Modul 3 BDTX THPT cuong

54 200 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:05

Trong một lập thể lớp luôn tồn tại những học sinh dễ giáo dục và những học sinh khỏ giáo dục, luôn xuất hiện những hành vĩ không mong đợi, hoặc những học sinh mà chứng ta thường gọi là học sinh cá biệt NGUYỄN THANH BÌNH MODULE THPTC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIÊT 107 p A GIỚI THIỆU TỐNG QUAN Trong lập thể lớp tồn học sinh dễ giáo dục học sinh khỏ giáo dục, xuất hành vĩ không mong đợi, học sinh mà chứng ta thường gọi học sinh cá biệt Những học sinh cỏ thái độ, hành vĩ không phù hợp với giá trị, nội quy, truyỂn thổng cửa tập thể, không thục tròn bổn phận trách nhiẾm cửa người học sinh, thiếu vàn hoá, đạo đúc quan hệ úng xủ với nguửi, đồng thửi không cỏ động học nÊn kết học tập yếu, lặp lai thưững xuyén trô thành hệ thong đuợc coi cá biệt Lứa tuổi học sinh trung học phổ thông dang ù giai đoạn phát triển hoài bão, ước mơ tích luỹ tri thúc, kỉ để bước vào đòi thục mong raoổn minh NỂu em cỏ lệch lạc thái độ, hành vĩ đổi với học tập rèn luyện mà không giúp đỡ điỂu chỉnh kịp thời ảnh hường nặng nỂ đến sụ thành công hạnh phúc cửa em tương lai Hơn nữa, lớp để tồn học sinh cá biệt, cỏ hành vĩ tìÊu cục, không phù hợp ảnh hường đến tập thể, thành vĩÊn khác Trong thục tế, nhìỂu giáo vĩÊn cám thấy khỏ khăn, cỏ bất lục lớp cỏ học sinh cá biệt, vậy, giáo vĩÊn cần cỏ kỉ giúp em điểu chỉnh, thay đổi nìỂm tin, thái độ, hành vĩ để em cỏ tương lai tổt đẹp Module trang bị cho giáo vĩÊn hiểu biết kỉ để tìm hiểu thông tin vỂ học sinh cá biệt ù bậc Trung học phổ thông {Điều quan trọng âầy ỉàr thởng tm mà họ thu ứiập khởng phải ỉà ẩểphê phản mà ỉà ẩểgĩủp đõ học sinhy, để giáo dục, tham vấn giúp em thay đổi thái độ, hành vĩ cho phù họp đánh giá sụ tiến bộ, kết học tập giáo dục em N ôi dung module gồm hoạt động chính: - Tìm hiểu nội dung cần thu thập thông tin vỂ học sinh cá biệt (tụ học) - Tìm hiểu cách thu thập thông tin vỂ học sinh cá biệt (lÊn lớp tụ học) Hướng lưu trữ, khai thác thông tin vỂ học sinh cá biệt (tụ học) - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vĩ sai lệch cửa học sinh cá biệt (tụ học) - Tìm hiểu cách thúc giáo dục học sinh cá biệt (lÊn lớp tụ học) - TìmhiỂucádi đánh giá kết học lập, giáo đụchọcsinhcábiệtttỊihọc) Phưomg thúc thục module kết hợp học tập trung (5 tiết) với tụ học (10 tiết), hương dẫn lí thuyết (2 tiết) kết hợp với thục hành (3 tiết) - HƯỚNG DÂN Tự HỌC Bitớcl Nguửi học đọc dể hiểu sâu mục tìÊu cửa tùng hoạt động, sau đỏ đọc câu hối cần trả lời Bước Đọc thông tin suy ngậm, đổi chiếu nội dung đọc với câu hối cần trả lời lìÊn hệ với thục tiến trải nghiệm TrÊn sờ đỏ tìm câu trả lời Bước ĐỂ kiểm nghiệm câu trả lời cửa minh cần chia se với đồng nghiệp để ý kiến cọ xát, lần nguửi học nhận thúc vấn đỂ sâu hơn, toàn diện hơn, sác B MỤC TIEU Sau học XDng module này, học sinh cỏ thể: VẾ kiến thúc kĩ nâng liệt kÊ phương pháp thu thập thông tin vỂ học sinh cá biệt; phương pháp giáo dục phuơng pháp đánh giá kết rèn luyện cửa học sinh cá biệt Sú dụng phổi hợp đuợc phưong pháp thu thập thủng tin học sinh cá biệt; phương pháp giáo dục phương pháp đánh giá kết rèn luyện cửa học sinh cá biệt cỏ tính đến đặc điểm lứa tuổi học sinh trung học phổ thông đặc điểm cá nhân VẾ thái độ Tin học sinh đỂu cỏ thể thay đổi theo hướng tích cục tôn trọng học sinh cá biệt nhân cách cỏ giá trị Cam kết giúp đỡ, hỗ trợ học sinh cá biệt thay đổi nìỂm tin hành vĩ không mong đơi D C NỘI DUNG Hoạt động Nội dung cần tìm hiểu học sinh cá biệt lứa tuổi trung học phổ thông Bạn tùng tiếp xủc, giáo dục học sinh cá biệt, nhớ lại viết hiểu biết, kinh nghiệm cửa minh vỂ: Những tác động tích cục tìÊu cục đến học sinh tù gia đình, bạn bè môi trường sổng: - Những khỏ khăn mà học sinh phẳi đổi mặt: Những đặc điểm tâm lí bật học sinh cá biệt: Bạn đọc nhũng ỉhông tỡi gợi ý dưới- âầy tự hoàn điiện nội dung bạn vừa viết THÔNG TIN PHÂN HỒI Những tức động tích cực tiêu cực đền học sinh tù gia đình, bạn bè mồi truồng sống +- Ẵnh hường cửa gia đình: Gia đình đầy đủ hay khuyết thiếu, hoàn cánh kinh tế, vân hữá cửa gia đình, lổi sổng bầu không khí tâm lí- đạo đúc gia đình, tính chất mổi quan hệ sụ gắn bỏ thành vĩÊn gia đình; sụ quan tâm cửa gia đình đổi với việc giáo dục học hành cửa +- Ẵnh hương nhòm bạn: Thú lĩnh nhòm không chinh thức (tụ phát) mà học sinh cá biệt tham gia định hướng giá trị, quy ước cửa nhỏm cỏ tác động tìÊu cục hay tích cục đến học sinh đỏ 4- Ẵnh huờng cửa môi trường sổng, quan hệ xã hội khác: học sinh đỏ sổng môi trường lầnh mạnh hay chứa đung ảnh hường tiêu cục, nguy rủi ro Nhữngỉdió ỉdiăn vềtùngphìiongảiện củahọcsmh Những khỏ khăn học tập, súc khoe, hoàn cánh gia đình, tâm lí cá nhân, khả tụ nhận thúc thân, không định hương giá trị đích thục, thiếu nìỂm tin vào khả nàng giá ửị cửa thân, sụ lôi kéo, áp lục cửa nhỏm bạn tụ phát, thỏi quen tiêu cục Việc tìm hiểu trú ngại học tập khỏ khăn vỂ mặt tâm lí cửa học sinh để kịp thời ho trợ, khích lệ em hành động đứng giúp em tránh hành vĩ không mong đơi Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, đìếtĩi mạnh học sinh cá biệt Theo quan điểm cửa Gardner thân người cỏ nhiều khả năng, đỏ cỏ nhũng khả nàng chưa bao giữ sú dung, sú dung Đồng thòi cồ lục định Theo ông, cỏ s dạng lục/ tri thông minh cửa người sau; +- Nang ỉực gÌŨO tiếp/ngớn ngữ thể khả nàng dùng tù ngũ chuẩn sác, linh hoat, ngôn ngũ phát triển, cách viết sáng lạo, tranh luận lòi hiu loát, cỏ tính thuyết phục, úng nhanh, dùng câu nói hài hước, kể chuyện hấp dẫn 4- Năng ỉực Uc ỉogĩc toản học thể khả hiểu nhanh kí hiệu trừu tương/ công thúc, biết vạch dàn ý, nhớ chữ sổ, tính toán nhanh, hiểu mã sổ, nắm bất mổi quan hệ bất buộ c nhanh, hiểu hay sú dung tam đoạn luận, giải vấn đỂ logic, sáng tác trò chơi điển hình 4- Năng ỉực Uỉỏng tưọng (hình ảnh/ hội hoạ/ không gian) thể khả hình tượng, tường tương sổng động, thể biểu đồ màu, trình bày mẫu vẽ / mẫu thiết kế, vẽ tranh cảm nhận tranh, tri tư ống tượng đầu phong phú, nhập vai nhanh +- Năng ỉực âm nhạc: Biết cám thụ âm nhạc, biết nghe nhac 4- Năng ỉực nội tầm thể phương pháp phân ánh nội tâm, kỉ nhận thúc, biết cách suy ngẫm, hiểu dìến biến tâm lí, tụ khám phá thân, biết cách suy luận, khả tập trung tư duy, phương pháp suy luận mang tính logic cao 4- Năng ỉực quan hệ Uamg tảc, quan hệ xã hội: Đua sụ phản hồi phù hợp, nhận biết cám giác cửa nguửi khác, biết giao tìếp cá nhân, biết phân công hợp tác trình hoạt động, nhận phân hồi lập kế hoạch hợp tác nhỏm 4- Năng ỉực thể thao vận động thể điệu nhảy sáng tạo, thể dục thể thao, kịch, võ thuật, ngôn ngữ thể, thể dục, kịch câm, sáng tạo, trò chơi thể thao 4- Năng ỉực ùm hiểu thiền nhiên thể lục cám thụ đẹp cửa thĩÊn nhĩÊn, hiểu thĩÊn nhĩÊn Học sinh nói chung học sinh cá biệt nói riêng đỂu cỏ thể cỏ đầy đủ sổ nâng lục nÊu trÊn người giáo vĩÊn cần tìm hiểu xấc định để tạo điỂu kiện ho trơ em phát triển chứng Đồng thời, theo nhà tâm lí học Maslow, nhu cầu người cỏ nhĩỂu phân chia theo tầng : 4- Tầng thú (Physiological): nhu cầu thuộc vỂ “thể lí" bao gồm nhu cầu như: đồ ân, thức uổng, thơ, nghỉ ngơi, chỗ ờ, quần áo, tiết, tình dục 4- Tầng thú hai (Safety): nhu cầu an toàn vỂ thân thể, súc khoe, việc làm, tài sản 4- Tầng thú ba (Love /belongging): nhu cầu xã hội tình cảm, tình bạn, muổn đuợc trục thuộc nhỏm cộng đồng đỏ 4- Tầng thú tư (Esteem): bao gồm nhu cầu đuợc kính trọng, quỷ mến, tin tường, địa vị, danh tiếng, thành đạt 4- Tầng thú năm (Self - actualization): nhu cầu thục hoá thân khả nâng trình dĩến, khả sáng tạo Theo sụ phát triển cửa lứa tuổi trình độ phát triển moi cá nhân, người cồ muổn thoả mãn nhu cầu tù tầng thấp đến cao Học sinh lứa tuổi vị thành niÊn nói chung, học sinh cá biệt lứa tuổi nói riÊng đỂu cồ thể cỏ đầy đủ nhu cầu múc độ nÊu trÊn vi vậy, giáo vĩÊn cần tìm hiểu nhu cầu học sinh cá biệt cụ thể để phổi hợp với lục lượng giáo dục nhà trường, đáp úng nhu cầu đáng khích lệ, nhu cầu quý mến, tôn trọng, tin tường, cỏ giá trị phát triển Niần tin, quem niờn củahọcsmh vỀcácgiá trị sống NiỂm tin quan niệm vỂ giá trị sổng cửa moi cá nhân cỏ ý nghĩa quan trọng đổi với cách úng xủ cửa người đỏ đổi với người xung quanh hoạt động khác, vậy, giáo vĩÊn cần tìm hiểu xem học sinh cá biệt đỏ cỏ niỂm tin nào? Các em coi điỂu quan trọng đổi với thân sổng để cỏ thể tác động làm thay đổi niỂm tin giá trị không hợp lí dang chi phổi hầnh vĩ úng xủ học sinh Khả nhận tìiức, nhu cầu, động học tập, cách thúc học sinh suy xét vấn đỂ, mô hình nhận thúc mà học sinh cỏ để cỏ chiến lượctìỂp cận phù hợp Tính cách với đặc điểm bản, đỏ coi trọng khám phá nét tích cục để phát huy nhằm triệt tìÊu nét tìÊu cục cửa họ c sinh Hành vì, tìióì quen chita tốt nguyên nhần làm cho học sinh cỏ hành vĩ lệch lạc để cỏ kế hoạch ho trơ học sinh cá biệt thay đổi thỏi quen, hành vĩ trÊn sờ khắc phục nguyÊn nhân gây chứng Hoạt động thực hành Theo bạn, để giáo dục học sinh cá biệt tiến bộ, người giáo viên cần nắm thông tin cần đủ vỂ họ c sinh đỏ? Phân tích ý nghĩa cửa tùng loại thông tin vỂ học sinh cá biệt đổi với người giáo vĩÊn nhiệm, giáo viên môn học? Hoạt động Phương pháp thu thập thông tin học sinh cá biệt (TỔ chức hoạt động thực hành lớp) CÁCH TIẼN HÀNH ĩ Thực hành tập “Tự nhận ßiiícbản tìiần”cho tùnghọc smh lóp (trong có họcsinh biệt) Bước li Phát cho moi giáo viên tờ giấy yỀu cầu đặt vào vị trí học sinh suy nghĩ để trả lời câu hối đây: 1) Họ,tÊn: 2) Đặc điỂm tính cách bật: 3) Những điễm mạnh: 4) Những điểm yếu; 5) Những sờ thích: 6) Những điỂu không thích: 7) Những mong muiổn: S) Những mục tìÊu dài hạn, trung hạn ngấn hạn: 9) Những thuận lợi để thục mục tìÊu, mong muiổn: 10) Những khỏ khăn, rầo cản việc thục mục tìÊu, mong muiổn: 11) Những ảnh huờng tích cục tù gia đình, bạn bè, môi trường sổng, học tập: 12) Những nguy cơ, thách thúc, ảnh hường tiêu cục tù gia đình, bạn bè, môi trường sổng, học tập: 13) Bản thân cần sụ giúp đỡ tù giáo viên, bạn bè: 14) Bản ứiansẽ định lầm để đạt mong muổn, mục tiêu cửa minh: Bước Tổ chúc cho giáo viên sung phong chia se với ngưủi lớp (đổi với học sinh cỏ thể tổ chúc hoạt động giử sinh hoạt lớp) Sổ giáo vĩÊn/ học sinh lại chua cỏ dịp chia se cỏ thể để phong thư gắn trÊn tường cỏ đẺ tÊn cửa tùng nguửi - để người tìm hiểu vỂ nhau, biết điỂu bạn thích không thích để tránh cho bất tiện, phù hợp với sờ truửng cửa bạn, ho trợ, giúp đỡ thục mục tìÊu, mong muổn câuhòi ũiảo ỉiiận cho giáo viên lớp 1) Những thông tin thu thập cho giáo vĩÊn: a) Biết điỂu gì? b) Giúp giáo vĩÊn làm gì? 2) Quá trmh suy ngẫm để trả lủi câu hỏi giúp gi cho tùng ngưủri/học sinh? 3) Cỏ cần lưu trữ thông tin theo dõi sụ vận động/dìỂn biến cửa hành vĩ học sinh thành hồ sơ cửa tùng em không? Bưóc3i KỂtluận - Thông qua việc tổ chúc cho học sinh thục hành kỉ nâng tụ nhận thúc thân, giáo viên cồ thể nắm thông tin cá tính cửa tùng học sinh để giủp giáo vĩÊn tiếp cận cá nhân phù hợp - Quá trình suy ngẫm để trả lòri 14 câu hỏi nÊu trÊn giủp học sinh nhận điỂm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục - KỂt tụ nhận thúc học sinh nÊn lưu vào hồ sơ cá nhân để giáo vĩÊn theo dõi, tạo điỂu kiện ho trợ, giủp đỡ em tiến Sắm vai trò chuyện vớìhọcsmh biệtngoàìgìờhọc Bước li Chia lớp thành nhỏm tù đến s người Moi nhỏm đọc thông tin đưỏi phân công nguửi sam vai: học sinh cá biệt giáo vĩÊn THÔNG TIN Cơ BÂN Đây đưững trục tiếp thu nhiỂu thông tin, hiệu giáo viên biết tạo mòi trưững an toầnvà học sinh cá biệt tin 1) 2) 3) 4) 5) tường, cảm giác thoải mái, thể cho học sinh đò thầy minh muổn nghe tù cách nhìn cú thể sụ quan tâm lắng nghe để hìễu để đáp lai, tránh việc lam gây tập trung, đồng cảm với học sinh Giáo vĩÊn cần cổ gắng đặt minh vào hoàn cánh người nói xem xét đến quan điỂm khác, đồng thời giáo vĩÊn cần giữ bình tĩnh kiÊn nhẫn không cắt ngang Đặc biệt, giáo vĩÊn cần tránh tranh cãi hoậc phê phản ứ yiệc ítíy nguửi nói vào tu phòng vệ cỏ thể túc giận Ngoầì ra, giáo vĩÊn cần chủ ý sổ yêu cầu sau: +- vế mục đích nghe: Khi nghe học sinh, mục đích tìm hiểu thông tin, giáo viên cần phải quan tâm tìm hiểu tâm trạng nguửi nói, thể thái độ khích lệ tôn trọng em +- vế thải ổộ nghe: N Ên ngồi xuổng trước mặt, không nên lơ đễnh, không nghe hời hat làm cho nguửi nói bị tổn thương Giáo vĩÊn phải thể thiện chí muốn ăưọc ỉẩngnghe Sụ thiện chí giáo vĩÊn thể thái độ cách khuyến khích người nói, cỏ thể ánh mất, lời nói động vĩÊn khuyến khích: Tôi nghe đây, em cú tiếp tục đồng thửi, giáo vĩÊn cần thể sụ cời mờ, không thành kiến, thể tình thương Năm yếu tổ ỉẩngnghe tích cực: Tập trung ý Thể bạn dang lắng nghe Cung cẩp thông tin phân hồi Không vội đánh giá Đổi đáp hợp lí Trong trò chuyện với học sinh cá biệt mà giáo vĩÊn lắng nghe tích cục, chấp nhận cảm xúc họ thi cỏ thể không giúp học sinh tháo bố tâm lí e ngại, phòng thú để chuyển sang hướng giao tiếp côi mô, tích cục hon NỂu lắng nghe tù trái tim, tất dấu hiệu phi ngôn ngũ đỂu cỏ ý nghĩa Cùng với biết lắng nghe tích cục, giáo vĩÊn cần biết dạy học sinh cách phân hồi hay bầy tố cám xúc, nghĩa thể chia se cám xúc cửa thân với nguửi khác Bày tổ cảm Jtúc giúp học sinh tránh khỏi tình trạng câng thẳng sờ tạo khung tới mục tĩÊu cần phải đạt - Là sờ để huy động sụ tham gia cửa cộng đồng trình ho trợ học sinh nhà trưững Là sờ để đánh giá hiệu giáo dục KỂ hoạch giáo dục cá nhân đưa đến tiếp cận đủng đắn, phu hợp việc đánh giá kết giáo dục, dạy học học sinh nói chung học sinh đặc biệt nói riÊng Tuy nhìÊn, xây dụng kế hoạch giáo dục cá nhân việc làm gặp không khỏ khăn để tiến hành giáo dục học sinh cỏ khỏ khăn hiệu cần phải xây dụng thục nỏ cách nghiêm tủc, theo mục tìÊu kế hoạch định Trong trình này, sụ ho trợ gia đình cộng đồng cần thiết để đâm bảo kế hoạch giáo dục cá nhân xây dụng hoàn chỉnh đặc biệt đuợc thục cỏ hiệu Quy trình xây dụng kế hoạch giáo dục cá nhân Bước li Xác định khả nâng, nhu cầu, sờ thích, nìỂm tin, suy nghĩ sai lệch, hành vĩ thỏi quen chua tổt mỏi trường giáo dục học sinh Những nội dung cần sác định: Nhu cầu Sờ thích Khả nâng nhận thúc NiỂm tin, suy nghĩ lĩnh cách Hành vĩ, thỏi quen chưa tổt SúckhoẾ Các khả nâng khác Môi trường giáo dục gồm: môi trường gia đình, nhà trưững, cộng đồng Cần chủ ý môi trường vật chất mòi truửng tĩnh thần Chủ ý: Trong bưôc cần thu thập ổầyâủ, Xiỉc thởng tm vê học smh, khẩc sâu mặt mạnh, mong muốn, sỗ tĩĩỉờng học sính nhu cầu giảo dục đặc biệt cần hổ trợ (ứiểhiện Hồ sơ 146 học smh ỞNỘiẩungẸ Bitớc2i Xây dụng mục tìÊu giáo dục bao gồm: Mục tìÊu dài hạn, mục tìÊu trung hạn ngấn hạn Mục tìÊu cho tùng nội dung giáo dục Mục tìÊu phát triển kỉ thuộ c lĩnh vục khác Chú ý: Xây dựng nh ững mực tiêu phù hợp, sát vời ữi ực trọng học smh cấc ổĩềii kiện thực (tính khả thi kếhoạch) viết àưỏí dũng mực tiêu hành vĩ BitớcSi Xây dụng kế hoạch giáo dục Xây dụng nội dung giáo dục vỂ mặt: Thể chất Nhận thúc (hiểu biết lục tư duy) Cảm xúc (chỉ sổ xúc cảm), tâm lí Xã hội: định hướng giá trị kỉ xã hội Cũng cỏ thể nội dung giáo dục theo: đúc, trí, thể, mĩ, lao động Giáo viên nhiệm cần phẳi trọng lĩnh vục phát triển mà học sinh cỏ đặc điểm khác biệt so với học sinh khác Moi nội dung giáo dục cần đỂ xuất biện pháp giáo dục phù họp Cần sác định rõ thửi gian, nguửi thục sụ phổi hợp lục lượng tham gia giáo dục (gũỉo viên môn, Đoàn, gũỉo vĩền chủ nhiệm, gữiđtnh ) Chú trọng khâu giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm điẺu chỉnh Bitớc4i Thục kế hoạch Tổ chúc thục hiện: làm rõ tùng người, tùng tổ chúc cỏ trách nhiệm nÊu rõ kết đầu ĐỂ xuất giải pháp cụ thể trình thục nội dung giáo dục Tụ đánh giá điểu chỉnh thường xuyên cách cỏ kỂ hoạch để đạt mục tìÊu giáo dục Chú trọng sụ tham gia cửa lục lượng lìÊn quan trình thục kế hoạch giáo dục Đặc biệt giáo vĩÊn nhiệm lục lượng cỏ lìÊn quan phẳi khơi dậy hoài bão ý thúc tụ giáo dục học sinh Vai trò thú thể, phát huy nội ]ục học sinh vô quan trọng để biến 147 mục tìÊu phát triển cá nhân thành thục BitớcSi Đánh giá - Phải rõ ràng cụ thể - Thường xuyên cỏ kế hoạch - Hiệu - ĐỂ xuất giải pháp khắc phục hạn chế Sau nhận thúc điểu này' học sinh cỏ nhu cầu thay đổi hành vĩ, thỏi quen tìÊu cục giáo viên nhiệm cần giúp em xây dụng kế hoạch thay đổi hành vĩ, thỏi quen cũ Thay đổi thỏi quen, hành vĩ tìÊu cục không phẳi chuyện dế, không cần cỏ kỂ hoạch thục mà phải cỏ ý chí, tâm, kiÊn định thục kế hoạch để biến kế hoạch thành thục, đỏ giáo vĩÊn nhiệm tập thể lớp cần dõi theo sụ tiến dể khích lệ phòng ngùa ho trợ, giúp đỡ cồ dấu hiệu lặp lại thói quen cũ SÉhg ứìờí-cằn hưởngaảcemSMynghí tích cục 1’àsi.íy nghỉ tĩĩ.ỉóc ỉâiihàih đậng Cùng với việc khác phục suy nghĩ, niềm tin, thỏi quen, hành vĩ tìÊu cục cửa học sinh, giáo viên nhiệm cần tạo cho học sinh thỏi quen suy nghĩ cẩn trọng trước hành động để tránh hành vĩ không mong đợi hậu dáng tiếc khác Sú dụng môi trường tập thể thân thiện mổi quan hệ tập thể để phát kịp thời tác động phù hợp đến tùng cá nhân, tạo điỂu kiện tĩnh thần sụ ho trợ đổi với tùng thành vĩÊn trình thục kế hoạch phát triển cá nhân học sinh 10 Áp dimg mồ hình ỉhay đối nhận âiức-hành để cải ỉhìện nìẩn tin, suy nghĩ chua hợp lí củahọcsmh cá biệt 148 Sự khác tham vấn (Counselìng) tư vấn Tham vấn Tư vấn/ cổ vấn Là nói chuyện mang tính cá nhân Là nói chuyện nhà tham vấn với một vài người “chuyÊn gia" vỂ lĩnh vục cần sụ ho trơ để đổi mặt với khỏ khăn định với nhìỂu thách thúc sổng Tham vấn khác nói người dang cần lòi khuyên hay chuyện dẫn vấn đỂ đỏ 149 Tham vấn Tư vấn/ cổ vấn cho trọng tâm cửa tham vấn nhằm vào người nhận tham vấn Nhà tham vấn hỗ trơ thân định Nhà tư vấn giúp thân cách giúp họ sác định làm sáng tỏ vấn định cách đua lòi đỂ, xem xét tất khả đưa lụa khuyên mang tính chuyÊn môn chọn tổi ưu cho họ sau xem xét kỉ lưỡng quan điểm khác Mổi quan hệ tham vấn định kết đạt Mổi quan hệ nhà tư vấn cửa trình tham vấn; nhà tham vấn thân không định kết phải xây dung lòng tin với thân thể tư vấn kiến thúc sụ hiểu thái độ thừa nhận, thông cám không phán biết cửa nhà tư vấn vỂ lĩnh vục xét mà thân cần tư vấn Tham vấn trình gồm nhìỂu nói Quá trình tư vấn cồ thể dìến chuyện gặp gỡ lìÊn tục (bối vi vấn lần gặp gỡ thân đỂ cửa moi người hình thành phát triển nhà tư vấn Kết tư vấn khoảng thời gian, đỏ cần cỏ thửi không lâu bỂn; vấn đỂ lặp lại gian để giải chứng) nguyên nhân sâu 3Q cửa vấn đỂ chưa giải Nhà tham vấn thể sụ tin tường vào khả Nhà tu vấn nòi với thân nâng tụ định tót thân chú; định họ cho phù vai trò cửa nhà tham vấn “lái" cho thân hợp đổi với tình huổng cửa tỏi hướng lành mạnh thân thay tâng cường khả cho thân Nhà tham vấn cỏ kiến thúc vỂ hành vĩ sụ Nhà phát triển cửa người Họ cỏ kĩ lĩnh tư vấn cỏ kiến thúc vục cụ thể cỏ khả nàng nghe giao tìẾp, cỏ khả khai thác truyỂn đạt kiến thúc đỏ đến vấn đỂ cảm xúc cửa thân người cần ho trợ hay huỏng dẫn lĩnh vục đỏ 150 Tham vấn Tư vấn/ cổ vấn Nhà tham vấn giúp thân nhận sú dụng Tập khả mạnh riÊng cửahọ trung vào mạnh cửa thân không phẳi xu hướng chung tư vấn Nhà tham vấn phải thông cám chấp nhận vô Nhà tư điỂu kiện với cám xúc tình cám cửa khuyên, thân vấn đua lòi họ không quan tâm đến việc thể sụ thông cảm hay chấp nhận thân Thân làm nói chuyện; nhà tham Sau vấn lắng nghe, phân hồi, tổng kết đặt câu nhà tư chuyện hối thân trình bày vấn đẺ, vấn làm nói đua lòi khuyên ví dụ: Khi học sinh cỏ thái độ, hầnh vĩ không niỂm tin sai lệch cỏ thể sú dung mô hình nhận thúc - hành vĩ dưỏi để tham vấn cho học sinh MỒ hìĩih nhận điức-hành vi Tình hu kích Suy nghi, thái độ, niẾm hoạt (A) tin (B) B vùa đến A (nguửi mà B nghĩ “A B không thích) nhìn sang đểu với mình" cười Hè (C) cười —^ Túc giận, muổn đánh B nghĩ “A tình cờ —^ Binh thường nhìn cười" không cỏ chuyện xảy Như vậy, tình huống, sụ kiện cỏ thể cỏ hai hay nhiều phản úng khác nhau, phụ thuộc vào cách suy nghĩ khác nhau, chứng ta người tạo nÊn cảm xức cửa Trong bảng trÊn, tình huổng A yếu tổ kích hoạt, B 151 dìến đầu c hệ quả, cám xức hành vĩ người Ở múc độ lớn, B (những suy nghĩ, thái độ, niỂm tin tiêu cục hay tích cực) tạo c (tức giận hay bình tĩnh) A tạo c Nói cách khác, điỂu quan trọng chuyện 3Qy mà cách phản úng với nỏ Đ ỏ điểm mấu chổt giúp người đẺ phòng kiểm soát thái độ, hành vĩ tìÊu cục, để cỏ thái độ hành vĩ tích cục (kỉ sổng) NỂu thay' đổi B (nìỂm tin, suy nghĩ) ta thay đổi c (hành vĩ, úng xủ) Miũngdũng suy n^iĩ thiền ỉệch, méo mỏ, khởngcỏ ích 1) 2) 3) Siíy nghĩ trắng - ẩen: Cách nhìn sụ vật, tượng cách tuyệt đổi trắng đen, tất không cỏ Khải CỊLiảt hoả mức: Cách nhìn sụ vật, tượng khuôn mẫu lìÊn tục thất bại “Chẳng làm đuợc điỂu hồn" Đmh ỉãSi: tập trung vào điểm tìÊu cục, bố qua điểm tích cục Hạ thấp cảc điểm tích cực: Khăng khăng đạt không đáng kể, “không tính" 5) Kết ỉuận vội vã: Nhanh chỏng cho nguửi khác phân úng với minh cách tìÊu cục chua cỏ chúng rõ ràng tụ “dụ báo" (mò) trước việc tồi tệ 6) Phỏng đại hoậc đảnh gũi ứiấp: Phỏng đại sụ việc, tương hạ thấp tàm quan trọng 7) Suy đoản cảm tính: Suy đoán tù trạng thái cảm xúc: “Mình cám thấy thằng ngoe, chán thằng ngoe" S) Siíy ĩĩỊỷiỉ ỉà “phải" ỉhếnày hạy ỉhế kia: PhÊ phán thân hay người khác, cho minh hay nguửikhác “phải" hay “không được" này' hay 9) Chụp mũ: Đồng minh với khiếm khuyết cửa thân Đáng lẽ nói “mình cỏ sai lầm" thi lại nói “mình đứng thằng ngu" 10) Cả nhân hoả đổ ỉẽĩ: Đổ loi cho thân người khác mà bạn hay họ chịu trách nhiệm hoàn toàn Tù nhũng dangsuy nghĩ sai lệ di dễ dẫn đến hành vi, ứng xủ 4) 152 tiêu cục, nÊn giáo vĩÊn nhiệm cần vận dụng kỉ thuật tham vấn để làm thay' đổi suy nghĩ, niềm tin sai cửa học sinh để thay đổi hành vĩ cửa em theo hướng tích cục 11 Áp dụng biện pháp giảo dục ỉẩ ỉuật títđi cực tập Ỉhểỉớp vàhọc sinh biệt Triết lí cửa giáo dục kỉ luật tích cục: Dụa trÊn sụ điỂu chỉnh bÊn kiểm soát bÊn Giảo dục kỉ ỉuật tích cực ỉà giảo dục dụa trÊn nguyên tắc lợi ích tổt học sinh, mang tính phòng ngùa, tôn trọng trê, không làm tổn thuơng đến thể sác tĩnh thần cửa em, cỏ sụ thoả thuận giáo vĩÊn học sinh phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí học sinh ĐiỂu cò ứiể thấy taảng so sánh kỉ luật ti ch cục trùng phạt sau đây: 153 So sánh ỉdiácnhau ỉẩ luật títđi cục tiêu cục (trìmgphạt) Kí luật tích cực Kí luậttìèu cục vềđmh hưông, mực tiêu Giúp học sinh thay đổi Tập trung vào hành Giải vĩ chua đứng học sinh toả, tập trung vào noi bục tức cửa giáo vĩÊn thấy học sinh không nghe lời chí cỏ “giận cá chém thớt" Khuyến khích khả nàng tư duy, lụa chọn cửa Giáo viên nghĩ đưa định, lụa chọn thay cho học sinh học sinh Hình thành, phát triển hành vĩ mong Phạt, trích hành vĩ hư, cồ muổn loi cửa học sinh Việc cỏ thể dẫn đến hanh vi khòng phù hop sinh vế tính chất giảokhác dục kỉcửa ỉuật học tích cục Là trình thuửng xuyÊn, lìÊn tục, Chỉ dìến học sinh mác lỗi quán, cương quyết, mang tính hướng dẫn hành vĩ Mang tính kiểm soát, làm xấu hổ, mặt, chế nhạo Mang tính tích cục, tôn trọng học sinh Mang tính tìÊu cục, thiếu tôn trọng học sinh Phù hợp với lục, nhu cầu giai Không đoạn phát triển cửa học sinh sinh 154 tính đến lục, nhu cầu giai đoạn phát triển cửa học Kí luật tích cực Kí luậttìèu cục Không mang tính bạo lục vỂ mặt thân thể Mang tính bạo tinh thần tinh thần lục vỂ mặt thân thể Dạy học sinh nhập tâm tính kỉ luật cách Dạy học sinh ngoan ngoãn cách tụ giác thụ động học sinh hìễu lằng bị phạt hư (khòng tụ giác, không nhâp tâm) Chú ý tới hành vĩ “hư' cửa học sinh, không Phê phán nhân cách học sinh phẳi nhân cách học sinh hành vi học sinh, vĩ dự “đồ ngu ngổ c", “đồ ân hại" Đặc điểm, yêu cầu Nhấn mạnh học sinh nÊn lầm Cho Nhấn học sinh phương án lụa chọn tích cục không mạnh học sinh làm càn đoán, không giải thích tẹisao H ệ cửa kỉ luật cỏ tính logic, cỏ lìÊn quan Hệ trùng phạt trục tiếp đến hành vĩ tìÊu cục học sinh quan phi logic đổi tìÊu cục cửa học sinh không liên với hành vĩ Lắng nghe học sinh, đưa ví dụ, gương Không lắng nghe học để học sinh làm theo YÊU cầu học sinh tuân phục, sinh nghe lời Tập cho học sinh tụ kiểm soát thân, chịu Học sinh dần phụ thuộc vào giáo trách nhiệm vỂ minh, động, tụ tin vĩÊn, bị giáo vĩÊn kiỂm soát, sợ sai, tụ lập, bị động, thiếu tụ tin Học sinh thục nội quy nỂ nẾp học Học sinh không thục nội quy, sinh tham gia thảo luận trí nỂ nếp cỏ sợ bị phạt bị đe doạ, bị mua chuộc tìỂn, phần thường giáo vĩÊn hứa Coi loi lầm lầ Cữ hội học tập dể tiến Không chấp nhận loi lầm, phạt ép học sinh tuân phục theo ý giáo thÊm vĩÊn • Nhữnghình ứiức xử phạt phù hợp quản Khi yÊu cầu, mong đợi đặt rõ ràng thi 155 cần cỏ biện pháp xủ phạt cụ thể, rõ ràng đổi với hành vĩ vĩ phạm biện pháp phải áp dụng cách quán Giáo vĩÊn nhiệm cần lưu ý điỂu sau sú dụng biện pháp xủ phạt: - Các biện pháp xủ phạt phải nhằm mục đích dạy học sinh biết lằng thái độ, hành vĩ cửa em sai Không sú dụng hình phạt khiến học sinh cảm thấy đồ bố đi, vô dụng Tuyệt đổi không sú dụng hình phạt mang tính bạo lục sú dụng hình phạt mang tính bạo lục không cỏ tác dụng đổi với học sinh mà thể sụ bất lục vĩ phạm điẺu giáo vĩÊn không đuợc làm pháp luật Gác hinh ứiúc phạt cần phù hợp vỏi múc độ vi pham Những hình phạt nÊn mang tính tích cục để thông qua hình phạt học sinh cỏ thể họcthÊm đuợc kỉ đỏ - Biện pháp xủ phạt cỏ thể vận dung là: 4- Tước bố hoạt động yéu thích khắc phục loi 4- Tạm dùng việc học tập để học sinh tụ kiểm điểm thân với mục đích để giúp học sinh thoát khỏi trạng thái câng thẳng kiỂm chế thân tạo điỂu kiện cho học sinh bình tĩnh trờ lại 4- YÊU cầu viết báo cáo hàng ngày với mục đích để học sinh nhận biết loi thường xuyÊn mắc phải tạo cho em hội điỂu chỉnh 4- Lưu ý: Không nÊn phạt học sinh cách giao thÊm tập, nhiệm vụ lao động cho học sinh khiến em nghĩ học tập hay lao động sụ trừng phạt 12.Thìểt ỉập mối quan hệ thăn thiện, gần gũi, chặt chẽ giáo vĩÊn với cha mẹ học sinh thường xuyên (không phẳi dùng lai việc sú dụng sổ lìÊn lạc), tạo nìỂm tin với gia đình học sinh để hợp tác quân lí, giáo dục học sinh Làm tổt công tác tư vấn kịp thời phương pháp giáo dục học sinh cho cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ học sinh tham gia hoạt động chung cửa lớp, cửa truửng để cha mẹ học sinh hiểu thÊm vỂ hoạt động học tập em trường tù đỏ phổi hợp quân lí giáo dục học sinh hiệu Công tác 156 cửa giáo vĩÊn nhiệm với cha mẹ học sinh phải dụa sụ đong thuận hợp tác cỏ trách nhiệm cửa sờ giáo dục ĐiỂu đỏ vùa đòi hỏi sụ hiểu biết, cảm thông, tốn trọng ho trợ lẫn công việc HOẠT ĐỘNG THựC HÀNH Sau đọc, nghĩÊn cúu thông tin trÊn, bạn chia se với đồng nghiệp, với tổ chuyÊn môn tổ giáo vĩÊn nhiệm để thục yÊu cầu sau: 1) Vì cần tiếp cận cá nhân khích lệ học sinh cá biệt? Hãy nhớ lại 10 câu nói không khích lệ học sinh mà bạn hay đồng nghiệp thương dùng thay nỏ 10 câu nói khác mang tính khích lệ họ c sinh 2) Hãy liệt kÊ hành vĩ cửa học sinh cá biệt cửa bạn cỏ thể áp dụng hệ logic hành vĩ cỏ thể áp dụng hệ tụ nhiÊn 3) Bạn thú vận dụng mô hình nhận thúc - hành vĩ để tham vấn/tác động làm thay đổi hành vĩ ÜÊU cục cửa học sinh cá biệt 4) Lập kế hoạch giáo dục cho học sinh cá biệt cụ thể lớp học bẹn Hoạt động Phương pháp đánh giá kết rèn luyện học sinh cá biệt Theo bạn cỏ phuơng pháp để đánh giá họp tình hợp lí kết rèn luyện học sinh cá biệt? Bạn liệt kê phương pháp đánh giá bạn biết, bạn sú dụng để đánh giá kết rèn luyện cửa học sinh cá biệt Bạn đọc thởng tm ảuỏị- ổầy để biết thêm cảc phương phảp đảnh gĩả kết rèn luyện học smh biệt THÔNG TIN PHÂN HỒI ĩ Đánh gừi hành ỉdiồng đẳng với đánh gừÌTihần dách NỂu học sinh cá biệt thục hành vĩ không mong đợi đỏ giáo vĩÊn đánh giá hành vĩ đỏ, mà không quy kết hành vĩ đỏ thành nét nhân cách cửa học sinh, ví dụ: Học sinh lấy trộm tìỂn bạn để chơi game, không mà giáo vĩÊn học sinh 157 - - lớp coi em đồ ân cắp dán nhãn cho em cỏ tính ân cắp vặt (nét nhân cách) mà cần coi hành vĩ không mong đợi thời điểm không đẩu tranh ý muổn đuợc chơi game nÊn lẩy tìỂn bạn Đánh giá tìieo quan đìấĩi tích cực học sinh biệt Đánh giá đứng không giủp em nhìn nhận đứng thân với điểm mạnh cần phát huy tồn cần khác phục, mà tạo động lục cho học sinh no lục rèn luyện tu dương Đánh giá thục chất dụa vào biểu bÊn cửa thái độ, hành vĩ (mặc dù đò cần thiết) mà phẳi hiểu đông co hành vĩ học sinh, muổn cần lất coi trọng đánh giá học sinh qua tình thục đừi sổng lỏp học, nhà trường, gia đình, xã hội Đánh giá cần mang lại thái độ tích cục, lạc quan mang tính xây dung không phẳi trùng phạt gìủp học sinh tụ đánh giá hình thành động hoàn thiện thân Sú dụng kết đắnh giá để hướng dẫn học sinh tụ giáo dục; để giáo vĩÊn điỂu chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp phổi hợp với cha mẹ học sinh lục lượng giáo dục khác Đánh gừísựtìến học sinh biệtũieo trình Đánh giá sụ tiến học sinh so với thân mổi quan hệ với khả nâng, sụ no lục cửa em Đồng thửi, cần sác nhận múc độ cụ thể đạt đươc kết giáo dục cửa tùng em điỂu chỉnh trình giáo dục để nâng cao hiệu Đánh gừi cuối củng (theo chiíẩn iỊuyđmh) Khi em thục sụ tiến đánh giá cuổi kì, cuổi năm học cỏ thể đánh giá học sinh theo chuẩn quy định HOẠT ĐỘNG THựC HÀNH Sau đọc, nghìÊn cúu thông tin trÊn, bạn chia se với đồng nghiệp, với tổ chuyên mòn tổ giáo vĩÊn nhiệm để thục sổ yêu cầu sau: 1) Khi đánh giá học sinh cá biệt cần quán triệt nguyên lắc hay 158 quan điểm nào? 2) Ý nghĩa cửa việc vận dụng nguyên tắc, quan điểm việc giúp đỡ học sinh cá biệt tiến 3) Vận dụng quan điỂm vào thục tiến đánh giá học sinh cá biệt ghi lai học kinh nghiệm ß D KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 1) Vì cần thu thập thông tin vỂ học sinh cá biệt? Những nội dung cần tìm hiểu vỂ học sinh cá biệt? 2) Cỏ thể thu thập thông tin vỂ học sinh cá biệt đường phương pháp nào? N Ên phổi hợp chứng để cỏ thông tin đày đủ khách quan vỂ học sinh cá biệt? 3) Vì cần lưu trữ thông tin vỂ học sinh cá biệt? Khi khai thác thông tin vỂ học sinh cá biệt cần lưu ý gì? 4) Cỏ nguyÊn nhân dẫn đến hành vĩ sai lệch cửa học sinh cá biệt? 5) liệt kÊ biện pháp / cách thúc giáo dục học sinh cá biệt NÊn phổi hợp chứng để giáo dục họ c sinh cá biệt cỏ hiệu quả? 6) Cỏ cách đánh giá kết học tập, giáo dục học sinh cá biệt nào? N Ên phổi hợp chứng để cỏ đánh giá toàn diện sụ tiến cửa học sinh cá biệt? B E TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bộ Giáo dục Đào tạo - Tổ chúc cứu trợ tre em Thụy Điển, Đổi mồi phieomg phảp CỊLtản ỉí ỉỏp học biện phảp giảo dục ìđ ỉuệt tích cực, Hà N 01,2009 2) Nguyên Thanh Bình, Một số vấn ẩề công ửỉc chủ nhiệm ỉôp ởtrLÒmg tmnghọcphổứiônghiện nay, NXBĐạĩhọc Sưphạm, HàNỘỊ, 3011 3) Nguyên Thanh Bình, Giảo tĩình chuyên đề Giảo dục ỉã sống, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nôi, 2009, tái 2010,3011 4) Unicef, Tài ỉiệu tập huấn kĩnăngcơbản írong ữiam vấn, 2005 159 5) Tổ chúc PLAN Việt Nam, Phieomgphảp kỉ ỉuệt huỏng dẫn cho tập huấn viÊn, 2009 6) Đào Thị Oanh, Đậc ẩíểm nhân cách củahọcsĩnh ùunghọccơsỏítỉunghọc phổứiởnghiệnnay (Bài viết cho tải ỉiệu bỒidKÕngam CỊLtản ỉír giảo viên chủ nhiệm THCS trung học phổ ứiởng Bộ GD SiĐT- Lưu hành nội bộ) 160 tích cực, Tài liệu [...]... kiến cá nhân về phần thục hành cửa tùng nhỏm 3 Hitóng dẫn tự học cácphitong pháp thu thập thồngtìn ỉđiácvềhọc sinh cá biệt a • Đọc thởngtừi vềcảcphươngphảp khảc Tổ chúc cho học smh viết về những điểu cỏ ý nghĩa đổi với bản thân và cuộc sổng theo quan niệm riÊng Quan sát trong quả tìình cũng ữiam grâ vào cảc hoạtổộng vời học smh Trước khi quan sát, giáo viên cần 3QC định mục tiêu và các tiêu chí quan sát... ngập, không cỏ việc làm, vương vào tệ nạn 3Q hội )■ Trong khi đỏ, những nổi loạn hành vĩ ờ nhỏm thú hai và thú ba, nguyên nhân gia đình chỉ mang tính trung gian Các nhà chuyên môn trong lĩnh vục này đã tổng kết và đua ra những - - * * âậc điSn - - * học sinh cỏ nguy cơ cao mắc tật rổi loạn hành vi xã hội bao gồm: Thứ nhất, các kiểu hành vĩ chổng lại chuẩn mục 3Q hội thưững gặp ờ các em trai nhiều hơn... no lục, cổ gấng, tiến bộ xứng dáng sau một thời gian cổ gắng cửa học sinh cần đuợc khích lệ Phải trải qua rất nhìỂu ngày như thế này học sinh mới đạt đuợc điỂu người lớn sẽ khen thương 3) Do nguửi lớn hài lòng, đánh giá 3) Do tụ học sinh đánh giá (Cho thầy cô biết XEm thế nào? Em nghĩ thế nào?) 4) Thể hiện sụ mong đợi với thái độ của 4) Đánh giá, tốn trọng nâng lục cá người bỂ trên (ví dụ: Phải đuợc... chuyện để ảnh h chuyên riêng, ra ngpài và cấm lỉỗng đến mọi ngiíòi Nắi em khòng tập khòng ăưọchọcgĩòcủa tòinữanếu trung vào học em cỏ ữiể ra ngpài.) em khởng nghĩ ỉại.) 3) Đồng nhất hành vi và nhân cách của họcsinh, phán XEtvỂ mặt đạo đúc 3) Phân biệt hành vi và nhân cách (Em ỉấyẩồ ẩùngcủa bạn mà [Em ỉấy đấ đùng của bạn mà khòng khởnghỏi, việc âỏ ỉà khởng ¿Ềíng hổiỉàđấãn cẩp.) Từ nay em phái rủtkmh n^iiệm.)... thu thập thông tin về học sinh cá biệt mà bạn đang quan tâm và các phương pháp để thu thập những thông tin đỏ theo mâu dưới đây: - - TT Nội hiểu dung pháp sử tìm Phuong dung Đổi tượng trao đổi Hoạt động 3 Hướng phối hỢp xử lí, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt Bạn hãy viết ra kinh nghiệm cửa mình về những vấn đỂ dưới đây trong quá trình giáo dục học sinh cá biệt: Xú lí thông tin: Lưu... cơ cao mắc tật rổi loạn hành vi xã hội bao gồm: Thứ nhất, các kiểu hành vĩ chổng lại chuẩn mục 3Q hội thưững gặp ờ các em trai nhiều hơn ờ các em gái Thứ hai, thưững ờ các học sinh bị rổi loạn hành vĩ 3Q hội còn gấp cả những rổi loạn về thần kinh, đặc biệt là hội chúng tâng động Thứ ba, yếu tổ gây nÊn sụ kích động cửa học sinh cỏ thể do trình độ phát triển trí tuệ nhìn chung thấp Những học sinh này... nguyÊn nhân của nổi loạn, theo đỏ, hoặc sẽ thục hiện liệu pháp gia đình nếu rổi loạn thuộc nhỏm 1, hoặc thục hiện liệu pháp với nhỏm bạn, giúp học sinh thay đổi hình ảnh bản thân nếu rổi loạn thuộc nhỏm 2 ,3 Đổi với việc hạn chế các hành vĩ bạo lục ờ học sinh, ngoài việc dạy tri thúc thì sụ quan tâm của giáo vĩÊn đến đòi sổng tinh thần cửa học sinh, hiểu đặc điểm tâm lí và tôn trọng cá tính của các em là... điỂm mạnh và giá trị đỏ, đồng thòi cổ gắng khắc phục những hạn chế, những nìỂm tin vào cái phi giá trị hoặc phân giá trị để thay đổi hành vĩ, thỏi quen xấu, tìÊu cục theo hướng lầnh mạnh và tích cục lÊn 3 Giúp học sinh nhận ßiiíc được hậu quả của những hành vì tiêu cực và tất yểu phải ßiay đối tìióì quen, hành vì cũ Giáo viên kết hợp với tập thể lớp giủp học sinh dàn nhận thúc đuợc nếu cú hành động, úng... cạnh đỏ cũng rất cần làm cho học sinh hiểu nõ bổn phận và trách nhiệm cửa mình trước gia đình và xã hội để tụ giác học tập Học tập vừa là quyền, vùa là trách nhiệm cửa nguửi học sinh đổi với gia đình và 3Q hội Đặc biệt cần để học sinh thấy còn bao nhìÊu bạn cùng trang lứa không cỏ Cữ hội đuợc đi học dể các em tháu hiểu hạnh phủc đuợc đi học và đuợc tạo điỂu kiện học tập, tù đỏ thấy rõ hơn trách nhiẾm... sổng, do được giáo dục chua đày đủ hoặc chua đúng cách, hoặc bản thân thiếu tụ giác chấp nhận những bổn phận, trách nhiệm của mình bÊn cạnh việc được hường thụ các quyỂn lợi trong gia đình, nhà trường và 3Q hội vi thế, các em đến trưững, đi học như là ý muiổn cửa gia đình, cha mẹ, mà không nhận thúc đuợc đi học là cơ hội để thành công và hạnh phúc sau này KỂt quả là các em thiếu tụ giác, thậm chí thiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Modul 3 BDTX THPT cuong, Modul 3 BDTX THPT cuong, Modul 3 BDTX THPT cuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay