44 module chuong trinh BDTX MN

2 2,650 24
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:19

1. Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất.2. Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội MỤC LỤC MODULE (CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN) Stt Module MN Module MN Module MN Module MN Module MN Module MN Module MN Module MN Module MN Module MN 10 Module MN 11 Module MN 12 Module MN 13 Module MN 14 Module MN 15 Module MN 16 Module MN 17 Module MN 18 Module MN 19 Module MN 20 Module MN 21 Module MN 22 Module MN 23 Module MN 24 Module MN 25 Nội dung Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non phát triển thể chất Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ xã hội – Mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non tình cảm, kỹ xã hội Đặc điểm phát triển ngôn ngữ , Những mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non ngôn ngữ Đặc điểm phát triển nhận thức , mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non nhận thức Đặc điểm phát triển thẩm mĩ , mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non thẩm mĩ Chăm sóc trẻ mầm non Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi Tư vấn chăm sóc giáo dục mầm non Tư vấn cho bậc cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- 36 tháng tuổi Tư vấn cho bậc cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- tuổi Phương pháp tư vấn giáo dục mầm non cho tổ chức xã hội Phương pháp tư vấn giáo dục mầm non cho tổ chức xã hội Đặc điểm trẻ có nhu cầu đặc biệt Chăm sóc giáo dục đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 36 tháng tuổi Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- tuổi Phương pháp tìm kiếm khai thác xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức hoạt động giáo dục Phương pháp dạy học tích cực giáo dục mầm non Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển thể chất Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển nhận thức Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ xã hội Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển thẩm mĩ Module MN 26 Module MN 27 Module MN 28 Module MN 29 Module MN 30 Module MN 31 Module MN 32 Module MN 33 Module MN 34 Module MN 35 Module MN 36 Module MN 37 Module MN 38 Module MN 39 Module MN 40 Module MN 41 Module MN 42 Module MN 43 Module MN 44 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực tổ chức hoạt động vui chơi Thiết kế hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm giáo dục an toàn giao thông Hướng dẫn sử dụng thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Hướng dẫn bảo quản sửa chữa số thiết bị đồ dùng giáo dục dạy học đơn giản Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo Hướng dẫn sử dụng số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non Thiết kế sử dụng giáo án điện tử Đánh giá giáo dục mầm non Sử dụng chuẩn phát triển trẻ em tuổi Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non Quàn lí nhóm/ lớp học mầm non Lập dự toán mở trường mầm non tư thục Giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non Phối hợp nhà trường với cộng đồng tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non Tham gia vào hoạt động trị - xã hội giáo viên mầm non Giáo dục phát triển bền vững giáo dục mầm non Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật giáo dục mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: 44 module chuong trinh BDTX MN, 44 module chuong trinh BDTX MN, 44 module chuong trinh BDTX MN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay