Unit 15 countries

22 171 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:37

1.Warm up:Listen to the song and then tick the boxes Canada France china America Japan Great Britain Australia Viet Nam 2a.Vocabulary Nước Việt Nam Viet Nam (n) Canada (n) Nước Canada France (n) Nước Pháp Nước Trung Quốc China (n) The USA/ The United State Nước Mĩ of America (n) Nước Nhật Japan (n) Great Britain (n) Nước Anh Australia (n) Nước Úc Country/ countries (n) Các nước World (n) Thế giới - Where is he/ she from? – He/ She is from … 2a.Vocabulary Nước Việt Nam Viet Nam (n) Canada (n) Nước Canada France (n) Nước Pháp Nước Trung Quốc China (n) The USA/ The United State Nước Mĩ of America (n) Nước Nhật Japan (n) Great Britain (n) Nước Anh Australia (n) Nước Úc Country/ countries (n) Các nước World (n) Thế giới - Where is he/ she from? – He/ She is from … China Australia Viet Nam Japan Great Britain France The USA Canada 2b.Model sentences - Where are you from? Viet Nam Japan Great France Australia Canada China USA Britain - I am from………… 2b.Model sentences - Where are you from? Viet Nam Japan Great France Australia Canada China USA Britain - I am from………… -Which language you speak? -I speak Vietnamese -Which language does Minh speak? -He speaks Vietnamese - Where is he from? - He is from Canada 1/ Viet Nam 2/ Canada 3/ Japan 4/ China 5/ Australia 6/ France 7/ The USA 8/ Great Britain - Where is he from? - He is from Viet Nam - Where is …from? - …is from… I speak Japanese I speak English and French I speak English - Which language does she speak? - She speaks Japanese 1/ Complete the dialogue: Yoko: What’s your name? You: My name is … Yoko: Where are you from? You: I am from … Yoko: Which language you speak? You: I speak … 2/ Tell something about yourself: Hi! My name’s … I am from … I speak … *A1/ 154: - Where is … from?*A2/ 155 About you: My name … I am from I speak *A3/ 155 a/ Lee is from China He speaks Chinese 2/ Prepare A 5/ 156 *Read: What is Minh going to tomorrow? I speak American His name is John He’s from USA He speaks American a) What’s your name? My name is Minh b) What’s her name? Her name is Yoko c) What’s his name? His name is Lee [...]... from … Yoko: Which language do you speak? You: I speak … 2/ Tell something about yourself: Hi! My name’s … I am from … I speak … *A1/ 154 : - Where is … from?*A2/ 155 About you: My name … I am from I speak *A3/ 155 a/ Lee is from China He speaks Chinese 2/ Prepare A 5/ 156 *Read: What is Minh going to do tomorrow? I speak American His name is John He’s from USA He speaks American a) What’s your name?
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 15 countries , Unit 15 countries , Unit 15 countries

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay