Modul 2 BDTX thpt moi nhất của tôi

52 258 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:05

Trong điỂu kiện phát triển mạnh mẽ cửa nền kinh tế, vàn hoá cũng như trong bổi cánh hoà nhâp hiện nay trên tất cả các lĩnh vục của đòi sổng hằng ngày, nguửi giáo vĩÊn, cán bộ quân lí giáo dục phải thu thập, xủ lí nhìỂu dạng thông tin cỏ lìÊn quan tới hoạt động giáo dục TRẦN QUỐC THÀNH MODULE THPT< HOẠTĐỘNGHỌCTẬPCỦÀHỌCSINHTRUNGHOCPHỔ THÔNG 61 □ A GIỚI THIỆU TỐNG QUAN Nôi dung module nõ chất hoạt động học tập vai trò cửa hoạt động học tập đổi với sụ phát triển nàng lục nhận thúc cửa học sinh nói chung, học sinh trung học phổ thông nói riÊng Nội dung module giới thiệu vỂ đặc điễm tâm lí học sinh trung học phổ thông, giúp nguửi đọc hiểu rõ đặc điểm hoạt động học tập cửa học sinh trung họ c phổ thông tù nội dung, phương pháp nội dung tâm lí hoạt động học tập học sinh trung học phổ thông Trên sờ đỏ, cỏ thể cỏ biện pháp giúp đỡ học sinh trung học phổ thông học tập cỏ kết B MỤC TIÊU Vẽ kiến thức TrÊn sờ nắm vững đặc điểm tâm lí cửa học sinh trung học phổ thông, hìỂu nõ chất cửa hoạt động học lập đặc điểm cửa hoạt động học tập ù học sinh trung học phổ thông Vẽ kĩ TrÊn sờ hiểu đặc điểm hoạt động học cửa học sinh, cỏ thể đua biện pháp giúp đỡ học sinh học tập cỏ kết quả: Giúp học sinh thích học, biết cách học cỏ hiệu Vẽ thái độ Tôn trọng khuyến khích tính động, tính độc lập cửa học sinh hoạt động học tập cỏ thái độ chia se với áp lục vỂ thành tích học tập học sinh c NỘI DUNG Hoạt động Tìm hiểu số quan điểm hoạt động học tập cỏ nhìỂu quan điỂm khác vỂ hoạt động người Bạn liệt kÊ quan điỂm hoạt động học tập mà bạn biết Quan điỂm theo bạn đứng nhất? - Các quan điỂm hoạt động học tập: - Quan điỂm đứng đắn là: - Vì sao? Bạn ẩọcnhũng ứiởng từi dưỏĩââyâểSổng thêm hiểu biếtvềcảccỊUỉm điSn hoạt ổộnghọc tập THÔNG TIN PHÀN HỒI - Thuyết thứ nghiÊn cúu học tập theo quan điểm tiếp cận hành vĩ - Thuyết thứ hai: nghìÊn cứu học tập theo quan điễm tiếp cận nhận thúc - Thuyết thứ ba: nghìÊn cứu học tập theo quan điỂm xã hội ĩ Thuyểt nghiên cứuhọctập theo quan điếm tiểp cận hành Nguửi đầu tĩÊn đỏng góp cho thuyết nhà sinh lí học I.P Pavlov, ông cỏ công phát nghĩÊn cứu Cữ chế phản xạ cỏ điỂu kiện Sau đỏ, nhà tâm lí học hành vĩ nguửi Mĩ là/ Watson triển khai áp dụng thành tụu cửa I.P Pavliôv vào nghìÊn cứu tâm lí ỏng đưa công thúc s —^ R, đỏ s (Stimulus) kích thích R (Reaction) phân úng Tiếp sau đỏ quan điỂm hành vĩ tiến cửa B.F skinnơ với công thúc s í- R, s í- > R cửa Kantor Mặc dù công thúc trÊn cỏ nét khác nhau, đỂu cỏ điỂm chung: Hành vi 63 64 ỉà mối ỉiên hệ trực tiếp giũa thể vời môi trỉỉờng, tầm ỉívàý thức chẳng qua ỉà nhũnghiện ỈMọngthừa Như vậy, việc học tập dĩến theo chế hình thành phân úng trục tĩỂp cá nhân với môi truửng bố qua sụ tham gia cửa tâm lí, ý thúc cá nhân Thuyểtnghiên cứuhọctập theo quan điếm tiểp cận nhận thức Thuyết cho lằng học tập không dĩến bÊn ngoài, mà dĩến đầu với múc độ trí tuệ (tinh thần) Edward Tolman đại diện cửa nhỏm cho hành vĩ cửa người đỂu cỏ nhận thúc, đỏ nhĩỂu nỏ ý thúc Hành vĩ cỏ ý thúc đuợc hiểu truửng hợp mà “ỏ Ỉhờỉ ẩíểm thích hợp ữiểchuyển từ ãnh trạng sẵn sàng trả ỉờí ăưòng phân hoảr sang ứnh trọng sẵn sàng trá ỉờĩ ăưòng phân hoả đơn ", nghía nội dung ý thúc đuợc hoàn toàn quy vỂ trình nhận thúc Như vậy, theo ông nghĩÊn cứu học tập phải hướng vào trinh bÊn trong, trình tri tuệ, thông qua thao tác, hành vĩ b Ên ThuyắnghiỂn cứuhọctập theo quan điếm xãhậì Tiếp thu quan điỂm trên, công trình nghĩÊn cúu theo thuyết này' cho rằng: học tập không dĩến cá nhân người hay vật, mà học tập cồ thể diến thông qua sụ quan sát người khác môi trường xã hội, túc người học nguửi theo chế bất chước Albert Bandura (đại diện cửa thuyết này) cho lằng học tập thông qua quan sát nguửi khác để bất chước, học tập lẫn nhau, vĩ dụ, tập thể dục, nguửi tập mẫu, người khác quan sát lâm theo Trong thục tiến, cỏ dạng tập khác ]à vùa nhận thúc, vừa quan sát bát chước làm theo Theo huỏng nghĩÊn cứu này, nhà tâm lí học LĩÊn xỏ cũ, đặc biệt Đ.B Encônhĩn nhấn mạnh tính mue đích, động Cữ đua lí thuyết hoạt động học tập Thuyểt điầỉ ỉdện hoácốđiển (Cừissicaỉ conditioning theory) Thuật ngữ “Điầi ỉdện hoả" đuợc dung để trinh học tập Cữ thuyết điỂu kiện hoá cổ điển hay điỂu kiện hoá tích cục Các thuyết trÊn đẺu nhằm đưa điỂu kiện mà nhử chứng sụ thay đoi hành vĩ cửa nguửi đuợc dĩến Họ giải thích: với kích thích đặc biệt điỂu kiện định, cho sụ xuất - phân úng (những hành vĩ tạo thành) N ôi dung thuyết điỂu kiện hoá cổ điển Thuyết điỂu kiện hoá cổ điển tập trung vào điẺu kiện làm xuất phản úng không định như: nhịp tìm, huyết ảp, cảc cảm Jtúc khởng trực tiếp ỉãểm soảt ăược cỏ thể kết với sụ vật hay tượng đặc biệt Thuyết quy học tập vào sụ lìÊn tường hay chắp kích thích bÊn với phẳn úng co thể, theo công thúc s - R Đại diện cửa thuyết điỂu kiện hoá cổ điển nhà sinh lí học I.P Pavlôv nhà tâm lí học hành vĩ J Watson Xuất phát tù quan niệm vỂ sụ thổng thể với môi trường, I P Pavlôv cho rằng; phân xạ nhân tổ cửa sụ thích úng thường xuyên thăng thưững xuyÊn thể môi truửng Trong truòng hợp hoàn cảnh thay đổi sụ thích úng co thể với mòi truửng thục phẳn xạ bần sinh, di truyền mà theo I P Pavlủv đỏ phân xạ không điẺu kiện (phản xạ cồ Q người vật) Trong thục tiến, môi truửng sổng người đa dạng biến động, để thích úng với sụ thay đổi cửa môi trường người không dụa vào phân xạ không điỂu kiện mà phải dụa vào loại phân xạ mỏi, phản sạ hình thành đòi sổng cá thể - đỏ phân xạ cỏ điỂu kiện Phản xạ cỏ điỂu kiện phản ứng tất yểu ca thể đổi vời ỉách thích bên ngpài hoậc bên ỄTung ữiể, ăưọc ữiực nhờ sụ tham giô vổ não Phản xạ cỏ điều kiện thành lập trÊn sờ hình thành đưững lĩÊn hệ thần kinh tạm thời mà qua đỏ luồng xung động thần kình dẫn truyền Theo I.P PauLữv, việc thành lập đường lìÊn hệ thần kinh mỏi đuợc thục trường họp trÊn vố não xuất dồng thời hai điểm hưng phấn: âi-ểm thứ thuộc trung khu phẳn xạ không điểu kiện, âi-ểm ứiứ hai thuộc trung khu nhận kích thích cồ điều kiện Khi kích thích sảy dồng thòi hai điểm này' hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thòi để tạo thành cung phân xạ mỏi Cung phân xạ này' LP Pavlớv phát làm thục nghiệm việc hình thành phân xạ tiết nước bọt chỏ Đ Ể xem chỏ hoạt động nào, ông làm thục nghiệm tuyến 65 nước bọt tuyến tiêu hoá trÊn chỏ thấy chỏ bất đầu tiết nuỏc bọt cho thúc ân vào miẾng nỏ sụ tiết nước bọt phẳn sạ mà chỏ không cần phẳi học I.P Pavlov ngac nhiên phát chỏ bất đầu tiết nước bọt nhân vĩÊn cho nỏ ân buỏc vào phòng ông rút ra: phẳn xạ tiết nước bọt với thúc ân nhân viên cho chỏ ân cỏ lĩÊn hệ với Sau đỏ, ông tìếp tục làm thục nghiẾm việc hình thành phẳn xạ tiết nuỏc bọt cửa dió với ánh đèn (hoặc rung chuông), lặp lặp lai nhiỂu lần thấy bật đèn (rung chuông) chỏ tiết nước bọt Như vậy, kích thích trung gian (ánh đèn rung chuông) trờ thành kích thích cỏ điỂu kiện phẳn sạ tiết nuỏc bọt trú thành phân xạ cỏ điỂukiện Qua thục nghiệm I.P Pavlov, ta thấy phản xạ cồ điỂu kiện hình thành vỏ não chỏ hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thòi trung khu thị giác (tiếp nhận ánh sáng) điểm đại diện vố não cửa trung khu tiết nước bữt hành tủy Phản xạ cỏ điều kiện phân xạ cỏ điỂu kiện cổ điển I.P Pavlov phát hay gọi điẺu kiện hoá cổ điển Quá trinh điỂu kiện hoá cổ điển cồ thể tóm lắt sơ đồ sau; 66 J Watson chúng minh tre cỏ thể học cám xức sợ hãi thông qua điỂu kiện hoá cổ điỂn Thục nghiệm cửa ông trợ lí vào năm 1920 ví dụ: Cậu bé Albert 11 tháng tuổi người lớn cho xem chuột bạch Cậu bé thích thú mỉm cười đùa chơi với nò Như vậy, phẳn úng lúc đầu cửa cậu bé với chuột bạch phân úng dương tính Khi Albert đến gần chuột, nguửi ta gây tiếng động mạnh bÊn tai chuột làm Albert giật nảy minh Sau vài lần gây phẳn úng cặp đôi cửa Albert với chuột: chuột bò tới (kích thích cỏ điỂu kiện), với tiếng động mạnh (kích thích không điỂu kiện) tạo cho cậu bé cỏ phân úng cú chuột bò tồi khóc thét bò cho khác (hoảng sợ), vi vậy, J TAfotson cho cỏ thể tạo hầu hết phân úng cửa tre đáp lại với môi trưững cỏ thể kiểm soát môi trường cửa em bé Công thúc S- R J TAfotson đuợc hiểu; s (Stimulus) kích thích sác định dĩến môi trường sổng định tạo phân úng định R (Reaction) cửa thể để đáp lại kích thích đỏ ỏng cho hành vĩ đỂu cỏ thể tạo điỂu khiển bời công thúc s - R, biết hai yếu tổ định đoán yếu tổ thú hai Cụ thể: biết SI thi cỏ thể đoán RI tương úng biết R2 cỏ thể suy S2 Rõ ràng J Watson dã cục đoan hoá quan điỂm cửa I.P Pavlôv, ông đánh đồng hành vĩ cửa người với vật loại bố tâm lí, ý thúc khỏi hành vĩ Trong thục tiến, hành vĩ cửa người liÊn quan thổng chăt chẽ với tâm lí, ý thúc; moi người đỂu cỏ sấc rìÊng, không giổng cỏ s chua dã cồ KI mà cỏ thể lai R2 Tuy nhiên, thục tế, nhà quảng cáo thưững áp dụng thuyết điỂu kiện hoá cổ điển để gây thái độ duơng tính đổi với sản phám cửa KÍ nghiệp cách lặp lặp lai nhũng hình ảnh cặp dôi nhu: hình ảnh cửa người dang cỏ giây phủt vui VẾ, hưng phấn (kích thích không điỂu kiện) với sản phẩm (giầy thể thao - kích thích cỏ điỂu kiện), nhà quảng cáo làm cho ta lĩÊn tường sản phẩm quảng cáo với cám xức tổt đẹp (phản xạ không điỂu kiện) kích thích cỏ điỂu kiện gây ĐiỂu kiện hoá cổ điển giúp ta giải thích sụ hình thành thái 67 độ sổng mà nhĩỂu ta không hiểu tính vô lí cửa nỏ Vĩ dụ: xem xét thái độ thân với nguửi đỏ, nhĩỂu ta giải thích ta lại cò thái độ vậy? ĐiỂu này' cỏ thể giải thích: ta cỏ thái độ vi co thể nhĩỂu lần dĩến sụ cặp đôi cửa kích thích cảm xức với đổi tượng tạo thái độ tiêu cục Chẳng hạn, anh B ghét nguửi mặt tàn nhang thòi thơ ấu thường bị nguửi đánh đập - Các nguyÊn tấc cửa điỂu kiện hoá cổ điển 4- Ngpỵên tẳc tập nhiễm Muổn học phân xạ cỏ điỂu kiện kích thích không điỂu kiện kích thích cỏ điẺu kiện (kích thích trung tính) phẳi đuợc lặp lặp lại nhĩỂu lần Thòi kì mà đỏ sụ cặp đôi này' dĩến ra, phân xạ cỏ điỂu kiện dàn dần trờ nÊn mạnh chắn xảy gọi tập nhiêm phản xạ cồ điỂu kiện +- jVgMWn tẳc dập tất (mất phản xạ cỏ điỂu kiện) Khi phân xạ cỏ điỂu kiện hình thành, kích thích cỏ điỂu kiện lặp lặp lại mà không kèm với kích thích không điỂu kiện để củng cổ phân 3Q đỏ yếu dàn Sụ yếu dần phân xạ học gọi sụ dập tát 4- Ngiyèntẳcphựchồitụphảt Mặc du không đuợc củng cổ, phân 3Q học bị yếu dần không ngày' (không bị dập tất hoàn toàn) I.P Pavlov nhận thấy sau thời gian đỏ phân xạ cồ điỂu kiện tương chùng bị dập tất đột nhĩÊn lại xuất ông gọi đỏ sụ phục hồi tụ phát 4- Ngiyèn tẳc phiếm hoả phân biệt I P Pavlov nhận thấy: cỏ thể dạy cho chỏ cỏ phân xạ tiết nước bọt với tiếng chuông, tiếng kÊu thìa, tiếng kêu cửa Như vậy, kích thí ch giổng nhau, vật cỏ thể cỏ phân úng giổng nhau, điỂu kiện tương tụ gọi sụ phiếm hoá ỏng thấy, cỏ thể dạy cho chỏ phân biệt kích thích gần giổng nhau, vĩ dụ: chỏ tiết nước bọt với ánh đèn màu xanh mà không tiết nuỏc bọt với ánh đèn màu đỏ Như vậy, chỏ cỏ khả phân biệt kích thích, sụ phân biệt khả tạo điỂu kiện hoá 68 - cửa phân úng với kích thích này, lai dập tất phân úng với kích thích khác Những úng dụng cửa thuyết điỂu kiện hoá cổ điển Mặc du hạn chế định, song thuyết điểu kiện hoá cổ điển áp dụng nhĩỂu lĩnh vục: 4- Trong dạy học gũỉo dục • Quá trình dạy học trình thành lập học sinh hệ thổng phân xạ cỏ điỂu kiện Việc thành lập phản 3Q cỏ điẺu kiện học sinh khác nguửi cỏ kiểu thần kinh khác nhau, vậy, phải ý đến nguyên tấc cá biệt hoá dạy học • Trong dạy học, để hình thành kiến thúc mỏi cho học sinh cách dế dàng, chác chắn phải dụa vào kiến thúc học Kiến thúc hình thành lại ghép vào hệ thong kiến thúc biết • Trong công tác giáo dục, việc hình thành thỏi quen sổ nếp sinh hoạt ngày cho tre thục theo chế máy móc cửa công thúc s - R +- Trong mật số ỉĩnh vực khảc sổng • Trong lĩnh vục thông tin quảng cáo, nguửi ta dựa vào việc hình thành phân xạ cỏ điỂu kiện trÊn sờ phân xạ không điỂu kiện • Trong lĩnh vục y học, nguửi ta sú dụng thuyết điều kiện hoá cổ điển để chữa bệnh cách tác động lÊn toàn thể, thỏi mìÊn, thư giãn • Trong lĩnh vục chăn nuôi, nguửi ta tạo kích thích để dạy tằm nhả tu cách kết hợp bỏng tổi (trong tú hấp) với nhiệt độ cao Sau thời gian tập luyện, bỏng tổi trú thành tín hiệu án áp vả kích thích gây phân sạ nhả tơ cửa tầm Tương tụ vậy, người ta tạo kích thích để gà đe hai trúng ngày cách dùng ánh sáng đèn tạo hai đêm 24 giử • Trong lĩnh vục lao động sản xuất nguửi ta tổ chúc lao động kết hợp nghỉ ngơi cách họp lí, làm việc đứng gìẩc, động vĩÊn lao động kịp thời, sú dụng màu sắc kích thích lao động Tất yếu tổ 69 • • - 70 đỏ tạo nÊn phân xạ cỏ điỂu kiện để kích thích nguửi lao động tàng nàng suất lao động Trong lĩnh vục quân sụ, khoa học quân sụ chua phát triển, nguửi ta sú dụng huấn luyện chim bồ câu đua thư, chỏ, cá heo trinh sát, ong bò vẽ tham gia đánh giặc Trong lình vục nghé thuật, nguửi ta dạy khỉ XE đạp, dạy chỏ đá bỏng Thuyểtđìẳí ỉdện hoá tích cực (Operant ConảìUonừig} Tiếp tục quan điểm tiỂp cận hành vĩ J VVatson, năm 1900 B.F skinner sâu nghĩÊn cứu học thuyết cửa I.P Pavlôv phát co chế học tập quan trọng (cơ chế phản xạ - tác động cỏ điều kiện, hành vĩ- tác động) gần ngược lại với co chế phân 3Q - đắp lai, hành vĩ - đáp lại cửa I P Pavlôv Theo ông, chế học tập mà thuyết điỂu kiện hoá cổ điển đua cúng nhắc, giải thích hành vĩ cỏ tính phân xạ cửa nguửi phẳn xạ đỏ diễn không định xuất phát tù kích thích Trong thục tiến, hành vĩ người với tư cách phân xạ cỏ điỂu kiện phúc tạp nhìỂu, dùng lại thuyết điẺu kiện hoá cổ điển giải thích Kiểu hành vĩ đuợc giải thích thuyết điỂu kiện hữá tích cục hay điỂu kiện hoá tạo tác N ôi dung thuyết điỂu kiện hoá tích cục Thuyết điỂu kiện hoá tích cục cửa B.F skinner xây dụng tù thục nghiệm làm trÊn chim bồ câu Cụ thể: ông nhiổt chim bồ câu vào lồng thục nghiệm, đỏ cỏ đỉa quay tròn, đĩa cồ ô với màu sấc khác nhau, ô màu đố tương úng với hạt đậu, ô khác không cỏ Trong trình đĩa quay, chim bồ câu mổ vào ô mầu đố xuất phân úng củng cổ hạt đậu, mổ vào ô màu khác thi không cỏ phân úng củng cổ xuất Một thí nghiệm điển hình cửa B.F skinner chuột học đạp cần câu com: chuột nhổt hộp, đầy hộp cỏ cho khâp khĩếng, bị ấn mờ nấp đậy thúc ân chuột lang thang chuồng (động tác ngẫu nhìÊn tụ phát), tình cờ dâm lên cho khâp khiếng đuợc thuớng thúc ân Thế nỏ hiểu bầì học thục tiễn “tự đạp cần câu com" Như vậy, xuất mổi lìÊn hệ mổ đủng màu đố (R) với kích dần đến cân đối, hài hoà (4) Tĩong sổ Liên dày cập ỉẻn câu danh ngớn cảc nhà hiền triết Khởng hiểu Lĩền thích chép câu danh ngớn suyn^iĩ ỉâu vê chúng Tối, ngổĩ vào bàn học, Lĩền tự hỏi: Minh 18 ũiổi ư? Minh ổã ỉàm £ ăưọc gĩ nhỉ? Khởng, ùuôc hết phải học thật tốtổã, mỏi tính đến việc khảc Việc làm suy nghĩ cửa LĩÊn phân ánh đặc trung tâm lí tuổi đầu niÊn? a Tuổi giàu chất lãng mạn b Tuổi phát triển mạnh mẽ tụ ý thúc, tụ tu dưỡng cá nhân c Tuổi phát triển tư trừu tương d Tuổi đầy hoài bão, uỏc mơ Điểm khởngđúng vời ẩậc điểm tầm ỉí tuổi đầu niền nay? a Quan hệ bạn bè chiếm vị tri thú yếu so với quan hệ với người lớn hay với tre em nhỏ tuổi b Nhu cầu kết bạn cửa tuổi đầu nìÊn lất cao tình bạn bỂn vững c Nhu cầu lụa chọn nghỂ nghiẾp dần trờ thành vấn đỂ cáp thiết đời sổng cửa em d Hình ảnh vỂ thân thể cửa thành tổ quan trọng tụ ý thúc cửa em Hoạt động Đặc điểm chãt hoạt động học tập học sinh trung học phổ thông Học tập hoạt động bản, quan trọng cửa học sinh nói chung, học sinh trung học phổ thông nói riÊng Qua thục tế dạy học đọc tài liệu vỂ đặc điểm hoạt động học tập cửa học sinh trung học phổ thông, bạn trình bày cách ngấn gọn suy nghĩ, hiểu biết minh vỂ: - Những thay đổi vỂ vị tri, nhiệm vụ cửa người học sinh trường trung học phổ thông: - Bản chất hoạt động họ c tập cửa học sinh trung họcphổthông: - Đặc điỂm hoạt động học tập cửa học sinh trung học phổ thông: Làm để tổ chúc hoạt động học tập cho học sinh trung học phổ thòng đạt hiệu Bạn đối chiếu nhũng nội đung vừa viết vời nhũng thởng tm ảuỏị- đầy tựhoàn thiện nậiàungcíỉc vấn đỀđã viết THÔNG TIN PHÀN HỒI ỉ Vị trí hạcsỡih THPH * Vị trí cửa học sinh trung học phổ thông nhà trường thay' đổi nhìỂu so với lứa tuổi thiếu nìÊn sổ môn học mà em phải học nhìỂu hơn, tầm hiểu biết cửa em phát triển phong phú sâu sắc Quan hệ cửa em với thầy cô, bạn bè nhà truửng mủ rộng, tạo điỂu kiện cho học sinh trung học phổ thông tham gia nhỏm khác xã hội, tiếp thu nhìỂu chuẩn mục xã hội Hoạt động học tập mang tính chất mỏi mẻ Tĩnh tích cục độc lập học tập ngày tàng Việc tụ học, tụ tìm hiểu môn khoa học kĩ thuật cỏ ảnh hường lớn đến việc hình thành nhân cách, giới quan họ c sinh Bản chất hoạt động học học sinh trung học phố thồng Hoạt động học hoạt động cửa ngựời học sinh trung học phổ thông nhà truửng Đây hoạt động nhận thúc tổ chúc cách chuyÊn biệt để lĩnh hội tri thúc khoa học nhằm hình thành nhân cách nguửi lao động lĩnh vục hoạt động đỏ Hoạt động học cửa học sinh trung học phổ thông cỏ đặc điểm sau: - Đối Ueợng hoạt động học ỈTLỉòng trung học phổ thởng ]à tri thúc khoa học kỉ năng, kỉ sảo mà học sinh cần cỏ - - - - Ngoài việc tái tạo tri thúc khoa học theo phương thúc mà loài nguửi phát hiện, khám phá tri thúc đỏ, học sinh cỏ thể sáng tạo góp phần sáng tạo trĩ thúc mỏi sụ hướng dẫn cửa giáo viên Đây điểm khác hoạt động học cửa học sinh hoạt động khác Mực đích hoạt động học học sinh không hương vào việc thu thập, tich luỹ tri thúc mà hương vào làm thay đổi chinh thân học sinh Muiổn biến đổi thân, đạt mục đích hoạt động học, ngưữi học sinh phải lĩnh hội hệ thống tri thúc khoa học, kỉ năng, kỉ sảo cần cỏ màmụctìÊu môn học đặt Đồng thòi hoạt động học cửa học sinh phải gấn lìỂn với hoạt động tụ học cỏ mục đích, động rõ ràng Hoạt động học học sính àĩẽn duỏị- sụ điều khiển trục tiếp giảo viên nằm khuôn khổ cửa chương trình giáo dục đào tạo thuộc môn học định, chuơng trình môn học đuợc thiết kế theo mục tiêu, nội dung, phương thúc tổ chúc giáo dục quỹ thòi gian 3QC định Nội dung chương trình môn học cỏ tính hệ thổng, bản, thống chuyên sâu; cỏ tính cập nhật thành tựu mỏi cửa khoa học, vùa vùa đại Hoạt động học cửa học sinh trung học phổ thông yếu hướng vào vĩệc tiếp thu tri thúc thân hoạt động họcđỏ phương pháp học Đứng lời cổ Thú tướng Phạm Vãn Đồng tùng nói: vấn đỂ học cỏ phuơng pháp Muiổn cho hoạt động học cồ hiệu người học phải cỏ phương pháp học Khiổĩ lượng tri thúc mà học sinh trung học phổ thông phải lĩnh hội lớn Tuy nhìÊn, so với yêu cầu học tập sau này, khổi luông tri thúc đỏ không bao giử đủ cho yéu cầu cửa sổng Dỏ đỏ, nguửi học sinh trung học phổ thông phải tiếp tục học tập sổng sau Phuơng pháp học giúp cho học sinh cỏ khả tụ học cỏ thể học tập suổt đời Đặcãiắn hoạt đậnghọctập củahọcsinh trung học phố thồng * Hoạt động học tập lứa tuổi trung học phổ thông cỏ nhìỂu điểm khác biệt so với hoạt động học tập lứa tuổi thiếu nìÊn nội dung tính chất môn học Nôi dung cửa môn học dã sâu vào nghiÊn cứu tri thúc mang tính quy luật mòn học Phương pháp giảng dạy giáo vĩÊn thay đổi nội dung phuơng pháp giảng dạy cửa giáo vĩÊn cỏ nhìỂu thay đổi đòi hối học sinh phải cỏ tính động tính độc lập cao BÊn cạnh đỏ đặt cho học sinh phẳi phát triển tư lí luận cửa minh Mặt khác, tụ ý thúc cửa học sinh phát triển mạnh mẽ, nÊn thái độ em đổi với môn học trờ nên cỏ chọn lọc Ở em hình thành húng thủ học tập gắn lĩỂn với khuynh huỏng nghỂ nghiệp Cuiổi bậc học, em sác định cho minh húng thủ ổn định với sổ môn học đỏ phục vụ cho húng thủ chọn nghỂ cho việc học tập cửa em thuận lợi Thái độ học tập cửa nìÊn học sinh thủc ítíy bời động học tập mà ý nghĩa ]à động thục tiến (ý nghĩa thục tiến mòn hü c đổi với cá nhân, khả tiếp thu môn học tùng học sinh ) Học tập cửa người học tập cửa học sinh nói rìÊng cỏ tính chất độc đáo vỂ mục đích kết Học tập cửa học sinh với tư cách hoạt động không nhằm biến đổi đổi tuợng mà tạo sụ biến đổi thân học sinh Hoạt động học tập cửa học sinh trung học phổ thông cỏ điỂm khác với học sinh trung học sờ Trong học tập, học sinh trung học phổ thông phải sú dung nhìẺu sách vờ, tài liệu giảng cửa giáo viên Do đỏ, thư viện, đặc biệt cổng thông tin điện tủ, trang web trÊn mạng, phòng thí nghiệm, sờ thục nghiệm điỂu kiện thiếu học tập cửa học sinh trung học phổ thông Hơn nữa, điỂu kiện học tập học sinh trung học phổ thông cỏ nhìẺu khỏ khăn, phòng học sinh vùa cho ăn nghỉ, vừa nơi diễn sinh hoạt cá nhân nơi để học sinh tụ học nhà Do học theo phương thúc tụ nghìÊn cứu nÊn hoạt động tâm lí cửa học sinh dìến với cưững độ cao câng thẳng Học sinh trung học phổ thông chịu nhìỂu súc ép yÊu cầu học tập, yÊu cầu cửa kì thi, đặc biệt kì thi tuyển sinh đại học nÊn em phải học thÊm nội dung chương trình khữá Do đỏ, học sinh trung học phổ thông bị áp lục phẳi vuơn lÊn họ c tập Hoạt động học sinh trung học phổ thông tìm tòi, khám phá nÊn buộc họ phải huy động chúc nâng tâm lí cường độ cao để nhận thúc chất cửa khái niệm, chất cửa vấn đỂ mà khoa học đặt thể kiến cửa minh Đây yéu cầu cửa hoạt động học tập đại học nhằm phát triển lục trí tuệ, đỏ cỏ lục phÊ phán cửa sinh vĩÊn Tù đặc điểm cho thấy: nét đặc trung hoạt động học tập cửa học sinh trung học phổ thông trình nhận thúc cuửng độ cao mà trọng tâm ]à trình tư tìm tòi khám phá Hoạt động học cửa học sinh trung học phổ thông vừa cỏ điỂm giổng vừa cỏ điểm khác với hoạt động học sinh cẩp học khác VỂ mục đích hoạt động học, sinh viên học sinh đẺu học nhằm biến đổi thân người học Nhưng đổi tương cửa hoạt động học cửa sinh vĩÊn học sinh cỏ sụ khác biệt định Đổi tuợng cửa hoạt động học học sinh tri thúc khoa học hệ thống hữá chế biến cho phù hợp với khả nhận thúc cửa học sinh tùng cáp học Đổi tượng cửa hoạt động học sinh vĩÊn tri thúc khoa học chuyÊn sâu không cỏ giới hạn vỂ sụ khám phá Hoạt động học cửa học sinh trung học phổ thông đòi hỏi sụ sáng tạo, tri thúc học sinh trung học thông cần lĩnh hội vượt sách giáo khoa, giảng mà giáo vĩÊn cung cẩp Với học sinh phổ thông cẩp học khác, giử học giáo vĩÊn kiểm tra cũ học sinh trung học phổ thông phải làm thi lìÊn tục Đồng thửi, trinh học, em phải lầm tập cửa tùng mòn học giáo viên giao cách thu thập tầi liệu tụ viết nhà Do đỏ, học sinh trung học phổ thông phải tụ giác động bổ tri kế hoạch học tập cửa minh Đặc biệt, học theo chương trình mỏi, học sinh phải hoàn toàn tụ định kế hoạch học tập cửa minh cho thời gian định, họ phẳi tích luỹ đủ sổ lương kiến thúc để cấp tổt nghiệp sau đỏ học chuyên nghiệp ĐỂ tìm kiếm nắm vũng tri thúc kỉ năng, kỉ sảo mỏi cỏ lất nhìỂu đường cách học Nhưng hoạt động học tập với nghĩa tâm lí học nảy sinh hình thành trê em tù tuổi nhử phương pháp học nhà truững Hoạt động tạo sụ biến đổi thể hoạt động học sinh Cỏ nhìỂu quan niệm khác vỂ hoạt động học Moi tác giả xem xét nhấn mạnh đến khia cạnh khác cửa hoạt động học Nhưng tác giả đỂu thống cho rằng: hoạt động học hoạt động cỏ ý thúc, cỏ định người tiến hành điỂu kiện sư phạm định Hoạt động học cửa học sinh trung học phổ thông nhằm mục đích biến đổi người học sinh tù cho cỏ học vấn phổ thông tiến tới người lao động cỏ trình độ cao, cỏ kỉ nâng phẩm chất cửa người mỏi đáp úng yÊu cầu đòi hối sã hội Do đỏ, cồ thể hiểu hoạt động học cửa học sinh trung học phổ thông hoạt động cỏ ý thúc nhằm thay đổi thân nguửi học sinh Trong hoạt động này, phương thúc chung cửa việc thục hành động tìm tòi, khám phá tri thúc khoa học phẳi trô thành trung lâm hoạt động * Một sổ đặc điỂm cụ thể học tập cửa học sinh trung học phổ thông: - Tính nãngổộngvàổộc ỉập tmnghọc tập: Hoạt động học tập cửa học sinh trung học phổ thông đặt yêu cầu cao đổi với tính tích cục độc lập Việc học tập đòi hỏi em phẳi phát triển mạnh mẽ tư lí luận, tư trừu tượng Thải ổộ troné học tập cửa học sinh trung học phổ thông cỏ nhiỂu thay đổi kinh nghiệm sổng ngày phong phu, em ý thúc vai trò cửa việc học đổi với thân nÊn em lất tụ giác việc hoàn thành nhũng nhiệm vụ học tập Nhu cầu chiếm lĩnh tri thúc nhu cầu lất học sinh - - trung học phổ thông nói rĩÊng nĩÊn nói chung Tuy nhĩÊn, thái độ nĩÊn đổi với môn học cồ sụ lụa chọn ý nghía xã hội mòn học (Thầy cô giáo dạy cỏ hay không? Kiến thúc cửa môn học cỏ gây húng thú học hay không? Môn học cỏ khiổĩ dụ thi đại học, cao đẳng mà em dụ định hay khônế? ) xảy truững hợp em húng thu tập trung nhiều thời gian cửa minh vào học tập môn học yỀu thích mà dành thòi gian cho mòn học khác Đỏ tương học lệch Hứng thú học tập: BiỂu học sinh trung học phổ thông húng thú học lập ổn định, bỂn vững mờ rộng đổi với thiếu nĩÊn Một sổ em học sinh xuất húng thú với hay sổ môn học đỏ dẫn đến hình thành xu hướng nghỂ nghiệp định đến sụ lụa chọn nghỂ nghiệp sau cửa em Tính chủ định troné học tập em phát triển mạnh chiếm uu Thái độ học tập cỏ ý thúc thúc đẩy sụ phát triển tính định trình nhận thúc nâng lục điỂu khiển thân cửa nĩÊn học tập Hoạt đậnghọc tập phát triển nhận thức học sinh Tâm lí không phẳi cỏ sẵn nguửi, không phẳi sản phẩm khép kín não phận đỏ co thể Tảm lí học mácxít khẳng định: vật chất thú nhất, tâm lí thú hai, tồn định tâm lí, ý thúc Tâm lí ]à sản phẩm hoạt động giao tiếp cửa người Hoạt động cỏ yêu cầu định Khi người tham gia vào hoạt động, nguửi phải biến đổi thân để phù hợp với yéu cầu cửa hoạt động nhằm thục hành động cỏ kết Cũng trình đỏ, người lĩnh hội hoạt động Nghĩa người phải nắm đuợc yÊu cầu cách thúc thục hành động hoạt động, thế, người thục dần trình hoạt động Quá trinh biến đổi thân trình nguửi lĩnh hội hoạt động trình hình thành phát triển tâm lí cửa cá nhân theo hoạt động mà người tham gia Như vậy, hoạt động để lại dấu ấn cá nhân ho tham gia hoạt động đỏ Hoạt động nhân tổ định trục tiếp sụ hình thành phát triển tâm lí Thông qua hoạt động, nguửi tấì tạo lại, tiếp thu, lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sú tồn đổi tượng chuyển nỏ thành tâm lí cửa minh Do đỏ tâm lí cửa nguửi hình thành thể hoạt động A.N Lêônchìev khẳng định: “Hoạt động sụ lìÊn hệ thục cửa thể với khách thể Trong thục hoạt động đỏ, thể phải nhận biết, ghi nhớ, suy nghĩ, phải tập trung ý Trong hoạt động, thể xuất tình cảm, cảm xúc, hình thành nÊn phẩm chất ý chí, thái độ, tâm Không cỏ hoạt động mà đỏ trình tâm lí trÊn lại không tồn N Ểu không cỏ động Cữ thúc đẩy, không cỏ mục đích, cá nhân không tụ giác, không ghi nhớ hoạt động không tồn tại, đổi tượng, phương tiện, điỂu kiện đỂu cỏ đủ N ỏi tóm lai, toàn hệ thong trình, trạng thái thuộc tính mà ta gọi tâm lí theo cách hay cách khác hình thành, phát triển biểu hoạt đông" Như vậy, người tích cục hoạt động bao nhìÊu đặc điểm tâm lí cửa họ nõ làng sáng tỏ bẩy nhiêu Hoạt động giúp nguửi biết cách sáng tạo sản phẩm vật chất tinh thần, truyền lại cho hệ sau kinh nghiêm, trí tuệ, tài cửa họ qua sản phẩm họ tạo Các kinh nghiệm tài hệ trước luu truyỂn mãi nhân loại nguửi không Khi phân tích vai trò hoạt động đổi với sụ hình thành phát triển tâm lí, chứng ta phải nhấc đến khái niệm hoạt đậng chủ âọo Hoạt động đạo không đơn giản hoạt động chiếm nhìỂu thòi gian so với hoạt động khác, mà yếu đỏ hoạt động thể tập trung đầu tư nhìẺu tâm súc để thục ĐỂn luợt nỏ, hoạt động đạo cỏ ảnh hường định đến việc tạo nÊn nét tâm lí mói, đến sụ phát triển tâm lí tuổi chuẩn bị cho bước phát triển Sụ phát triển tâm lí người phụ thuộc yếu vào hoạt động đạo Hoạt động đạo đua đến nội dung tâm lí bản, cẩu tạo tâm lí nét nhân cách mỏi moi giai đoạn phát triển cửa người Hoạt động đạo cỏ đặc điểm sau: hoạt động diú đạo hoạt động mà đỏ nảy sinh nhũng yếu tổ mỏi để hình hoạt động khác, mà hoạt động trô thầnh hoạt động đạo thời kì Hoạt động đạo hoạt động mà nét tâm lí phụ thuộc chăt chẽ vào hoạt động đỏ Theo quan điểm tâm lí học hoạt động, moi giai đoạn phát triển cửa người cỏ hoạt động đạo tương úng Ví dụ: TrẾ em tù đến 11 tuổi (học sinh tiểu học) hoạt động đạo học tập, người trưởng thành hoạt động đạo lao động nghỂ nghiệp Cỏ thể nói, tâm lí người hình thành phát triển trình thể hoá Thông qua trình này, chế lĩnh hội, người không ngùng tiếp thu vàn hoá sã hội - lịch sú, biến thành riÊng, làm cho tâm lí cửa hình thành phát triển Con người tham gia cách tích cục vào hoạt động thục tiến, đòi sổng tâm lí cửa họ phát triển phong phú đa dạng Hay nói cách khác, tâm lí tách rời hoạt động, tâm lí cỏ chất hoạt động Đây nguyên tấc cửa tâm lí học mácỉiít: “Nguyên tác thống tầm ỉị ý thức vời hoạtổộng” Hoạt động tâm lí cỏ nguồn gpc tù hoạt động thục tiến với vật thể bÊn Tù “tâm lí" chung tượng tâm lí tù ý thúc với tư cách sản phẩm phát triển cao cửa tâm lí người Hoạt động tâm lí nảy sinh phát triển tù giao tiếp xã hội, tù quan hệ xã hội, tù vật thể nguửi sáng tạo Tâm lí cửa nguửi trình chuyển kinh nghiệm xã hội- lịch sú thành kinh nghiệm thân moi người Đỏ trình chuyển dạng bÊn cửa hoạt động cỏ đổi tương thành dạng bÊn cửa hoạt động ẩy Đổi với học sinh, hoạt động lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sú, tạo tâm lí VỂ phương diện nguồn gpc, tâm lí, nhân cách sản phẩm cửa hoạt động Bang hoạt động thân, moi người tạo tâm lí, nhân cách cửa mình: Con nguửi phải học để trú thành người Con người chứng ta sản phẩm hoạt động cửa thân minh Hoạt động thực hành Sau đọc, nghiÊn cứu thông tin trÊn đây, bạn chia se với đồng nghiẾp, với tổ chuyên mòn tổ giáo vĩÊn nhiệm để thục yÊu cầu sau: (1) Bạn hây phân tích chất cấc đặc ẵiểm hoạt động học tập học sinh tmnghọc phổthởng (2) Bạn hây mối quan hệ giũa ảạyhọc phảt triển trí tuệ Nhũng môn học hấp dẫn đối vời học smh trung học phổ thong ỉà nhũng môn học: a Đòi hối em sụ tư tích cục, độc lập b Cỏ nội dung cụ thể, không đòi hối nhìỂu khả tư trừu tượng c Cô ý nghĩa xã hội cao d Mới lạ em đuợc tiếp xúc lần đầu (4) Tĩong cấc rỉỉổi quan hệ xã hội, vị trí học smh ữung học phổ ứiởng thưòngcỏ tính chất a Hoàn toàn ổn định b Xác định c Không xác định d Tương đổi ổn định (5) Thải đậ học tập củahọcsmh ùunghọcphổâiờngđuạc ứiúcđẫytrKồchết bởĩ: a Đ ông thục tiến động nhận thúc b Động thục tiến, động nhận thúc ý nghía xã hội môn học c Động nhận thúc ý nghĩa xã hội cửa môn học d Đ ông quan hệ xã hội (6) Hứng ữiú học tập cảc môn học học smh trnng học phổ ứiởng thưòng PH« ỉiền vởi\ a Tĩnh chất môn họ c b Phương pháp giảng dạy cửa giáo vĩÊn môn c KỂt học tập cửa môn học d Khuynh huỏng nghỂ nghiẾp mà em lụa chọn (7) Đậc tnmg nội đung phảt triển tuổi học snh trung học phổ thởngăượcíỊuyămh chủỵểU bởĩỵếU tổ: a Độ tuổi sinh học b Sụ phát triển thể c ĐiỂu kiện xã hội mà trê emsổng hoạt động d Đặc trung hoạt động học tập, hoat động 3Q hội giao tiếp học sinh điểu kiện 3Q hội định Ê D TÀI LIỆU THAM KHẢO UtôndũevA.NrHoạt^ng-Ỷứiúc-Nhờicáchr NXB Giáo dục, Hà Nội, 1939 Lomov B Ph, Những vấn ẩỀ ỉíỉuận vâ phươngphảp ỉuận tầm ỉíhọc, NXB Đại học Quổcgia Hà Nội, 1900 Nguyễn Vãn Đồng, Tâm líhọc phàt-triển, NXB Đại họ c Quo c gia Hà Nội, 2005 Nguyên KỂ Hào- Nguyên Quang uẩn, Tâm ỉíhọc lứa tuổi tầm ỉíhọc su phạm, NXB Giáo dục, 2009 Bui Vân Huệ, Tâm ỉíhọc, NXB Đại học Quổcgia Hà Nội, 2000 Phan Trọng Ngọ - Dương Diệu Hoa- NguyẾn Thị Mui, Tâm ỉíhọc hoạt động khả ứng dựng vào ỉĩnh vực dạy học, NXB Đại học Quổc gia Hà Nội, 1907
- Xem thêm -

Xem thêm: Modul 2 BDTX thpt moi nhất của tôi, Modul 2 BDTX thpt moi nhất của tôi, Modul 2 BDTX thpt moi nhất của tôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay