 7376:2004 tng s t Vit Nam TCVN 7377:2004 Cht lng t - Giỏ tr ch th pH t Vit Nam TCXD 194:1997 Nh cao tng Cụng tỏc kho sỏt a k thut Nhúm 02.27 Kho sỏt thu vn, mụi trng Cht lng t Phõn loi t da trờn mc nhim bn TCVN 5300:1995 hoỏ cht Cht lng t - Gii hn ti a cho phộp d lng hoỏ cht TCVN 5941:1995 bo v thc vt t Cht lng nc Phõn loi sinh hc sụng Phn 1: Hng TCVN 6966-1:2001 dn din gii cỏc d liu cht lng sinh hc thu c t cỏc cuc kho sỏt ng vt ỏy khụng xng sng c ln Cht lng nc Phõn loi sinh hc sụng Phn 2: Hng TCVN 6966-2:2001 dn th hin cỏc d liu cht lng sinh hc thu c t cỏc cuc kho sỏt ng vt ỏy khụng xng sng c ln TCVN 4088:1985 S liu khớ hu dựng thit k xõy ng Cỏc ch tiờu la chn ngun nc mt, nc ngm phc v TCXD 233:1999 h thng cp nc sinh hot Nhúm 03.31 Nhng chung v thit k Phũng chỏy, chng chỏy cho nh v cụng trỡnh Yờu cu thit TCVN 2622:1995 k TCVN 2737:1995 Ti trng v tỏc ng Tiờu chun thit k TCVN 2748:1991 Phõn cp cụng trỡnh xõy dng Nguyờn tc chung H thng ti liu thit k xõy dng Quy tc trỡnh by nhng TCVN 3988:1985 sa i dng h s H thng ti liu thit k xõy dng cp v thoỏt nc; mng TCVN 3989:1985 li bờn ngoi - bn v thi cụng H thng ti liu thit k xõy dng Quy tc thng kờ v bo TCVN 3990:1985 qun bn chớnh h s thit k TCVN 4088:1997 S liu khớ hu dựng thit k xõy dng TCVN 4391:1986 Khỏch sn du lch Xp hng TCVN 4430:1987 Hng ro cụng trng iu kin k thut TCVN 4431:1987 Lan can an ton iu kin k thut TCVN 4510:1988 Studio õm Yờu cu k thut v õm kin trỳc TCVN 4511:1988 Studio õm Yờu cu k thut v õm xõy dng H thng ti liu thit k xõy dng Kớ hiu quy c cho thit TCVN 4611:1988 b nõng chuyn nh cụng nghip TCVN 5572:1991 Bn v thi cụng KCBT va BTCT TCVN 5671:1992 H thng ti liu thit k xõy dng HSTK kin trỳc H thng ti liu thit k xõy dng- H s thi cụng- Yờu cu TCVN 5672:1992 chung H thng ti liu thit k xõy dng; Cp thoỏt nc bờn TCVN 5673:1992 - H s bn v thi cụng TCVN 5686:1992 H thng ti liu thit k xõy dng Ký hiu kt cu CTXD TCVN 5687:1992 Thụng gớo, iu tit khụng khớ, si m Tiờu chun thit k TCVN 7374:2004 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 Bn v k thut Bn v xõy dng Biu din cỏc kớch thc mụun, cỏc ng v li mụun TCVN 5896:1992 B trớ hỡnh v chỳ thớch v khung tờn Bn v k thut - bn v xõy dng - cỏch ký hiu cỏc cụng TCVN 5897:1995 trỡnh v b phn cụng trỡnh Ký hiu cỏc phũng v cỏc din tớch khỏc Bn v xõy dng v cụng trỡnh dõn dng Bn thng kờ ct TCVN 5898:1995 thộp TCVN 6003:1995 Bn v xõy dng Ký hiu cụng trỡnh v b phn cụng trỡnh TCVN 6078:1995 Bn v cụng trỡnh xõy dng Lp ghộp kt cu che sn TCVN 6079:1995 Bn v xõy dng v kin trỳc Cỏch trỡnh by bn v - T l TCVN 6080:1995 Phng phỏp chiu TCVN 6081:1995 Th hin cỏc tit din mt ct v mt nhỡn.doc Bn v xõy dng Trỡnh by bn v B cc chung v lp TCVN 6083:1995 ghộp Bn v nh v cụng trỡnh xõy dng Kớ hiu cho ct thộp bờ TCVN 6084:1995 tụng Bn v k thut Bn v xõy dng Nguyờn tc chung lp TCVN 6085:1995 bn v thi cụng cỏc kt cu ch sn TCVN 4605:1988 K thut nhit Kt cu ngn che Tiờu chun thit k t ng dn in nh v cụng trỡnh cụng cngTCVN 9207:2012 Tiờu chun thit k TCXD 126:1984 Mc n cho phộp nh Tiờu chun thit k TCXD 150:1986 Chng n cho nh Tiờu chun thit k TCXD 212:1998 Bn v xõy dng - Cỏch v kin trỳc phong cnh Bn v k thut - H thng ghi mó v trớch dn cho bn v TCXDVN 214:2001 xõy dng v cỏc ti liu cú liờn quan H cht lng xõy dng - Hng dn chung v ỏp TCXD 220:1998 dng cỏc tiờu chun TCVN/ISO 9000 cho cỏc n v thit k xõy dng TCXD 223:1998 Bn v k thut - Nguyờn tc chung th hin Li i cho ngi tn tt cụng trỡnh Phn 1: li i cho TCXD 228:1999 ngi dựng xe ln - yờu cu thit k TCVN 9359:2012 Nn nh chng nm- Thit k v thi cụng Nh v cụng trỡnh- Nguyờn tc c bn xõy dng cụng trỡnh TCXDVN 264:2002 m bo ngi tn tt tip cn s dng Nh - Hng dn xõy dng m bo ngi tn tt tip TCXDVN 266:2002 cn s dng Cu kin v cỏc b phn cụng trỡnh Nhit tr v truyn TCXDVN 298:2003 nhit Phng phỏp tớnh toỏn TCXDVN 333:2005 chiu sỏng nhõn to.Tiờu chun thit k Tiờu chun tớnh nng to nh - nh ngha, phng TCVN 9255:2012 phỏp tớnh cỏc ch s din tớch v khụng gian TCVN 6203:1995 C s thit k kt cu - lp ký hiu - ký hiu chung Nhúm 03.32 Nh v cụng trỡnh cụng cng TCVN 3905:1984 Nh v nh cụng cng Thụng s hỡnh hc TCVN 3907:2011 Trng mm non Yờu cu thit k TCVN 3981:1985 Trng i hc Yờu cu thit k Cụng trỡnh th dc th thao Cỏc sõn th thao Tiờu chun TCVN 4205:1986 thit k TCVN 5895:1995 1253 TCVN 2102:2008 1254 TCVN 2118:1994 1255 TCVN 4500:1988 1256 TCVN 5824:2008 1257 TCVN 6036:1995 1258 TCVN 6037:1995 1259 TCVN 6038:1995 1260 TCVN 6039-1:2008 1261 TCVN 6039-2:2008 1262 TCVN 6039-3:2008 1263 TCVN 6040:1995 1264 TCVN 6041:1995 1265 TCVN 6042:1995 1266 TCVN 6139:1996 1267 TCVN 6143:1996 1268 TCVN 6144:2003 1269 TCVN 6145:2007 1270 TCVN 6147-1:2003 1271 TCVN 6147-2:2003 1272 TCVN 6147-3:2003 1273 TCVN 6149-1:2007 1274 TCVN 6149-2:2007 Sn - Phng phỏp xỏc nh mu sc Gch canxi silicat Yờu cu k thut Cht Yờu cu chung th c lý Phng phỏp th kộo dón; Phng phỏp xỏc nh cng; Phng phỏp th mi mũn; Phng phỏp xỏc nh lng riờng Cht Phng phỏp xỏc nh cht lng cht ho mt i Phng phỏp than hot tớnh ng polyvinul clorua cng (POC-U) Yờu cu v phng phỏp xỏc nh bn i vi Axetoon ng polyvinul clorua cng (POC-U) Tỏc ng ca axit sunfuric Yờu cu v phng phỏp th ng v ph tựng polyvinul clorua cng (PVC-U) Phng phỏp xỏc nh v yờu cu v lng riờng Cht Xỏc nh lng riờng ca cht khụng xp Phn 1: Phng phỏp ngõm, phng phỏp Picnomet lng v phng phỏp chun Cht Xỏc nh lng riờng ca cht khụng xp Phn 2: Phng phỏp ct gradien lng riờng Cht Xỏc nh lng riờng ca cht khụng xp Phn 3: Phng phỏp Picnomet khớ Ph tựng cho ng polyvinul clorua cng (PVC-U) chu ỏp lc theo kiu ni cú vũng m n hi Th kớn bng ỏp lc Ph tựng cho ng pholyvinyl clorua (PVC) cng chu ỏp lc theo kiu ni cú vũng m n hi Th kớn bng ỏp sut thu lc bờn ngoi ng polyvinul clorua cng (POC-U) hp th nc Phng phỏp xỏc nh v yờu cu ng polyvinul clorua cng (POC-U) Phng phỏp th di clorometan ng polyvinul clorua cng (POC-U) Yờu cu v phng phỏp o cc ng nha nhit - Xỏc nh bn va p bờn ngoi Phng phỏp vũng tun hon ng nha - Phng phỏp o kớch thc ng v ph tựng ni bng nha nhit - Nhit hoỏ mm Vicat Phn : Phng phỏp th chung ng v ph tựng ni bng nha nhit - Nhit hoỏ mm Vicat Phn 2: iu kin th dựng cho ng v ph tựng ni bng poly(vinyl clorua) khụng hoỏ (PVC-U) hoc bng poly(vinyl clorua) clo hoỏ (PVC-C) v cho ng nha bng poly(vinyl clorua) cú b ng v ph tựng ni bng nha nhit - Nhit hoỏ mm Vicat Phn 3: iu kin th dựng cho ng v ph tựng ni bng acrylonitril / butadien / styren (ABS) v bng acrylonitril / styren/ este acrylic (ASA) ng, ph tựng v h thng ph tựng bng nha nhit dựng chuyn cht lng Xỏc nh bn vi ỏp sut bờn Phn 1: Phng phỏp th chung ng, ph tựng v h thng ph tựng bng nha nhit dựng chuyn cht lng Xỏc nh bn vi ỏp sut bờn Phn 2: Chun b mu th ng, ph tựng v h thng ph tựng bng nha nhit dựng chuyn cht lng Xỏc nh bn vi ỏp sut bờn Phn 3: Chun b cỏc chi tit th ng, ph tựng v h thng ph tựng bng nha nhit TCVN 6149-4:2009 dựng chuyn cht lng Xỏc nh bn vi ỏp sut bờn Phn 4: Chun b cỏc t hp lp ghộp th TCVN 6159:1996 ng ng dn hi nc v nc núng - Phng phỏp th Ph tựng ni dng ỳc phun bng poly (vinyl clorua) khụng TCVN 6242:2003 hoỏ (PVC-U) - Th t gia nhit - Phng phỏp th v yờu cu k thut c bn Ph tựng ni bng polyvinul clorua cng (PVC-U) dựng cho TCVN 6244:1997 cỏc tm m n hi chu ỏp lc Xỏc nh bn vi ỏp sut Ph tựng ni dng ỳc bng polyvinul clorua cng (PVC-U) TCVN 6245:1997 liờn kt bng dung mụi dựng cho ng chu ỏp lc Th ỏp sut thu lc bờn TCVN 6934:2001 Sn nh tng nc - Yờu cu k thut v phng phỏp th ng poly(vinyl clorua - khụng hoỏ (PVC-U) - bn chu TCVN 7306:2008 diclometan nhit quy nh (DCMT - Phng phỏp th ng nha nhit S thay i kớch thc theo chiu dc TCVN 6148:2007 Phng phỏp th v cỏc thụng s Lp ph mt kt cu xõy dng - Phng phỏp kộo t th TCVN 9349:2012 bỏm dớnh nn Sn tng dng nh tng - Phng phỏp xỏc nh bn TCVN 9405:2012 nhit m ca mng sn Sn - Phng phỏp khụng phỏ hu xỏc nh chiờự dy mng TCVN 9406:2012 sn khụ Nhúm 08.87 Thy tinh xõy dng Thu tinh Phng phỏp xỏc nh bn nc 98oC v TCVN 1046:2004 phõn cp TCVN 1047:2004 Thu tinh Phng phỏp xỏc nh bn kim v phõn cp TCVN 1048:2007 Thu tinh Phng phỏp xỏc nh bn axit v phõn cp TCVN 7219:2002 Kớnh tm xõy dng - Phng phỏp th Kớnh xõy dng - Kớnh dỏn nhiu lp v kớnh dỏn an ton TCVN 7368:2004 nhiu lp - Phng phỏp th bn va p Kớnh xõy dng - Kớnh dỏn nhiu lp v kớnh dỏn an ton TCVN 7364-4:2004 nhiu lp - Phn 4: Phng phỏp th bn Thu tinh v cỏt sn xut thy tinh- Qui nh chung TCVN 9171:2012 phõn tớch húa hc Thu tinh khụng mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9172:2012 silic dioxit Thu tinh khụng mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9173:2012 Sunfua trioxit Thu tinh khụng mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng st TCVN 9174:2012 oxit Thu tinh khụng mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9175:2012 nhụm oxit Thu tinh khụng mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9176:2012 canxi oxit v magiờ oxit Thu tinh khụng mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9177:2012 natri oxit v kali oxit 1275 TCVN 6149-3:2009 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 Thu tinh Phng phỏp phõn tớch hoỏ hc xỏc nh hm lng bo oxit Thu tinh Cỏt sn xut thu tinh Phng phỏpchun b TCXD 136:1985 mu phũng thớ nghim phõn tớch hoỏ hc Qui nh chung TCVN 9178:2012 Thu tinh mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng st oxit TCVN 9179:2012 Thu tinh mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng titan dioxit TCVN 9180:2012 Thu tinh mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng ng oxit Thu tinh mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng cụban TCVN 9181:2012 oxit TCVN 9182:2012 Thu tinh mu - Phng phỏp xỏc nh hm lng niken oxit TCVN 9036:2012 Nguyờn liu sn xut thy tinh cỏt - Yờu cu k thut TCVN 9307:2012 Nguyờn liu sn xut thy tinh cỏt - PP ly mu Cỏt sn xut thu tinh - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9183:2012 silic dioxit (SiO2) Cỏt sn xut thu tinh - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9184:2012 st oxit (Fe2O3) Cỏt sn xut thu tinh - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9185:2012 nhụm oxit (Al2O3) Cỏt sn xut thu tinh - Phng phỏp xỏc nh hm lng TCVN 9186:2012 titan oxit (TiO2) TCVN 9187:2012 Cỏt sn xut thu tinh - Phng phỏp xỏc nh m Nguyờn liu sn xut thy tinh cỏt- Phng phỏp xỏc nh TCVN 9038:2011 thnh phn c ht Nhúm 08.88 VL chu la, cỏch nhit, cỏch õm, hỳt m Vt liu chu la - Phng phỏp th Phn 1: Xỏc nh TCVN 6530-1:1999 bn nộn nhit thng Vt liu chu la - Phng phỏp th Phn 2: Xỏc nh TCVN 6530-2:1999 lng riờng Vt liu chu la - Phng phỏp th Phn 3: Xỏc nh TCVN 6530-3:1999 lng th tớch, hỳt nc, xp biu kin v xp thc Vt liu chu la - Phng phỏp th Phn 4: Xỏc nh TCVN 6530-4:1999 chu la Vt liu chu la - Phng phỏp th Phn 5: Xỏc nh co, TCVN 6530-5:1999 n ph sau nung Vt liu chu la - Phng phỏp th Phn 6: Xỏc nh nhit TCVN 6530-6:1999 bin dng di ti trng Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 7: Xỏc nh bn TCVN 6530-7:2000 sc nhit Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 8: Xỏc nh bn TCVN 6530-8:2003 x Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 9: Xỏc nh dn TCVN 6530-9:2007 nhit bng phng phỏp dõy núng (hỡnh ch thp) Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 10: Xỏc nh TCVN 6530-10:2007 bn un nhit cao Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 11: Xỏc nh TCVN 6530-11:2007 mi mũn nhit thng Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 12: Xỏc nh TCVN 6530-12:2007 lng th tớch vt liu dng ht Vt liu chu la Phng phỏp th Phn 13: Xỏc nh TCVN 6530-13:2008 bn ụxy húa ca vt liu chu la cha cacbon 1300 TCXD 135:1985 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 Vt liu chu la Alumụsilicat - Phng phỏp phõn tớch hoỏ hc Vt liu chu la cha Crụm Phng phỏp phõn tớch hoỏ TCVN 6919:2001 hc Vt liu chu la - Phng phỏp ly mu Phn 1: Ly mu TCVN 7190-1:2002 nguyờn liu v sn phm khụng nh hỡnh Vt liu chu la- Phng phỏp ly mu Phn 2: Ly mu TCVN 7190-2:2002 v kim tra nghim thu sn phm nh hỡnh TCVN 7575-1:2007 Tm 3D dựng xõy dng Phn 1: Quy nh k thut TCVN 7575-2:2007 Tm 3D dựng xõy dng Phn 2: Phng phỏp th TCVN 7575-3:2007 Tm 3D dựng xõy dng Phn 3: Hng dn lp dng Vt liu chu la kim tớnh PP xỏc nh hm lng Magie TCVN 7890:2008 oxit Vt liu chu la kim tớnh Spinel PP xỏc nh hm lng TCVN 7891:2008 SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO Vt liu chu la manhedi Cacbon PP xỏc nh hm lng TCVN 7948:2008 cacbon tng Vt liu chu la cỏch nhit nh hỡnh PP th Phn 1: Xỏc TCVN 7949-1:2008 nh bn nộn nhit thng Vt liu chu la cỏch nhit nh hỡnh PP th Phn 2: Xỏc TCVN 7949-2:2008 nh lng th tớch v xp thc TCVN 7950:2008 Vt liu cỏch nhit Vt liu canxi silicat TCVN 8052-1:2009 Tm lp bitum dng súng Phn 1: Yờu cu k thut TCVN 8052-2:2009 Tm lp bitum dng súng Phn 2: Phng phỏp th TCVN 8053:2009 Tm lp dng súng Yờu cu thit k v hng dn lp t Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-1:2012 Phn 1: Yờu cu chung Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-3:2012 Phn 3: Ch dn v pp th v ỏp s liu th nghim Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-4:2012 Phn 4: Cỏc yờu cu riờng i vi b phn ngn cỏch ng chu ti Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-5:2012 Phn 5: Cỏc yờu cu riờng i vi b phn ngn cỏch nm ngang chu ti Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-6:2012 Phn 6: Cỏc yờu cu riờng i vi dm Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-7:2012 Phn 7: Cỏc yờu cu riờng i vi ct Th nghim chu la- Cỏc b phn cụng trỡnh xõy dngTCVN 9311-8:2012 Phn 8: Cỏc yờu cu riờng i vi b phn ngn cỏch ng khụng chu ti Nhúm 08.89 t xõy dng t xõy dng Phng phỏp xỏc nh lng riờng TCVN 4195:1995 phũng thớ nghim t xõy dng Phng phỏp xỏc nh m v hỳt m TCVN 4196:1995 phũng thớ nghim t xõy dng Phng phỏp xỏc nh gii hn v gii TCVN 4197:1995 hn chy phũng thớ nghim t xõy dng Cỏc phng phỏp xỏc nh thnh phn ht TCVN 4198:1995 phũng thớ nghim 1327 TCVN 6533:1999 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 TCVN 4199:1995 1355 TCVN 4200:1995 1356 TCVN 4201:1995 1357 TCVN 4202:1995 1358 TCVN 5299:2009 1359 TCVN 5299:2009 1360 TCVN 5979:2007 1361 TNCV 8061:2009 1362 TCVN 6134:2009 1363 TCVN 6135:2009 1364 TCVN 8062:2009 1365 TCVN 6496:2009 1366 TCVN 6497-2:2009 1367 TCVN 6498:1999 1368 TCVN 6499:1999 1369 TCVN 6642:2000 1370 TCVN 6643:2000 1371 TCVN 6644:2000 1372 TCVN 6645:2000 1373 TCVN 6646:2000 1374 TCVN 6647:2007 1375 TCVN 6648:2000 1376 TCVN 6649:2000 1377 TCVN 6650:2000 1378 TCVN 6651:2000 t xõy dng Phng phỏp xỏc nh sc chng ct phũng thớ nghim mỏy ct phng t xõy dng Phng phỏp xỏc nh tớnh nộn lỳn phũng thớ nghim t xõy dng Phng phỏp xỏc nh cht tiờu chun phũng thớ nghim t xõy dng Phng phỏp xỏc nh lng th tớch phũng thớ nghim Cht lng t Phng phỏp xỏc nh xúi mũn t ma Cht lng t Phng phỏp xỏc nh xúi mũn t ma Cht lng t Xỏc nh pH Cht lng t Xỏc nh húa cht bo v thc vt clo hu c v polyclorin biphenyl Phng phỏp sc ký khớ vi detector by electron Cht lng t Xỏc nh d lng 2,4-D t Phng phỏp sc ký khớ lng hiu sut cao Cht lng t Xỏc nh d lng fenvalerat t Phng phỏp sc ký khớ lng hiu sut cao Cht lng t Xỏc nh hp cht phospho hu c bng sc ký khớ K thut ct mao Cht lng t Xỏc nh caimi, crom, coban, ng chỡ, mangan, niken v km dch chit t bng cng thu Cỏc phng phỏp ph hp th nguyờn t ngn la v khụng ngn la Cht lng t Xỏc nh nh hng ca cỏc cht ụ nhim lờn h thc vt t nh hng ca hoỏ cht lờn s ny mm v s phỏt trin ca thc vt bc cao Cht lng t Xỏc nh nit tng Phng phỏp Kendan (Kjeldahl) ci biờn Cht lng t Xỏc nh photpho Phng phỏp quang ph xỏc nh phụtpho ho tan dung dch natri hirocacbonat Cht lng t Xỏc nh hm lng cacbon hu c v cacbon tng s sau t khụ (phõn tớch nguyờn t) Cht lng t Xỏc nh nit nitrat, nit amoni v tng nit ho tan cú t c lm khụ khụng khớ s dng dung dch canxi clorua lm dung mụi chit Cht lng t Xỏc nh hm lng cacbon hu c bng cỏch oxy hoỏ mụi trng sunfocromic Cht lng t Xỏc nh hm lng nit tng s bng t khụ (phõn tớch nguyờn t) Cht lng t Xỏc nh kh nng trao i cation thc t v bóo ho baz bng cỏch s dng dung dch bari clorua Cht lng t X lý s b t phõn tớch lý-hoỏ Cht lng t Xỏc nh cht khụ v hm lng nc theo lng Phng phỏp lng Cht lng t Chit cỏc nguyờn t vt tan nc cng thu Cht lng t Xỏc nh dn in riờng Cht lng t Xỏc nh c tớnh gi nc Phng phỏp phũng thớ nghim 1379 TCVN 6652:2000 1380 TCVN 6653:2000 1381 TCVN 6654:2000 1382 TCVN 6655:2000 1383 TCVN 6656:2000 1384 TCVN 6857:2001 1385 TCVN 6858:2001 1386 TCVN 6860:2001 1387 TCVN 6861:2001 1388 TCVN 6862:2001 1389 TCVN 6863:2001 1390 TCVN 6864:2001 1391 TCVN 6865:2001 1392 TCVN 7131:2002 1393 TCVN 7369:2004 1394 TCVN 7371:2004 1395 TCVN 6856-1:2001 1396 TCVN 6856-2:2001 1397 TCVN 6859-2:2001 1398 TCVN 7370-1:2004 1399 TCVN 9354:2012 1400 TCN 92:1996 1401 TCN 93:1996 1402 TCN 94:1996 1403 TCXD 95:1996 1404 TCXD 96:1996 Cht lng t Xỏc nh cỏc hyrocacbon thm a nhõn Phng phỏp s dng sc ký lng cao ỏp Cht lng t Phng phỏp sinh hc Xỏc nh quỏ trỡnh khoỏng hoỏ nit v nitrit hoỏ t v nh hng ca hoỏ cht n cỏc quỏ trỡnh ny Cht lng t Xỏc nh hm lng nc vựng khụng bóo ho Phng phỏp cc dũ ntron sõu Cht lng t Xỏc nh hm lng cacbonat Phng phỏp th tớch Cht lng t Xỏc nh hm lng sunfat tan nc v tan axit Cht lng t Phng phỏp n gin mụ t t Cht lng t Hng dn th phũng thớ nghim i vi quỏ trỡnh phõn hu sinh hc ca cỏc cht hu c t iu kin hiu khớ Cht lng t Xỏc nh lng theo th tớch nguyờn khụ Cht lng t Xỏc nh ỏp sut nc l hng ca t Phng phỏp dựng cng k (tensiometer) Cht lng t Xỏc nh s phõn b cp ht t khoỏng Phng phỏp rõy v sa lng Cht lng t Xỏc nh lng theo th tớch ca ht Cht lng t Xỏc nh dung lng tim tng trao i cation v cỏc cation cú kh nng trao i dựng dung dch bari clorua c m pH=8,1 Cht lng t Cỏc h thng phũng thớ nghim o quỏ trỡnh khoỏng hoỏ cỏc cht hu c t iu kin hiu khớ t sột Phng phỏp phõn tớch hoỏ hc Cht lng t - Xỏc nh hm lng du khoỏng - Phng phỏp ph hng ngoi v sc ký khớ Cht lng t - Xỏc nh lu hunh tng s bng t khụ Cht lng t Xỏc nh sinh vi sinh vt t Phn 1: Phng phỏp o hụ hp cm ng cht nn Cht lng t Xỏc nh sinh vi sinh vt t Phn 2: Phng phỏp chit xụng hi Cht lng t nh hng ca cỏc cht ụ nhim lờn giun t (Eisenia fetida) Phn 2: Xỏc nh nh hng i vi s sinh sn Cht lng t - Ho tan xỏc nh hm lng tng s cỏc nguyờn t - Phn 1: Ho tan bng axit flohydric v percloric t Xõy dng - Phng phỏp xỏc nh mụ un bin dng ti hin trng bng tm nộn phng Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh dy tiờu chun Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh lng n v din tớch Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh kớch thc l cc (phng phỏp t) Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh bn kộo v dón di Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh sc chu chc thng (phng phỏp ri cụn) dy tiờu chun Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh thm xuyờn kh nng chu tia cc tớm v nhit TCXD 98:1996 Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh m nộn Vi a k thut Phng phỏp xỏc nh kh nng chu tia cc TCXD 99:1996 tớm v nhit TCVN 9153:2012 t xõy dng- PP chnh lý kt qu thớ nghim mu t t xõy dng- Phng phỏp thớ nghim hin trng- Thớ TCVN 9351:2012 nghim xuyờn tiờu chun t xõy dng - Phng phỏp phúng x xỏc nh m v TCVN 9350:2012 cht ca t ti hin trng Nhúm 08.810 Thộp xõy dng TCVN 197:2002 Kim loi Phng phỏp th kộo TCVN 198:2008 Kim loi Phng phỏp th un Vt liu kim loi Th cng Brinell Phn 1: Phng phỏp TCVN 256-1:2006 th Vt liu kim loi Th cng Brinell Phn 2: Kim nh v TCVN 256-2:2006 hiu chun mỏy th Vt liu kim loi Th cng Brinell Phn 3: Hiu ng tm TCVN 256-3:2006 chun Vt liu kim loi Th cng Brinell Phn 4: Bng cỏc giỏ TCVN 256-4:2007 tr cng Vt liu kim loi Th cng Rockwell Phn 1: Phng TCVN 257-1:2007 phỏp th (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Vt liu kim loi Th cng Rockwell Phn 2: Kim nh TCVN 257-2:2007 v hiu chun mỏy th Vt liu kim loi Th cng Rockwell Phn 3: Hiu chun TCVN 257-3:2007 tm chun (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 312-1:2007 Kim loi Phng phỏp th un va p nhit thng TCVN 313:1984 Kim loi Phng phỏp th xon TCVN 1040:71 Vũng chn Yờu cu k thut v phng phỏp th TCVN 1548:1987 Kim tra khụng phỏ hy mi hn Phng phỏp siờu õm Que hn in dựng cho thộp cỏc bon v hp kim thp TCVN 3909:2000 Phng phỏp th TCVN 3939:1984 Kim loi Phng phỏp th un va p nhit thp TCVN 5886:2006 Vt liu kim loi Th kộo nhit cao Kim tra khụng phỏ hy Phõn loi v ỏnh giỏ khuyt tt mi TCVN 4394:1986 hn bng phng phỏp phim rnghen Kim tra khụng phỏ hu Kim tra mi hn kim loi bng tia TCVN 4395:1986 rnghen v gamma TCVN 4396:1986 Kim tra khụng phỏ hy Phng phỏp dựng bt t TCVN 4398:2001 Thộp Ly mu, phụi mu th v mu th th c tớnh Thộp Ch nh chung v nghim thu, bao gúi, ghi mu v lp TCVN 4399:2008 chng t TCVN 4617:1988 Kim tra khụng phỏ hy Phng phỏp thm thu Bulụng, vớt, vớt cy Khuyt tt b mt v cỏc phng phỏp TCVN 4795:89 kim tra TCVN 4796:89 c Khuyt tt b mt v phng phỏp kim tra Kim tra khụng phỏ hu Kim tra siờu õm Thut ng v nh TCVN 8282:2009 ngha TCVN 5113:1990 Kim tra khụng phỏ hy Cp cht lng mi hn 1405 TCXD 97:1996 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 TCVN 5115:2009 1437 TCVN 5116:1990 1438 1439 1440 1441 TCVN 5400:1991 TCVN 5401:2010 TCVN 5402:2010 TCVN 5404:12009 1442 TCVN 5405:1991 1443 TCVN 5406:1991 1444 TCVN 5869:2010 1445 TCVN 5870:1995 1446 TCVN 5873:1995 1447 TCVN 5874:1995 1448 TCVN 5875:1995 1449 TCVN 6111:2009 1450 TCVN 6287:1997 1451 TCVN 6378:1998 1452 TCXD 165:1988 1453 TCVN 6287:1997 Nhúm 08.811 Nc 1454 TCVN 4851:1989 1455 TCVN 5070:1995 1456 TCVN 5219:1995 1457 TCVN 5293:1995 1458 TCVN 5525:1995 1459 TCVN 5987:1995 1460 TCVN 5988:1995 1461 TCVN 5994:1995 1462 TCVN 5997:1995 1463 TCVN 5998:1995 Kim tra khụng phỏ hy Kim tra siờu õm Mu chun s Kim tra khụng phỏ hy Thộp tm Phng phỏp kim tra tớnh liờn tc Mi hn Yờu cu chung v ly mu th c tớnh Mi hn Phng phỏp th un Mi hn Phng phỏp th un va p Bo v n mũn Phng phỏp th n mũn Yờu cu chung Bo v n mũn Kim loi hp kim Lp ph kim loi vụ c Phng phỏp th nhanh sng mự ca dung dch trung tớnh natri clorua Bo v n mũn lp ph kim loi v phi kim loi vụ c Phng phỏp th nhanh sng mự dung dch axit v Natri clorua v ng ph clorua ( Phng phỏp KASS) Thit b chp nh tia Gama Yờu cu k thut Th khụng phỏ hy Thit b dũ khuyt tt thm Yờu cu k thut chung Mi hn thộp Mu chun b dựng cho kim tra siờu õm Kin ngh thc hnh hnh v kim tra bng cỏch chp bng tia X cỏc mi hn giỏp mộp núng chy cho nhụm v cỏc hp kim nhụm, magiờ v cỏc hp kim magiờ cú chiu dy t 50mm Kim tra bng cỏch chp tia bc x cỏc mi hn im bng in cho nhụm v cỏc hp kim nhụm Kin ngh thc hnh Chp nh bc x cỏc vt liu kim loi bng tia Gama Cỏc quy tc c bn Thộp ct bờ tụng - Th un v un li khụng hon ton Chi tit lp xit Phng phỏp th bn mi theo ti trng dc trc Kim tra khụng phỏ hu Kim tra cht lng mi hn ng thộp bng phng phỏp siờu õm Thộp ct bờ tụng- Th un v un li khụng hon ton Nc dựng phõn tớch phũng thớ nghim Yờu cu k thut v phng phỏp th Cht lng nc Phng phỏp lng xỏc nh du m v sn phm du m Cht lng nc o tng phúng x bờ ta nc khụng mn Cht lng khụng khớ Phng phỏp Indophenol xỏc nh hm lng Amoniac Cht lng nc Yờu cu chung i vi vic bo v nc ngm Cht lng nc Xỏc nh nit ken-an (KJELDAHL) Phng phỏp sau vụ c hoỏ vi Selen Cht lng nc Xỏc nh Amoni Phng phỏp chng ct v chun Cht lng nc Ly mu Hng dn ly mu h ao t nhiờn v nhõn to Cht lng nc Ly mu Hng dn ly mu nc ma Cht lng nc Ly mu Hng dn ly mu nc bin 1464 TCVN 5999:1995 1465 TCVN 6001-1:2008 1466 TCVN 6001-2:2008 1467 TCVN 6002:1995 1468 TCVN 6053:2011 1469 TCVN 6177:1996 1470 TCVN 6178:1996 1471 TCVN 6179-1:1996 1472 TCVN 6179-2:1996 1473 TCVN 6180:1996 1474 TCVN 6181:1996 1475 TCVN 6182:1996 1476 TCVN 6183:1996 1477 TCVN 6184:2008 1478 TCVN 6185:2008 1479 TCVN 6186:1996 1480 TCVN 6192:2010 1481 TCVN 6193:1996 1482 TCVN 6194:1996 1483 TCVN 6195:1996 1484 TCVN 6196-1:1996 1485 TCVN 6196-2:1996 1486 TCVN 6197:2008 1487 TCVN 6198:1996 1488 TCVN 6200:1996 1489 TCVN 6201:1995 1490 TCVN 6202:2008 Cht lng nc Ly mu Hng dn ly mu nc thi Cht lng nc Xỏc nh nhu cu oxi sinh hoỏ sau n ngy (BODn) Phng phỏp phỏp pha loóng v cy cú b sung allylthiourea Cht lng nc Xỏc nh nhu cu oxi sinh hoỏ sau n ngy (BODn) Phng phỏp dựng cho mu khụng pha loóng Cht lng nc Xỏc nh mangan Phng phỏp trc quang dựng Fomaldoxim Cht lng nc o tng phúng x anpha nc khụng mn Phng phỏp ngun dy Cht lng nc Xỏc nh st bng phng phỏp trc ph dựng thuc th 1,10-phenantrolin Cht lng nc Xỏc nh nitrit Phng phỏp trc ph hp th phõn t Cht lng nc Xỏc nh amoni Phn 1: PP trc ph thao tỏc bng tay Cht lng nc Xỏc nh amoni Phn 2: PP trc ph t ng Cht lng nc Xỏc nh nitrat Phng phỏp trc ph dựng axitosunfosalixylic Cht lng nc Xỏc nh xyanua tng Cht lng nc Xỏc nh asen tng Phng phỏp quang ph dựng bc dietydithiocacbamat Cht lng nc Xỏc nh selen Phng phỏp trc ph hp th nguyờn t (k thut hydrua) Cht lng nc Xỏc nh c Cht lng nc Kim tra v xỏc nh mu sc Cht lng nc Xỏc nh ch s Pemanganat S phỏt thi ca ngun tnh Ly mu o t ng cỏc nng khớ Cht lng nc Xỏc nh coban, niken, ng km, caimi v chỡ Phng phỏp trc ph hp th nguyờn t ngn la Cht lng nc Xỏc nh clorua Chun bc nitrat vi ch th cromat (phng phỏp mo) Cht lng nc Xỏc nh florua Phng phỏp dũ in hoỏ i vi nc sinh hot v nc b ụ nhim nh Cht lng nc Xỏc nh natri v kali Phn 1: Xỏc nh natri bng trc ph hp th nguyờn t Cht lng nc Xỏc nh natri v kali Phn 2: Xỏc nh kali bng trc ph hp th nguyờn t Cht lng nc Xỏc nh caimi bng trc ph hp th nguyờn t Cht lng nc Xỏc nh hm lng canxi Phng phỏp chun EDTA Cht lng nc Xỏc nh sunfat Phng phỏp trng lng s dng bari clorua Cht lng nc Xỏc nh canxi v magie Phng phỏp quang ph hp th nguyờn t Cht lng nc Xỏc nh phtpho Phng phỏp trc ph dựng amoni molipat 1491 TCVN 6216:1996 1492 TCVN 6219:2011 1493 TCVN 6222:2008 1494 TCVN 6224:1996 1495 TCVN 6226:1996 1496 TCVN 6253:2003 1497 TCVN 6489:2009 1498 TCVN 6490:1999 1499 TCVN 6491:1999 1500 TCVN 6492:2011 1501 TCVN 6493:2008 1502 TCVN 6494-1:2011 1503 TCVN 6494-3:2000 1504 TCVN 6494-4:2000 1505 TCVN 6621:2000 1506 TCVN 6622-1:2009 1507 TCVN 6623:2000 1508 TCVN 6625:2000 1509 TCVN 6626:2000 1510 TCVN 6634:2000 1511 TCVN 6635:2000 1512 TCVN 6636-1:2000 1513 TCVN 6636-2:2000 Cht lng nc Xỏc nh ch s phenol Phng phỏp trc ph dựng 4-aminoantipyrin sau chng ct Cht lng nc o tng phúng x beta nc khụng mn Cht lng nc Xỏc nh crom tng Phng phỏp trc ph hp th nguyờn t Cht lng nc Xỏc nh tng s canxi v magie Phng phỏp chun EDTA Cht lng nc Th s c ch kh nng tiờu th oxy ca bựn hot hoỏ H thng ng nha dựng chuyn nc sinh hot ỏnh giỏ s ho tan - Xỏc nh giỏ tr ho tan ca ng nha, ph tựng ni v u ni Cht lng nc ỏnh giỏ kh nng phõn hu sinh hc hiu khớ hon ton ca cỏc cht hu c mụi trng nc Phộp th s gii phúng cacbon ioxit Cht lng nc Xỏc nh florua Xỏc nh tng florua liờn kt vi cỏc cht vụ c sau phõn hu v chng ct Cht lng nc Xỏc nh nhu cu oxy hoỏ hc Cht lng nc Xỏc nh pH Cht lng nc Xỏc nh cỏc halogen hu c d b hp th (AOX) Cht lng nc Xỏc nh cỏc anion hũa tan bng PP sc ký lng ion Phn 1: Xỏc nh bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat v sunfat ho tan Cht lng nc Xỏc nh cỏc anion ho tan bng sc ký lng ion Phn 3: Xỏc nh cromat, iodua, sunfit, thioxyanat v thiosunfat Cht lng nc Xỏc nh cỏc anion ho tan bng sc ký lng ion Phn 4: Xỏc nh clorat, clorua v clorit nc nhim bn thp Cht lng nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc hiu khớ cui cựng ca cỏc hp cht hu c mụi trng nc Phng phỏp phõn tớch cacbon hu c ho tan (DOC) Cht lng nc Xỏc nh cht hot ng b mt Phn 1: Xỏc nh cht hot ng b mt anion bng cỏch o ch s metylen xanh Cht lng nc Xỏc nh nhụm Phng phỏp o ph dựng pyrocatechol tớm Cht lng nc Xỏc nh cht rn l lng bng cỏch lc qua cỏi lc si thu tinh Cht lng nc Xỏc nh asen Phng phỏp o ph hp th nguyờn t (k thut hydrua) Cht lng nc Hng dn xỏc nh cacbon hu c tng s (TOC)v cacbon hu c ho tan (DOC) Cht lng nc Xỏc nh borat Phng phỏp o ph dựng azometin-H Cht lng nc Xỏc nh kim Phn 1: Xỏc nh kim tng s v kim composit Cht lng nc Xỏc nh kim Phn 1: Xỏc nh kim cacbonat 1514 TCVN 6637:2000 1515 TCVN 6638:2000 1516 TCVN 6657:2000 1517 TCVN 6658:2000 1518 TCVN 6659:2000 1519 TCVN 6660:2000 1520 TCVN 6661-1:2000 1521 TCVN 6661-2:2009 1522 TCVN 6662:2000 1523 TCVN 6663-3:2008 1524 TCVN 6663-5:2009 1525 TCVN 6663-6:2008 1526 TCVN 6663-7:2000 1527 TCVN 6663-11:2011 1528 TCVN 6663-13:2000 1529 TCVN 6663-14:2000 1530 TCVN 6663-15:2004 1531 TCVN 6664:2000 1532 TCVN 6665:2011 1533 TCVN 6772:2000 1534 TCVN 6773:2000 1535 TCVN 6825:2001 1536 TCVN 6826:2009 Cht lng nc Xỏc nh sunfua ho tan Phng phỏp o quang dựng metylen xanh Cht lng nc Xỏc nh nit Vụ c hoỏ xỳc tỏc sau kh bng hp kim devarda Cht lng nc Xỏc nh nhụm Phng phỏp o ph hp th nguyờn t Cht lng nc Xỏc nh crom (VI) Phng phỏp o ph dựng 1,5-Diphenylcacbazid Cht lng nc Xỏc nh sunfua d gii phúng Cht lng nc Xỏc nh Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ v Ba++ ho tan bng sc ký ion Phng phỏp dựng cho nc v nc thi Cht lng nc Hiu chun v ỏnh giỏ cỏc phng phỏp phõn tớch v c lng cỏc c trng thng kờ Phn 1: ỏnh giỏ thng kờ cỏc hm chun tuyn tớnh Cht lng nc Hiu chun v ỏnh giỏ cỏc phng phỏp phõn tớch v c lng cỏc c trng thng kờ Phn 2: Nguyờn tc hiu chun i vi cỏc hm chun bc khụng tuyn tớnh Cht lng nc o thụng s sinh hoỏ Phng phỏp o ph xỏc nh nng clorophyl-a Cht lng nc Ly mu Phn 3: Hng dn bo qun v x lý mu Cht lng nc Ly mu Phn 5: Hng dn ly mu nc ung t cỏc trm x lý v h thng phõn phi bng ng ng Cht lng nc Ly mu Phn 6: Hng dn ly mu sụng v sui Cht lng nc Ly mu Phn 6: Hng dn ly mu nc v hi nc ti xng ni hi Cht lng nc Ly mu Phn 11: Hng dn ly mu nc ngm Cht lng nc Ly mu Phn 13: Hng dn ly mu nc, bựn thi v bựn liờn quan Cht lng nc Ly mu Phn 14: Hng dn m bo cht lng ly mu v x lý mu nc mụi trng Cht lng nc Ly mu Phn 14: Hng dn bo qun v x lý mu bựn v trm tớch Cht lng nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc a khớ cui cựng cỏc cht hu c mụi trng nc Xỏc nh nhu cu oxy sinh hoỏ dựng bỡnh th kớn hai pha Cht lng nc Xỏc nh 33 nguyờn t bng ph phỏt x nguyờn t plasma Cht lng nc Nc thi sinh hot Gii hn ụ nhhieemx cho phộp Cht lng nc Cht lng nc dựng cho thy li Cht lng nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc k khớ hon ton cỏc hp cht hu c bựn phõn hu Phng phỏp o s sinh khớ sinh hc Cht lng nc ỏnh giỏ s loi tr v s phõn hu sinh hc cỏc hp cht hu c mụi trng nc Th mụ phng bựn hot hoỏ 1537 TCVN 6827:2001 1538 TCVN 6828:2001 1539 TCVN 6830:2001 1540 TCVN 6917:2001 1541 TCVN 6918:2001 1542 TCVN 7175:2002 1543 TCVN 7176:2002 1544 TCVN 7177:2002 1545 TCVN 7220-1:2002 1546 TCVN 7220-2:2002 1547 TCVN 7323-1:2004 1548 TCVN 7323-2:2004 1549 TCVN 7324:2004 1550 TCVN 7325:2004 1551 TCVN 7382:2004 1552 TCVN 7586:2006 1553 TCVN 7732:2007 1554 TCVN 7733:2007 1555 TCVN 7877:2008 1556 TCXD 81:1981 Cht lng nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc hiu khớ hon ton cỏc hp cht hu c mụi trng nc bng cỏch xỏc nh nhu cu oxi mỏy o hụ hp kớn Cht lng nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc hiu khớ hon ton cỏc hp cht hu c mụi trng nc Phng phỏp phõn tớch nhu cu oxy sinh hoỏ (th bỡnh kớn) Cht lng nc Xỏc nh hot ng triti Phng phỏp m nhp nhỏy mụi trng lng Cht lng nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc a khớ cui cựng ca cỏc hp cht hu c mụi trng nc Phộp th tnh (phng phỏp zahn-wellens) Cht lng nc Hng dn chun b v x lý hp cht hu c ớt tan nc ỏnh giỏ s phõn hu sinh hc mụi trng nc Cht lng nc Xỏc nh nng hot ca cỏc ht nhõn phúng x bng ph gamma cú phõn gii cao Cht lng nc Phng phỏp ly mu sinh hc Hng dn ly mu ng vt khụng xng sng ỏy c ln dựng vt cm tay Cht lng nc Thit k v s dng dng c ly mu nh lng ly mu ng vt khụng xng sng ỏy c ln trờn nn cú ỏ vựng nc ngt nụng Cht lng nc ỏnh giỏ cht lng nc theo ch s sinh hc Phn 1: Phng phỏp ly mu giun trũn (Nematoda)v ng vt khụng xng sng ỏy c trung bỡnh (VTB)ti cỏc vựng nc nụng bng dng c ly mu nh lng Cht lng nc ỏnh giỏ cht lng nc theo ch s sinh hc Phn 2: Phng phỏp din gii cỏc d liu sinh hc thu c t cỏc cuc kho sỏt giun trũn (Nematoda)v ng vt khụng xng sng ỏy c trung bỡnh (VTB) Cht lng nc Xỏc nh Nitrat Phn 1: PP o dựng ph 2,6-dimethylphenol Cht lng nc Xỏc nh Nitrat Phn 2: PP o dựng ph 4-fluorophenol sau chng ct Cht lng nc Xỏc nh oxy hũa tan Phng phỏp iod Cht lng nc Xỏc nh oxy hũa tan Phng phỏp u o in húa Cht lng nc Nc thi bnh vin Tiờu chun thi Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip ch bin cao su thiờn nhiờn Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip ch bin giy v bt giy Cht lng nc Tiờu chun nc thi ca bói chụn lp cht thi rn Cht lng nc Xỏc nh thy ngõn Nc dựng xõy dng Cỏc phng phỏp phõn tớch hoỏ hc Nhúm 08.812 Khụng khớ 1557 TCVN 1966:1977 khớ hu chun dựng o lng v th nghim Khụng khớ vựng lm vic Phng phỏp o nng cht c 1558 TCVN 4499:1988 bng ng bt ch th 1559 TCVN 4877:1989 Khụng khớ vựng lm vic Phng phỏp xỏc nh clo 1560 TCVN 5067:1995 1561 TCVN 5293:1995 1562 TCVN 5498:1995 1563 TCVN 5508:2009 1564 TCVN 5509:2009 1565 TCVN 5704:1993 1566 TCVN 5754:1993 1567 TCVN 5968:1995 1568 TCVN 5969:1995 1569 TCVN 5971:1995 1570 TCVN 5972:1995 1571 TCVN 5973:1995 1572 TCVN 5974:1995 1573 TCVN 5975:2010 1574 TCVN 5976:1995 1575 TCVN 5977:2009 1576 TCVN 5978:1995 1577 TCVN 6137:2009 1578 TCVN 6138:1996 1579 TCVN 6152:1996 1580 TCVN 6157:1996 1581 TCVN 6500:1999 1582 TCVN 6501:1999 1583 TCVN 6502:1999 Cht lng khụng khớ Phng phỏp lng xỏc nh hm lng bi Cht lng khụng khớ PP indophenol xỏc nh hm lng amoniac Cht lng khụng khớ Phng phỏp lng xỏc nh bi lng Khụng khớ vựng lm vic Vi khớ hu Giỏ tr cho phộp v phng phỏp ỏnh giỏ Khụng khớ vựng lm vic Silic dioxit bi hụ hp Gii hn tip xỳc ti a Khụng khớ vựng lm vic Phng phỏp xỏc nh hm lng bi Khụng khớ vựng lm vic Phng phỏp xỏc nh nng hi c Phng phỏp chung ly mu Cht lng khụng khớ Xỏc nh cỏc hp cht khớ ca lu hunh khụng khớ xung quanh Thit b ly mu Khụng khớ xung quanh Xỏc nh ch s ụ nhim khụng khớ bi cỏc khớ axit Phng phỏp chun phỏt hin im cui bng cht ch th mu hoc o in th Khụng khớ xung quanh Xỏc nh nng lng ca lu hunh dioxit Phng phỏp tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin Khụng khớ xung quanh Xỏc nh nng lng ca cacbon monoxit (CO) Phng phỏp sc ký khớ Cht lng khụng khớ Phng phỏp ly mu phõn tng ỏnh giỏ cht lng khụng khớ xung quanh Khụng khớ xung quanh Xỏc nh ch s khúi en S phỏt thi ca ngun tnh Xỏc nh nng lng lu hunh dioxit Phng phỏp hydro peroxit/bari perclorat/thorin Khớ thi ngun tnh Xỏc nh nng lng ca lu hunh dioxit c tớnh ca cỏc phng phỏp o t ng S phỏt thi ca ngun tnh xỏc nh nng v lng bi cỏc ng dn khớ Phng phỏp lng th cụng Cht lng khụng khớ Xỏc nh nng lng lu hunh ioxit khụng khớ xung quanh Phng phỏp trc quang dựng thorin Khụng khớ xung quanh Xỏc nh nng lng ca nit ioxit Phng phỏp Griss-Saltzman ci biờn Khụng khớ xung quanh Xỏc nh nng lng ca cỏc nit oxit Phng phỏp phỏt quang hoỏ hc Khụng khớ xung quanh Xỏc nh hm lng chỡ bi ca sol khớ thu c trờn cỏi lc Phng phỏp trc ph hp th nguyờn t Khụng khớ xung quanh Xỏc nh nng lng ozon Phng phỏp phỏt quang hoỏ hc Cht lng khụng khớ Nhng c tớnh v khỏi nim liờn quan n cỏc phng phỏp o cht lng khụng khớ S phỏt thi ngun tnh Xỏc nh nng lng cu cỏc oxit nit c tớnh ca h thng o t ng Khụng khớ xung quanh Xỏc nh si amian Phng phỏp kớnh hin vi in t truyn dn trc tip 1584 TCVN 6503-1:1999 1585 TCVN 6503-2:1999 1586 TCVN 6504:1999 1587 TCVN 6576:1999 1588 TCVN 6751:2009 1589 TCVN 6752:2000 1590 TCVN 6753:2000 1591 TCVN 7171:2002 1592 TCVN 7172:2002 1593 TCVN 7193:2002 1594 TCVN 7212:2009 1595 TCVN 7365:2003 1596 TCVN 7321:2009 1597 TCVN 7440:2005 1598 TCVN 7699-2-1:2007 1599 TCVN 7699-2-5:2011 1600 TCVN 7699-2-6:2009 1601 TCVN 7699-2-10:2007 1602 TCVN 7699-2-11:2007 1603 TCVN 7699-2-18:2007 1604 TCVN 7699-2-27:2007 1605 TCVN 7699-2-30:2007 1606 TCVN 7699-2-32:2007 1607 TCVN 7699-2-33:2007 1608 TCVN 7699-2-38:2007 Tuabin khớ S phỏt tỏn khớ thi Phn 1: o v ỏnh giỏ Tuabin khớ S phỏt tỏn khớ thi Phn 2: Quan trc giỏm sỏt phỏt thi t ng Cht lng khụng khớ Xỏc nh nng s si vụ c khụng khớ bng kớnh hin vi quang hc phn pha Phng phỏp lc mng Mỏy iu hũa khụng khớ v bm nhit khụng ng giú Th v ỏnh giỏ chc nng Cht lng khụng khớ Xỏc nh c tớnh tớnh nng ca phng phỏp o Cht lng khụng khớ X lý cỏc d liu v nhit , ỏp sut v m Cht lng khụng khớ nh ngha v phõn chia kớch thc bi ht ly mu liờn quan ti sc khe Cht lng khụng khớ Xỏc nh ụzụn khụng khớ xung quanh Phng phỏp trc quang tia cc tớm S phỏt thi ngun tnh - Xỏc nh nng lng nit oxit - Phng phỏp trc quang dựng naphtyletylendiamin m hc - Xỏc nh mc cụng sut õm ca xớ nghip cụng nghip cú nhiu ngun õm ỏnh giỏ mc ỏp sut õm mụi trng - Phng phỏp k thut Ecgụnụmi - Xỏc nh s sinh nhit chuyn hoỏ Khụng khớ vựng lm vic Gii hn nng bi v cht ụ nhim khụng khớ ti cỏc c s sn xut xi mng Ecgụnụmi Mụi trng núng Xỏc nh bng phõn tớch v din gii stress nhit thụng qua tớnh lng m hụi cn thit Tiờu chun thi ngnh cụng nghip nhit in Th nghim mụi trng Phn 2-1: Cỏc th nghim Th nghim A: Lnh Th nghim mụi trng Phn 2-5: Cỏc th nghim Th nghim Sa: Mụ phng bc x mt tri mc mt t v hng dn th nghim bc x mt tri Th nghim mụi trng Phn 2-6: Cỏc th nghim Th nghim Fc: Rung (Hỡnh Sin) Th nghim mụi trng Phn 2-10: Cỏc th nghim Th nghim J v hng dn: Sa phỏt trin ca nm mc Th nghim mụi trng Phn 2-11: Cỏc th nghim Th nghim Ka: Sng mui Th nghim mụi trng Phn 2-18: Cỏc th nghim Th nghim R v hng dn: nc Th nghim mụi trng Phn 2-27: Cỏc th nghim Th nghim Ea v hng dn: xúc Th nghim mụi trng Phn 2-30: Cỏc th nghim Th nghim Db: Núng m, chu k (chu k 12h+12h) Th nghim mụi trng Phn 2-32: Cỏc th nghim Th nghim Ed: Ri t Th nghim mụi trng Phn 2-33: Cỏc th nghim Hng dn th nghim thay i nhit Th nghim mụi trng Phn 2-38: Cỏc th nghim Th nghim Z/AD: Th nghim chu k nhit / m hn hp Th nghim mụi trng Phn 2-39: Cỏc th nghim Th nghim Z/AMD: Th nghim kt hp tun t lnh, ỏp sut khụng khớ thp v núng m Th nghim mụi trng Phn 2-40: Cỏc th nghim Th TCVN 7699-2-40:2007 nghim Z/AM: Th nghim kt hp lnh vi ỏp sut khụng khớ thp Th nghim mụi trng Phn 2-44: Cỏc th nghim Hng TCVN 7699-2-44:2007 dn th nghim T: Hn thic Th nghim mụi trng Phn 2-45: Cỏc th nghim Th TCVN 7699-2-45:2007 nghim XA v hng dn: Ngõm dung mụi lm sch Th nghim mụi trng Phn 2-47: Th nghim Lp t TCVN 7699-2-47:2007 mu th nghim rung, va chm v lc ng tng t Th nghim mụi trng Phn 2-66: Cỏc th nghim Th TCVN 7699-2-66:2007 nghim Cx: Núng m, khụng i (hi nc cha bóo ho cú iu ỏp) Th nghim mụi trng Phn 2-68: Cỏc th nghim Th TCVN 7699-2-68:2007 nghim L: Bi v cỏt Th nghim mụi trng Phn 2-75: Cỏc th nghim Th TCVN 7699-2-75:2011 nghim Eh: Th nghim bỳa Th nghim mụi trng Phn 2-78: Cỏc th nghim Th TCVN 7699-2-78:2007 nghim Cab: núng m, khụng i Cht lng khụng khớ Tiờu chun thi cụng nghip sn xut TCVN 7735:2007 xi mng Nng khớ radon t nhiờn nh Mc quy nh v yờu TCVN 7889:2008 cu chung v phng phỏp o Cht lng khụng khớ - Xỏc nh nng s si Aming TCXDVN 268:2002 khụng khớ vựng lm vic bng kớnh hin vi quang hc tng phn pha phng Nhúm 09.94 Qun lý v bo qun cụng trỡnh, khai thỏc, hnh TCVN 4091:1985 Nghim thu cỏc cụng trỡnh xõy dng Qun lý cht lng xõy lp cụng trỡnh xõy dng - Nguyờn tc TCVN 5637:1991 c bn TCVN 5640:1991 Bn giao cụng trỡnh xõy dng Nguyờn tc c bn Qun lý mụi trng ỏnh giỏ chu trỡnh sng ca sn phm TCVN/ISO 14041:2000 Xỏc nh mc tiờu, phm vi v phõn tớch kim kờ TCVN ISO 9001:2008 H thng qun lý cht lng Cỏc yờu cu Qun lý t chc thnh cụng bn vng Phng phỏp tip TCVN ISO 9004:2011 cn qun lý cht lng Quy trỡnh qun lý k thut hnh h thng cung cp TCXD 76:1979 nc Phũng thớ nghim chuyờn ngnh xõy dng - Tiờu chun cụng TCXDVN 297:2003 nhn TCVN 2748:1991 Phõn cp CTXD- Nguyờn tc chung 1609 TCVN 7699-2-39:2007 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630
- Xem thêm -

Xem thêm: danhmuc tieu chuan viet nam hien hanh, danhmuc tieu chuan viet nam hien hanh, danhmuc tieu chuan viet nam hien hanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay