BDTX THPT mới nhất năm 2016

45 178 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:05

Nội dung module giới thiệu vỂ đặc điễm tâm lí học sinh trung học phổ thông, giúp nguửi đọc hiểu rõ các đặc điểm hoạt động học tập cửa học sinh trung họ c phổ thông tù nội dung, phương pháp và các nội dung tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông. Trên cơ sờ đỏ, cỏ thể cỏ các biện pháp giúp đỡ học sinh trung học phổ thông học tập cỏ kết quả. Giỏo viờn lmt nhng nhõn t quan trng quyt nh cht lng giỏo dc v o to ngun nhõn lc cho t nuc D o vy, ng, Nh nuc ta c bit quan lõm n cụng tỏc xõy dung v phỏt trin i ng giỏo viờn Mt nhng ni dung uc chỳ trong cụng tc ny ] bi dng thng xuyờn (BDTX) chuyờn mũn, nghip v cho giỏo viờn BDTX chuyờn mũn, nghip v cho giỏo viờn l mt nhng mũ hỡnh nhm phỏt trin ngh nghip lỡấn tc cho giỏo vấn v c xem l mụ hỡnh c u th giỳp s ụng giỏo vấn c tip cn vi cỏc chng trỡnh phỏt trin ngh nghip Tip ni chu kỡ II, chu kỡ III BD1X giỏo viấn mm non, ph thụng, B Giỏo dc v o to ó xõy dng chng trinh BDTX giỏo viờn v quy ch BDTX giỏo viờn theo tnh thn i mi nhm nõng cao cht lng v hiu qu ca cụng tỏc BDTX giỏo vấn thũi gian ti Theo ũ, cỏc ni dung BDTX chuyấn mụn, nghip v cho giỏo viờn ó uc sỏc nh, c th l: Bi dng ỏp ng yu cu thc hin nhim v nm hc theo cỏp hc (ni dung bi dng 1); Bi dng ỏp ỳng yờu cu thc hin nhim v phỏt trin giỏo dc a phng theo nm hc (ni dung bi dng 2); Bi dng ỏp ỳng nhu cu phỏt trin ngh nghip liấn tc ca giỏo vấn (ni dung bi dng 3) Theo , hng nm mi giỏo vấn phi xõy dung k hoch v thc hin ba ni dung BD1X trấn vi thi lng 120 tit, : ni dung bi dng v cỏc c quan quõn lớ giỏo dc cỏc cp ch o thc hin v ni dung bi dng giỏo vấn la chn t bi dng nhm phỏt trin ngh nghip lỡấn tc ca minh B Giỏo dc v o to ó ban hnh chng trinh BDTX giỏo viờn mm non, ph thụng v giỏo dc thng xuyờn vi cu trỳc gm ba ni dung bi dng trấn Trong , ni dung bi dng ó uc sỏc nh v th hin dui hỡnh thỳc cỏc module bi dng lm co s cho giỏo vấn t la chn ni dung bi dng phự hp xõy dng k hoch bi duừng hng nm ca minh giỳp giỏo viờn t hc, t bi dng l chớnh, B Giỏo dc v o to ó giao cho Cc Nh giỏo v cỏn b quõn lớ c s giỏo dc chỳ trỡ xõy dng b ti liu gm cỏc module tng ỳng vi ni dung bi duừng nhm phc v cụng tỏc BDTX giỏo vấn ti cỏc a phng c nc moi cp hc, cỏc module cxp theo cỏc nhũm tng ng vi cỏc chỳ ni dung bi dng Moi module bi ng uc biấn son nh mt ti liu dn t hc, vi cu trỳc chung gm; Xỏc nh mc ĩấU cn bi dng theo quy nh ca chung trỡnh BDTX giỏo vấn; - H och nh ni dung giỳp giỏo vấn thc hin nhim v bi dng; - Thit k cỏc hot ng thc hin ni dung; - Thụng tin c bn giỳp giỏo vấn thc hin cỏc hot ng; - Cỏc cụng c giỏo vấn t kim tra, ỏnh giỏ kt qu bi dng Tuy nhấn, c thu ni dung ca tựng lnh vc cn bi dng theo Chun ngh nghip giỏo viờn nấnmt s module c th c cu trỳc khỏc Ti liu c thit k theo hỡnh thỳc t hc, giỳp giỏo viờn c th hc mi lỳc, mi ni Bng cỏc hot ng hc chỳ yu moi module nh: c, ghi chộp, lm bi thc hnh, bi t ỏnh giỏ, bi kim tra nhanh, bi tỡnh hung, túm lc v suy ngm, giỏo viờn c th t lnh hi kin thỳc cn bi dng, ng thi c th tho lun nhng ó t hc vi ng nghip v tn dng c hi ỏp dng kt qu BDTX hot ng ging dy v giỏo dc ca mỡnh Cỏc tai liu BDTX ny s c b sung thung xuyấn hng nm ngy' cng phong phỳ hn nhm p ỳng nhu cu phỏt trin ngh nghip a dng ca giỏo vấn mm non, giỏo viờn ph thụng v giỏo vấn ti cỏc trung tõm giỏo dc thng xuyờn c nc B ti liu ny ln u tiờn uc biấn son nờn rt mong nhõn c ý kin ng gúp ca cỏc nh khoa hc, cỏc giỏo vấn, cỏc cỏn b qun lớ giỏo dc cỏc cp tỏc gi cp nht, b sung ti liu ngy mt hon thin hn Mi ý kin ng gúp xin gi v Cc Nh giỏo v cỏn b quõn lớ c s giỏo dc- B Giỏo dc v o to (TonhSC- Ngừ 30T Quang Bỳu- p Bỏch Khoa- Q Hai B Trung- TP H Ni) hoc Nh mt bn i hc S phm (136- Xuõn Thu- p Dch Vng- Q cu Giõy- TP H Ni) CcMigio v cỏn b qun lớ cosgiỳo dc-B Giỏo õcvo to NGUYN C SN DC IM TM Lớ CUA HC SINH TRUNG HOC PH THNG Nng lc hiu hc sinh l nng lc thit yu dy hc v giỏo dc Ngui giỏo vấn ch c th la chn, sỳ dng cỏc phng phỏp dy hc v giỏo dc c hiu qu hiu uc cỏc c im tõm lớ ca hc sinh Moi giai on x hi - lch sỳ, lõm lớ ca hc sinh c nhng iấm khỏc bit nht nh, vy vic hiu cỏc c im tõm lớ ca hc sinh tht khụng d dng Tuy vy, quỏ trỡnh phỏt trin tõm lớ la tui, s ng, bin i ca nhng mt c bn luụn dỡn theo nhng chỡấu hng nht nh, c tớnh quy lut Nh , vic nm vng cỏc chỡấu hng ng v phỏt trin tõm lớ ca hc sinh, c bit cỏc ấ ni bt ca tựng giai on la tui c th giỳp ngi giỏo vấn c c cỏc im mc xem xột v nhn bit lõm lớ hc sinh nhng bi cỏnh xó hi khỏc Vi nh hng , module ny s lm rừ hon cỏnh xó hi ca s phỏt trin tõm lớ la tui hc sinh trung hc ph thụng, cỏc c im lõm lớ ca hc sinh trung hc ph thụng v cỏc mt: nhn thỳc - tri tu, tỡnh cm, nhõn cỏch Cỏc yu t nh hng n tõm lớ ca la tui ny cng c cp n #) B MC TIấU TI LIU Sau hc XDng module ny, ngi hc c th: Xỏc nh c hon cỏnh só hi ca s phỏt trin tõm lớ hc sinh trung hc ph thụng, v trớ, vai trũ ca giai on la tui trung hc ph thụng ton b quỏ trỡnh phỏt trin tõm lớ ca cỏ nhõn Nm uc cỏc c im tõm lớ ca hc sinh trung hc ph thụng ự cỏc phng din: nhn thỳc- tri tu, tỡnh cm- ý chớ, nhõn cỏch; mt s tõm lớ ni bt ca giai on la tui trung hc ph thụng (cỏc v quan h gii tớnh: tỡnh dc; cõng thng tõm lớ; mt s cỏc ri nhiu c th c: chng i xó hi, t t, lm dng cht Vn dung cỏc c im tõm lớ ca hc sinh trung hc ph thụng t chỳc dy hc v giỏo dc c hiu qu C thỏi khỏch quan v khoa hc vic nhỡn nhn, ỏnh giỏ hc sinh trung h c ph thụng Hot ng 1) Thi kỡ trung hc ph thong ton b quỏ trinh phỏt trin tõm lớ cỏ nhõn: chia thnh cỏc hot ng nhũ 4- Xỏc nh gii hn tui trung hc ph thụng: Nhng cỏch sỏc nh khỏc 4- Xỏc nh hon cỏnh xó hi ca s phỏt trin 4- Cỏc dng hot ng múi: Hot ng hc tp, hot ng xó hi +- ngha ca giai on trung ho c ph thũng tn b cu c i cỏ nhõn 2) Nhn thỳc v trớ tu ca hc sinh trung hc ph thụng 4- Nhn bit cỏc kiu trớ tu, cỏc giai on phỏt trin trớ tu 4- c im nhn thỳc v phỏt trin trớ tu hc sinh trung hc ph thụng 3) i sng tỡnh cm-ý ca hc sinh trung hc ph thụng 4- Tỡnh cm hc sinh trung hc ph thụng: Mt s tỡnh cm cp cao (tỡnh cỏm thm m, tỡnh cỏm o ỳc, tỡnh cỏm trớ tu) tỡnh bn, tỡnh yờu 4- c im ý ca hc sinh trung hc ph thụng 4) Cỏc c im nhõn cỏch ca hc sinh trung hc ph thụng 4- T ý thỳc v hỡnh thnh cỏi tụi" ca hc sinh trung hc ph thụng 4- nh hng giỏ tr ca hc sinh trung hc ph thụng 4- T sỏc nh xó hi- hỡnh thnh th gii quan v k hoch cuc i" +- Tớnh tớch cc x hi ca hc sinh trung hc ph thụng; cỏc vai xó hi v hot ng xó hi 5) Mt s vỏn lõm lớ hc sinh trung hc ph thụng: Tỡnh dc, cõng thng tõm lớ, chng i xó hi, t t, lm dng cht gõy nghin Hot ng tng kt Q c NI DUNG Ni dung THI Kè TRUNG HC PH THNG TRONG TON B QUA TRèNH PHT TRIN TM L C NHN MC TIấU Hot ng ny giỳp ngi hc nm c nhng c im, tớnh cht ca cỏc moi quan h to hon cỏnh xó hi cho s phỏt trin tõm lớ ự tui hc sinh trung hc ph thụng Ngi hc c th hiu c v tri ca giai on la tui trung hc ph thụng, bi cỏnh 3Q hi, cỏc yu t nh hng ti din bin tõm lớ ca la tui ny, t c uc nhng nh hng cho vi c tip cn v tỡm hiu tam lớ ca hỹ c snih trung h c ph thũng TEST U VO Hot ng ny c bt u vi vic hc vấn nh li v k cỏc giai on ton b quỏ trỡnh phỏt trin tõm lớ ca cỏ nhõn 1) Theo s phõn chia ca Tam lớ hc, ton b quỏ trỡnh phỏt trin tõm lớ cỏ nhõn c chia thnh bao nhấu thi kỡ? Tấn gi ca moi thi kỡ? 2) Tấn gi ca moi thũi kỡ c th gi ý nhng iu gỡ v c im tõm lớ ni bt ca moi la tui? NI DUNG Tõm lớ hc phõn chia ton b quỏ trỡnh phỏt trin tõm lớ cỏ nhõn thnh cỏc thi kỡ (hay cỏc giai on), moi giai on c sỏc nh bi cỏc du mc tng i v thi gian, c nhu cỏch phõn chia cỏc thi kỡ tu thuc vo cỏc ĩấU ca moi tỏc gi, nhấn hin mt cỏch phõn chia c chp nhn rng rói nh sau; - Tui hi nhi: 0-1 tui - Tui u nhi: 1- tui - Tui mu giỏo: 3-6 tui - Tui nhi ng: - 11, 12 tui - Tui thiu niấn: 11, 12- 13, 14 - Tui niấn: 14, 15-25 Tuitruụng thnh: 25-40 im phõn bit v bn cht gia cỏc giai on chớnh l nhng c trung tõm lớ ph bin tui uc hỡnh thnh trờn C s hot ng diỳ o Hot ng Xỏc nh gii hn tui trung hc ph thụng Bn ó tựng c nhng ti liu vit v tõm lớ tui hc sinh trung hc ph thụng, ó c nhỡu tri nghim v la tui ny, hóy nh li v vit hiu bit ca mỡnh, bng cỏch tr li mt s cõu hi sau õy: Cõu Theo phn mh ca tõm lớ hc, tui hc sinh trung hc ph thng trng vi tui no Cu u mc v thi gm ca tuỡhcsinh trung hc ph thng Bn hõy i chiu nhngniung va vit vi nhng thng tm u- y v thon inh niung tr cc cõu hi THễNG TIN PHN HI Da trờn cỏc giai on la tui nờu phn trờn, c nhng cỏch sỏc nh tui trung hc ph thụng khỏc nhau: 10 Tui v thnh nỡấn bao hm c tui thiu nỡấn v tui u nỡấn: tự 10, 12 tui n 19 tui Nh vy, theo cỏch phõn nh ny, tui trung hc ph thụng nm tui v thnh nỡấn v l giai on cui ca tui v thnh nỡấn Tui niấn l tui chuyn tip tự tui th sang tui trng thnh, bao gm c tui thiu nỡấn Cgiai on sm ca niờn), bt u tự thiu nỡấn v kt thỳc buc vo tui trng thnh Theo cỏch ny, hc sinh trung hc ph thụng l giai on gia ca tui nỡấn Theo cỏch sỏc nh ph bin v c thựa nhn tõm lớ hc, tui nỡấn c xỏc nh tự 15 n 25 tui, vi hai thi kỡ: Tui u thnh niấn: tự 15 n 1S tui (cũn gi l niấn hc sinh) Thanh niấn trng thnh tự 1S n 25 tui Du mc v thi gian ca tui nỡấn lt c bit vi tớnh tng i ca chng im bt u tui ny nm mt cht lng phỏt trin c th: sau kt thỳc dy thỡ, tỳc l hc sinh c uc s trng thnh v hon thin v c th im mc bt u ny c th dch chuyn ngy' mt sm hon cng vi gia tc phỏt trin v mt sinh hc- tDC phỏt trin c th ngy cng nhanh s ci thin ca iu kin sng v i sng 3Q hi Ngc li, du moc kt thỳc ca tui nỡấn v bt u ca tui tru ng thnh cng ớt sỏc nh bi tớnh cht xó hi ca thũi im trng thnh Nh vy, la tui hc sinh trung hc ph thụng nm thũi kỡ u ca tui nỡấn hay cũn gi l niấn hc sinh Hot ng Xỏc nh hon cnh xó hi ca s phỏt trin Bn hóy vit rasuy ngh, hiu bit ca mỡnh tr li mt s cõu hi sau: Cõu Bn hiu th no ỏ hon cnh xó hi ca s phỏt trin? c im quan trng hon cnh xó hi ca hc sinh trung hc ph thng giNhgio dc cn phi bỡtmgi tỡm hiu tõm lớhcsinh Hon cỏnh xó hi ca s phỏt trin l: c im quan trng hon cỏnh xó hi ca hc sinh trung - - 11 hc ph thụng l: tỡm hiu tõm lớ hc sinh, nh giỏo dc cn: Cu Quan hcahcsih trung hc ph thng vi g mh cú im gi c bỡtPh huynh cn cú thỏi nh thno ng x vi tui trung hc ph thng - c im ni tal quan h ca hc sinh trung ho c ph thũngvi gia ỡnh: Thỏi cn phi c ph huynh ỳng x vi tui trung hc ph thụng: Cõu Quan h ca hc sinh trung hc ph thng vi bn bố cú im g ni btGiỏo viờn cn cú thỏi nhthno vi cỏcnhm bn cahc sinh trung hc ph thng - c im ni tal quan h vi tan bố ca ho c sinh trung hc ph thũng: Thỏi ca giỏo vấn i vi nhng nhm bn ca hc sinh trung hc ph thụng: Cõu hũi Quan h xỏ hi ca hc sinh trung hc ph tỡing cú im g ni bt Hc sinh trung hc ph tỡing cú di nng nhn bỡt cỏc quan h xó hi ca bn tỡn ding - c im ni bt quan h xó hi ca hc sinh trung hc thụng: - Kh nõng nhn bit cỏc quan h xó hi ca hc sinh trung hc ph thụng: Bn hóy i chiu nhngniung va vit vi thng tm d y v t hon inh niung tr cc cõu hi THễNG TIN PHN HI Khỏi nim hon cnh xó hi ca s pht trin: Hon cỏnh xó hi ca s phỏt trin c hiu l t hp cỏc mi quan h v tớnh cht cỏc mi quan h mi m tre tham gia vo cng nh tớnh cht ca s tng tỏc gia tre vi cỏc quan h 3Q hi Hon cỏnh 3Q hi ca s phỏt trin, vy, khụng ch c hiu n gin l cỏc iu kin bấn ngoi th hin cỏc mi quan h xó hi v s - 12 tỏc ng ca cỏc yu t bấn ngoi m phi hiu l s tc ng ca cỏc iu kin bấn ngoỡ thụng qua cỏc thuc tớnh tõm lớ bấn xut hin trc , bao gm c cỏc c im la tui v s tỏc ng ca chỳ th ti cỏc iu kin cỏc thi kỡ phỏt trin la tui, hon cnh xó hi ca s phỏt trin c th hin cỏc mi quan h v tớnh cht cỏc mi quan h co bn ca cỏ nhõn: quan h gia ỡnh, quan h bn bố, quan h vi giỏo vấn, quan h 3Q hi c bit cn ch ý ti s tng tỏc ca hc sinh nhng mi quan h ny Thụng qua s tng tỏc ca hc sinh vi cỏc chỳ th khỏc cỏc mi quan h m hon cỏnh xó hi c th tỏc ng theo cỏc chiu khỏc i vi s phỏt trin tõm lớ ca hc sinh: to iu kin thc y s phỏt trin hoc lm phỏt sinh cỏc trụ ngi i vi s phỏt trin c trung ln nht ca hon cnh só hi ca s phỏt trin la tui hc sinh trung hc ph thụng ] cỏc quan h c tớnh m v s chuyn i vai trũ v v th xõ hi c trung ny uc th hin c th nh sau: la tui hc sinh trung hc ph thụng, cỏc mi quan h ớt tớnh mõu thun hn so vi tui trc Quan h vi cha me, thy cụ, bn bố ó tr nấn thun li hn s trng thnh nht nh nhn thỳc ca hc sinh v s thay i cỏch nhỡn nhn ca ngi ln Tuy vy, tớnh cht ớt xỏc nh v quan h xó hi cũn Mt mt hc sinh ó c nhng s c lp nht nh t duy, hnh v ỳng x, mt khỏc hc sinh li cha c uc s c lp v kinh t ph thuc vo gia ỡnh 4- Quan h vi ph huynh Trong gia ỡnh, hc sinh c th c c quan h tng i dõn chỳ hn, c tụn trng v lng nghe Hc sinh c th t quyt nh mt s ca bn thõn hoc c tham gia vo vic cỏc quyt nh nh la chn ngh nghip, hc hnh, tỡnh cỏm Vic can thip trc tỡp theo kiu lnh", ộp buc" ca cha m vi tre khụng phự hp v cng khụng th hiu qu na Gn õy 13 c s kin hc sinh trung hc ph thụng t t vỡ cha m ộp buc la chn ngh em khụng yờu thớch iu ny cho thy nhu cu uc thc hin cỏc mong mun, ý nh ca bn thõn hc sinh trung hc ph thụng lt mnh, ngi ln cn hiu iu ny c th ỳng x phự hp S tụn trng v trũ chuyn ca ph huynh vi h c sinh c th to c mi quan h tt gia cha me v cỏi S tin cy, thng thn tự phớa ph huynh gip cỏc em c th nhanh chng trng thnh theo chiu hng tớch cc Mỳc ng nht hoỏ ca hc sinh vi cha m tui ny thp hn trờ nh Ni n gin, tn gng ca cha m khụng c chp nhn mt cỏch tuyt i v khụng phấ phỏn nh tre nh Hc sinh ó c kh nng nht nh vic nhỡn nhn ỏnh giỏ hnh v ca cha m v ụi c th bc l thỏi phấ phỏn mt s hnh v no Do vy, vic ph huynh ỏp t cỏc hnh v v cỏch suy ngh ca mỡnh c th gõy phõn ỳng ca cỏc em Hc sinh ln chỳ yu mong mun cha m l nhng ngi bn, ngi c vn" bi bấn cnh mong mun v xu hng t lp hc sinh rt cn n nhng kinh nghim sng v s gip ca ngi ln Nhng ngi cha me tot l nhng khuụn mu hnh v quan trng i vi trờ N u thiu s nh hng v nhng khuụn mu hnh v tự phớa cha m, cỏc em c th tỡm kim cỏc khuụn mu khỏc ngoỡ mụi trng gia ỡnh lm theo bi cỏc mi quan h xó hi v kh nõng tip xc vi nhng ngi khỏc ó mụ rng hn 4- Trong quan h vi bn bố, hc sinh trung hc ph thụng c th tham gia vo nhiu nhm bn a dng hn Nhm bn c cỏc nh hng giỏ tr rừ rt hn v c iu kin tn ti lõu di hn c im ny khụng rừ hc sinh trung hc c s Hc sinh trung hc ph thụng c th vựa tham gia vo cỏc nhm c t chỳc nh lp hc, chi on vựa tham gia vo cỏc nhm bn bố t phỏt, c nhng nhm thng xuyờn, n nh v cỏc nhm tm thi tỡnh Cỏc nhm thng xuyờn c s phõn hoỏ vai trũ n nh hn v mt s trng hp c s c kt lt mnh, vớ d cỏc nhm b tam, b tỳ cỏc nhm ny hỡnh thnh nhiu lớ do, 14 vo cỏc trung cao ng v i hc Núi cỏch khỏc, nh hng giỏ tr ph bin hc sinh trung hc ph thụng hc l cỏc giỏ tr cỏ nhõn Hc sinh mong muin hc c uc cuc sng ca bn thõn tt p hn iu ny c tớnh lch sỳ ca n quỏ trỡnh phỏt trin cỏ nhõn Cng vỡ nh hng giỏ tr ny m nhng hc sinh trung hc ph thụng ó nhn thỳc c ý ngha ca vic hc tp, s no lc khụng bit mt mi t c mc ớch Ngc lai, nhng hc sinh khụng c nh giỏ tr gn vi vic h chnh s th , chnh mng v cũ thỏi thiu tớch cc vi vic hc Vic hc c kin thỳc, tr thnh ngi c tri thỳc phc v xó hi tr thnh giỏ tr nn phớa xa Trong cỏc quan h, nh hng giỏ tr ca hc sinh trung hc ph thụng cng th hin nừ nột Trong quan h gia ỡnh, mc dự cũn l thnh viờn ph thuc vo gia ỡnh nhng hc sinh trung hc ph thụng cao v mong muin c c s t lp v c lp vic gii quyt cỏc ca bn thõn, mong mun khng nh bn thõn Trong quan h vi bn bố, giỏ tr m cỏc em cao l s tụn trng, bỡnh ng, s tha nhn ln Hot ng T xỏc nh xó hi - hỡnh thnh th gii quan v "k hoch cuc i" Theo bn, th gii quan l gỡ? c im ni bt v th gii quan ca hc sinh trung hc ph thụng l gỡ? Bn hóy vit quan im ca mỡnh v ny - Th gii quan l: - c im hỡnh thnh th gii quan hc sinh trung hc ph thụng: Bn hóy l chiu nhng ing ti i- y c thờm hii bit v th $ quan v c im hỡnh inh i^ớUớmhcsmh ựunghc ph thụng THễNG TIN PHN HI Th gii quan l h thng nhng quan im chung v th gii c hỡnh thnh tự cỏc tri thỳc m cỏ nhõn c c, c c th gii quan cn c: h thng cỏc tri thỳc nht nh c cỏ nhõn 35 lnh hi v kh nng t gn cỏc tri thỳc thnh h thong Tuy vy, th gii quan khụng n thun l h thong tri thỳc m cũn l h thong cỏc nỡm tin, núi lấn thỏi v nh hng ca ngi i vi th gii Th gii quan c th sõu hay nụng, ng hay sai, khoa hc hay tụn giỏo Tui niấn l giai on cc kỡ quan trng i vi vic hỡnh thnh th giúi quan vỡ la tui ny, cỏc tỡn nhõn cỏch v nhn thỳc ca th gii quan ang chớn mui Cỏc tỡn nhõn cỏch th hin cho nỡấn hc sinh c nhu cu lt ln l nhu cu tỡm kim ý ngha cuc sng, la chn ung cuc i mt cỏch c ý thỳc Cỏc tỡn nhn thỳc th hin ch tm nhỡn tri tu khụng ch c m rng m cũn theo hng lớ lun hoỏ cỏc kinh nghim thnh cỏc nguyấn tc chung Tui nỡấn th hin thỏi i vi th gii vi mu sc nhõn cỏch rừ rt S tỡm tũi th gii quan bao gm nh hng xó hi ca nhõn cỏch- nhn bit bn thõn nh l mt b phn, mt thnh t ca cng ng v s la chn vớ tri xi hi tng lai cho bn thõn v cỏc phng thỳc t n mc ớch y Vn ý ngha ca cuc sng l mt nhng tiờu im ca s hỡnh thnh th gii quan Ai cn tụi? Tụi sinh lm gỡ? " l cõu hi nỡấn hc sinh t t cho bn thõn a s hc sinh trung hc ph thụng c khuynh hng sng cuc sng tớch cc c ớch cho bn thõn v xó hi Bấn cnh cng c mt s hc sinh trung hc ph thụng chua xỏc nh c ý ngha cuc sng ca bn thõn v c thỏi b ng sau hóy hay" Tõm th b ng ny l nguyấn nhõn ca s lai, thiu ý v thiu no lc S hỡnh thnh th giúi quan ũi hi kt hp vin cỏnh gn v viờn cỏnh xa, kt hp cỏi c th v cỏi mong mun Mt nỡấn ch bit hng ti cỏi mong mun m khụng bit v thc ti thỡ c th khụng bao gi t c mong muin Mt nỡấn khụng c hoi bóo c m cng khụng phi l nỡấn Hot ng K hoch cuc i v xỏc nh ngh nghip Qua thc tin dy hc v giỏo dc hc sinh, bn hóy ch nhng 36 c im vic xỏc nh, la chn ngh nghip ca hc sinh trung hc ph thụng? Bn hóy c nhng thng tm di y c thờm hiu bit vờ hhoch cuc .v Xc nh nghờ nghip ca hc smh tmnghc ph ing THễNG TIN PHN HI Nột ni bt ca tui nỡấn l xc nh k hoch cuc i iu ny' c c l cỏc nguyấn nhõn: 1) S trng thnh nht nh v nhõn cỏch 2) S c th hoỏ ớt nhỡu c tớnh hin thc cỏc c m, lớ tng K hoch cuc ũi va l hin tng xó hi vựa l hin tng c tớnh o ỳc Khỏi nim ny' bao hm tự s 3QC nh cỏc giỏ o ỳt; mỳc kỡ vng vo tng lai, ngh nghip, cuc sng sau ny K hoch cuc i thng hỡnh thnh mt cỏch m h cui tui thiu nỡấn, dn c ng nột rừ hn tui nỡấn v n cui tui nỡấn c th c nh hỡnh v tr thnh l sng h Vn bn tõm nht i vi nỡấn hc sinh k hoch ng i l chn ngh Vi c chn ngh chớnh l mt khõu khochcuc i ca cỏc em Vic sỏc nh ngh nghip l quỏ trỡnh c nhỡu mỳc , nhỡu tng bc, chu nh hng ca nhiu yu t v c hc sinh trung hc ph thụng quan tõm Xu hng v hỳng thu ngh c th ó xut hin tui thiu nỡấn nhng ch tr thnh cỏp thit v mang tớnh hin thc hn hc sinh trung hc ph thụng bi thi gian phi ua quyt nh c th khụng cũn nhỡu Vic chn ngh ũi hi phi kt hp uc nhỡu yu t: nhu cu xó hi, nng lc, s thich ca bn thõn v yờu cu ũi hi ca ngh Th nhng hc sinh trung hc ph thụng chua c c thụng tin v c ba yu t ny a phn c s ca thỏi la chn ngh nghip ca hc sinh da trấn cỏc khỏi quỏt mang tớnh kinh nghim hc c tự nhng ngi xung quanh, cũn tru tng chua c tri nghim Do vy, vic chn ngh ca hc sinh 37 trung hc ph thụng mang tớnh t phỏt, theo tro lu xó hi m chua c co s chc chn Hc sinh trung hc ph thụng thng chua c cỏi nhỡn y v ngh Ngh tt thỡ mi thỳ u hay, ngh xu thỡ mi thỳ u d Hc sinh trung hc ph thụng thng c ớt thụng tin v ngh v v bn thõn H bit ớt v cỏc c im ca ngh, v mng lui ngh c só hi Hc sinh cng chua phõn bit nừ ngh v trng o to ngh Nhỡu hc sinh c ó vo trng chua hiu rừ ngh ca mỡnh sau ny s lm gỡ Chn ngh l quỏ trỡnh phỳc v lõu di c hai cc ca quỏ trỡnh ny' hc sinh trung hc ph thụng: mt l tm gỏc hay kộo di vic chn ngh khụng c hỳng thu nừ rt v n nh S chm tr ny thng i ụi vi s chua trng thnh núi chung, vi tớnh tre nh hng xó hi Cc khỏc ca quỏ trỡnh chn ngh l ỏp t sm tự phớa ph huynh Cỏch ny thng em li s s hói, tự chi mt cỏch tỡấu cc tự phớa hc sinh Do vy, t chỳc giỳp hc sinh c iu kin tip cn, tỡm hiu, m rng nhón quan v c th c uc s la chn phự hp cụng vic ht sỳc cn thit THC HNH HOT NG 1) Hóy gii thớch nhng trng hp hc sinh quỏ t ti hoc t kiấu Theo anh (ch) c th lm gỡ giỳp cỏc em c uc s nhn thỳc v ỏnh giỏ ng v bn thõn? 2) Hóy xỏc nh cỏc nh giỏ tr ph bin hc sinh trung hc ph thụng m anh (ch) ang dy hc Anh (ch) suy ngh gỡ v cỏc nh hng giỏ tr ? 3) Nu uc chia se vi hc sinh trung hc ph thụng v vic la chn ngh v k hoch cuc i Anh (ch) s chia se iu gỡ? Hot ng Tớnh tớch cc xó hi ca hc sinh trung hc ph thụng: cỏc vai trũ v hot ng xó hi Bng kinh nghiộm tỏc giỏo dc h c sinh v qua cỏc ti liu ó c, bn hóy vit hiu bit ca minh v: - c im tớnh tớch cc xó hi ca hc sinh trung hc ph thụng: 38 Cỏc hot ng xó hi m hc sinh trung hc thụng tham gia: Vai trũ ca hc sinh trung hc ph thụng cỏc hot ng xó hi: Bn hóy c nhng thng ti di y c iờm hiu bit vờ tớnh tớch cc xó hi ca hc smh trung hc ph ing THễNG TIN PHN HI Tnh tớch cc só hi ca niờn lt cao nh l h qu ca v th 3Q hi mi v tớnh mụ cỏc quan h xó hi ỳng trc ngng ca ca hot ng 3Q hi v ũi sng xó hi, niấn c nhiu co hi tham gia vo nhiu hoat ng xó hi khỏc Qua niấn khụng ch c c cỏc kinh nghim 3Q hi m cũn c c hi th hin nng lc ca bn thõn, th hin uc vai trũ ca mỡnh cỏc hot ng xó hi Thụng qua cỏc hot ng xó hi, hc sinh trung hc ph thụng hon thin v cng c nhõn cỏch Tnh tớch cc xó hi ca hc sinh trung hc ph thụng uc thc ớtớy bi cỏc nhõn t sau: Nhu cu tỡm hiu, nm bt cỏc s kin i sng 3Q hi ó rừ nột Hc sinh c s quan tõm n cỏc s kin kinh t, chớnh tr ca ớtớt nc, c nhu cu th hin quan im ca bn thõn v cỏc vi nhu cu ny, hc sinh trung hc ph thụng khụng cũn n thun ch gn b vi hot ng hc m dn th hin du hiu ngi cụng dõn Cỏc hỳng th lỡấn quan n i sng xó hi, cỏc hot ng xó hi m rng Hc sinh ngy c th tham gia vo cỏc nhm trờn mng rt khỏc nhau: nhm bo v mụi trung, nhm c ng viờn th thao, cỏc din n v lt nhỡu cỏc ca 3Q hi õy l mụi trung thun li cho vic by t quan im, xut cỏc ý tng v nhn uc s phõn hi rng rói Tnh tớch cc xó hi- uc hiu ngha rng vi c chỡu tớch cc v tỡấu cc c th uc th hin cỏc nhm xó hi m hc sinh trung hc ph thụng tham gia c th l cỏc nhm ng h xó hi: thc hin cỏc hot ng vi mc ớch xó hi tt p nh cỏc nhm tự thin, nhm vỡ mũi trng, nhm hin mỏu nhõn - 39 o Dng nhm ny thc y s phỏt trin tớch cc ca nỡấn, ng thi ng gúp vo s phỏt trin ca xó hi Tn ti c nhng nhm khỏc: cỏc nhm phi xó hi (v mỳc ng gúp v ý ngha i vi s phỏt trin ca só hi) nh cỏc nhm cựng vui chi, gii tri vi s gn b b ngoi mang tớnh xc cm n thun Cỏc nhm ny c th coi l trung tớnh, vy, c nhng nguy c nht nh Nhm chng i xó hi: cn quy, v phm trt t só hi, say rucru, c bc, cỏ Cỏc nhm dng ny thng hỡnh thnh ngoi nh trng (cũn gi l nhm ng ph) l nguy c i vi xó hi, cn c quan tõm hn ch Hc sinh trung hc ph thụng rt quan tõm n cỏc vai xó hi, c bit tự khớa cnh cỏc chun mc hnh v, thỏi ca cỏc vai xó hi Hc sinh thng nhỡn nhn ỏnh giỏ cỏc vai xó hi mt cỏch khỏ nghiờm khc v cỳng nhc Vai xó hi uc quan tõm nhỡu hn c l vai ngh nghip tng lai m h chn la Vai ngui cụng dõn cng c ch ý Do tớnh cht cng nhc cỏch nhỡn nhn v cỏc vai xó hi m nỡấn hc sinh chua c c s linh hot tham gia cỏc vai Hc sinh thng kh chuyn tự vai ny sang vai khỏc Ni dung MT sú VN TM L HC SINH TRUNG HC PH THNG: TNH DC, CNG THANG TM L, LM DNG CHAT, CHONG OI X HI, T T MC TIấU Giỳp ngihc tip cn vi mt s lõm lớ c th c trung hc sinh trung hc ph thụng nh tớnh dc, cõng thng tõm lớ hiu uc cỏc nguyờn nhõn, tự sỏc nh c thỏi ng v c cỏch ỳng x thich hp TEST U VO Hóy k lai nhng trng hp hc sinh trung hc ph thụng gp cỏc v tõm lớ liờn quan n lớnh dc, lm dng cht, chng i 3Q hi hay t tm anh dibit Cỏch x lớ ó c thc hin cỏc trunghp ỏnh giỏ 40 ca anh (ch) v cỏch x lớ bt kỡ tui no cng c nhng tõm lớ cn quan tõm vi mỳc v biu hin khỏc nhau, xỏc nh uc nhng c th xut hin tựng tui gip ngui lm cụng tỏc giỏo dc c c s chỳ ng vi c phũng ngựa, ngn chn v x lớ chng ny sinh Hot ng Tớnh dc tui trung hc ph thụng Cỏc nh tõm lớ hc khng nh rng a s hc sinh trung hc ph thụng ó tri qua thũi kỡ dy thỡ, tớnh dc cỏc em dang phỏt trin mnh v phỳc Bng hiu bit ca minh, bn hóy vit suy ngh ca mỡnh v: - c im tớnh dc ca hc sinh trung hc ph thụng; - Hu qu ca vic quan h tỡnh dc sm: Ngui ln cn c thỏi nh th no i vi cỏc biu hin tớnh dc hc sinh trung h c ph thụng? Bn hóy c nhng thng tm u- y c thờm hiu bit v c im tớnh dc hc smh tmnghc ph thng THễNG TIN PHN HI Phỏt dc l quỏ trỡnh trung tõm ca tui thiu niấn S tit hoc mụn androgen gia tõng lm tõng xu hng tớnh dc, lm gia tõng s quan tõm v tớnh dc ca bn thõn õy l hin tng sinh hc - xó hi phỳc tp, l sn phm ca s tỏc ng ca cỏc lc lng sinh hcv lc lng x hi Bc vo tui niờn, a s hc sinh ó tri qua iil dy thỡ, vy xột v phng din c th, hc sinh ó c s trng thnh, tc l ó c kh nng thc hin chỳc nng trỡ nũi ging xột v phng din xó hi, s ng nht gii tớnh (nhn bit gii tớnh v lnh hi uc cỏc hnh v tng ỳng, hỡnh thnh tõm th v nh hng tõm lớ - tớnh dc) thỡ tip din Do vy, hin tng tớnh dc tui nỡấn hc sinh c c tớnh cht ca c hai mt ny iu buc ngui ln, cỏc nh giỏo dc phi c cỏch nhỡn ng n v khỏch quan c bit cuc sng hin ó t mt lot cỏc o ỳc v thc tin lỡấn quan n ũi sng tớnh dc ca ho c sinh m nha trung khũng th khũng quan tõm i vi 41 tớnh dc trung hc ph thụng c ba mt cn quan tõm: Hnh v tớnh dc: cỏc cỳ ch, hnh v th hin v thc hin cỏc nhu cu tớnh dc (khi no bt u quan h tỡnh dc, cỏc giai on phỏt trin, cng ) Cỏc nh hng v lõm th tớnh dc: thỏi i vi cỏc gii tớnh, cỏc chun mc o ỳc Cỏc cỏm nghim v o tng tớnh dc Cỏc nh giỏo dc quan tõm nhỡu n cỏc chun mc la tui ca hnh v tớnh dc: no hc sinh quan tõm n giúi tớnh, no bt u c quan h khụng c cõu tr li chung cho cỏc ny c th c cỏc bin dng cỏ th, cỏc chun hoỏ, cỏc bi cỏnh xó hi khỏc chi phi hin tng ny hc sinh Xu chung hin l gii tớnh v cỏc hnh v quan h gii tớnh ngy cng c bt u sm hn Nguyờn nhõn ca thc trng ny chớnh l s trng thnh sm hn v mt c th v s phỳc ca cỏc mu hnh v tớnh dc uc lan truyn cỏc phng tin thụng tin i chng Hin tng tro dõng tỡnh dc nỡấn c th gn vi hin tng thỳ dõm S chớn mui sinh dc sm thng gn vi thỳ dõm õy l phng tin lm giõm bt cõng thng tớnh dc nỡấn cỏc nguyấn nhõn sinh lớ gõy Hin tng ny' c hai mt: Mt mt c th coi õy l hin tng bỡnh thng tc ng ca yu t sinh lớ v tõm lớ (mun c s tho co th, kim tra nng lc ca bn thõn), mt khỏc mt s thỏi quỏ c th lm yu co th v to cỏc ni nhỡu lõm lớ Vic cm oỏn thỏi quỏ, coi l hin tng ti loi v h hng c th gõy mc cỏm nỡấn hc sinh, gõy s hoi ngh v giỏ tr ca bn thõn Do vy, cỏch ỳng x uc coi l phự hp khụng phi l nhoi nhột vo u úc hc sinh rng õy l hin tng khụng chp nhn c m l khộo lộo giỳp hc sinh c thờm cỏc hot ng, c hi giao lu, cỏc cụng vic hp dn, tự hin tng ny s dn qua i Hin tng tớnh dc gn lỡn vi vic lnh hi vai trũ gii Mc dự s nhn dng gii tớnh bt u tự rt sỏm, tre c vi tui nhng l s nhn dang b ngoi tui trung hc ph thụng, s nhn dng vai trũ 42 gii mang tớnh cht tõm lớ xó hi sõu sc hn l s phõn cc n ụng" - n b" Trong n ụng - chỳ ng hn v n b- b ng Bi cỏnh xó hi vi mỳc bỡnh ng gii cao hn dn XD bt s phõn cc, nhỡấn s phõn cc gii hnh v xó hi tn ti Cựng vi quỏ trỡnh ụ th hoỏ, gia tc phỏt trin, s du nhp hoỏ ngoi lai, tớnh t lp ca nỡấn cuc sng tỡnh dc, hỳng thu tỡnh dc c xu hng sm hn nỡấn v cỏch nhỡn nhn v cuc sng tỡnh dc cng c phn thoỏi mỏi hn Nghỡấn cu ti cỏc nc chõu u cho thy nỡấn ngy c thỏi t hn i vi tỡnh dc, dự vy quan im chung ca niờn cho lng lm dng tỡnh dc hoc tỡnh dc ngu nhiấn l sai trỏi Bấn cnh , nguyờn nhõn dn n vic sinh hot tỡnh dc ln u tỡấn c th l tũ mũ hoc muin khng nh bn thõn Thỏi i vi tỡnh dc phõn ỏnh s lỳng tỳng ca xó hi i vi cỏc chun mc tỡnh dc Thanh nỡấn c th nhn c nhng thụng ip trỏi ngc v ny: Mt mt, b me - thy' cụ v nh trung khuyờn hc sinh nộn nờu cao giỏ tr ca s trnh trng, mt khỏc phim nh v cỏc thụng tin cuc sng Li cho thy quan h tỡnh dc trc hn nhõn l hin tng khụng cũn quỏ hỡm iu ny t nỡấn vo tỡnh phi t mỡnh quyt nh v iu khin hnh v ca bn thõn, c s khỏc bit nht nh v thỏi gia nam v n tỡnh dc N sinh thng ũi hi tỡnh dc v tỡnh yộu gn lỡn v mong mun c s bn vng quan h vi ngi yộu u tỡấn ó c quan h tỡnh dc Nam sinh thng khụng mun c s rng buc v ụi khụng cn tỡnh yộu S khỏc bit ny c th lm tn thng n gii v to s hiu lm gia hai bấn Nhng hu qu c th c Kờn quan di hot ng tỡnh dc Q tui niờn; a phn nỡấn bt u hot ng tỡnh dc khụng bit cỏch sỳ dng cỏc phng tin trỏnh thai vỡ h khụng c c cỏc hiu bit v c ch sinh sn Mt khỏc, cha c s trng thnh v nhn thỳc xó hi hiu c rng hnh v ca mỡnh c th to hu qu nghiờm trng v lõu di, s ngi khỏc ngh rng mỡnh c kinh nghim" quan h tỡnh dc nu sỳ dng cỏc phng tin trỏnh thai Tỡnh dc khụng an ton s t niấn trc cỏc nguy c b 1% nhiờm cỏc bnh tỡnh dc, mang iai v thnh niờn v sau 43 l cỏc h ly lõu di khụng th lng ht i vi tớnh dc hc sinh trung hc ph thụng, cm oỏn khụng phi l bin phỏp hu hiu, cn trung l thuyt phc, giỳp hc sinh hiu c cỏc nguy c c th c v ngn ngựa cỏc hu qu tỡấu cc Giỏo dc giúi tớnh v sỳc khoe sinh sn ht sỳc cn thit giai on ny Hin tng quan h tỡnh dc sỏm l iu khụng mong mun nhng phi i mt vi s gia tõng ca xu hng ny thỡ phi i din vi ny v tỡm kim cỏch ỳng x phự hp, vớ d nh ph bin kin thỳc v tỡnh dc an ton Hot ng Hin tng lm dng chót v chng i xó hi Lm dng cht (cn, cht nghin ) l hnh v nguy him n cỏ nhõn hc sinh v gia ỡnh, xó hi Bn hóy ch nhng yu t thỳc y hc sinh trung h c ph thụng c hnh v lm dng cht hay chng i xó hi - Nhng yu t thỳc y hc sinh trung hc ph thụng lm dung cht: Nhng yu t thỳc y hc sinh trung hc ph thụng c hnh v chng i xó hi: - Vai trũ ca ngui ln vi c ngn ngựa nhng hnh vi trờn Q ho c sinh: Bn hóy õc nhng thng tm dity c iờmhii bit v ny THễNG TIN PHN HI Hin tng lm dng cht l hin tng gn lỡn vi s phỏt trin nhanh v phõn hoỏ xó hi Thanh nỡấn c th lm dng cht (cỏc cht cn, cht gõy nghin) c th vỡ cỏc nguyấn nhõn sau; - Mun chỳng t bn thõn l ngi ln; - B lũi ke G bi cỏc nhm bn xu; Gp phi cỏc tht bi cuc sng, c lõm toang chỏn nn buụng suụi, tuyt vng - Tũ mũ thỳ v khụng c bn lnh dựng li Vic lm ng cht em Li cỏc hu qõ tiờu cc vúi cỏcmỳc rai khỏc Hnh v chng i xó hi c th xut hin cui tui thiấu nỡấn v bc l tui nỡấn Hnh v chng i 3Q hi c th c hiu l nhng hnh v i ngc lai cỏc chun mc hnh v 44 ca xó hi, xm phm li ớch ngi khỏc v em li thit hi cho ngi khỏc N u hnh v chng i só hi dỡn thng xuyờn v kh loi b thỡ uc gi l ni nhỡu nhõn cỏch chng i xó hi Cỏc hnh v chng i xó hi thng ny sinh nhm Cỏc yu t ri ro cao l hon cỏnh gia ỡnh nh gia ỡnh khụng y (khụng c c b v m), khụng c s quan tõm v kim soỏt tự gia ỡnh, cỏc thnh vấn gia ỡnh c cỏc hnh v chng i xó hi, vic tham gia vo cỏc nhũm bn xu Hot ng Cng thng tõm lớ Bng hiu bit v kinh nghiộm giỏo dc ca mỡnh, bn hóy vit suy ngh ca minh v nhng nguyờn nhõn gõy cõng thng tõm lớ hc sinh trung hc ph thụng? Cỏch thỳc gim bt cõng thng? - Nhng nguyờn nhõn gõy cõng thng tõm lớ: - Cỏch thỳc gim bt cõng thng: Bn hóy õc nhng thng tm dity c iờmhii bit v ny THễNG TIN PHN HI Cng thng (stress) l trng thỏi tõm lớ khỏ ph bin hc sinh trung hc ph thụng Khỏc vi hc sinh THCS, stress xut hin cỏc mõu thun hay xung t quan h vi ngui ln, tui trung hc ph thụng stress liấn quan chỳ yu n vic thi i hc v chn ngh Nhng yu t c bn tham gia vo vic gõy stress l sỳc ộp ca bn thõn v ca ngui khỏc v vic thi i hc v chn ngh tng lai p lc thi i hc cng gia tng i vi cỏc lp cui cp, hin tng stress cng ph bin Trng thỏi stress c th lm hc sinh mi mt, mt sỳc lc v co th, kộo theo ls mt trung, khụng c kh nng trỡ chỳ ý, hot ng trớ tu kộm hiu qu Quan tõm, chuý giỳp hcsinh gii tostress ] lt quan trng C th c cỏc cỏch thỳc gii to stress nh: giỳp hc sinh iu chnh nhn thỳc ca bn thõn, suy ngh tớch cc, to s t tin, c k hoch hc hp lớ, khụng gõy sỳc ộp thỏi quỏ lấn h c sinh, thay i cỏc hot ng gõystress Hot ng Hin tng t t hc sinh trung hc ph thụng chng ta ó tựng nghe, chỳng kin nhng cỏnh au bun v hc 45 sinh t t Bng hiu bit ca mỡnh bn hóy ch nhng du hiu c th c hc sinh trung hc ph thụng c ý nh t t? Cỏch ỳng x ca ngi ln ngn chn? - Nhng du hiu c th c hc sinh trung hc ph thụng c ý nh t t: - Cỏch ỳng x ca ngi ln ngn chn: Bn hóy õc nhng thng tm dity c iờmhii bit v ny THễNG TIN PHN HI Hin tng t t ó c quan tõm tự lt lõu trờn th gii vỡ ngi t t l nỡấn chim t l ln i vi a s mi ngui, nhng ngi khụng bao gi c ý ngh v hnh ng t t thỡ t t l iu kh c th hiu c Hin tng ny khỏ ph bin cỏc nc nh M, Nht v ó c cỏc nh nghỡấn cu cỏnh bỏo nc ta gn õy cng xut hin cỏc trng hp lt ỏng tic hc sinh trung hc ph thụng Nhỡn chung t t n nhỡu hn nam, nhỡấn nam nỡấn c cu sng sau t t lai ớt hn n cỏc hnh v t t ca nam nỡấn mang tớnh bo lc hn T t nỡấn phn ln cỏc trng hp c th uc coi l s kấu cu H sỳ dng t t nh l cỏch thỳc nhng ngui khỏc chỳ ý, xem xột ca h mt cỏch nghiấm tỳc, hnh ng t t din theo mt xung ng nht thũi v hnh ng kấu cu y rt khụng may l khụng th sa cha c Hin rt kh c th nhn bit uc nhng nỡấn c ý nh t sỏt Hin tng t t c th dỡn mi giai tng v ớt c s khu tru mt nhm xó hi c th Tuy nhỡấn, c th c mt s biu hin khụng rừ rt nh: nhng niấn c th t sỏt thng b trm cm nghiờm trng, sỳ dng cỏc cht gõy nghin hoc c hnh ng chng i x hi H thng c quan h xu vi b m, bn bố hoc ngui yấu, c kt qu hc ti v khụng cũn quan tõm cng nh hỳng thỳ vi cỏc hot ng gii tri v mi vic xung quanh H b phõn ró nhõn cỏch v cỏm thy khụng vt qua c cỏc ca bn thõn Nhn bit c cỏc du hiu dỏng ngi, bn bố, xó hi c th giỳp ngn ngựa hnh ng t t ca niấn Mt cỏc cỏch thỳc ngn ngựa quan trng l giỳp nỡấn b trm ut núi cỏc ca h, quan tõm v chia se cỏc xỳc cỏm ca h Nu nỡấn bay' t ý nh t t thỡ bn bố, ngi ln cn khuyấn 46 gii v ch cho h nhng cỏch gii quyt khỏc, cha m cng cn c thỏi nghiờm tỳc v chỳ ý ti nhng ý nh t t c th c nỡấn núi theo nhng cỏch khỏc nhau: e hoc t phỏt N ấn c nhng s tr giỳp tõm lớ nh tr liu lõm lớ niấn c ý t t khụng thnh vỡ nỡấn c th tip tc hnh v t t nu ca h khụng c gii quyt THC HNH NI DUNG 1) Tỡm kim v xut cỏc bin phỏp giỳp hc sinh trung hc ph thụng c th trỏnh c tỡnh trng cõng thng c hi 2) Hóy xõy dung nhng cõu hi theo chỳ quan h tỡnh dc hc sinh trung hc ph thụng cho mt bui sinh hot ngoi khỏ 3) Tỡm hiu hin tng lm dng cht hc sinh trung ca anh ch Ni dung _ HOT NG TNG KT MC TIấU Cỳng c, khỏc sõu v dng nhng kin thỳc c bn v c im tõm lớ ca hc sinh trung hc ph thụng Tho lun v ghi lai di dng s cỏc ni dung tr li cho nhng cõu hi sau õy CU HềI 1) Th no l tớnh cht m v s chuyn i vai trũ, v th hon cỏnh xó hi ca hc sinh trung hc ph thụng? 2) Nhn din v trớ tu v nhn thỳc ca hc sinh nh th no? 3) Nhng im tớch cc v tỡấu cc ũi sng tỡnh bn, tỡnh yộu ca hc sinh trung hc ph thụng? 4) Kh nõng t ỏnh giỏ ca hc sinh trung hc ph thụng mỳc no? C c im gỡ? 5) nh hng giỏ tr v nh ngh nghip th hin cỏc hot ng v quan h ca hc sinh trung hc ph thụng nh th no? 6) C nhng lõm lớ no cn ch ý hc sinh trung hc ph thụng hin nay? Thc hnh 1: Xõy dng H s tõm lớ ca mt hc sinh trung hc ph thụng vi cỏc ni dung sau: 1) Tấn 47 Tui 3) Gii tớnh 4) Hon cỏnh gia ỡnh: 4- B me: Gia ỡnh y hay khụng y ? c bao nhiấu anh (ch) em? L thỳ my? 4- Trỡnh , ngh nghip ca b me? +- iu kin kinh t, iu kin sng? 4- Quan h gia b-me-con cỏỡ? 4- S quan tõm ca b m vi cỏi? 5) Cỏc c im tiu sỳ 4Lc hc cỏc cp trc: 4- Hanh kim: 4- Cỏc s kin c bit tiu sỳ (tõm lớ, sinh lớ): 6) Trỡnh nhn thỳc- tri tu hin 4- Lc hc: 4- Nng lc ni tri (so vi chinh tan thọn hỹ c snih) mt lnh vc no : 4- Hỳng th nhn thỳc lnh vc no: 7) Cm nhn v tan than: T tin hay t ti quan h vi tan bố , vi giỏo viờn? Mỳc th hin bn thõn: mnh m hay e ngi? S) Quan h vi bn bố - tỡnh cỏm 9) Xu hng v ý nh chn ngh 10) Cỏc tõm lớ 4- MC cõng thng: 4- Biu hin v lam dng cht: 4- Biu hin v tim cỏm: NHN NH CHUNG - Tnh cỏch, phm cht nhõn cỏch, d bỏo xu hng phỏt trin - Nu cn tip cn hoc tỏc ng, cỏch tip cn v tc ng no l 2) 48 phự hp - Cũ cỏc hoc cỏc nguy ca cn quan tõm tự phia ngui ln hay khụng? - Cn ho tr gỡ? THC HNH Tho lun vi ng nghip v sỏc nh cỏc nguyấn tc lm vic vi hc sinh trung h c ph thụng D TI LIU THAM KHO 1) Hong Anh, o Th chõu, 300 ónh go tip s phm NXB Giỏo dc, 2006 2) L.x Cụn, Tm ớhc niờn, NXB Tr TP H Minh, 1907 3) Nguyờn Vón ng, Tm ớhcpht trin, NXB chớnh tr Quc gia, 2004 4) Dng Th Diu Hoa (Chỳ biấn), Tõm hc pht trin, NXB i hc S phm, 2007 5) Lấ Vón Hng Lờ Ngc Lan, Tõm hc a tui v tm hc su phm, NXB Giỏo dc 2001 6) Phan Trng Ng, Cỏc iuyt pht in tm ngu, NXB i hc S phm, 2003 7) A.V Petrvdó, Tõm ớhc ỳa tui v tõm ớhcsphm, NXB Giỏo dt; 1932 S) J Piaget, Tõm hc tr em v ng dng tm hc Pig2t vo trng hc NXB i hc Quc gia H Nụi, 2000 9) Richard M Lemer and Laurence Steinberg, Handbook of Adolescent Psychology, 2009 10) Muuss, Rolf E, Theories of Adolescence edition McGraw Hill, 1996 49
- Xem thêm -

Xem thêm: BDTX THPT mới nhất năm 2016, BDTX THPT mới nhất năm 2016, BDTX THPT mới nhất năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay